Fark ücret, İlave tediye fark alacakları ve ikramiyenin tahsili istemi, Sürekli işçi kadrosuna geçme

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff450d030000005d06000001000200

Davacının davalı işverene ait işyerinde alt işveren işçisi olarak çalışırken sürekli işçi kadrosuna geçtiğini, 2019 yılı ve sonrasında davacının ücretini düşürüldüğünü ve ücretinin eksik ödediğini iddia ederek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla fark ücret, ikramiye ve ilave tediye fark alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/5485
K. 2022/6290
T. 18.5.2022

FARK ÜCRET İKRAMİYE VE İLAVE TEDİYE FARK ALACAKLARININ TAHSİLİ

 Davacının İkramiye Alacağı Talebine En Yüksek İşletme Kredisi Faizi Uygulanmasının İsabetsizliği/İlave Tediye Alacağının Ödeme Zamanı İse Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenmekle Ödeme İçin Te...

Öğretim üyesinin kınama cezası ile cezalandırılması, İfade özgürlüğünün ihlal edilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff470d03000000f301000001000300

Anayasa mahkemesine başvuru yapan şahıs, başvuruya konu olayların yaşandığı tarihte bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Başvurucunun yürütmekte olduğu uluslararası hukuk dersindeki siyasi söylemlerinin dersin belirlenen usul ve esaslara uygun işlenmesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurucu hakkında disiplin cezasına hükmedilmiştir. Bunun üzerine başvurucu, hakkında tesis edilen disiplin cezasının iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açmış; ilk derece mahkemesi dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Anılan karara istinaf talebinde bulunulması üzerine bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar vermiştir.

İddialar

Başvurucu, bir üniversitede &...

İşe iade talebi, İşe iade edilmeme nedeniyle alacak ve tazminat talebi, Boşta geçen süre hesabı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff480d03000000f401000001000100

Dava, işe iade talebine rağmen işe iade edilmeme nedeniyle tazminat ve alacak istemine ilişkindir. Olayda, davacının iş sözleşmesi işverence feshedilmiş olup, davacı tarafından açılan işe iade davasının yargılaması neticesinde feshin sendikal nedene dayandığı hakkında Yargıtay kararı.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/4307
K. 2022/5784
T. 11.5.2022

İŞE İADE TALEBİNE RAĞMEN İŞE İADE EDİLMEME NEDENİYLE TAZMİNAT VE ALACAK İSTEMİ

İlk Derece Mahkemesince Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Davacının Hak Kazandığı Sendikal Tazminat Alacağı ve Geçersiz Olduğu Belirlenen Fesih Tarihindeki Ücret Kabul Edilerek Hesaplanması Gerektiği ...

Trafik kazasından kaynaklı cismani zarar, iş göremezlik tazminatı, tedavi gideri, manevi tazminat

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe21c030000008e06000001000200

Ölümlü trafik kazası, Yargılamanın Devamı Sırasında Ölen Davacının Davada Taraf Olma Ehliyetinin Son Bulduğu Malvarlığına İlişkin Olan Tazminat Haklarının Mirasçılarına Geçtiği, Trafik kazasından kaynaklı iş göremezlik tazminatı, tedavi gideri, manevi tazminat talebi


ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
26. HUKUK DAİRESİ
E. 2019/1359
K. 2022/500
T. 3.3.2022

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI TEDAVİ GİDERİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ 

Henüz Karar Kesinleşmeden Yargılamanın Devamı Sırasında Ölen Davacının Davada Taraf Olma Ehliyetinin Son Bulduğu Malvarlığına İlişkin Olan Tazminat Haklarının Mirasçılarına Geçtiği Ölüm ile Kişilik Hakları ve V...

