Şirkete ait taşınmaz ve araçların devri işleminin iptali, Şirket müdürüne yetki yasağı, Sadakat yükümlülüğü

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfff28002000000f804000001000100

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/2149
K. 2022/1158
T. 16.2.2022

ŞİRKETE AİT TAŞINMAZ VE ARAÇLARIN DEVRİ İŞLEMİNİN İPTALİ 

Limited Şirket Müdürünün Şirketle İşlem Yapma Yasağı ve Sadakat Yükümlüğüne Aykırı Olarak/Davacı Tarafça Davalı Eylemlerinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğu İleri Sürüldüğüne Göre Davalının Şirkete Ait Gayrımenkul Ve Araçların Satışında Gösterdiği Tutum ve Davranışların Şirkete Karşı Bağlılık ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA YASAĞI VE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Şirkete Ait Taşınmaz ve Araçların Devrin...

Şirkette Maaşlı çalışan Avukatın Yasal vekalet ücretinin kendisine ödenmesi için sözleşme şartı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfff580020000005705000001000100

Somut uyuşmazlıkta, davacının girdiği davalarda işveren lehine tahakkuk edecek vekalet ücretinden pay alacağına dair açık bir sözleşme hükmü bulunmamakta, davacı da, davalı ile aralarında bu hususta yazılı değil sözlü anlaşma yapıldığını ve aralarındaki sözlü anlaşma gereği kazanılan ücreti vekaletin tamamının kendisine ait olduğunu ileri sürmektedir. 

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2015/35759 E., 2019/3238 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili t...

Yargılama giderlerinin Şahsi hakka ilişkin olması, Kanun yararına bozma talebi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfff780020000005005000001000100

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2021/1775 E., 2021/2306 K.

"İçtihat Metni"

Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık ...'nın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 76. maddesi gereğince 3 ayı geçmemek üzere tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına, yapılacak yargılama giderinin müşteki üzerinde bırakılmasına dair...2. İcra Ceza Mahkemesinin 26/06/2019 tarihli ve 2019/218 değişik iş sayılı kararı aleyhine ... Bakanlığı'nın 04/01/2021 gün ve 94660652-105-03-4073-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04/02/2021 gün ve KYB- 2021/5077 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize g&oum...

İşçilik Alacakları, Görev süresi dolmadan görevden alınma, Mahrum kalınan ücret alacakları , Hizmet Tazminatı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfff880020000006905000001000100

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/764
K. 2022/1820
T. 16.2.2022

İŞÇİLİK ALACAKLARI VE HİZMET TAZMİNATI ( Banka Kayıtlarının Aylık Ücret Miktarına İlişkin Davacı İddiasını Doğruladığı Görülmekle Bu İddianın İspatlandığının Kabul Edileceği/Ücret Miktarı Yönünden Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak ve Yanılgılı Değerlendirmeyle Davanın Tarafı Olan Sendikanın Sunduğu Belgelere Üstünlük Tanınarak Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

BAKİYE SÜRE ÜCRET ALACAĞI ( Davacının Bakiye Ücret Alacağı Talebinin Davalının Hukuka Aykırı Kapatma Kararına Dayandırıldığı/Davacının Görevinin 09.01.2020 Tarihli Kapatma Kararı...

Tapu iptali ve Tescil istemi, Davayı Kabul izni, Vasinin davayı kabulü

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfff980020000000d05000001000200

Davalıya Vasi Atanmış Vasi Davayı Kabul Ettiğini Bildirmiş Olup Vasi Vesayeti Altındaki Kişinin Taraf Olduğu Davalarda Onu Temsil Etse de Yalnız Vesayet Kararı ile Vesayeti Altındaki Kişi Adına Davayı Kabul Edemeyeceği - Vasinin Vesayeti Altındaki Kişiye Karşı Açılan Davayı Kabul Edebilmesi İçin Vasiye Sulh Mahkemesi Tarafından İzin Verilmiş Olması Gerektiği hakkında Yargıtay kararı.

