HUKUKİ HABERLER

Vasiyetnamenin iptali için açılacak davanın süresi nedir?

Öncelikli olarak, vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespit edilmesi gerekir. TMK m. 595 uyarınca mirasbırakının ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın sulh hakimine teslim edilmesi gerekir. Teslim edilen vasiyetname yetkili sulh hakimi tarafından mirasçılara tebliğ edilir. Açılma günü hazır olan mirasçının huzurunda vasiyetname okunur ve mirasçıların varsa beyanları tutanağa geçirilir.

İptal davasının hak düşürücü süreler içerisinde açılıp açılmadığının tespiti her mirasçı için ayrı ayrı yapılmalıdır. Bu süreler içerisinde iptal davası açılmadığı takdirde dava açma hakkı düşecektir. Ancak, kendisine vasiyetname tebliğ edilmeyen mirasçı için bu süreler başlamayacaktır

Ölüme bağlı tasarrufların iptali için TMK’nın 559. maddesinde belirtilen süre içerisinde iptal nedenlerinin (İptal nedenleri TMK’nın 557 maddesi ile düzenleme altına alınmıştır. Buna göre iptal nedenleri şu şekildedir: 1.Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, 2.Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, 3.Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise, 4.Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.) dava olarak ileri sürülmesi gerektiği düzenlenme altına alınmıştır. Bu düzenleme uyarınca, üç çeşit süre öngörülmüştür. Buna göre; iptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl olarak öngörülmüştür. Kanunda düzenlenen bu süreler hak düşürücü sürelerdir. Başka bir ifade ile, davada taraflarca ileri sürülmese bile mahkemece re’sen dikkate alınacaktır.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, cinsel taciz ve benzeri sebeplerle işçinin iş sözleşmesini feshi

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, cinsel taciz ve benzeri sebeplerle işçinin iş sözleşmesini feshi

- İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

- İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, hakaret içeren davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa,

- İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

- İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa,

- İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

- Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa

İşçi iş sözleşmesini haklı nedenle derhal tek taraflı feshedebilir.

İşçinin Sağlık sebepleri ile iş sözleşmesini fesih hakkı

İşçinin Sağlık sebepleri ile iş sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı varmı?

İşin İşçinin Sağlığı için Tehlikeli Olması

İş Kanununun  24.maddesinin 1.bendinin a alt bendine göre ‘’İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olursa’’işçi iş akdini haklı nedenle derhal  feshedebilir. Bu hükme göre işçi lehine sağlık nedeniyle fesih hakkının doğabilmesi  için her şeyden önce yapılan iş işçinin yaşamı veya sağlığı için tehlike yaratmalıdır. Bunun gibi, söz konusu tehlike işin niteliğinden kaynaklanmış olmalıdır. Nitekim Yargıtay da işyeri koşullarından kaynaklanmayan hastalıkları işçi açısından haklı fesih nedeni saymamaktadır.

İşverenin veya Başka Bir İşçinin Bulaşıcı Hastalığa yakalanması

İş Kanununun 24.maddesinin 1.bendinin b alt bendi uyarınca ; ‘’İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa’’ işçi iş akdini haklı nedenle  feshedebilir. Bu hükme göre işçi yararına fesih hakkının doğabilmesi için herşeyden önce işverenin veya diğer bir işçinin tutulduğu bulaşıcı hastalığın örneğin grip gibi sadece bulaşıcı olması yeterli olmayıp işçinin sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturması gerekir. Örneğin; verem ve deri  hastalıkları gibi hastalıklar bu niteliktedir.

işçinin iş sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı var mıdır?

İş kanunu kapsamında işçinin iş sözleşmesini Haklı fesih hakkı

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24.maddesinde düzenlenmiştir. Genel olarak iş sözleşmesini fesih hakkı, hak sahibine karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesi ile ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir haktır. İşe devam etmek işçi açısından katlanılamayacak hale gelmiş ise ve İş Kanununun 24. Maddesinde sayılan hallerden biri mevcut ise işçi iş sözleşmesini herhangi bir bildirim süresine uymaksızın haklı nedenle derhal feshedebilir. İşçi ile işveren arasında yapılan sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi olması bu konuda önem arz etmez.

Tahliye Taahhütnamesinin geçerlilik şartları.

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için bazı şartları barındırması gerekmektedir. Bu şartlar;

- Yazılı Şekilde Olması,

- Tahliye Taahhütnamesinin kiracı tarafından bizzat veya temsilcisi tarafından imzalanmış olması

- Tahliye taahhüdünde tahliye için belirli bir tarihin belirtilmesi, 

- Tahliye taahhüdünün serbest iradeyle verilmesi,

- Tahliye taahhüdünün kiralananın teslim edilmesinden sonra ve kira sözleşmesindeki tarihten sonraki bir tarihe ilişkin olarak verilmesidir. 

Yargıtay’ın güncel uygulamalarına göre kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesi geçersizdir. Kira sözleşmesinin başlangıcı tarihinden en erken bir gün sonra imzalanmış olmalıdır. Aynı zamanda kira sözleşmesi düzenlenirken, kiralayanın talebi üzerine kiracı tarafından imzalanan tarihsiz tahliye taahhüdünün sonuçlarına Yargıtay uygulamasına göre kiracı katlanmak durumundadır.  Bu durumda, tahliye taahhüdünde adı soyadı ve imzası bulunan kiracı, tahliye tahhüdünde düzenleme ve tahliye etme tarihleri sonradan doldurulmuş olsa bile geçerli sayılan bir taahhüt olarak kabul edildiği için taşınmazı boşaltmak zorunda kalacaktır.

 

Tahliye Taahhütnamesi nedir?

Tahliye Taahhüdü nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı irade beyanıdır. Türk Borçlar  Kanunu (TBK) madde 352 'de  ''kiracıdan kaynaklanan sebeplerle kira sözleşmesini sona erdirme nedeni olarak üç fıkra şeklinde düzenlenmiştir. Uygulamada sıkça karşılaştığımız ,''tahliye taahüdü'' boşaltmayı yazılı olarak ifade eden sözleşmeyi sona erdirme nedenidir.

Tahliye taahhütnamesini düzenleyen TBK 352/1 maddesinde, “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini  tahliye taahütnamesindeki tarihten başlayarak  bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 7/1-a bendinde ise “Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye isteyebileceği gibi, tahliye davası açabilir.”  denmiştir.

Boşanma davası açmayı düşünüyorum ancak eşim evi terk etti ve yeni adresini bilmiyorum. Ne yapmalıyım?

Boşanma davalarında davalının adresi bilinmiyorsa Mahkeme tarafından şu uygulamalar gerçekleştirilir.
Mahkeme tarafından, dava dilekçesi, davalının MERNİS adresine tebliğ edilir. Davalının MERNİS adresi yoksa;

Mahkeme tarafından, emniyete adres araştırması yaptırılır, davalının ilgili olabileceği düşünülen başka kurumlardan adres araştırması yaptırılır, GSM operatörlerinden adres araştırması yaptırılır. Bunlar da mevcut değilse;

Mahkeme tarafından, dava dilekçesi, davalıya, ilanen tebliğ yolu ile tebliğ edilir.

Ben boşanmak istiyorum ancak eşim boşanmak istemiyor. Ne yapabilirim?

Tarafların boşanma konusunda anlaşmazlık yaşadığı bu tip davalara çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılmaktadır.

Bu davalarda boşanmanın gerçekleşmesi için; 

Boşanma davası, Türk Medeni Kanununda yer alan “geçerli boşanma nedenlerinden herhangi birine dayanması, 

Davacı, davasını, tanık ve delillerle ispatlayabilmesi, 

Davalı eşin, dava dilekçesine cevap vermemesi, davacı eş açısından pek fazla önem arz etmemektedir, bu durum davalının kendi aleyhine bir takım sonuçlar doğurabilecektir. (tanık dinletme ve delil toplatma talebinin mahkeme tarafından kabul edilmemesi gibi)

Davalı eşin,  dava dilekçesine cevap vermemesi, her ne kadar davayı reddettiği anlamı taşısa da bu durum davayı uzatmaz, Ancak davalının, tebligata elverişli bir adresinin bulunmaması nedeniyle dava dilekçe ve usule ilişkin evrakların davalıya geç tebliği, boşanma sürecini biraz uzatabilir.

Sonuç olarak; 

Eşlerden biri tarafından, Türk Medeni Kanununda sayılan geçerli boşanma nedenlerinden birine dayanılarak boşanma davası açılır ve tanık ve delillerle de bu durum ispatlanabilirse,

Davalı eşin; “boşanmayacağım işte, elinden geleni ardına koyma diyerek,davayla hiçbir şekilde ilgilenmemesi,davaya cevap vermemesi,duruşmalara gelmemesi,durumu değiştirmeyecek, nihayetinde, boşanma gerçekleşebilecektir.

 

 

Arabuluculuk belgesinin geçerliliği, hukuki niteliği nedir?

Arabuluculuk anlaşma belgesi, mahkeme ilamı niteliğinde bir belgedir. Bu nedenle  taraflar arasındaki ihtilafı nihai olarak çözüme kavuşturmaktadır. Arabuluculukta anlaşmaya varılan hususlarla ilgili dava açılması mümkün değildir.

Arabulucuda anlaşma sağlanamaması durumunda mahkeme yoluna gidilip dava açılabilir mi?

Arabuluculukta süreç kontrolü tamamen taraflardadır. Yargısal çözümde karar verme yetkisi üçüncü bir kişinin elinde iken arabuluculukta tarafların iradesindendir. Taraflar mevcut hukuk düzenlemelerine ve usullerine bağlı kalmadan sadece kendilerine özgü çözüm üretme şansına sahiptir. Tarafların istemedikleri bir karar alınması mümkün değildir. Anlaşma sağlanaması halinde her zaman mahkemeye gidilebilir.

Arabuluculuk pahalı mı, arabuluculuk ücretini kim öder?

Bir davanın ilk derece mahkemesi, istinaf ve temyiz süreleri ile birlikte sonuçlanması 5-10 yıl zaman alabilmektedir. Oysa arabuluculukta tarafların birkaç saatte bile sonuca ulaşmaları mümkündür. Ekonomiktir, dava harcı, mahkeme giderleri, keşif, bilirkişi ücreti gibi masraflar yoktur. Tarafların aksine bir anlaşması yok ise arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne göre taraflarca eşit olarak ödenir.

Kiracı ve Mülk sahibi ticari işletme ise Arabulucuya gitmek zorunlu mudur?

Her iki tarafın (mülk sahibi-kiracı) ticari işletme olması halinde kira alacakları dava şartı arabuluculuk kapsamındadır. Dava açmadan önce arabulucuya başvurulması kanuni bir zorunluluktur. Dava açılmadan önce arabulucuya gidilebildiği gibi dava açıldıktan sonra arabulucuya gidilmek istenirse mahkeme davayı 3 ay ertelemektedir. Bu süreç içerisinde çözüme varılmadığı takdirde hakim bu süreyi 3 ay daha uzatır.

Kira alacağı için mahkeme yerine Arabulucuya gidilebilir mi?

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 1. maddesine göre tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabulucuya ihtiyari olarak gidilebilir. Kira uyuşmazlıklarında; başta tahliye talepleri olmak üzere kira alacağı ve kira tespiti konularında arabulucuya gidilebilir. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun ihtiyari olması nedeniyle kanunen zorunlu arabuluculuktaki gibi belirli süre sınırı yoktur.

Evin satılması durumunda kiracı evden çıkmak zorunda mıdır?