Soybağının reddi talebi, Çocuğun nüfusa kaydedilen babadan olmaması, Manevi tazminat

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe41c030000006c06000001000100

Davacı, davalıdan boşandığını, davalının bu süreçte dünyaya getirip, nüfusuna kaydettirdiği çocuğun kendisinden olmadığını, bu durumun da kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu ileri sürerek soybağının reddine ve bir miktar manevi tazminata karar verilmesini talep etmiştir

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/9496

Karar Numarası: 2022/4839

Karar Tarihi: 24.05.2022

SOYBAĞININ REDDİ TALEBİ

NÜFUSUNA KAYDETTİRİLEN ÇOCUĞUN O BABADAN OLMAMASI

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

TAZMİNAT TALEBİNİN MEDENİ KANUNDA BELİRTİLEN MANEVİ TAZMİNAT OLMAMASI

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN TÜ...

Genel haciz yolu ile icra takibi, İtirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe51c030000005d06000001000400

Davacı, tarlalarını sulamak için kullandığı yer altı ve yerüstü su suları nedeniyle tahakkuk ettirilen kullanma bedellerini ödemediği gibi bu amaçla başlattığı takibe de haksız olarak itiraz ettiğini, davalı tarafın zamanaşımı definin yerinde olmadığını, zira sulama dönemine ilişkin borçların yıl sonunda bir aylık süre boyunca köy merkezinde askıya çıkarıldığını ileri sürerek; vaki itirazın iptali ile davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir.

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2022/2494

Karar Numarası: 2022/5924

Karar Tarihi: 16.06.2022

İTİRAZIN İPTALİ İLE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİ...

Evlilik döneminde oluşan borçlar, Eşin borca kefil olması, Tanık ifadesinin geçerliliği

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe61c030000005a06000001000300

Davalı kefil sıfatıyla yapmış olduğu ödemeleri ispatlamış ise de mahkemece tarafların o tarihte evli olmaları sebebiyle ve aralarında daha önce yapılmış bir senet yazılı delil sözleşmesi de bulunmadığına göre davalı-davacı kadının cevabındaki iddialarına yönelik olarak ispat hukukuna ilişkin genel hükümler çerçevesinde davalı-davacı tarafın tanıklarının dinlenmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği hakkında

T.C.

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

2019/1074 E., 2019/4491 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İtirazın iptali

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda maha...

Babalığın tespiti davası, Nüfus kaydının düzeltilmesi hakkında Yargıtay kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe71c030000005a06000001000400

Davanın Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası Olduğu ve Babalığın Tespiti Davasının Yalnızca Ana Çocuk ve Baba Tarafından Açılabilen ve Aile Mahkemesi'nde Görülen Bir Dava Olduğu ve Sonuç Olarak Davacının Talebinin Babalığın Tespiti Olmadığı Gözetilmeksizin Yanılgılı Değerlendirmelerle Davanın Reddine Karar Verilmesi gerektiği hakkında

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/5393
K. 2022/6033
T. 20.6.2022

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ

 Adli Tıp Kurumu Tarafından Düzenlenen DNA Raporu ile Davalı İçin Nüfusta Kayden Babası Görünenin Babalığının Reddedildiği Sabit Olup Mahkemece Baba Yönünden Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Talebinin de Kabulüne Karar Vermek Gerek...

İflas yolu ile yapılan icra takibine karşı itirazın iptali talebi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe81c030000008e06000001000300

Dava iflas yolu ile takibe karşı yapılan itirazın kaldırılması ile borçlunun iflasına karar verilmesi istemine ilişkindir. 

Davacı tarafça alacağın tahsili amacı ile Soma İcra Müdürlüğü dosyasında İflas yolu ile takip başlatmış ise de, davalı borçlunun sicil adresinin takibin başlatıldığı Soma olmadığı, Soma İcra Müdürlüğünün yetkili olmadığı, yetkili icra dairesinde usulüne uygun olarak başlatılmış iflas istemli takibin Asliye Ticaret Mahkemesinde açılacak itirazın kaldırılması ve İflas davasında dava şartı olduğu hakkında.