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/7979
K. 2022/1516
T. 1.3.2022

TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ 

Davalıya Vasi Atanmış Vasi Davayı Kabul Ettiğini Bildirmiş Olup Vasi Vesayeti Altındaki Kişinin Taraf Olduğu Davalarda Onu Temsil Etse de Yalnız Vesayet Kararı ile Vesayeti Altındaki Kişi Adına Davayı Kabul Edemeyeceği - Vasinin Vesayeti Altındaki Kişiye Karşı Açılan Davayı ...

Uğranılan zararın tazmini istemi, Konteynerlerin haksız alıkonulması, Tazminat talebi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfffe80020000005705000001000200

Dava, haksız alıkonulan konteynerler nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Davacı eldeki dava ile ilk dava tarihinden konteynerlerin teslim edildiği tarihe kadar olan sürede konteynerleri kullanamaması nedeniyle yoksun kaldığı kazancı talep etmektedir. Davacı, Asliye Ticaret Mahkemesinin kararı ile konteynerlerin bir tanesinin günlük kira ücretinin 3,00 USD olarak belirlendiğinden bahisle konteyner başı günlük zararının 3,00 USD olduğunu ileri sürmüştür. Öte yandan Asliye Ticaret Mahkemesi kararı ile davalının dava konusu konteynerleri haksız olarak alıkoyduğu hususu kesinleşmiştir.

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas Numarası: 2017/2407

Karar Numarası: 2021/502

Taşınmaz Mülkiyet hakkının özüne zarar verecek şekilde Önalım hakkının sahibi lehine genişletilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffff80020000000d05000001000300

Taşınmaz mal mülkiyetinin kanundan kaynaklanan daraltım larından biri olan önalım hakkıyla ilgili yorumların ve değerlendirmelerin, mülkiyet hakkının özüne zarar verecek şekilde önalım hakkı sahibi lehine genişletilmesi doğru değildir.

T.C.

Yargıtay

14. Hukuk Dairesi

2019/3186 E., 2020/4622 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 07/03/2019 gün ve 2016/16109 Esas, 2019/2079 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı vekili taraf...

Emekli ikramiyesi, Mirasçılara ait olduğundan haciz edilemez, Terekeye eklenemez

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0281020000006b05000001000100

Emekli Sandığınca yapılan toptan ödeme, mirasçılara ait olduğu için terekeye eklenmez, Kanun gereği mirasçılara verilen bir para olduğu için tenkis davasına konu teşkil etmez.

T.C.

Yargıtay

7. Hukuk Dairesi

2021/6440 E., 2021/1911 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 16/04/2013 gününde verilen dilekçe ile iflas hükümlerine göre terekenin tasfiyesi istenmesi üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda iflasın kapanmasına dair verilen 23/06/2017 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi mirasç...

Asgari geçim indiriminin tahsili, Arabulucuk hatasından kaynaklı alacakların dava yolu ile tahsili

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0481020000000b05000001000400

Arabuluculuk Anlaşmazlık Tutanağında Bir Kısım İşçilik Alacağından Bahsedilmemiş Olmasına Rağmen Bu Alacakların Dava Konusu Edilmesi Halinde Usulden Davanın Reddinin Arabulucunun Hatasının Bedelini İşçiye Yüklemek Anlamına Geldiği.

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
31. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/301
K. 2020/98
T. 6.2.2020

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Arabulucuya Başvuru İşleminde Taleple Bağlılık Kuralının İşletilemeyeceği - Arabuluculuk Görüşmelerinde Serbestlik ve İradilik Esas Olup İşçi İşveren Uyuşmazlığı Şeklinde Bir Başvurunun Ardından Aynı Yönde Düzenlenen ve Alacakların İsimlendirilmediği Arabuluculuk Anlaşmazlık Tutanağının Tüm İşçilik Alacaklarını Kapsar Nite...