Evde kiracı varken, taşınmazın satılması halinde yeni mal sahibi, kiracıya 1 ay içinde ihtar göndererek tahliye talep edebilir. Bu durumda satın alma tarihinden itibaren altıncı ayın sonuna kadar kiracı içeride kalmaya devam edebilir. Altıncı ayın sonunda da çıkmazsa tahliye davası açılabilir. Eski mal sahibi ile yapılan kira sözleşmesinin sonunda da direkt dava açarak, tahliye talep edilebilir.

Komşularla geçinemeyen ve rahatsızlık veren kiracı için tahliye talep edilebilir mi?

Kiracılar, komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlü. Bu yükümlüğe uyulmaması durumunda da ev sahibi en az 30 gün süre vererek, sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunabilir. Sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının ev sahibi ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında ise ev sahibi, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi feshedebilir.

Kiracının hangi durumlarda evden tahliyesi talep edilebilir?

Kira hukukumuzda haklı neden olmadığı sürece kiracının tahliye edilemeyeceği belirtilmiştir. Kiracının tahliye nedenleri şöyle sıralanabilir: “Bir kira dönemi içerisinde kira ödemesinin yapılmaması nedeni ile 2 haklı ihtar gönderilmesi. Ödeme ihtarına rağmen 30 günlük sürede ödeme yapılmazsa temerrüt nedeniyle. Esaslı yıkım, tamirat tadilat varsa. Kiralananda kumar oynandığı, fuhuş yapıldığı, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilmesi, Usulüne uygun kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten makul bir süre sonrasında düzenlenmiş bir tahliye taahhüdü alınması durumunda. İhtiyaç sebebiyle tahliyede, ihtiyaç samimi ve gerçekse. Taşınmaz satılmış satın alan kişi yeniden edinim sebebiyle aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde kiracının eline geçecek şekilde ihtarname gönderilmesi. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde 10 yıllık süre dolmuş ve 3 ay önceden mal sahibi ihtarname gönderip tahliye talep edilebilir.

Ev sahibi tarafından Kiracıya, ya yüksek kira bedelini öde ya da çık denilebilir mi?

Ev sahibi kontrat süresi dolmadan kiracısına “Ya güncellenen yüksek kirayı öde ya da çık” diyemez. Kira artışı TÜFE ya da sözleşmedeki hükümlere göre yapılır. Özetle ev sahipleri kafalarına göre “kiralar çok arttı” diye kiracılarını çıkaramazlar. Bunun için haklı nedenleri olması gerekir. Bu nedenlerin başında kira borcunu ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılması gelir. Kiracıya noterden kira borcunu ödemesi için ihtar gönderilip, 30 gün süre verilir. Bu süre geçtikten sonra hala ödeme yoksa, tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

Kira sözleşme süresi dolmadan kiracı çıkarılabilir mi?

Kira kontratı (sözleşmesi) süresi dolmadan haklı nedenler bulunmuyorsa, kiracının evden çıkarılması talep edilemez.

Kira artış oranı nasıl belirlenir?

Kira artışı, sözleşmenin sonlanacağı tarihten önceki aya göre 12 aylık TÜFE oranı ortalamasına bağlı hesaplanmaktadır. Örneğin 2021 yılı için uygulanacak kira artış oranı yüzde 14.55 olarak belirlendi. Ancak, sözleşmeye, taraflarca daha düşük-yüksek oranda bir artış maddesi eklenmiş ise kira artışı belirlenen bu oran üzerinden yapılır.

 

Türkiye'de boşanma ne kadar sürer?

Türkiye'de Boşanma davaları; Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası olarak temelde ikiye ayrılır.Dava süreleri bu iki boşanma davasında birbirinden büyük farklılıklar göstermektedir.Anlaşmalı boşanma tek celsede / bir duruşmada sonuçlanması mümkündür. Anlaşmalı boşanma şartları için Faaliyetlerimiz bölümünden boşanma hukuku sayfasında detayları bulabilirsiniz. 
Çekişmelli boşanma ise adındanda anlaşıldığı üzere boşanacak taraflar arasındaki uyuşmazlıklar, velayet, tazminat, nafaka ve benzeri anlaşmazlıklar üzerine daha uzun sürmektedir.Çekişmeli boşanma davaları iyi bir boşanma avukatı ile takip edildiği takdirde ortalama 3,4 duruşma sürmekte olup, bu süre davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişse de ortalama 9,10 ay civarındadır. 

Çekişmeli boşanma detayları için; Faaliyetlerimiz bölümünden boşanma hukuku sayfasında detayları bulabilirsiniz. 

Türkiye ile Tanıma Tenfiz anlaşması yapan ülkeler

Yabancı mahkemelerde alınan boşanma ve benzeri kararların Türkiye'de geçerli olabilmesi için karşılıklı anlaşmaların olması ve bu sayede Tanıma Tenfizinin gerçekleşmesi gerekir. Karşılıklı anlaşmanın olmadığı ülkelerdeki mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınması ve Tanıma Tenfizi mümkün değildir. Türkiye ile Tanıma Tenfiz anlaşması olan ülkeler aşağıdaki gibidir; 

Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Romanya, KKTC, Avusturya, Irak, Ürdün, Cezayir, Azerbaycan, Hollanda, Arnavutluk, Çin, Rusya, Ukrayna, Suriye, İsviçre, İran, İngiltere, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İzlanda, Japonya, Portekiz, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Sırbistan, Slovakya, Makedonya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, İspanya, Moldova, Kazakistan, Tacikistan,Tunus, Polonya, Gürcistan, Macaristan,

İş Kazası Avukat danışma hattı

Antalya'da bulunan Birbilen Hukuk Bürosu, iş kazasından kaynaklanan ceza davalarının takibi, iş kazası sebebi ile açılacak olan maddi-manevi tazminat davaları gibi tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi ile ilgili, gerek bu alandaki tecrübesi gerekse söz konusun davalarda tazminat ve alacak hesaplamalarına dair alanınan Bilirkişi eğitimleri ile iş kazasına maruz kalan işçilere profesyonel anlamda hukuki destek vermektedir. Soru ve bilgi almak için web sitemizde bulunan ücretsiz Avukata sor sayfasına yazabilir, whatsapp hattımız ve iletişim bilgilerinde mesaj veya mail atabilirsiniz.

Tanıma Tenfiz hangi mahkeme?

Tanıma tenfiz davalarında görevli mahkeme Aile mahkemeleridir. Ancak Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise bu davalara Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.

Tanıma Tenfiz davası nasıl açılır?

Yurt dışında evlilik birliğinin sona erdirilmesi yani boşanılması durumunda, boşanma kararının Türkiyede geçerli olması ve velayet, nafaka, tazminat gibi hükümlerin uygulanabilmesi için Tanıma tenfiz davası açılmalıdır. Tanıma Tenfiz davaları Aile mahkemelerine başvurularak açılabilir.Tanıma tenfiz davalarında tarafların davaya katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak zaman zaman karmaşık ve detaylı bir süreç olması sebebi ile konusunda uzman bir avukatla sürecin yönetilmesi mağduriyet yaşanmaması açısından önemlidir.

Trafik kazası avukatı nasıl bulabilirim?

Trafik kazası avukatı Antalya

Trafik kazasına ilişkin ceza davasının ve/veya maddi-manevi tazminat davasının avukatsız yürütülmesi bir yana, bu alanda tecrübeli olmayan bir avukatla yürütülmesi dahi ileride mağduriyet yaşamanıza sebebiyet verebilir. Bu süreçler en iyi trafik kazası avukatı ile yürütülür. Zira belirli davalarda uzmanlaşmak hukukta her zaman çok önemlidir. Birbilen Hukuk Bürosu sahibi Avukat Yunus BİRBİLEN trafik kazasına ilişkin ceza davaları ve tazminat davalarında Antalya trafik kazası Avukatı olarak yıllardır faaliyet göstermekte olup, ayrıca söz konusu davaların tazminat hesaplamaları ile ilgili Aktüerya İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma Bilirkişilik Eğitimini de başarı ile tamamlamıştır. Bu sebeple Hukuk Büromuzda trafik kazasına ilişkin mağduriyetlerde hak sahiplerinin talebi doğrultusunda ayrıntılı tazminat hesaplaması da yapılabilmekte, bu suretle dava açmak isteyen kişi dava sonunda hak kazanılacak tazminat tutarı konusunda önceden bilgi sahibi olarak hem açacağı dava tutarını belirleyebilecek, hem de dava açılmadan önce karşı tarafça sunulan arabuluculuk veya sulh tekliflerini bu çerçevede değerlendirme imkanına sahip olacaktır.

Trafik kazasına ilişkin aklınıza takılan tüm konularda Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için Avukatlık Büromuzu 0242 244 10 47 – 0532 600 57 86 Numaralarından arayarak yahut  [email protected] - [email protected] adresleri üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz. .

Kadastro Avukatı

Kadastro avukatı Antalya

Avukatlıkta Gayrimenkul alım satımı, tapu işlemleri, imar, kamulaştırma, kensel dönüşüm ipotek vb.. işlemler için tapu avukatı, Gayrimenkul avukatı , Kadastro avukatı veya alım satım ipotek avukatı gibi bir özel durum söz konusu değildir.Avukatlık belgesi sahibi tüm avukatlar ile bu işlemler yürütülebilir. Ancak Avukatlarında çok geniş olan hukuk yelpazesinde uzmanlaştığı, tecrübe kazandığı ve ağırlıklı olarak ilgilendiği özel hukuk dalları elbette mevcuttur. Sizin için konuyla ilgili en iyi avukat Gayrimenkul hukuku alanında tecrübe kazanmış ve özel olarak ilgilendiği bu dalda uzmanlaşmış avukattır. Birbilen Hukuk Bürosu gayrimenkule ilişkin tüm dava türleri ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz ne demek?

Tanıma ve Tenfiz nedir, nasıl alınır.

Ülkelerin kendi egemenlik hakları olup, bunun sonucu olarak da her ülkenin kendi hukuk sistemi bulunmaktadır. Bu nedenle yabancı mahkemelerce verilen kararlar Türk Hukuku açısından bağlayıcı değildir. Yabancı mahkeme kararlarının Türk Hukuku bakımından da geçerli olabilmesi için, bu kararın tanınması ve tenfizi'nin (hükmün icra edilmesi zorunluluğu) yapılması, Türkiye'de tanıma veya tenfiz davası açılması gerekmektedir. 

Kat Mülkiyeti konusunda uzman Avukat

Kat Mülkiyeti konusunda uzman Avukat tavsiye

Hukuk fakültelerinde genel olarak tüm hukuk alanlarını kapsayıcı eğitimler verilmektedir ve mezun olan Avukatlık yetkinliğine sahip kişi tüm hukuk alanlarında hizmet verebilir. Ancak Doktorluk mesleğinde olduğu gibi avukatlarda daha sonra mesleklerinin belirli alanlarında uzmanlaşmayı tercih edebilir ve belirli bir hukuk alanında çalışmayı tercih edebilir. Antalya'nın en iyi kat mülkiyeti  avukatı, Kat mülkiyeti konusunda uzman avukat,  gibi tabirler halk arasında sıkça telaffuz edilip, bu hususta arama motorlarında sıklıkla arama yapılsa da, aslında bu tabir yanlıştır. Zira hangi avukatın en iyi Gayrimenkul avukukatı veya gayrimenkul hukuku konusunda uzman avukat olup olmadığı yönünde bir kıstas bulunmamakla birlikte bu konuda objektif bir ölçüm de yapılamaz. Sizin için en iyi Kat mülkiyeti avukatı, bu hususta hukuki bilgi ve tecrübesine en çok güvendiğiniz ve en rahat çalışabileceğiniz avukattır.