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/1978
K. 2022/337
T. 24.3.2022

İFLAS YOLU İLE YAPILAN TAKİBE KARŞI İTİRAZIN KALDIRILMASI İ...

Kamulaştırma bedelinin tespiti davası, İdare lehine vekalet ücreti

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe91c030000008e06000001000400

Dava;  kamulaştırma işlemi olup,  taşınmaz malikinin davalı sıfatını kazanması doğrudan Kanundan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla davanın açılmasında taşınmaz maliki olan davalının bir kusuru bulunmayıp, davalının, davacı idareyi dava açmaya zorlama gibi bir durumu da söz konusu değildir.

Öte yandan, davalı tarafa davacı idare lehine vekâlet ücreti ödeme yükümlülüğünün getirilmesi durumunda mülkiyet hakkına sahip olan taşınmaz malikinin hem taşınmazı elinden alınmış olacak hem de vekâlet ücreti miktarı kadar eksik kamulaştırma bedeli alacaktır. Bu durum ise T.C. Anayasası’nın 46’ncı maddesinde düzenlenen “gerçek karşılığın ödenmesi” ilkesinin ihlali sonucunu doğuracaktır. Bu durumda davacı idare lehine vekâ...

Sosyal medya üzerinden yapılan hakaret suçu, Twitter içeriklerinin retweet edilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffea1c03000000f505000001000100

Soruşturma sırasında, şüphelinin alınan savunmasında adı geçen Twitter hesabının kendisi tarafından kullanıldığını, iddia konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını, bilgi amacıyla sayfasında retweet etmek suretiyle paylaştığını ifade ettiği  müştekiye hitaben  hakaret sayılabilecek sözler içeren paylaşımlar olması, bu paylaşımların şüpheli tarafından retweet edildiği,  ifadelerin özellikle müsnet suç yönünden ihtilat şartının aranmadığı da gözetildiğinde,bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi, söylendiği yer ortam ve zaman itibariyle toplumsal barışı ve kamu düzenini bozma riski barındırması ve özellikle eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığın...

Çift ölüm aylığı bağlanması gerekliliği, alacak talebi, Yargıtay kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffeb1c030000001a06000001000300

Dava, yaşamlarını yitiren sigortalı eş ve baba üzerinden hak sahibi sıfatıyla çift ölüm aylığı bağlanması gerektiğinin tespiti ve alacak istemine ilişkindir.  Yaşamını yitiren sigortalı eşi üzerinden Sosyal Sigortalar Kanun u hükümleri gereğince kendisine ölüm aylığı bağlanan davacının,  ölen sigortalı babası üzerinden de ölüm aylığı bağlanması gerektiğinin tespiti ve alacak istemli dava açılmıştır. 

T.C.

YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2022/3620

Karar Numarası: 2022/5086

Karar Tarihi: 06.04.2022

ÇİFT ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ VE ALACAK İSTEMİ

AY...

Boşanma davası, Psikolojik şiddet, Evlilik birliğinin sona ermesindeki kusurlu taraf

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffee1c03000000b106000001000100

Boşanma davasında, Tanık Beyanlarından Davalı Erkeğin Davacı Kadına Karşı Evlilik Birliği Boyunca Süregelen Psikolojik Şiddet Uyguladığının ve Feragatle Neticelenen Boşanma Davasından Sonra da Devam Eden Şekilde Eş ve Çocuklarla İlgilenmediğinin ve Birlik Görevlerini Yerine Getirmediğinin Anlaşılmasına Göre Evlilik Birliğinin Sona Ermesine Sebep Olan Olaylarda Davalı Erkeğin Tamamen Kusurlu Olduğu

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/1955
K. 2022/3756
T. 19.4.2022

BOŞANMA DAVASI

Yapılan Yargılama ve Toplanan Delillerden ve Tanık Beyanlarından Davalı Erkeğin Davacı Kadına Karşı Evlilik Birliği Boyunca Süregelen Psikolojik Şiddet Uyguladığının ve Feragatle Neticelenen