Ölümlü Trafik kazası, Haksız fiilden kaynaklı tazminat davası, Ceza zaman aşımı süresi, Eylemin suç Teşkil etmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0581020000009105000001000100

Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında; “eylemin” suç teşkil etmesi; cezai nitelik taşımasından hareketle mahkûmiyet veya takipsizlik kararı aranmaksızın ceza zamanaşımı uygulanır.

T.C.

Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

2018/157 E., 2020/981 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

1. Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 17. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.

2. Direnme kararı davac...

Avukata kişisel verileri izinsiz kullanımı ile ilgili KVKK'dan 75000 TL Ceza verilmesine karar verildi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff4390020000009705000001000100

İlgili kişinin ceza mahkûmiyeti bilgisinin avukat olan veri sorumlusu tarafından hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve mahkeme dosyasına sunulması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun  Karar Özeti;

 

Karar Tarihi: 02/11/2021

Karar No: 2021/1111

Konu Özeti: İlgili kişinin ceza mahkûmiyeti bilgisinin avukat olan veri sorumlusu tarafından hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve mahkeme dosyasına sunulması

İlgili kişinin şikâyetinde özetle;

- Veri sorumlusunun vekillik görevi üstlendiği işçilik alacakları davası kapsamında ilgili kişinin davalı tanığı olarak bilgi ve görgüsüne başvurulduğu,

- Daha sonra veri sorumlusunca mahkemeye sunulan beyan dilekçesinde ilgili kişi i...

Bedelsiz şekilde terk edilen taşınmazların, Terk amacına aykırı kullanılması, Mülkiyet hakkının ihlali

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff4490020000009e05000001000100

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 29/12/2021 tarihinde, İ. M. (B. No: 2019/2755) başvurusunda, Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Olaylar

3.799 m² yüz ölçümünde arsa vasfındaki 1813 ada 768 parsel sayılı taşınmazın tamamı 1/2 oranında İ.M. ile başvurucunun murisi M.M. adına tapuda kayıtlıdır. Aynı mahalledeki 18.870 m² yüz ölçümünde arsa vasfındaki 1813 ada 769 parsel sayılı taşınmazın 14499/18870 hissesi Kooperatif, 4371/37790 hissesi İ.M., 4371/37790 hissesi başvurucunun murisi adına tapuda kayıtlıdır.

Belediye Encümen kararına istinaden maliklerin terk talepnamesiyle 768 parsel sayılı taşınmazın tamamı yeşil alan olarak tapu sicilinden terkin edilmiştir. 769 pa...

Tebliğ edilmeyen kira akdi fesih ihbarının, kira akdini sonlandıran yazılı belgeden kabul edilemeyeceği hakkında

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff4590020000007c05000001000200

Tebliğ Edilemeyen Fesih İhbarının Kira Akdini Sonlandıran Yazılı Belgelerden Kabul Edilemeyeceği - Taşınmazın Fiilen Teslim Edildiğine Dair Aynı Nitelikte Belgeye de Dayanılmadığından Kiralananın Tahliye Edilmiş Olduğundan Kiranın İstenemeyeceği İtirazı Borçlu Tarafından Yazılı Belgelerle İspatlanamadığından İtirazın Takibe Konu Alacağın Tamamı Üzerinden Kaldırılmasına ve Tahliyesine Karar Verileceği hakkında

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2018/6-683
K. 2021/1722
T. 21.12.2021

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE (Tebliğ Edilemeyen Fesih İhbarının Kira Akdini Sonlandıran Yazılı Belgelerden Kabul Edilemeyeceği - Taşınmazın Fiilen Teslim Edildiğine Dair Aynı Nitelikte Belgeye de Dayanılmadığından Kiralananın Tahliye Edilmiş Olduğu...