Tapu Avukatı Antalya

Tapu işlerine hangi avukat bakar

Avukatlıkta Gayrimenkul alım satımı, tapu işlemleri, imar, kamulaştırma, kensel dönüşüm ipotek vb.. işlemler için tapu avukatı, Gayrimenkul avukatı veya alım satım ipotek avukatı gibi bir özel durum söz konusu değildir.Avukatlık belgesi sahibi tüm avukatlar ile bu işlemler yürütülebilir. Ancak Avukatlarında çok geniş olan hukuk yelpazesinde uzmanlaştığı, tecrübe kazandığı ve ağırlıklı olarak ilgilendiği özel hukuk dalları elbette mevcuttur. Sizin için konuyla ilgili en iyi avukat Gayrimenkul hukuku alanında tecrübe kazanmış ve özel olarak ilgilendiği bu dalda uzmanlaşmış avukattır. Birbilen Hukuk Bürosu gayrimenkule ilişkin tüm dava türleri ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Gayrimenkul davaları nelerdir?

Gayrimenkul hukuku, Tapu iptal ve tescil, imar mevzuatına uyum, kira sözleşmesi, Gayrimenkul alım satımı

Gayrimenkul alanındaki hizmetler gayrimenkullerin alım satımı işlemlerinin yürütülmesi, imar mevzuatına uyum, kira sözleşmelerinin hazırlanması, gerekli izin ve ruhsatların alınması, kentsel dönüşüme ilişkin başvuru ve işlemler tapu şerhlerinin sağlanması, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulumu, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmelerinin hazırlanması gibi tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Ayrıca Birbilen Hukuk Bürosu olarak :

 • tapu iptal ve tescil davaları,
 • ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takip yapılması,
 • intifa, irtifak ve geçit hakkına dayalı davalar,
 •  izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları,
 • Men-i müdahale (müdahalenin önlenmesi) davaları,
 •  şufa (önalım) davaları,
 • istihkak davaları,
 • kamulaştırma davaları,
 • kamulaştırmasız el atma davaları,
 • kira bedeli tespit ve tahliye davaları,

başta olmak üzere gayrimenkule ilişkin tüm dava türleri ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Miras davalarına hangi Avukat bakar?

Miras Davaları, Aile hukuku, mal paylaşımı, mal kaçırma, mirasta saklı pay, Tenkis davası, Mirasın reddi, Vasiyetnamenin iptali ve düzenlenmesi

Avukatlıkta  miras hukuk avukatı, Aile hukuku avukatı, mal paylaşımı avukatı vb.. gibi bir özel durum söz konusu değildir.Avukatlık belgesi sahibi tüm avukatlar ile bu işlemler yürütülebilir. Ancak Avukatlarında çok geniş olan hukuk yelpazesinde uzmanlaştığı, tecrübe kazandığı ve ağırlıklı olarak ilgilendiği özel hukuk dalları elbette mevcuttur. Sizin için konuyla ilgili en iyi avukat Miras hukuku alanında tecrübe kazanmış ve özel olarak ilgilendiği bu dalda uzmanlaşmış avukattır. Miras hukukunda ayrıntının fazla olması sebebi ile özel bilgi gerektiren detaylar ve bu detaylar davanın seyrini değiştirebildiği gibi zaten uzun olan dava sürecini dahada uzun bir hale getirebilir veya kaybedilmesine sebebiyet verebilir..Birbilen Hukuk Bürosu Miras ve Aile hukukuna ilişkin tüm dava türleri ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Tapu işlerine Hangi avukat bakar?

Tapu avukatı, Tarla avukatı, Gayrimenkul avukatı soru sor, Tapu kadastro avukatı

Avukatlıkta Gayrimenkul alım satımı, tapu işlemleri, imar ve kentsel dönüşüm işlemleri vb.. işlemler için tapu avukatı, Gayrimenkul avukatı veya alım satım ipotek avukatı gibi bir özel durum söz konusu değildir.Avukatlık belgesi sahibi tüm avukatlar ile bu işlemler yürütülebilir. Ancak Avukatlarında çok geniş olan hukuk yelpazesinde uzmanlaştığı, tecrübe kazandığı ve ağırlıklı olarak ilgilendiği özel hukuk dalları elbette mevcuttur. Sizin için konuyla ilgili en iyi avukat Gayrimenkul hukuku alanında tecrübe kazanmış ve özel olarak ilgilendiği bu dalda uzmanlaşmış avukattır. Birbilen Hukuk Bürosu gayrimenkule ilişkin tüm dava türleri ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Gayrimenkul avukatı nedir

Gayrimenkul avukatı hangi işlemlere bakar?

Gayrimenkul Avukatı bireysel ve kurumsal işlemlerde,  tüm taşınır , taşınmaz malların hukuk kapsamında takibi, alım satım aşamasında bürokratik işlemlerin takibi ve hukuki destek, tescil işlemleri, mahkeme kararı, icra, miras, işgal, ipotekli satış, mal paylaşımı gibi konularda müvekkillerine hukuki destek vermektedir. Birbilen hukuk Bürosu; Gayrimenkul alanındaki hizmetler gayrimenkullerin alım satımı işlemlerinin yürütülmesi, imar mevzuatına uyum, kira sözleşmelerinin hazırlanması, gerekli izin ve ruhsatların alınması, kentsel dönüşüme ilişkin başvuru ve işlemler tapu şerhlerinin sağlanması, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulumu, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmelerinin hazırlanması gibi tüm hizmetleri kapsayacak şekilde hukukki danışmanlık ve destek vermektedir.

Antalya Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Antalya en iyi Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Antalya'nın en iyi Gayrimenkul avukatı,  en iyi Gayrimenkul avukatı gibi tabirler halk arasında sıkça telaffuz edilip, bu hususta arama motorlarında sıklıkla arama yapılsa da, aslında bu tabir yanlıştır. Zira hangi avukatın en iyi Gayrimenkul avukatı olup olmadığı yönünde bir kıstas bulunmamakla birlikte bu konuda objektif bir ölçüm de yapılamaz. Sizin için en iyi Gayrimenkul avukatı, bu hususta hukuki bilgi ve tecrübesine en çok güvendiğiniz ve en rahat çalışabileceğiniz avukattır. Birbilen Hukuk Bürosu tüm taşınır , taşınmaz malların hukuk kapsamında takibi, tescil işlemleri, mahkeme kararı, icra, miras, işgal, ipotekli satış gibi konularda müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

En iyi Gayrimenkul avukatı

En iyi gayrimenkul avukatı tavsiye

Antalya'nın en iyi Gayrimenkul avukatı,  en iyi Gayrimenkul avukatı gibi tabirler halk arasında sıkça telaffuz edilip, bu hususta arama motorlarında sıklıkla arama yapılsa da, aslında bu tabir yanlıştır. Zira hangi avukatın en iyi Gayrimenkul avukatı olup olmadığı yönünde bir kıstas bulunmamakla birlikte bu konuda objektif bir ölçüm de yapılamaz. Sizin için en iyi Gayrimenkul avukatı, bu hususta hukuki bilgi ve tecrübesine en çok güvendiğiniz ve en rahat çalışabileceğiniz avukattır.

En iyi İcra Hukuku Avukatı Antalya

En iyi İcra Hukuk avukatı, Antalya'nın en iyi İcra Hukuku Avukatı gibi tabirler halk arasında sıkça telaffuz edilip, bu hususta arama motorlarında sıklıkla arama yapılsa da, aslında bu tabir yanlıştır. Zira hangi avukatın en iyi İcra Hukuku avukatı olup olmadığı yönünde bir kıstas bulunmamakla birlikte bu konuda objektif bir ölçüm de yapılamaz. Sizin için en iyi İcra Hukjuku avukatı, bu hususta hukuki bilgi ve tecrübesine en çok güvendiğiniz ve en rahat çalışabileceğiniz avukattır.

 

İcra hukuku Avukatı Antalya

Birbilen Hukuk Bürosu olarak alacağın tahsili amacıyla açılan icra takiplerinde borçluya ait araç, gayrimenkul ve üçüncü nezdindeki tüm hak ve alacakları ile ilgili ayrıntılı araştırmalar yapılarak söz konusu hak ve alacaklar üzerine haciz işlemi yapıp, talep doğrultusunda yine icra daireleri kanalı ile satış işlemlerini gerçekleştirerek alacağın tahsili sağlanmaktadır. Açılacak olan icra dosyalarında bazen sadece borçluyu alacaklı vekili sıfatıyla telefonla arayarak tahsilat yapılabildiği gibi, ev veya işyerine fiili haciz işlemi yapılması, borçlunun maaşına haciz konulması, bankalarda bulunan paraları üzerine haciz konulması, borçlunun alacaklı olduğu icra dosyaları üzerine haciz konulması, araç veya gayrimenkul satışı, icra ceza mahkemesinde açılacak ceza davası(nafaka yükümlülüğünü ihlal, ticareti usulüne aykırı terk etme, taahhüdü ihlal, mal beyanında bulunmama vs. sebeplerle) ile tahsilat yapılabilmektedir. Dolayısıyla İcra Hukuku alanında alacağın tahsili için pek çok yöntem ve işlem bulunmakta olup, alacaklının talebi veya borçlunun fiili durumu göz önüne alınarak her dosyada farklı yöntemler izlenerek farklı işlemler yapılabilir.

Birbilen Hukuk Bürosu olarak İcra hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz alanlar:

- Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerinin açılması takibi ve infazı,

- İflas erteleme,

- İcra takibine geçilmeden ve icra takibi aşamasında müvekkiller ile karşı taraf arasında müzakereler, gerektiğinde yapılandırma, sulh ve ibra protokollerinin hazırlanması,

- Konkordato işlemleri,

- İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip,

- Karşılıksız çek şikayetlerinin yapılması ve davaların takibi,

- Yeddieminliği suiistimal davalarının açılması ve takibi,

- Borca ve imzaya itiraz yapılması,

- İtirazın iptali veya itirazın kaldırılması davaları,

- İstihkak davaları,

- Tahliye davaları,

- Haciz işlemlerinin yapılması vs. başta olmak üzere İcra Hukukuna ilişkin tüm alanlarda Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Boşanma davalarında Maddi Manevi Tazminat

Maddi ve manevi  tazminat davası, iş kazası sebebiyle yaralanma yahut ölüm, doktor hataları (malpraktis) sebebiyle sakatlık veya ölüm, Borçlar hukukuna dayalı olarak sözleşmenin ihlali,   suç işlenmesi sonucu oluşan zarar, iş mevzuatından kaynaklı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, boşanma davaları ile beraber maddi ve manevi tazminat davaları,  trafik kazası sebebiyle yaralanma ve/veya ölüm gibi pek çok farklı hukuki nedenlerden kaynaklanabilir.

Söz konusu davalarda maddi tazminat tutarı davanın görüldüğü Mahkemece zararın miktarı, zarar ile haksız eylem arasındaki illiyet bağı, tarafların kusurları vs. Gibi hususlar birlikte değerlendirilerek belirlenir.  Manevi tazminat tutarı ise, hukuka aykırı eylem sebebiyle kişilik hakları ihlal edilen bireyin üzüntü, elem, manevi yıkım ve yıpranması dolayısıyla açılan davalar sonucunda Mahkemece davaya konu olayın  özellikleri, tarafların sosyal -ekonomik durumları, göz önünde bulundurularak Borçlar Kanunu m: 4 gereğince hak ve nefaset kuralları uyarınca belirlenir. Maddi tazminat miktarı hesaplanabilir bir tutar olsa da, manevi tazminat miktarı davaya bakan hakimin takdir yetkisindedir.