Babalığın tespiti, Babalık davası, Tedbir ve İştirak nafakası istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff812c03000000d506000001000100

Babalık Davası İle Birlikte Nafaka İstenebileceği ve Hâkimin Babalık Olasılığını Kuvvetli Bulursa Hükümden Önce Çocuğun İhtiyaçları İçin Uygun Bir Nafakaya Karar Verebileceği, Somut olayda, Davalının Çocuğun Babası Olduğu Sabit Olduğuna Göre Dava Tarihinden İtibaren Nafakaya Hükmedilmesi Gereği hakkında.

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/10407
K. 2022/1840
T. 28.2.2022

BABALIĞIN TESPİTİ 

Tedbir ve İştirak Nafakası - TMK 333 Md.sinde Açıkça Düzenlendiği Üzere Babalık Davası İle Birlikte Nafaka İstenebileceği ve Hâkimin Babalık Olasılığını Kuvvet...

Sahte vekaletnameyle mülk satışı, Kötü niyetli mülk edinme hakkında karar

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff822c03000000d206000001000200

Noterlikce düzenlenmiş gibi gösterilen sahte vekaletname ile  vekil tayin edildiğini vekilin başka birini vekil tayin ettiğini, taşınmazın  vekil marifetiyle ..bedelle satış suretiyle temlik edildiğini. Noterlikce düzenlenmiş vekaletnamenin sahte olduğunu, kötü niyetli alıcıların taşınmazı iktisaplarının yolsuz tescil niteliğinde ve geçersiz olduğu hakkında.

T.C.

Yargıtay

1. Hukuk Dairesi

2020/3633 E., 2021/1839 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, 4704 parsel sayılı taşınmaz ... adına kayıtlı iken ... 1.Noterliğince düz...

Zorunlu müdafilikten faydalanma, Birden fazla suç şüphesiyle yargılamada zorunlu müdafilikten faydalanamaz

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff832c03000000d206000001000300

FETÖ/PDY davasında yargılanan sanık hakkında, Hakkında birden fazla suç şüphesi bulunan şüpheli veya sanığa zorunlu müdafi gerekip gerekmediğine ilişkin tespit yapılırken, her suç için öngörülen hapis cezasının alt sınırının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. alt sınırı beş yılın altında kalan birden fazla suç şüphesiyle yargılanan sanık zorunlu müdafilikten faydalanamaz.

T.C.

Yargıtay

Ceza Genel Kurulu

2018/270 E., 2020/498 K.

"İçtihat Metni"

Kararı Veren
Yargıtay Dairesi : 16. Ceza Dairesi
Mahkemesi :Ceza Dairesi
Sayısı : 1300-1219

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma su&cced...

Kaçak elektrik kullanma, Tacir kapsamının araştırılması, İtirazın iptali istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff842c03000000ec06000001000100

Belirtilen Mahalde Kaçak Elektrik Kullandığından Bahisle Davalı Hakkında Düzenlenmiş Tutanak ve Buna Dayalı Yapılmış Tahakkuklar Bulunduğu,  Davalı Bu Adres ile İlgisinin Bulunmadığını İddia Ettiğine Göre Mahkemece Fiili Kullanım Durumunun Araştırılması Gerektiği hakkında.

Davalının bu adreste faaliyette bulunduğunun anlaşılması durumunda, dosyanın konusunda uzman Elektrik Mühendisi bilirkişiye tevdi ile tutanak tarihi itibariyle yürürlükte bulunan EPTHY vs elektrik mevzuatı kapsamında davalının dava konusu kaçak kullanım tespit tutanağından kaynaklanan takip ve dava konusu borcunun tespiti hususunda hükme ve denetime elverişli rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar tesisi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar tesisi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

T.C.<...