Sahte kimlik ve sahte kredi kartı kullanarak yarar sağlama, İddianamede yer almayan suçtan hüküm verilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff469002000000b901000001000b00

İddianamede Sanığın Oluşturduğu Sahte Kimlik ile Katılan Bankaya Müracaat Ederek Sahte Kredi Kartı Aldığı Kredi Kartının Düzenlenmesi İşlemlerinin ise Diğer Katılan Adına Yapıldığının Belirlendiği - Delil Olarak Şikâyet Dilekçesinin Gösterildiği Buna Karşın Sahte Kredi Kartının Sanık Tarafından Kullanılarak Yarar Sağlandığına İlişkin Bir Anlatım Bulunmadığı/Sanığın Eyleminin Sahte Kredi Kartı Üretme Suçuna İlişkin Olduğu ve Bu Suçtan Yargılama Yapılarak Hüküm Kurulması Gerektiği

T.C.
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
E. 2019/8-155
K. 2021/645
T. 16.12.2021

SAHTE KREDİ KARTI KULLANMA SURETİYLE YARAR SAĞLAMA SUÇU

İddianamede Sanığın Oluşturduğu Sahte Kimlik ile Katılan Bankaya Müracaat Ederek Sahte Kredi Kartı Al...

Vergi borçları nedeniyle yetim maaşına haciz uygulanması, haczin kaldırılması, haczedilen tutarın iadesi istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff479002000000ee01000001000200

T.C.

DANIŞTAY

3. DAİRE

Esas Numarası: 2018/78

Karar Numarası: 2022/367

Karar Tarihi: 02.02.2022

VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE YETİM MAAŞI HESABINA UYGULANAN HACZİN KALDIRILMASI VE HACZEDİLEN TUTARIN İADESİ İSTEMİ

AYLIK VE GELİRLERİN HACZEDİLEBİLMESİNİN BORÇLUNUN MUVAFAKATİNE BAĞLI OLMASI

BORÇLUNUN BU YÖNDE BİR MUVAFAKATİNİN BULUNMAMASI

DAVA ÖZETİ: Dava konusu istem, davacının muhtelif vergi borçları nedeniyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen tutarın iadesi istemine ilişkindir. Davacının bir kısım vergi borçlarının tahsili amacıyla Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmakta olan babasının vefat etmesi nedeniyle almış olduğ...

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi, kira kaybının tazmini, mirasçıların davayı takip etmeleri

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff4990020000006b01000001000600

Davacının Bozma Sonrası Yapılan Yargılama Sırasında Vefat Ettiği Nüfus Kayıt Örneğine Göre Yasal Mirasçıları Bulunmasına Rağmen Yargılamaya Davacı Vekili Sıfatıyla Vekilleri Tarafından Devam Edildiği - Ölen Davacının Tüm Mirasçılarına İlişkin Veraset İlamı ve Tüm Mirasçıların Vekili Olduğuna Dair Vekâletnameler Sunulmadan Mirasçıların Davada Davacı Sıfatıyla Yer Alması Gerektiği Kuralı Gözetilmeyerek Yargılamaya Devam Edilip İşin Esası Hakkında Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu hakkında

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/3859
K. 2022/1569
T. 22.3.2022

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İLE KİRA KAYBININ TAZMİNİ İSTEMİ

Davacının Bozma Sonrası Yapılan Yargılama Sırasında Vefat Etti...

Geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verilmesi nedeniyle , ifade özgürlüğünün engellenmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff4a9002000000a705000001000100

Olaylar  

Gebelik şekeri konusunda çeşitli tarihlerde televizyon programlarında yaptığı açıklamaları nedeniyle başvurucu hakkında ''uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yapmak, bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar vermek, açıklamalarıyla reklam yapmak, meslektaşlarını zemmedici açıklamalar yapmak, tıbbi bir konu ile ilgili ihtilafında kendisi ile farklı düşünen hekimlerle etik olmayan bir biçimde tartışma yöntemi kullanmak'' iddialarıyla disiplin soruşturması başlatılmış ve başvurucuya Tabip Odası Onur Kurulunun kararı ile on beş gün süreyle geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verilmiştir. Kararı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu da onamıştır. Başvurucunun söz konusu kararın iptali ...