Antalya Tazminat Avukatı olarak hukuki danışma ve avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca tazminat davası türleri aşağıda belirtilmiştir:

- Trafik kazası sebebiyle tazminat

- İş kazası sebebiyle tazminat

- Meslek hastalığı sebebiyle tazminat

- Boşanmada maddi ve manevi tazminat

- İş Hukukundan kaynaklı Kıdem tazminatı,  İhbar Tazminatı, işe başlatmama tazminatı

- Sağlık Hukuku ile ilgili tazminat davaları (malpraktis davaları, yanlış tedavi- hatalı ameliyat vb. Tazminat davaları)

- Haksız tutuklama gözaltı ve el koyma sebebiyle tazminat

- Haksız fiilden sebebiyle tazminat

- Destekten yoksun kalma tazminatı

- Araç değer kaybı tazminatı

Maddi Manevi Tazminat Tutarı Hesaplama

Tazminat kısaca; Hukuka aykırı bir eylem, sözleşmeye aykırı hareket veya başkaca bir sebepten dolayı mağdurun maddi ve /veya manevi anlamda uğradığı zararların karşılanması amacıyla ödenen para anlamına gelir. Tazminat davaları da bu sebeplerle meydana gelen anlaşmazlıkları konu alır. Genel anlamda maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olarak ikiye ayrılan tazminat davaları ile ilgilenen avukatlara halk arasında tazminat avukatı denir.

Maddi ve manevi  tazminat davası, iş kazası sebebiyle yaralanma yahut ölüm, doktor hataları (malpraktis) sebebiyle sakatlık veya ölüm, Borçlar hukukuna dayalı olarak sözleşmenin ihlali,   suç işlenmesi sonucu oluşan zarar, iş mevzuatından kaynaklı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, boşanma davaları ile beraber maddi ve manevi tazminat davaları,  trafik kazası sebebiyle yaralanma ve/veya ölüm gibi pek çok farklı hukuki nedenlerden kaynaklanabilir.

Söz konusu davalarda maddi tazminat tutarı davanın görüldüğü Mahkemece zararın miktarı, zarar ile haksız eylem arasındaki illiyet bağı, tarafların kusurları vs. Gibi hususlar birlikte değerlendirilerek belirlenir.  Manevi tazminat tutarı ise, hukuka aykırı eylem sebebiyle kişilik hakları ihlal edilen bireyin üzüntü, elem, manevi yıkım ve yıpranması dolayısıyla açılan davalar sonucunda Mahkemece davaya konu olayın  özellikleri, tarafların sosyal -ekonomik durumları, göz önünde bulundurularak Borçlar Kanunu m: 4 gereğince hak ve nefaset kuralları uyarınca belirlenir. Maddi tazminat miktarı hesaplanabilir bir tutar olsa da, manevi tazminat miktarı davaya bakan hakimin takdir yetkisindedir.

Antalya Tazminat Avukatı olarak hukuki danışma ve avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca tazminat davası türleri aşağıda belirtilmiştir:

- Trafik kazası sebebiyle tazminat

- İş kazası sebebiyle tazminat

- Meslek hastalığı sebebiyle tazminat

- Boşanmada maddi ve manevi tazminat

- İş Hukukundan kaynaklı Kıdem tazminatı,  İhbar Tazminatı, işe başlatmama tazminatı

- Sağlık Hukuku ile ilgili tazminat davaları (malpraktis davaları, yanlış tedavi- hatalı ameliyat vb. Tazminat davaları)

- Haksız tutuklama gözaltı ve el koyma sebebiyle tazminat

- Haksız fiilden sebebiyle tazminat

- Destekten yoksun kalma tazminatı

- Araç değer kaybı tazminatı

Tazminat hukuku ile ilgili aklınıza takılan tüm konularda Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için 0242 244 10 47 & 0532 600 57 86 numaralı telefonlar yahut [email protected] - [email protected] adresleri üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

Meslek Hastalığı sebebiyle Tazminat

Maddi ve manevi  tazminat davası, iş kazası sebebiyle yaralanma yahut ölüm, doktor hataları (malpraktis) sebebiyle sakatlık veya ölüm, Borçlar hukukuna dayalı olarak sözleşmenin ihlali,   suç işlenmesi sonucu oluşan zarar, iş mevzuatından kaynaklı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, boşanma davaları ile beraber maddi ve manevi tazminat davaları,  trafik kazası sebebiyle yaralanma ve/veya ölüm gibi pek çok farklı hukuki nedenlerden kaynaklanabilir.

Söz konusu davalarda maddi tazminat tutarı davanın görüldüğü Mahkemece zararın miktarı, zarar ile haksız eylem arasındaki illiyet bağı, tarafların kusurları vs. Gibi hususlar birlikte değerlendirilerek belirlenir.  Manevi tazminat tutarı ise, hukuka aykırı eylem sebebiyle kişilik hakları ihlal edilen bireyin üzüntü, elem, manevi yıkım ve yıpranması dolayısıyla açılan davalar sonucunda Mahkemece davaya konu olayın  özellikleri, tarafların sosyal -ekonomik durumları, göz önünde bulundurularak Borçlar Kanunu m: 4 gereğince hak ve nefaset kuralları uyarınca belirlenir. Maddi tazminat miktarı hesaplanabilir bir tutar olsa da, manevi tazminat miktarı davaya bakan hakimin takdir yetkisindedir.

Antalya Tazminat Hukuku Avukatı olarak hukuki danışma ve avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca tazminat davası türleri aşağıda belirtilmiştir:

- Trafik kazası sebebiyle tazminat

- İş kazası sebebiyle tazminat

- Meslek hastalığı sebebiyle tazminat

- Boşanmada maddi ve manevi tazminat

- İş Hukukundan kaynaklı Kıdem tazminatı,  İhbar Tazminatı, işe başlatmama tazminatı

- Sağlık Hukuku ile ilgili tazminat davaları (malpraktis davaları, yanlış tedavi- hatalı ameliyat vb. Tazminat davaları)

- Haksız tutuklama gözaltı ve el koyma sebebiyle tazminat

- Haksız fiilden sebebiyle tazminat

- Destekten yoksun kalma tazminatı

- Araç değer kaybı tazminatı

İş Kazası sebebiyle Tazminat

Maddi ve manevi  tazminat davası, iş kazası sebebiyle yaralanma yahut ölüm, doktor hataları (malpraktis) sebebiyle sakatlık veya ölüm, Borçlar hukukuna dayalı olarak sözleşmenin ihlali,   suç işlenmesi sonucu oluşan zarar, iş mevzuatından kaynaklı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, boşanma davaları ile beraber maddi ve manevi tazminat davaları,  trafik kazası sebebiyle yaralanma ve/veya ölüm gibi pek çok farklı hukuki nedenlerden kaynaklanabilir.

Söz konusu davalarda maddi tazminat tutarı davanın görüldüğü Mahkemece zararın miktarı, zarar ile haksız eylem arasındaki illiyet bağı, tarafların kusurları vs. Gibi hususlar birlikte değerlendirilerek belirlenir.  Manevi tazminat tutarı ise, hukuka aykırı eylem sebebiyle kişilik hakları ihlal edilen bireyin üzüntü, elem, manevi yıkım ve yıpranması dolayısıyla açılan davalar sonucunda Mahkemece davaya konu olayın  özellikleri, tarafların sosyal -ekonomik durumları, göz önünde bulundurularak Borçlar Kanunu m: 4 gereğince hak ve nefaset kuralları uyarınca belirlenir. Maddi tazminat miktarı hesaplanabilir bir tutar olsa da, manevi tazminat miktarı davaya bakan hakimin takdir yetkisindedir.

Antalya Tazminat Avukatı olarak hukuki danışma ve avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca tazminat davası türleri aşağıda belirtilmiştir:

- Trafik kazası sebebiyle tazminat

- İş kazası sebebiyle tazminat

- Meslek hastalığı sebebiyle tazminat

- Boşanmada maddi ve manevi tazminat

- İş Hukukundan kaynaklı Kıdem tazminatı,  İhbar Tazminatı, işe başlatmama tazminatı

- Sağlık Hukuku ile ilgili tazminat davaları (malpraktis davaları, yanlış tedavi- hatalı ameliyat vb. Tazminat davaları)

- Haksız tutuklama gözaltı ve el koyma sebebiyle tazminat

- Haksız fiilden sebebiyle tazminat

- Destekten yoksun kalma tazminatı

- Araç değer kaybı tazminatı

Trafik Kazası sebebiyle tazminat

Genel anlamda maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olarak ikiye ayrılan tazminat davaları ile ilgilenen avukatlara halk arasında tazminat avukatı denir.

Maddi ve manevi  tazminat davası, iş kazası sebebiyle yaralanma yahut ölüm, doktor hataları (malpraktis) sebebiyle sakatlık veya ölüm, Borçlar hukukuna dayalı olarak sözleşmenin ihlali,   suç işlenmesi sonucu oluşan zarar, iş mevzuatından kaynaklı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, boşanma davaları ile beraber maddi ve manevi tazminat davaları,  trafik kazası sebebiyle yaralanma ve/veya ölüm gibi pek çok farklı hukuki nedenlerden kaynaklanabilir.

Söz konusu davalarda maddi tazminat tutarı davanın görüldüğü Mahkemece zararın miktarı, zarar ile haksız eylem arasındaki illiyet bağı, tarafların kusurları vs. Gibi hususlar birlikte değerlendirilerek belirlenir.  Manevi tazminat tutarı ise, hukuka aykırı eylem sebebiyle kişilik hakları ihlal edilen bireyin üzüntü, elem, manevi yıkım ve yıpranması dolayısıyla açılan davalar sonucunda Mahkemece davaya konu olayın  özellikleri, tarafların sosyal -ekonomik durumları, göz önünde bulundurularak Borçlar Kanunu m: 4 gereğince hak ve nefaset kuralları uyarınca belirlenir. Maddi tazminat miktarı hesaplanabilir bir tutar olsa da, manevi tazminat miktarı davaya bakan hakimin takdir yetkisindedir.

Antalya Tazminat Avukatı olarak hukuki danışma ve avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca tazminat davası türleri aşağıda belirtilmiştir:

- Trafik kazası sebebiyle tazminat

- İş kazası sebebiyle tazminat

- Meslek hastalığı sebebiyle tazminat

- Boşanmada maddi ve manevi tazminat

- İş Hukukundan kaynaklı Kıdem tazminatı,  İhbar Tazminatı, işe başlatmama tazminatı

- Sağlık Hukuku ile ilgili tazminat davaları (malpraktis davaları, yanlış tedavi- hatalı ameliyat vb. Tazminat davaları)

- Haksız tutuklama gözaltı ve el koyma sebebiyle tazminat

- Haksız fiilden sebebiyle tazminat

- Destekten yoksun kalma tazminatı

- Araç değer kaybı tazminatı

Antalya Tazminat Hukuku Avukatı

Tazminat kısaca; Hukuka aykırı bir eylem, sözleşmeye aykırı hareket veya başkaca bir sebepten dolayı mağdurun maddi ve /veya manevi anlamda uğradığı zararların karşılanması amacıyla ödenen para anlamına gelir. Tazminat davaları da bu sebeplerle meydana gelen anlaşmazlıkları konu alır. Genel anlamda maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olarak ikiye ayrılan tazminat davaları ile ilgilenen avukatlara halk arasında tazminat avukatı denir.

Maddi ve manevi  tazminat davası, iş kazası sebebiyle yaralanma yahut ölüm, doktor hataları (malpraktis) sebebiyle sakatlık veya ölüm, Borçlar hukukuna dayalı olarak sözleşmenin ihlali,   suç işlenmesi sonucu oluşan zarar, iş mevzuatından kaynaklı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, boşanma davaları ile beraber maddi ve manevi tazminat davaları,  trafik kazası sebebiyle yaralanma ve/veya ölüm gibi pek çok farklı hukuki nedenlerden kaynaklanabilir.