İşçinin kıdem tazminatı alacağı, Baskıyla belge imzalatılması, İş sözleşmesi haklı sebeple fesih

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff892c03000000ef06000001000100

Davacı bir taraftan iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini diğer taraftan bir kısım belgelerin baskı ile imzalatıldığını ileri sürmekle yetinmiş, bu vakıaların ispatına yönelik somutlaştırma yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi, herhangi bir delil de bildirilmemiştir. Dosya kapsamına göre davacının ispat yükümlülüğünü yerine getirmediği, iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğinin ispat edilememesi karşısında kıdem tazminatı talebinin reddedilmesi hakkında.

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2022/4884

Karar Numarası: 2022/5756

Karar Tarihi: 10.05.2022

İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI&nb...

Taksirle öldürme suçu, Çocuğunun ölümünde ihmal gösteren anne, Şahsi cezasızlık sebebi ile ceza verilmesine yer olmadığı hakkında

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff8a2c03000000f006000001000100

Annesinin ihmali sonucu 4.kattan düşen çocuğun ölümüyle ilgili; Cumhuriyet savcısının, sanığın maktulün annesi olması nedeni ile ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklı dikkat ve özen yükümlülüğü kapsamında ihmalinin bulunduğu,  yüklenen suç açısından sanık Anne hakkında şahsi cezasızlık sebebinin bulunması nedeniyle 5271 Sayılı CMK nın 223/4-b. maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği hakkında Yargıtay kararı.

T.C.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
E. 2020/3849
K. 2022/2214
T. 22.3.2022

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU 

Sanığın Eşya Toplama ile Uğraştığı Esnada Küçüğün Balkondan Aşağı Düşerek Yaralandığı ve Akabinde V...

Şans Oyunlarından kazanılan para eşlerin ortak malı (edinilmiş mal) olarak değerlendirilir. Yargıtay kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff8c2c03000000d506000001000200

Boşanma sonrası mal paylaşımı davasında piyangodan edinilen para ile ilgili; evlilik birliğinin amacı gereği de; piyango biletinin alımı için harcanan para edinilmiş maldan karşılanmış ise, çıkan ve onun yerine geçen ikame değer sayılan paranın da edinilmiş mal sayılmasını gerektirir. Bir eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.

T.C.

Yargıtay

8. Hukuk Dairesi

2013/7361 E.  ,  2014/13668 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Değer artış payı ve katılma alacağı

... ile ... aralarındaki değer artış payı ve katılma alacağı davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair ... Aile ...

İhaleye yeterli katılımın olmaması nedeniyle, İhalenin feshi, Satış ilanı hakkında karar

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff223c03000000f306000001000100

 İhalenin Feshi, satışa alacaklı dışında katılan bulunmadığı, bu haliyle ihaleye yeterli katılımın olmadığı, yapılmış olan ilanların gerekli talep ve talibi artırmadığı anlaşıldığından satış ilanının gazete ile ilan edilmesinin alakadarların menfaatine uygun olacağı hakkında karar.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/7129
K. 2022/7708
T. 23.6.2022

İHALENİN FESHİ 

Satışa Çıkarılan Taşınmazın Muhammen Değerinin 221.783,12 TL İhale Bedelinin 114.000 TL Olduğu Satışa Alacaklı Dışında Katılan Bulunmadığı Bu Haliyle İhaleye Yeterli Katılımın Olmadığı Yapılmış Olan İlanların Gerekli Talep ve Talibi Artırmadığı Anlaşıldığından Satış İlanının Gazete İle İlan Edilmesinin Alakadarların Menfaatine Uygun Olacağının Kabulü Gerektiği

SATIŞ İLANI 

Danıştay, Polis akademisinde yönetmelikle başarısız olan öğrencilere tazminat kararını bozdu.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff253c03000000f306000001000200

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
Düzenlemenin hukuka aykırı olduğuna karar veren Danıştay  dairesi kararı bozdu.