Erkeği cezadan kurtarmaya yönelik olarak, Kadının ceza davasında şikayetten vazgeçmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff4b9002000000ad01000001000e00

Mahkemece kararın gerekçesine konu edilen, kadının ceza davasında şikayetten vazgeçmesi erkeği cezadan kurtarmaya yönelik olup, erkeği affettiği anlamına gelmediği gibi affın kabul edilebilmesi için kayıtsız şartsız bir irade beyanının mevcut olması ya da en azından affı gösterir fiili bir tutum ve davranışın gerçekleşmiş olması gerekmekte olup, ayrıca af olgusunu iddia edenin bunu somut delillerle ispatı lazımdır.

T.C.

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

2018/1054 E., 2018/2622 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numara...

Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi, Hakkaniyete Uygun Yargılanma

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff5190020000008501000001000700

12. Ağır Ceza Mahkemesi başvurucunun diğer sanıklarla birlikte silahlı terör örgütünün üst düzey sorumlusu olduğunun, birlikte örgüt adına aldıkları kararlar doğrultusunda eylemler yaptığının sanıkların emniyet ve savcılık ifadeleri, Teşhis ve Yer Gösterme Tutanakları, yakalanan silah ve örgütsel dokümanlar ve dosyadaki diğer tüm mevcut delillerden anlaşıldığını belirterek silahlı terör örgütünün emir ve kumandayı haiz yöneticisi olarak anayasal düzeni zorla ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan neticeten müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Bu hüküm Yargıtay kararıyla onanmıştır.

Başvur...

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik Yayınlandı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff529002000000ad01000001000f00

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik, 28 Mayıs 2022 Tarihli ve 31849 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Adalet?Bakanlığından:

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen borçluya satış yetkisi verilmesine dair hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen hacze...

Hizmet tespiti istemi, Husumet, İşverenin davaya dahil edilmesi isteği

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff539002000000b005000001000100

Tespitin İstendiği Dönemdeki Çalışmaların Bir Kısmının Davalılardan Birinin Babasına Ait Çiftlikte Geçtiği - HMK 124 Maddesi Gereğince Dava Dışı İşverene Husumetin Yöneltilmesi İçin Davacıya Mehil Verilerek Duruşma Günü Tebliğ Edilip Anılan İşverenin Davaya İştirakinin Sağlanması ve Bu Davalının da Göstereceği Deliller de Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/918
K. 2022/4786
T. 31.3.2022

HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Tespitin İstendiği Dönemdeki Çalışmaların Bir Kısmının Davalılardan Birinin Babasına Ait Çiftlikte Geçtiği - HMK 124 Maddesi Gereğince Dava Dışı İşverene Husumetin Yöneltilmesi İçin Davacıya Mehil Veriler...

Vekalet işlemlerinin Ölümden sonrada yapılması gereken işlerde devam edebileceğine dair karar

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff549002000000f301000001000200

Ölümden önce başlamış, bitirilmemiş ve zorunlu olarak ölümden sonra da yapılması gereken işlerde vekalet görevinin devam edebileceği, ölümden sonra da vekalet görevinin yerine getirilmesi için açıkça olur verilen işlerde vekalet görevinin devam edebileceği.

T.C.

Yargıtay

1. Hukuk Dairesi

2018/3746 E., 2018/12691 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen ...... iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraf vekilleri ve davalı ... tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...&r...