Söz konusu davalarda maddi tazminat tutarı davanın görüldüğü Mahkemece zararın miktarı, zarar ile haksız eylem arasındaki illiyet bağı, tarafların kusurları vs. Gibi hususlar birlikte değerlendirilerek belirlenir.  Manevi tazminat tutarı ise, hukuka aykırı eylem sebebiyle kişilik hakları ihlal edilen bireyin üzüntü, elem, manevi yıkım ve yıpranması dolayısıyla açılan davalar sonucunda Mahkemece davaya konu olayın  özellikleri, tarafların sosyal -ekonomik durumları, göz önünde bulundurularak Borçlar Kanunu m: 4 gereğince hak ve nefaset kuralları uyarınca belirlenir. Maddi tazminat miktarı hesaplanabilir bir tutar olsa da, manevi tazminat miktarı davaya bakan hakimin takdir yetkisindedir.

Antalya Tazminat Avukatı olarak hukuki danışma ve avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca tazminat davası türleri aşağıda belirtilmiştir:

- Trafik kazası sebebiyle tazminat

- İş kazası sebebiyle tazminat

- Meslek hastalığı sebebiyle tazminat

- Boşanmada maddi ve manevi tazminat

- İş Hukukundan kaynaklı Kıdem tazminatı,  İhbar Tazminatı, işe başlatmama tazminatı

- Sağlık Hukuku ile ilgili tazminat davaları (malpraktis davaları, yanlış tedavi- hatalı ameliyat vb. Tazminat davaları)

- Haksız tutuklama gözaltı ve el koyma sebebiyle tazminat

- Haksız fiilden sebebiyle tazminat

- Destekten yoksun kalma tazminatı

- Araç değer kaybı tazminatı

Aile Hukuku Avukatı Antalya

Gerek tarihsel açıdan bakıldığında kültürümüzün gerekse günümüz toplumu açısından aile toplumsal hayatın temelini oluşturup, bu anlamda toplumun en temel yapı taşı, çekirdeğidir. Bu anlamda insan doğumu ile beraber bir aileye mensubiyet kazanmakta belli bir yaşa geldiğinde de yine evlenerek başka bir ailenin temelini atmaktadır. Ülkemizde de 4721 sayılı Türk medeni kanunu ve 6284 Sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin korunmasına dair kanunla aile bireylerinin gerek dış faktörlere karşı gerekse aile bireylerinin birbirleriyle olan hakları ve sorumluluklarını düzenlemiştir.

Boşanma, evliliğin yasalar çerçevesinde sona ermesi demektir. Aile birliğinin sürdürülmesi, çeşitli sebeplerle imkansız hale gelmesi halinde her bir tarafın boşanma davası açma hakkı bulunmakta olup, bu kararın verilmesi ile birlikte, belki de daha sonraki tüm yaşamını etkileyecek bir sürece girilmiş olur. Her dava türü gibi boşanma davalarında da taraflar kendi davalarını açabilir ve boşanma sürecini yürütebilir. Ancak boşanma davası açmak ve sürecin yönetimi usul ve şekil şartlarının katılığı sebebiyle Avukatlar için bile oldukça zor olup, yapılacak en ufak bir hata, hakkınızın kaybına ve geri kalan hayatınız boyunca büyük bir pişmanlık duymanıza sebebiyet verebilir. Bu sebeple bu sürecin doğru bir yöntem izlenerek ve uzman boşanma avukatı tarafından yürütülmemesi halinde, gerek boşanmak isteyen eşin gerekse müşterek çocukların maddi ve manevi anlamda yıpranmasına ve dava sonunda telafisi imkansız zararlara sebebiyet verebilir.

Boşanma süreci başlamadan önce veya boşanma sürecine girildiğinde tecrübeli aile hukuku avukatı ile bu sürecin yürütülmesi müşterek çocuğun velayeti, (gerektiğinde) uzaklaştırma kararı, maddi ve manevi tazminat, nafaka, ziynet eşyaları, mal rejimi tasfiyesi ve mal paylaşımı gibi tüm haklarınıza en kısa sürede kavuşmanızı sağlar. Antalya Boşanma Avukatı olarak Birbilen Hukuk Bürosu boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, aile konutu şerhi, maddi manevi tazminat davaları, yabancı mahkemelerce verilen ve kesinleşen boşanma kararlarının tanıma ve tenfiz davalarında müvekkillerinin hak ve menfaatleri doğrultusunda en iyi ve en hızlı şekilde sonuca varmayı ilke haline getirip, bu alanda müvekkillerine her türlü hukuki desteği vermektedir.

Antalya Aile Hukuku Avukatı olarak Sunduğumuz hizmetler :

  • Anlaşmalı Boşanma Davaları
  • Çekişmeli Boşanma Davaları
  • Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma ve nafaka kararlarının Türkiye'de tanıtılması ve tenfizi davalarında
  • Mal Rejimi ve Mal Paylaşımı Davaları
  • Velayet Davaları
   (Velayetin kaldırılması, velayetin değiştirilmesi, anne ve babanın müşterek çocukla şahsi münasebet tesisi, şahsi münasebet tesisin değiştirilmesi yahut  engellenmesine ilişkin davalar)
  • Nafaka Davaları
   (çocuk için iştirak nafakası davası, için tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası davası, nafakanın arttırımı ve nafakanın indirilmesi davaları, vb. davalar)
  • Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi - Manevi Tazminat Davaları
    
  • Evlenme İşlemine İlişkin Davalar
   (İddet müddetinin kaldırılması gibi, evlenme işlemine ilişkin şartlara yönelik davalar, evlenme işlemi iptali davaları, evlenme işleminin yokluğu hususundaki davalar ve benzeri davalar)

 

  • Soybağı Davaları
   (Soybağının kurulması davası, soybağının reddi davası, çocuğun tanınması davası, babalık davası ve diğer her türlü davalar)

 

  • Diğer Davalar
   (Evlat edinmeden kaynaklanan davalar, aile konutunun eşlerden birine tahsisi davası ve aile hukukundan doğan diğer her türlü davalar)

En İyi Boşanma Avukatı Antalya

En iyi boşanma avukatı, Antalya'nın en iyi boşanma avukatı gibi tabirler halk arasında sıkça telaffuz edilip, bu hususta arama motorlarında sıklıkla arama yapılsa da, aslında bu tabir yanlıştır. Zira hangi avukatın en iyi boşanma avukatı olup olmadığı yönünde bir kıstas bulunmamakla birlikte bu konuda objektif bir ölçüm de yapılamaz. Sizin için en iyi boşanma avukatı, bu hususta hukuki bilgi ve tecrübesine en çok güvendiğiniz ve en rahat çalışabileceğiniz avukattır.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma davası ise, çocuğun velayeti, nafaka , maddi , manevi tazminat, ziynet eşyaları, mal paylaşımı konularından biri veya birkaçı ile ilgili tarafların anlaşmaya varamadıkları ve taraflar arasında belli bir çekişmenin yaşandığı davalardır.

Çekişmeli Boşanma davaları da TMK’ya göre iki sebeple açılabilir:

 1.  Genel boşanma sebepleri : taraflar arasında yoğun tartışmalar, güven sarsıcı davranışlar, hakaret, şiddet, tehdit, evliliğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi sıralanabilir.
 2.  Özel Boşanma sebepleri : Türk Medeni kanunda özel boşanma sebepleri sınırlı sayıda olup, özel boşanma sebeplerine dayalı boşanma davaları;

,Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (TMK m. 161)

,Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası (TMK m. 162)

,Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası (TMK m. 163)

,Terk Sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164)

,Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165)

Genel boşanma sebeplerine dayalı olarak açılan çekişmeli boşanma davalarında taraflar birbirlerinin kusurunu ispatlamak zorundayken TMK m: 161 ve devamında sayılan yukarıda yazılı özel boşanma sebeplerine dayalı boşanma davalarında davacı, sadece ilgili boşanma sebebini ispat etmek zorunda olup, ayrıca karşı tarafın kusurunu ispat etmek zorunda değildir. 

Uzman Boşanma Avukatı Antalya

Uzman boşanma avukatı, Antalya'nın en iyi boşanma avukatı gibi tabirler halk arasında sıkça telaffuz edilip, bu hususta arama motorlarında sıklıkla arama yapılsa da, aslında bu tabir yanlıştır. Zira hangi avukatın en iyi boşanma avukatı olup olmadığı yönünde bir kıstas bulunmamakla birlikte bu konuda objektif bir ölçüm de yapılamaz. Sizin için en iyi boşanma avukatı veya uzman boşanma avukatı bu hususta hukuki bilgi ve tecrübesine en çok güvendiğiniz ve en rahat çalışabileceğiniz avukattır.

Tecrübeli Boşanma Avukatı Antalya

Tecrübeli boşanma Avukatı, En iyi boşanma avukatı, gibi tabirler halk arasında sıkça telaffuz edilip, bu hususta arama motorlarında sıklıkla arama yapılsa da, aslında bu tabir yanlıştır. Zira hangi avukatın en iyi boşanma avukatı olup olmadığı yönünde bir kıstas bulunmamakla birlikte bu konuda objektif bir ölçüm de yapılamaz. Sizin için en iyi boşanma avukatı, bu hususta hukuki bilgi ve tecrübesine en çok güvendiğiniz ve en rahat çalışabileceğiniz avukattır.

Boşanma Davası ücreti ne kadardır?

Boşanma davası ücretleri Mahkeme harçları, masraflar ve avukatlık ücreti olarak ayrılmaktadır. Mahkeme harç ve masrafları davanın başında davacı tarafından yatırılması gerekmekte olup, talepler ve deliller her davada farklı olacağı için mahkeme harç ve masrafları da bu oranda değişkenlik gösterecektir. Zira  bilirkişi incelemesi, keşif, tanıkların sayısı, yazılacak müzekkereler, gibi deliler masraf ve harçların miktarının azalmasına veya artmasına sebep olacaktır. Bu sebeple her davada farklı hesaplama yapılmakla beraber bu hususta ortalama bir maliyet hesaplayabilmek için 2020 yılı harçlar genel tebliğine de bakabilirsiniz.

Genel olarak Boşanma davalarında avukatlık ücreti boşanma avukatı ile yapacağınız anlaşmaya bağlıdır. Her ilin barosu ortalama bir ücret belirlemiş olup, bu hususta Antalya Boşanma avukatı olarak büromuzla iletişime geçebilir veya Antalya barosu 2020 ücret tarifesini inceleyebilirsiniz. Boşanma davasında avukatlık ücreti tek seferde peşin olarak ödenebileceği gibi, avukatınızla birlikte imzalayacağınız avukatlık ücret sözleşmesi uyarınca taksitler halinde de ödemeniz mümkündür. 

Tek celsede boşanma nasıl olur?

Tek celsede boşanma eşlerin boşanma ile birlikte nafaka, velayet, tazminat, ziynet eşyası, mal paylaşımı gibi tüm konularda anlaşması halinde mümkün olur. Boşanma konusunda ve boşanmanın gerçekleşmesi ile beraber tüm maddi konularda tarafların tam bir uyum içinde olması halinde anlaşmalı boşanma ile tek celsede boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarında Mahkemelerce ilk celse karar verilmektedir. Dava açıldıktan sonra mahkemelerce ilk duruşma günü yaklaşık 3,4 ay sonrası görülmekte olup, dava tecrübeli bir Boşanma avukatı ile takip edildiğinde anlaşmalı boşanma davanız mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişmekle beraber yaklaşık 1,2 hafta içerisinde sonuçlanır. Hatta davanın açıldığı günden itibaren 2,3 gün sonrasında dahi boşanmanın gerçekleşmesi mümkün olabilmektedir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları iyi bir boşanma avukatı ile takip edildiği takdirde ortalama 3,4 duruşma sürmekte olup, bu süre davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişse de ortalama 9,10 ay civarındadır. Ancak Mahkeme tarafından karar verildikten sonra tarafların bu karara itiraz ederek davanın üst mahkemelere gönderilmesi halinde bu süre yaklaşık 2,3 yıla kadar uzamaktadır.