Bu durumda, davanın, Dairece iptaline karar verilen Yönetmelik hükümlerine dayanılarak davacıya Emniyet Genel Müdürlüğü adına Polis Akademisi Başkanlığınca çıkartılan kişi borcunun ve iaşe, servis, su, aydınlatma, temizlik, ısınma vs. giderleri olarak davacının fazladan ödediğini iddia ettiği tutarın faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istemine ilişkin kısmı hakkında da Kurulumuzun bozma kararı üzerine yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Boşanılan eşle birlikte yaşama, SGK kurum ücreti ve ödeme emri iptali, ölüm aylığı ödemesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc14b030000000d07000001000100

Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır. Düzenlemesine yer verilmiştir. Düzenleme ile ölen sigortalının kız çocuğu veya dul eşi yönünden, boşanılan eşle boşanma sonrasında fiilen birlikte olma durumunda, ölüm aylığının kesilmesi ve ödenmiş aylıkların geri alınması öngörülmektedir. 

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2019/21-407
K. 2022/692
T. 18.5.2022

KURUM İŞLEMİNİN VE ÖDEME EMRİNİN İPTALİ 

Boşanılan Eş İle Birlikte Yaşama - Tanıkların Denetmene Verdikleri İmzalı Beyanlar İle Mahkemedeki Beyanlarının...

Sağlık hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle yaşam hakkının ihlal edilmesi hakkında karar

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff046b030000001e07000001000100

Başvurucular, yangında yaralanıp akabinde vefat eden çocukların tıbbi müdahalesinde gereken korumanın sağlanmaması nedeniyle vefat ettiği iddiasında,  sonuç olarak Anayasa Mahkemesi kararında;  devlete ait pozitif yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmediği, yaşam hakkının bu yönüyle ihlal edildiği kanaatine ulaşılmıştır.

Başvurucular Ali Karakılıç ve Songül Karakılıç’ın oğulları, Cengizhan Karakılıç’ın ise kardeşleri olan B.K. ve A.K. kardeşler ikametgâhlarında yalnız oldukları sırada yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden itfaiye erleri yangına müdahale etmiş ve evde bulunan iki kardeş solunum ve dolaşım durması hâlinde devlet hastanesine kaldırılmıştır. Uygulanan kalp masajı sonucu kalp atışları sağlanan kard...

Kredi kartı borcunun ödenmemesi sebebi ile icra takibi, takibe itiraz, Yapılandırma sözleşmesi, Bileşik faiz hesaplaması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff056b03000000f606000001000200

Dava, kredi kartı borcunun ödenmemesi nedeniyle yapılan takibe itirazın iptali istemidir. 

 

T.C.
BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/84
K. 2022/892
T. 28.4.2022

KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ 

Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Yapılandırılan Kredi Kartının Borcunun Toplam 23.025,36 TL Olarak Hesaplanmasına Rağmen Bu Hesaplama Uyarınca Bileşik Faiz Yasağına Uygun Rapor Düzenlenip Düzenlenmediği Denetlenilemediği Gibi Davalının Yapılandırmada Öngörülen Ödemeleri Gerçekleştirmediği İçin Sözleşmenin Geçersiz Kalmasına Rağmen Yapılandırma Öncesi Borcun Hesaplanmamasının Doğru Görülmediği

Mirasın hükmen reddi, Özel vekaletname zorunluluğu, Hisselerin satılarak terekenin hesaplanması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa37a03000000d901000001000500

Ret süresi sona ermeden tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine mal eden mirasçı, mirası reddedemez. 

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/2483
K. 2022/3769
T. 26.5.2022

MİRASIN HÜKMEN REDDİ 

Taşınmazların UYAP Üzerinden Alınan TAKBİS Raporuna Göre Kök Murise Ait Olduğu Kök Murise Mirasçı Olanın Mirasçısı Olarak Davacıların 15.05.2014 Tarihli Resmi Senetle Anılan Taşınmazlardaki Hisselerini Adlarına İntikal Ettirdiği 20.05.2014 Tarihli Resmi Senetle Hisselerini Sattıkları Tespit Edilmekle Anılan İşlemle Davacıların Terekeyi Sa...