Hukuka aykırı gözaltı ve tutuklama, Ödenen tazminatın yetersiz olması, Tazminat hakkı ihlali

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff5b9002000000b005000001000200

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 13/4/2022 tarihinde, H. A. (B. No: 2021/2107) başvurusunda, Anayasa'nın 19. maddesinin -üçüncü fıkrasıyla bağlantılı olarak- dokuzuncu fıkrasında güvence altına alınan tazminat hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Olaylar

Başvurucunun eşi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Konutta arama yapılması ve aynı çatı altındaki aile bireylerinin dijital materyallerine elkonulması kararı üzerine başvurucunun da cep telefonuna ve SIM kartına elkonulmuştur. Başvurucunun, eşinin üzerine kayıtlı iki telefon hattı üzerinden ByLock programını indirdiği ve kullandığı iddia edilmiştir.

Başvurucunun da aralarınd...

Taşınmazın evlilik birliği içinde eşe devri, Bağış iradesi, Artık değere katılma alacağı talebi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe49f02000000d105000001000100

Davacının Taşınmazını Evliliğin Ömür Boyu Süreceği Saiki ve Ortak Yaşamı Güvence Altına Almak Kastıyla Davalı Eşine Sattığını Davalının İşlemin Bağış Olduğunu Kişisel Malı Olan Taşınmazda Davacının Hak İddia Edemeyeceğini Belirttiği, Davalının Savunmasından Başka Davacının Bağış İradesini Ortaya Koyacak Bir Beyan ve Davranışı Bulunmadığı - Davacı Adına Kayıtlı Taşınmazın Davalıya Satış Yoluyla Devredilmesinin Bağış İradesini Göstermediği İçin Davacının Artık Değere Katılma Alacağının Bulunduğu Kabulünün Gerektiği hakkında

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2018/8-990
K. 2021/1728
T. 21.12.2021

TAŞINMAZIN EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EŞE DEVRİ 

Artık Değere Katılma Alacağı İstemi - Davacının Bağış İradesi ve Kastı Olmaksızın Taşı...

Kasten öldürme suçu, Makul oranda Haksız tahrik indirimi, Fazla cezaya itiraz

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe99f02000000b005000001000300

Maktulden Sanığa Yansıyan Küfür Hakaret ve Maktülün Sanığı Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilecek Şekilde Yaraladığı Düşünüldüğünde Sanığın Maktulü Öldürmesi Eyleminde Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 29. Maddesi Uygulanırken "Makul Oranda" Haksız Tahrik İndiriminden Yararlandırılması Gerektiği hakkında

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/12695
K. 2022/1899
T. 10.3.2022

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ( Maktulden Sanığa Yansıyan Küfür Hakaret ve Maktülün Sanığı Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilecek Şekilde Yaraladığı Düşünüldüğünde Sanığın Maktulü Öldürmesi Eyleminde Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK&...

Markaya Tecavüzün tespiti, Franchise sözleşmesi, Tecavüzün kaldırılmasının tazminata engel olmayacağı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffea9f020000007c05000001000300

Marka Sahibinin Tek Taraflı İrade Beyanı İle Lisans Hakkından Vazgeçebileceği Bu Sözleşmenin Haksız Feshi Halinde Lisans Alanın Varsa Tazminat İsteyebileceği Bu Davanın İse Eldeki Markaya Tecavüz Davasında Sonuca Etkili Olmayacağı Açık Olup Mahkemece Franchise Sözleşmesinin Haksız Feshedildiğine Dair Davaların Varlığı Dikkate Alınmaksızın Karar Verilmesinin Doğru Görüldüğü hakkında

T.C.
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/1770
K. 2021/1442
T. 1.12.2021

MARKAYA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Marka Sahibinin Tek Taraflı İrade Beyanı İle Lisans Hakkından Vazgeçebileceği Bu Sözleşmenin Haksız Feshi Halinde Lisans Alanın Varsa Tazminat İste...