Boşanma Davasını Kim Açmalı?

Boşanma davasının kimin açtığının bir önemi yoktur. Boşanma davasının sizin tarafınızda açılması yahut eşiniz tarafından açılması davayı kazanmanızı veya kaybetmenizi etkilemez, önemli olan boşanmada kusurlu tarafın karşı taraf olduğunu ispat etmektir. Bu sebeple davayı açan taraf ilk etapta mahkeme harç ve masrafları ödese de, davayı kazandığı takdirde bu bedelleri karşı taraftan tahsil edecektir. 

Şiddete Uğrayan Kadınlar Ne Yapmalıdır?

6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında şiddet gören kadın, eşi için uzaklaştırma kararına hükmedilmesini isteyebilir. Uzaklaştırma kararının alınması için kadının sadece fiziki şiddet görmesi şart değildir. Kadının eşinden psikolojik şiddet görmesi, hakarete uğraması, tehdit edilmesi veya aşağılaması gibi durumlarda da uzaklaştırma kararı alınabilir. Uzaklaştırma kararı alınabilmesi için boşanma davasının açılmış olması şart değildir.   Aile içi şiddet çok ciddi bir durum olup, anında müdahale gerektirir. Bu sebeple eşinden şiddet gören kadının Uzman bir boşanma avukatı ile derhal irtibata geçip, kendisini ve yakınlarını yasal anlamda koruma altına aldırması hayati önem taşır. Ayrıca şiddete maruz kalan kadınların  neler yapabileceği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının rehberinde de düzenlenmiştir. Bununla birlikte şiddet gören kadınlara hukuki ve psikolojik destek veren mor çatıkademkadav, kahdem, kadın meclisleri, kamerimdat gibi sivil toplum örgütlerine başvurabilirsiniz.  

Boşanma İşlemlerinin iyi bir Boşanma Avukatı ile Yürütülmesinin Ne gibi Avantajları Vardır?

 

Boşanma davalarının doğası gereği taraflar bu dönemde duygusal olarak ciddi şekilde yıpranmaktadır. Tecrübeli bir boşanma avukatı, bu dönemde içinde bulunduğunuz psikoloji sebebiyle boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlarda sizi uyarır.Dava dilekçenize yazmaktan çekindiğiniz, utandığınız olayları yahut gereksiz Aile mahkemeleri tarafından taraflara beyanda bulunma, delil listesi sunma, harç veya masraf yatırmak gibi konularda süreler verilmekte olup, Avukatsız takip edilen davalarda söz konusu süreler taraflarca ihmal edilerek ya da yanlış hesaplanarak kaçırılmaktadır. Böyle bir durumda dava sonunda hak kaybına uğramanız ve belki de haklı olduğunuz davanızı kaybetmenizle sonuçlanacaktır. Zira hukukta sürelerin hesaplanış şekilleri farlıdır. Ayrıca avukat ile takip edilen davalarda mahkemelerce e tebligat yapılmakta olup, Boşanma avukatı ile davanızı yürütmeniz, dava sürelerin uzamasının en büyük sebeplerinden olan tebligatın yapılamaması, ulaşmaması sebebiyle tekrar tekrar yapılan işlemlerden kurtularak zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Dava dilekçenizde belirttiğiniz tanıkların beyanları size yarar sağlamayabilir. Zira Boşanma davalarında belirtilen tanıkların duyuma dayalı değil, görgüye dayalı bilgileri olmalıdır. Boşanma avukatı, her davanın özelliğine göre dayandığınız vaka ve olaylara ilişkin tanık stratejisi belirleyip, ayrıca duruşmada davanın kazanılmasına yönelik etki edecek soruları soracaktır.Boşanma davası dilekçesi yazmak uzmanlık ve tecrübe gerektirir. Dava dilekçeniz davanızın yapı taşı olup, bu konuda yapılacak eksiklik veya yanlışlıklar daha sonra düzeltilemeyebilir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar diğer tarafın kusurunu ispat etmekte yarışacağından, bu süreçte gerçekte olmasa bile eşinizin sizin iyi bir eş olmadığınız ya da görevlerinizi yerine getirmediğiniz gibi suçlayıcı ifadelere karşı savunmanızı hazırlar sizi önceden bilgilendirir.Dava dilekçenizde ve davanın diğer aşamalarında sunulacak dilekçelerde yazılması veya yazılmaması gereken konularda size bilgi verir.

Gördüğünüz konular aslında dava sonunda kusur durumunu tamamen değiştirebilir, davayı kazanmanızı ve tazminata hak kazanmanızı sağlayabilir. Örneğin eşinizin size karşı psikolojik yahut fiziki şiddet uygulaması, size yaptığı hakaret veya tehditler, sapkın cinsel istekler vs. gibi konuları avukatınıza açıkça anlatarak hangi olayların davaya olumlu etki edeceğini veya hangi olayın hangi delillerle ispatının mümkün olduğu konularında size ayrıntılı bilgi verecektir. Tecrübeli bir Boşanma avukatı sizin için çok özel olan,  belki de sadece sizin başınıza geldiğini düşündüğünüz ve utandığınız benzer olaylarla yüzlerce kez karşılaşmış olup, avukatınız sizi bu hususlarla ilgili kesinlikle yargılamaz.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu madde 166/3’te düzenlenmiş olup, söz konusu kanun maddesi şu şekildedir:

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

İlgili maddeden de anlaşılacağı üzere bir boşanmanın tek celsede/bir duruşmada sonuçlanması anlaşmalı boşanma davası ile mümkün olup, anlaşmalı boşanma şartları:

   • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,
   • eşlerin mahkemeye birlikte başvurması ya da bir eşin açtığı davanın diğer eş tarafından kabul edilmesi,
   • Tarafların bizzat hakim huzurunda boşanma iradelerini açıklamaları,
   • Hakim tarafından, boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilen boşanma şartlarını uygun bulması.

Yukarıda yazılı 4 şartın birlikte gerçekleşmesi halinde tarafların anlaşmalı şekilde boşanmaları mümkündür. Ancak burada en önemli husus boşanma ve boşanmanın ferileri olan nafaka ödenip,ödenmeyeceği, ödenecek nafaka miktarı, çocuğun velayetinin hangi tarafta kalacağı, taraflardan birine maddi ve/veya manevi tazminat ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise ne miktarda olacağı, mal paylaşımı, ziynet eşyaları vs. tüm hususlarda taraflarca tam olarak anlaşmaya varılması gerekmektedir. Bu konuların herhangi birinde taraflarca anlaşmaya varılamaması halinde söz konusu boşanma anlaşmalı boşanma niteliğini kaybederek, çekişmeli boşanma olarak görülecektir. 

Boşanma Avukatı Antalya

Tük Medeni Kanununa göre Boşanma davası Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma davası olmak üzere iki şekilde açılabilir.  Aile Mahkemesi’nce Boşanma Davasının sonuçlanması ile birlikte mal paylaşımı haricinde nafaka, velayet, ziynet eşyaları, maddi tazminat,manevi tazminat vb. konuların tamamının çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Mal paylaşımı davası ise boşanmanın kesinleşmesinden itibaren yahut boşanma davası kesinleşmeden ayrı bir dava olarak açılır.

Anlaşmalı boşanma davası tarafların nafaka, velayet, maddi,  manevi tazminat, ziynet eşyaları, mal paylaşımı gibi boşanmanın tüm sonuçları hususunda tam bir anlaşmaya varıldığı boşanma davasıdır.

Çekişmeli boşanma davası ise, çocuğun velayeti, nafaka , maddi , manevi tazminat, ziynet eşyaları, mal paylaşımı konularından biri veya birkaçı ile ilgili tarafların anlaşmaya varamadıkları ve taraflar arasında belli bir çekişmenin yaşandığı davalardır.

Uzman İş hukuku Avukatı Antalya

Avukatlık mesleğinde resmi anlamda bu şekilde bir ayrım olmamasına rağmen halk arasında kullanılan bir terim olan Uzman İş Hukuku Avukatı, tecrübe ve donanımıyla yukarıda örnekleme yoluyla belirtilen tüm bu dava türleri ve İş Kanunundan kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda dava öncesi ve sonrası süreçlerle ilgili işçi ve işverenlere hukuki danışma ve avukatlık hizmeti sunan Avukat anlamında kullanılmaktadır. İşçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan iş kazaları ve işçi alacaklarına ilişkin davalar oldukça zorlu olup, söz konusu dava süreçlerinin başarılı ve kısa sürede sonuçlanabilmesi için mevzuata ilişkin bilginin yanı sıra, uygulamada Yargıtay’ın ilke kararları, iş mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar hususların teknik bilgi de gerekmektedir. Yine söz konusu dava türlerinde; süresinde yapılması gereken bildirimler, Davanın nerede açılması gerektiği, Dava dilekçesinde belirtilmesi gereken bazı özel hususlar, alacaklar ve tazminatlara ilişkin zamanaşımı süreleri, alacak ve tazminat kalemlerine ilişkin ispat yükünün işçide mi yoksa işverende mi olduğu, iddialara ilişkin hangi ispat araçlarının mahkemelerce kabul gördüğü, dava değerinin belirlenmesi gibi uyulması gereken pek çok usul kuralı bulunmaktadır. Bu sebeple hak sahiplerinin haklarına en kısa sürede ve tam olarak kavuşması ve ileride telafisi imkansız zararların meydana gelmemesi adına söz konusu dava ve arabuluculuk süreçlerinde iyi bir iş hukuku avukatı ile çalışmanın önemi yadsınamaz.

Bu noktada Antalya’da bulunan Birbilen Avukatlık Bürosu, işçi -işveren ilişkisinden kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi ile ilgili, gerek bu alandaki tecrübesi, gerekse söz konusu davalarda tazminat ve alacak hesaplamalarına dair alınan Bilirkişilik eğitimleri ile  Antalya İş Hukuku Avukatı olarak hukuki destek vermektedir.

Antalya İş Hukuku Avukatı olarak Hukuki danışma ve Avukatlık hizmeti verilen dava tipleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Kıdem Tazminatı Davaları,
 • İhbar Tazminatı Davaları,
 • Fazla Mesai Alacağına İlişkin Davalar,
 • Yıllık İzin Ücreti Alacağına İlişkin Davalar,
 • Ulusal ve Genel Tatil Ücretlerine ilişkin Davalar,
 • İşe İade Davaları,
 • İş Kazası Sebebiyle açılan Maddi-Manevi Tazminat Davaları,
 • Meslek Hastalığı Sebebiyle açılan Maddi-Manevi Tazminat Davaları,
 • Sendika Hukuku ve Toplu İş sözleşmelerinden kaynaklanan Davalar,
 • Sigortalılığın Tespiti Davası,
 • İşçi Veya İşverence Gönderilecek İhtarnamelerin Hazırlanması,
 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması,
 • Tüm İşçilik Alacaklarına ilişkin Özel Bilirkişi Raporu Tanzimi,
 • Vekil Sıfatı İle Arabuluculuk Sürecinin Takibi,
 • İşveren Danışmanlığı,
 • Diğer Davalar (İş Hukukuna İlişkin İşçi Ve İşveren Uyuşmazlığını İçeren Her Türlü Dava )

Avukat Antalya

Avukat Yunus BİRBİLEN tarafından 2008 yılında kurulan BİRBİLEN HUKUK BÜROSU Müvekkilleri ile güvene dayalı ve uzun süreli iş ortaklıkları kurmayı ana hedefi olarak benimseyen ve Antalya’da bulunan Hukuk Büromuzda Yaklaşık 12 yıldan bu yana yerli/yabancı şahıs ve şirketlere Türkiye’nin her yerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda Birbilen Hukuk Bürosu, genel olarak şahıs/ şirket müvekkillerinin hedef ve talepleri doğrultusunda mahkeme dışı uyuşmazlıkların müzakere süreçlerinin takibi ile sulh yoluyla yahut arabuluculuk aşamasında çözümlenmesi, şirketlerin hukuki altyapı-inceleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve takibi, sözleşme, ihtarname vb. dökümanların hazırlanması, şahısların veya şirketlerin resmi kurumlar ve Mahkemeler nezdinde temsili, davaların açılması ve/veya açılmış olan davaların takibi, her türlü hak ve alacağın tahsili için İcra takibi açılması ve infazı konularında hizmet vermektedir. 