Mehmetçik vakfı tarafından sağlanan malul gazi, engelli yardımının kesilmesi, mülkiyet hakkının ihlali

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe199030000002307000001000100

Mehmetçik vakfı tarafından sağlanan malul gazi, engelli bakım yardımının bağlanmasının üzerinden yaklaşık 16 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra kesilmesi hukuki güvenlik ilkesi yönünden sorunlara yol açmaktadır. Aradan 16 yıl geçtikten sonra bu değerlendirmenin hatalı olduğu ifade edilerek yardımın kesilmesi Vakfın işlemlerine olan güven duygusunu zedeleyici niteliktedir.

OLAYLAR

Başvurucu zorunlu askerlik görevini ifa etmekteyken Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesi (GATA) tarafından hakkında "Askerliğe elverişli değildir." raporu düzenlenmiştir. Başvurucunun müracaatı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı (Mehmetçik Vakfı ) tarafından başvurucuya 1/4/1998 tarihinden itibaren malul gazi ve engelli ...

Mehmetçik vakfı tarafından sağlanan maluliyet yardımının kesilmesi, Anayasa Mahkemesi kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe299030000002607000001000100

Zorunlu askerlik görevini yaparken psikolojik rahatsızlık teşhisi konulup Askerliğe elverişsizdir raporu verilmiştir. Mehmetçik vakfı tarafından sağlanan malul gazi, engelli bakım yardımının bağlanmasının üzerinden yaklaşık 16 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra kesilmesi hukuki güvenlik ilkesi yönünden sorunlara yol açmaktadır. Aradan 16 yıl geçtikten sonra bu değerlendirmenin hatalı olduğu ifade edilerek yardımın kesilmesi Vakfın işlemlerine olan güven duygusunu zedeleyici niteliktedir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 28/7/2022 tarihinde, K. K. (B. No: 2019/16400) başvurusunda Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

KAR...

Ticaret sicil müdürlüğünce Res'en terkin edilen şirketin ihyası, Şirketin İhya talebinde hak düşürücü süre

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe399030000003807000001000100

Ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanların haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebileceği, hak düşürücü sürenin geçmesinden sonra açılan ihya davasının reddi gerektiğine dair karar.

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/1127
K. 2022/2222
T. 22.3.2022

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNCE RES'EN TERKİN EDİLEN ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİ 

Ticaret Sicilinden Kaydı Silinen Şirket veya Kooperatifin Alacaklıları ile Hukuki Menfaatleri Bulunanların Haklı Sebeplere Dayanarak Silinme Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde Mahkemeye Başvurarak Şirket veya ...

Üniversitede gerçekleşen Öğretim üyesinin, taciz soruşturması ile ilgili Danıştay kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe699030000003a07000001000100

Afyon Kocatepe Üniversitesinde gerçekleşen öğretim üyesi ve öğrenci arasındaki taciz olayı ile Rektörlükçe soruşturma açılması yönünde kanaat belirtilmişti.  Veterinerlik fakültesi öğretim üyesinin 5.sınıf olan öğrencisine sözlü ve fiziksel taciz şikayeti ile açılan dava sonucu,taciz olayı sonrası gerekli delillerin toplanamaması üzerine Mahkeme; Cumhuriyet Başsavcılıklarının talep ettiği her türlü bilgi ve belgenin, delilin soruşturmacılara da verilmesi gerektiği hususlarını belirtti.

 Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından söz konusu kişilere ait telefon eksikliklerle soruşturmanın tamamlandığı, şüphelinim lüzum-u muhakemesinin önerildiği fezlekenin sunulduğu Yetkili Kurulun 28.1.2021 tarihli kararında i...Şimdi Ara
Hemen Sor