Mirasın Hükmen reddi istemi, Vekaletnamede özel yetki şartı, Vekaletnamenin süresinde sunulmaması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff21bf02000000d705000001000100

Mirasın Reddinin Mirasçılar Tarafından Sulh Hukuk Mahkemesine Sözlü veya Yazılı Beyanla Yapılacağı - Reddin Kayıtsız ve Şartsız Olması Gerektiği - Mirasçının Mirası Reddetmesi Halinde Sulh Hakimince Düzenlenecek Bir Tutanakla Reddeden Mirasçının Açık Kimliğinin Belirleneceği ve Ret Beyanı Mirası Reddedene veya İstem Bu Konuda Yetkisi Olan Vekil Tarafından Yapılmış ise Vekiline İmza Ettirilip Hakim ve Zabıt Katibince İmzalanacağı - Vekilin Vekaletnamesinin Bu Tutanağa Ekleneceği/Mirası Reddeden Vekilin Vekaletnamesinde Bu Konuda Özel Yetki Bulunması Gerektiği

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/3286
K. 2021/1614
T. 7.10.2021

MİRASIN HÜKMEN REDDİ İSTEMİ

Mirasın Reddinin Mirasçılar Tarafından Sulh Hukuk Mahkemesine S&...

BİM kararlarındaki aykırılığın giderilmesi, Vergi tutarı için işlenmiş olan Tecil faizinin ödenmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff22bf02000000e305000001000100

Bölge idare mahkemesi kararındaki Aykırılığın giderilmesi istemi, haksız olarak tahsil edilen verginin tahsil tarihinden itibaren işletilecek tecil faiziyle birlikte iadesi istemiyle yapılan düzeltme başvurusunun faiz talebi yönünden reddedilmesi üzerine iade edilen vergi tutarı için işlemiş olan tecil faizinin ödenmesi istemiyle iade talebinden ayrı ve bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca düzeltme ve şikâyet yoluna başvurulup başvurulamayacağına ilişkindir.

T.C.

DANIŞTAY

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas Numarası: 2022/1

Karar Numarası: 2022/4

Karar Tarihi: 02.03.2022

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ

VERGİNİN TAHSİL TARİHİNDEN İTİBAR...

Yabancı uyruklu öğretim üyesine iş sonu tazminatının ödenmemesi, Ayrımcılık yasağının ihlal edilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff24bf02000000d705000001000200

Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olan başvurucular sırasıyla 1996 ve 1992 yıllarında yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı olarak üniversitede çalışmaya başlamıştır. Başvurucuların sözleşmesi 2016 yılı da dâhil olmak üzere her yıl yenilenmiş ancak hizmetlerine ihtiyaç bulunmadığı gerekçesiyle 2017 yılının başında yenilenmemiştir.

Başvurucular üniversiteye ayrı ayrı başvuruda bulunarak iş sonu tazminatının ödenmesini talep etmiş ancak üniversite tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. İş sonu tazminatı alacağının ödenmesi isteminin reddine ilişkin işlemin iptali ile iş sonu alacağının tazminine karar verilmesi istemiyle birinci başvurucu 1. İdare Mahkemesinde, ikinci başvurucu ise 2. İdar...

Tek taraflı ölümlü trafik kazası, Yüzde yüz kusur, Destekten yoksun kalma tazminatı talebi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff25bf02000000a705000001000300

T.C.

Yargıtay

4. Hukuk Dairesi

2021/4511 E., 2021/8347 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tahkim davası hakkında İtiraz Hakem Heyeti tarafından verilen 27/08/2019 tarih ve 2019/İHK-10661 sayılı kararın , süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Davacılar vekili;davalı ... nezdinde ... poliçesi ile sigortalı bulunan,davacıların olan desteği ...’un sevk ve idaresindeki aracın 25/09/2011 tarihinde karıştığı tek taraflı trafik kazasında vefat etmesi nedeniyle,müvekkillerinin destekten yoksun kaldığını,sigort...Şimdi Ara
Hemen Sor