Birbilen Avukatlık Bürosunun kurucusu olan Avukat Yunus BİRBİLEN ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Davaları, İş Kazası Davaları, trafik Kazası davaları, İşçi alacağı Davaları, Boşanma Davaları, Tanıma ve Tenfiz Davaları gibi davalarda Hukuki Danışmanlık&Avukatlık Hizmetini icra etmekte olup, bununla beraber yine ağırlıklı olarak üstlendiği  iş kazasından kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları, Trafik kazasına dayalı maddi-manevi tazminat davaları ve işçi alacaklarına ilişkin davalara katkı sağlaması, dava öncesi ve dava safahatında daha sağlıklı sonuç almak amacıyla “Bilirkişilik Temel Eğitimi”, “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Alanında Bilirkişilik Eğitimi”, “Aktüerya İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma Bilirkişilik Eğitimi”  alanlarında  Bilirkişilik eğitimlerini de başarıyla tamamlayarak Sertifika ve Katılım belgeleri almaya hak kazanmıştır.

İş Kazasına ilişkin tazminat davaları ne kadar sürer?

İş kazalarına ilişkin tazminat davaları Mahkemelerimizin iş yükü ve ülkemizde maalesef yargılamaların uzun sürmesi sebebiyle ortalama 1,5-2 yıl civarında sonuçlanmakta olup, taraflardan birinin kararı istinaf etmesi/temyiz etmesi halinde bu süre  2,5 - 3 yılı bulmaktadır. Yukarıda yazılı süreler bugüne kadarki deneyimlerden yola çıkarak ortalama olarak verilen sürelerdir. Dolayısıyla her olayın özellikleri farklı olup, süreçler de buna paralel olarak uzayıp kısalabilir.

Antalya En iyi İşçi Avukatı- Tecrübeli İşçi Avukatı

En iyi iş kazası avukatı, Antalya'nın en iyi işçi avukatı gibi tabirler halk arasında sıkça telaffuz edilip, bu hususta arama motorlarında sıklıkla arama yapılsa da, aslında bu tabir yanlıştır. Zira hangi avukatın en iyi işçi avukatı olup olmadığı yönünde bir kıstas bulunmamakla birlikte bu konuda objektif bir ölçüm de yapılamaz. Sizin için en iyi iş kazası avukatı, bu hususta hukuki bilgi ve tecrübesine en çok güvendiğiniz ve en rahat çalışabileceğiniz avukattır.

İş kazasına dayalı tazminat davalarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

İş kazasına ilişkin tazminat davalarında zamanaşımı kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır.

İş Kazası sebebiyle hak kazanılan Manevi tazminat miktarı nedir ?

En çok Merak edilen hususlardan biri meydana gelen iş kazası sonrasında mağdurun/mağdurların dava sonunda hak kazanacağı manevi tazminatın miktarıdır. Açılacak dava sonunda hak kazanılacak manevi tazminat tutarı için herhangi bir hesaplama yöntemi bulunmayıp, olayın özelliği, kazadaki kusur durumu, meydana gelen kaza sonrasında mağdurun sakatlık oranı/ölümü, tarafların sosyal ve ekonomik durumları birlikte değerlendirilerek davaya bakan hakim tarafından uygun bir manevi tazminata hükmedilir.   

İş Kazası Sonrasında Manevi Tazminat Davası açılır mı ?

İş kazası avukatları Antalya içerisinde meydana gelen iş kazası sonrasında mağdurun yahut mağdurların talepleri doğrultusunda manevi tazminat davası açabilmektedir. Şayet meydana gelen kazada kişi vefat ettiyse veya ağır bir biçimde yaralandıysa, bu sebeple kazazede yahut kazazedenin geride kalan aile bireyleri (destekleri) söz konusu kaza sonucunda acı elem ve ıstırap çekmeleri sebebiyle manevi tazminat davası sürecini başlatabilirler.

En İyi İş Kazası Avukatı

Antalya'nın en iyi iş kazası avukatı, Antalya'nın en iyi işçi avukatı gibi tabirler halk arasında sıkça telaffuz edilip, bu hususta arama motorlarında sıklıkla arama yapılsa da, aslında bu tabir yanlıştır. Zira hangi avukatın en iyi işçi avukatı olup olmadığı yönünde bir kıstas bulunmamakla birlikte bu konuda objektif bir ölçüm de yapılamaz. Sizin için en iyi iş kazası avukatı, bu hususta hukuki bilgi ve tecrübesine en çok güvendiğiniz ve en rahat çalışabileceğiniz avukattır.

İş Kazası Sonrasında Maddi Tazminat Davası açılabilir mi?

Antalya İş kazası avukatı, meydana gelen iş kazası akabinde kusurlu olan işverenden maddi tazminat talep edebilmektedir.  İşçinin geçirdiği iş kazası sonrasında ölümü, geçici olarak yahut da kalıcı olarak sakatlanması halinde olayın özelliğine göre; geçici-kalıcı iş gücü kaybı, hastane masrafları ve tedavi giderleri, bakıcı/refakatçi giderleri, (ölüm halinde) destekten yoksun kalma tazminatı, defin giderleri vs. Tazminatlarına ilişkin dava açma hakları bulunmaktadır.

Bu kapsamda meydana gelen iş kazası neticesinde işçi, T.B.K. Madde 51 ve devamında düzenlenen haksız fiil sebebiyle uğradığı cismani zararları ve buna bağlı diğer zarar kalemlerini işverenden kusuru oranında talep edebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, iş kazasına ve iş kazası sonrasında meydana gelen mağduriyete ilişkin delillerin sağlıklı şekilde toplanılmasını sağlamaktır. Zira Mahkeme tarafından maddi ve manevi tazminat tutarı, gerek kusur gerekse mağduriyete ilişkin diğer delillerle beraber değerlendirilerek uygun bir tazminata hükmedilecektir. Bu konuda davacının en ufak bir ihmal veya hatası, dava sonunda hak kazanacağı tazminata olumsuz şekilde yansımakta, ve hatta çoğu zaman davanın kaybedilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu sebeple mağdur işçinin yahut ölüm halinde işçinin (desteklerinin) yakınlarının tecrübeli bir iş kazası avukatı ile bu süreci takip etmeleri, ileride hak kaybına uğramamaları açısından çok önemlidir.

İş Kazası Kabul Edilen Haller Nelerdir?

Antalya İş kazası avukatının öncelikle meydana gelen olayın iş kazası kapsamında değerlendirilip, değerlendirilmeyeceği hususunu açıklığa kavuşturması gerekmektedir. En genel anlamda işçi tarafından işin yapılması esnasında meydana gelen tüm kazaların iş kazası kategorisinde değerlendirilmelidir. Bununla beraber;

-İşverenin çalışanını bir yere araçla göndermesi sırasında meydana gelen trafik kazaları,

-Çocuğunu emziren kadın çalışanın bu sırada başına gelen her türlü kaza,

-İşçinin işveren tarafından kendi görev alanı dışında bir yere gönderilmesi ve burada maruz kaldığı her türlü kaza iş kazası kapsamında değerlendirilir.

Yukarıda belirtilen durumlar sadece örnek olarak verilmiş olup, iş kazaları sadece yukarıda sayılan durumlardan ibaret değildir.

Antalya İş Kazası Avukatı

Ülkemizde alınan tüm önlemlere rağmen maalesef hala pek çok iş kazasının gerçekleşmektedir. Meydana gelen iş kazası çoğu zaman işçinin ölümü, yaralanması, sakat kalması gibi oldukça üzücü durumlar ortaya çıkmakta olup, bununla beraber mağdur olan işçilerin yahut vefat eden işçinin desteği/yakınlarının tazminat hakları doğmaktadır. Bu noktada Antalya’da bulunan Birbilen Hukuk Bürosu, iş kazasından kaynaklanan ceza davalarının takibi, iş kazası sebebiyle açılacak maddi-manevi tazminat davaları... vs.   tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi ile ilgili, gerek bu alandaki tecrübesi, gerekse söz konusu davalarda tazminat ve alacak hesaplamalarına dair alınan Bilirkişilik eğitimleri ile  Antalya İş Kazası Avukatı olarak, iş kazasına maruz kalan işçilere profesyonel anlamda hukuki destek vermektedir.

Trafik kazalarında manevi tazminat nasıl belirlenir?

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları nedeniyle açılan tazminat davalarında mahkemece hükmedilen manevi tazminat tutarı, hak ve nefaset kuralları çerçevesinde tarafların sosyal ekonomik durumları, olayın özellikleri, oluşan mağduriyetin ağırlığı gibi hususlar değerlendirilerek belirlenir. Burada belirlenen manevi tazminatın tutarı, meydana gelen olay sebebiyle çekilen ıstırap, acı ve elem karşılığı olarak bu acının bir nebze giderilmesi amacıyla mahkemece takdir edilir.

Trafik kazası sonucunda maddi tazminat nasıl hesaplanır?

Maddi tazminat tutarı mahkemece yapılacak araştırma sonucunda öncelikle kazadaki kusur oranı ve uğranılan zarar birlikte değerlendirilerek mağdurun maddi tazminat tutarı belirlenir. Mağdurun uğradığı zarar, olayın yaralama ile mi yoksa ölümle mi sonuçlandığına göre değişmekle beraber genel olarak olayın özelliğine göre; mağdurun ve desteğin yaşı, ülkedeki ortalama ölüm yaşı, kaza öncesi geliri, kaza sebebiyle yapmış olduğu hastane, tedavi gideri ve/veya cenaze masrafları, bakıcı/refakatçi giderleri, kaza geçirenin çalışamadığı günler, kazazedenin vücudunda meydana gelen kalıcı hasar gibi hususlar değerlendirilerek belirlenir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat davası ile hangi zararlar istenebilir?

Ölümlü trafik kazası tazminat davası ile tazminat sorumlularından aşağıda belirtilen tazminatlar istenebilir:

 •  Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Kaza sebebiyle vefat eden kişinin yakınları (anne, baba, eş, çocuk) ve desteği olduğunu ispat edebilecek tüm yakınları(kardeş, hala, teyze, nişanlı vs.) tazminat sorumlularından destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Söz konusu tazminat, vefat eden kişi yaşasaydı ömür boyunca kendilerine vereceği maddi desteğin karşılığı olarak hesaplanmaktadır.
 • Cenaze giderleri ve varsa hastane masrafları,
 • Manevi Tazminat: kaza sebebiyle vefat eden kişinin tüm yakınları içinde bulundukları manevi yıkım, acı ve elem duyguları sebebiyle tazminat sorumlularından manevi  tazminat isteyebilirler.

Yaralamalı trafik kazası tazminat davası ile hangi zararlar istenebilir ?

 • Hastane ve tedavi giderleri,
 • Çalışmadığı sürelere ilişkin geçici iş gücü kaybı tazminatı,
 • Vücudunda meydana gelen kalıcı hasar ve sakatlık halinde kalıcı iş gücü kaybı tazminatı
 • Çalışma gücünün azalması veya ekonomik geleceğinin sarsılması sebebiyle uğradığı zararlara ilişkin tazminat,
 • Refakatçi giderlerine ilişkin tazminat,
 • Manevi tazminat

Trafik Kazaları Tazminat Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Genel olarak trafik kazasına dayalı açılacak maddi ve manevi tazminat davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup, davalılardan birinin Sigorta şirketi olması halinde tüm davalılar için görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi’dir.

Trafik Kazası Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan trafik kazaların birden fazla yetkili mahkeme olup, davacı bu mahkemelerden herhangi birinde tazminat davasını açılabilir. Bu hususta yetkili mahkemeler şunlardır:

- Davacı kendi ikametinin bulunduğu yerde tazminat davasını açabilir.

- Trafik kazasının gerçekleştiği yerdeki mahkemede tazminat davasını açabilir. 

-Davalılardan (araç sürücüsü, araç sahibi, aracın işleteni veya sigorta şirketi) herhangi birinin ikametinin bulunduğu yer mahkemesinde tüm davalılara karşı tazminat davasını açabilir.

- Sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede tazminat davasını açabilir.

Trafik kazasına ilişkin ceza davasında şikayetçi olmayan kişi tazminat isteyebilir mi?

Meydana gelen trafik kazası sonrasında yürütülen savcılık soruşturması ve akabinde açılan ceza davasında mağdurun şikayetçi olmaması,  soruşturma veya dava aşamasında şikayetinden vazgeçmesi halinde de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Ceza davasında karşı taraftan şikayetçi olunmaması ya da şikayetten vazgeçilmesi halinde kişi tazminat davası açabilir.

Trafik Kazası Sebebiyle Açılacak Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

2918 sayılı KTK m:109; “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.” Şeklinde düzenlenmiş olup, buna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri de beraber değerlendirildiğinde:

-Trafik kazası yaralanma veya ölümle sonuçlanmamışsa, zamanaşımı kişinin zararı öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl, her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıldır.

- Trafik kazası bir veya birden fazla yaralanma ile sonuçlanmışsa zamanaşımı 8 yıldır.

- Trafik kazası bir veya birden fazla ölüm ile sonuçlanmışsa zamanaşımı 15 yıldır.

Trafik Kazası Tazminat davası ücreti ne kadardır?

Trafik kazası dolayısıyla açılan maddi-manevi tazminat davalarında ücretler; harçlar, masraflar ve avukatlık ücretleri olarak üçe ayrılır. Davanın açılması aşamasında mahkeme harçları ile tanık, bilirkişi ücretleri, keşif vs. Masraflar mahkeme veznesine peşin olarak yatırılır. Talep edilen tazminat tutarı ve/veya toplanması istenen deliller arttıkça mahkemeye yatırılacak harç ve masraflar da artmaktadır.  Ancak ortalama bir maliyet hesabı yapabilmek adına 2020 Harçlar Kanunu Genel Tebliğine bakabilirsiniz.

Trafik Kazası Davası Avukatlık ücreti ise  avukatınız ile sizin aranızdaki anlaşmaya bağlıdır. Tabi ki bu ücretlerin bir ortalaması vardır ancak bu ortalama ücret, bulunduğunuz ile göre değişmektedir. Her ilde avukatların bağlı bulunduğu barolar bu ortalama avukatlık ücreti için her yılın Ocak ayında bir tarife yayınlarlar.  Trafik kazası avukatınız ile yapacağınız anlaşmada da ilgili tarifedeki rakam ve oranlar dikkate alınır. Avukatlık ücreti tek seferde ve peşin olarak ödenebileceği gibi, avukatınız ile yapacağınız ücret sözleşmesine göre kısım kısım taksitler halinde de ödenebilir.

Trafik Kazası Sebebiyle Tazminat Davası Kimlere Karşı Açılır?

Antalya Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazaları hukuki nitelikleri sebebiyle haksız fiil olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla  maddi -manevi tazminat davası, söz konusu haksız fiili gerçekleştirenlere karşı açılır. Ancak trafik kazasında haksız fiili bizzat gerçekleştirenlerle beraber başka tazminat sorumluları da bulunmaktadır. Meydana gelen trafik kazası sonucunda yaralanma, ölüm, kazanın karıştığı araçta veya başkaca bir malvarlığı zararının meydana gelmesi halinde karşı taraf :

-Araç sürücüsü,

-Araç sahibi veya işleteni,

-Aracın Sigorta şirketine karşı tazminat davası açılır.

Trafik Kazası Avukatı

Uzman Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazası davaları teknik açıdan bir çok detay içeren davalar olup, Borçlar Hukuku, Tazminat Hukuku, Sigorta Hukuku alanında uzman olan bir avukatla çalışmanız, dava sürecini en iyi şekilde yürütülmesine ve hak kazanacağınız tazminata en kısa sürede kavuşmanızı sağlar. Söz konusu davaların ceza davası süreci, sigortaya başvuru usulü, arabuluculuk aşaması ve sonrasında maddi-manevi tazminat davası aşaması gibi süreçleri bulunmakta olup, söz konusu başvuru ve dava aşamalarının her biri mevzuat ve uygulamaya dair uzmanlık gerektiren işlemlerdir. Bu sebeple trafik kazasına ilişkin ceza davasının ve/veya maddi-manevi tazminat davasının avukatsız yürütülmesi bir yana, bu alanda tecrübeli olmayan bir avukatla yürütülmesi dahi ileride mağduriyet yaşamanıza sebebiyet verebilir. Bu süreçler en iyi trafik kazası avukatı ile yürütülür. Zira belirli davalarda uzmanlaşmak hukukta her zaman çok önemlidir. Birbilen Hukuk Bürosu sahibi Avukat Yunus BİRBİLEN trafik kazasına ilişkin ceza davaları ve tazminat davalarında Antalya trafik kazası Avukatı olarak yıllardır faaliyet göstermekte olup, ayrıca söz konusu davaların tazminat hesaplamaları ile ilgili Aktüerya İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma Bilirkişilik Eğitimini de başarı ile tamamlamıştır. Bu sebeple Hukuk Büromuzda trafik kazasına ilişkin mağduriyetlerde hak sahiplerinin talebi doğrultusunda ayrıntılı tazminat hesaplaması da yapılabilmekte, bu suretle dava açmak isteyen kişi dava sonunda hak kazanılacak tazminat tutarı konusunda önceden bilgi sahibi olarak hem açacağı dava tutarını belirleyebilecek, hem de dava açılmadan önce karşı tarafça sunulan arabuluculuk veya sulh tekliflerini bu çerçevede değerlendirme imkanına sahip olacaktır.

Trafik kazasına ilişkin aklınıza takılan tüm konularda Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için Avukatlık Büromuzu 0242 244 10 47 – 0532 600 57 86 Numaralarından arayarak yahut  [email protected] - [email protected] adresleri üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz. .

Antalya En İyi Trafik Kazası Avukatı

En iyi Trafik Kazası Avukatı

Antalya'nın en iyi trafik kazası avukatı, Antalya'nın en iyi kaza avukatı gibi tabirler halk arasında sıkça telaffuz edilip, bu hususta arama motorlarında sıklıkla arama yapılsa da, aslında bu tabir yanlıştır. Zira hangi avukatın en iyi trafik kazası avukatı olup olmadığı yönünde bir kıstas bulunmamakla birlikte bu konuda objektif bir ölçüm de yapılamaz. Sizin için en iyi trafik kazası avukatı, bu hususta hukuki bilgi ve tecrübesine en çok güvendiğiniz ve en rahat çalışabileceğiniz avukattır.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kimler tarafından Açılabilir?

Antalya Trafik kazası Avukatı

Trafik kazası sonucunda kişinin yaralanması halinde yaralanan şahıs malvarlığına ilişkin zararlarla ileride uğrayacağı işgücü kaybına zararlarına ilişkin maddi tazminat davası açabilir. Yine kazazede söz konusu kaza sebebiyle yaşadığı mağduriyet, psikolojik yıkım, üzüntü ve elem hali dolayısıyla bizzat manevi tazminat davası açabilir. Trafik kazası ölümle sonuçlanmış ise ,

Kaza sonrasında kişinin ölümü halinde ise, ölen kişiden yaşarken destek alan herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bu halde ölen evli ve çocukları varsa, ölenin eşi ve çocukları, ölen kişi bekarsa, ölen kişinin anne-babası söz konusu kaza sebebiyle maddi (destekten yoksun kalma tazminatı)-manevi tazminat davası açabilir. Bu kişilerle beraber trafik kazası sebebiyle vefat eden kişiden yaşarken destek aldığını iddia eden kardeş, nişanlı, amca, dayı vb. tüm yakınları da aldığı desteği ispat etmeleri halinde kazanın sorumlularına karşı tazminat davası açabilirler.

Antalya Avukat

Avukat Antalya

Avukat Yunus BİRBİLEN tarafından 2008 yılında kurulan BİRBİLEN AVUKATLIK BÜROSU bu tarihten itibaren Tahılpazarı Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, Emel İşhanı, No:15 Daire 12 Muratpaşa/ANTALYA Adresinde faaliyetine devam etmektedir. Müvekkilleri ile güvene dayalı ve uzun süreli iş ortaklıkları kurmayı ana hedefi olarak benimseyen ve Antalya’da bulunan Hukuk Büromuzda Yaklaşık 12 yıldan bu yana yerli/yabancı şahıs ve şirketlere Türkiye’nin her yerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Birbilen Hukuk Bürosu, genel olarak şahıs/ şirket müvekkillerinin hedef ve talepleri doğrultusunda mahkeme dışı uyuşmazlıkların müzakere süreçlerinin takibi ile sulh yoluyla yahut arabuluculuk aşamasında çözümlenmesi, şirketlerin hukuki altyapı-inceleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve takibi, sözleşme, ihtarname vb. dökümanların hazırlanması, şahısların veya şirketlerin resmi kurumlar ve Mahkemeler nezdinde temsili, davaların açılması ve/veya açılmış olan davaların takibi, her türlü hak ve alacağın tahsili için İcra takibi açılması ve infazı konularında hizmet vermektedir. 

Birbilen Hukuk Bürosunun kurucusu olan Avukat Yunus BİRBİLEN ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Davaları, İş Kazası Davaları, trafik Kazası davaları, İşçi alacağı Davaları, Boşanma Davaları, Tanıma ve Tenfiz Davaları gibi davalarda Hukuki Danışmanlık&Avukatlık Hizmetini icra etmekte olup, bununla beraber yine ağırlıklı olarak üstlendiği  iş kazasından kaynaklanan maddi manevi tazminat davalarıTrafik kazasına dayalı maddi-manevi tazminat davaları ve işçi alacaklarına ilişkin davalara katkı sağlaması, dava öncesi ve dava safahatında daha sağlıklı sonuç almak amacıyla “Bilirkişilik Temel Eğitimi”, “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Alanında Bilirkişilik Eğitimi”, “Aktüerya İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma Bilirkişilik Eğitimi”  alanlarında  Bilirkişilik eğitimlerini de başarıyla tamamlayarak Sertifika ve Katılım belgeleri almaya hak kazanmıştır.


Şimdi Ara
Hemen Sor