Eşin Rızası Olmadıkça İcra Kefili Olunamaz.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff769400000000ad01000001000200

Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

T.C.
YARGITAY 
CEZA DAİRESİ

ESAS NO : 2017/3271
KARAR NO : 2017/5188
TEBLİĞNAME NO : KYB – 2017/24003

Borçlunun ödeme şartını ihlâli suçundan sanık C…’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Ordu İcra Ceza Mahkemesinin 19/10/2016 tarihli ve 2016/317 esas, 2016/855 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/1...

Cinsel İçerikli sitelere girmek İşten atılma sebebi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff779400000000bc01000001000100

İddiaya göre, bir şirketin muhasebe bölümü çalışanı, mesai saatleri içerisinde, iş bilgisayarından yasaklı sitelere giriş yaptı. Olayın diğer personellerce farkedilmesi ile, şirket inceleme başlattı.

Bilgi işlem müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda ise, personelin kullandığı bilgisayarda işi ile ilgisi olmayan yasaklı sitelere girdiği tespit edildi. Ayrıca inceleme Raporunda, bu sitelerdeki giriş saatlerinin ağırlıklı olarak mesai saati içinde olduğu belirtildi. Böylece aynı gün iş akdi feshedilerek, çalışanın işine tazminatsız son verildi.

Çalışanın açtığı tazminat davasında Yerel Mahkeme, işten atılmayı geçerli bulsa da, tazminatlarını ...

Hacizli araç, hacizleri il birlikte satılabilir mi? Haciz şerhleriyle yeni malik adına tescil edilebilir mi?

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff789400000000bc01000001000200

Noterde satın aldığı aracı süresinde kendi adına tescil ettirmeyen vatandaş, aradan 10 yıl geçtikten sonra tescil talebinde bulunmuş ve araç üzerinde  hacizler bulunduğu ve hacizlerin kaldırılmadığı müddetçe tescil işleminin yapılmayacağı gerekçesi ile talebi reddedilmiştir.

Araç üzerindeki haciz şerhleri, araç noter satış sözleşmesi ile satıldıktan sonra eski malikin borçları nedeniyle işlenmiştir.

Tescil talebinin reddi işleminin iptali için açılan davada Danıştay, mevzuat hükümlerine göre hacizli bir aracın satışının yasaklanmadığını, ancak haciz koyduran alacaklıların korunması amacıyla aracın hacizli olarak satılıp hac...

Yoksulluk durumu saptanmadıkça yardım nafakasına karar verilemez.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff799400000000bc01000001000300

Yardım nafakasına karar verilebilmesi için nafaka isteyenin yardım edilmemesi halinde yoksulluğa düşeceğinin anlaşılması gerekmektedir. Karar verilecek yardım nafakasının miktarı yalnızca söz konusu sıkıntılı durumu önlemelidir. Yardım nafakası yoluyla nafaka isteyenin geçiminin ve her türlü gereksinmelerinin sağlanması ve somut olayda olduğu gibi bir zenginleşme aracı olarak kullanılması söz konusu değildir.

YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 06.07.2017 Esas: 2017 / 9752 Karar: 2017 / 11174

Yoksulluk durumu saptanmadıkça yardım nafakasına karar verilemez; nafaka bir zenginleşme aracı olmayıp çok ağır ekonomik koşulların oluşturduğu sıkıntılı durumu giderecek ölçüde olmalıdır.

Dava Özeti:
...

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Destek Tazminatı Talebi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff809400000000db01000001000100

Ölümlü trafik kazalarında ceza zaman aşımı süresi 10 yıldır. Destek tazminatı talebinin zamanaşımına uğradığına dair yanılgılı değerlendirme.

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/9226
K. 2018/8291
T. 27.9.2018

TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Davacılar Murisi ile Birlikte Birçok Kişinin Öldüğü Olayda Ceza Zamanaşımı Süresinin Kaza Tarihi de Gözetilerek 765 Sayılı TCK'nın 455/2 ve 102/3 Maddelerine Göre 10 Yıl Olduğunun Belirtildiği - Kaza Tarihinden İtibaren Dava Tarihine Kadar Uzamış Zamanaşımı Süresi Dolmadığından İşin Esasına Girilerek Karar Vermek Gerektiği

DESTEK TAZMİNATI TALEBİ 

Eylemin Ceza Kanununa Göre Suç Sayıldığı Hallerde Ceza Kanununda Öngörülen Daha Uzun Zamana...

İş Kazası sonucu Sürekli İş Görememezlik, Sigorta yardımlarının Rücuan tahsili, Kontrol kaydı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff819400000000ad01000001000300

İş kazası sonucu sürekli iş göremez duruma giren sigortalıya yapılan sosyal sigorta yardımlarının davalı işverenden rücuan tahsili, kontrol kaydı sonucunun beklenilmesi zorunluluğu, zaman aşımı süresi, sürekli iş görememezlik oranına göre hesaplama, tazminat talebi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

T. 3.7.2006 E. 2006/3357 K. 2006/10142

• SİGORTA YARDIMLARININ RÜCUAN TAHSİLİ 

Sigortalı Tarafından Açılan Maddi Tazminat Davasında Kesinleşen Hesap Öğeleri Dikkate Alınarak Sürekli İş Göremezlik Oranına Göre Hesap Raporunda Yapılacak Uyarlama İle Karar Vermek Gereği

• KONTROL KAYDI SONUCUNUN BEKLENMESİ ZORUNLULUĞU 

Kazanma Gücü Kaybında Bir Değişiklik Olduğunu...

İş Kazasından doğan Maddi Manevi Tazminat, İş veren vekilinin sorumluluğu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff8294000000008701000001000200

İş kazasında kusuru olduğunun tespiti halinde işveren vekilinin de işveren ile birlikte zarardan sorumlu olacağı hakkında yargıtay kararı.

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/1807
K. 2018/9042
T. 6.12.2018

 İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT 

İş Kazasında Kusuru Olduğunun Tespiti Halinde İşveren Vekilinin de İşveren Yanında Zarardan Sorumlu Olacağı/Davacının Ütücü Olarak Çalışırken İş Kazası Geçirerek Malul Kaldığı SGK Tahkikat İşlemlerinde Davalının Babası Yönünden İşveren Sıfatı İle İşlem Yapıldığı Davalının Babası Adına Bildirge Verilmesi Gerektiğinin Belirtildiği Gözetildiğinde İşveren ve/veya İşveren Vekili Sıfatının Tespiti Yönünden Davacının İşvereninin Kim Olduğu Hususlarında Araştırılma ...

Bankanın Ticari kredinin tahsisi sırasında haksız olarak alınan dosya masrafları ve kesinti iade istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff8a9400000000e901000001000100

Bankaların müşterilerine sundukları bankacılık hizmetleri nedeniyle hizmet bedeli, kredi kullandırma ücreti masraf gibi adlar altında ücret tahsil etmelerine bir engel bulunmamakla birlikte bu ücretlerin hangi oranlarda ve hangi miktarlarda tahsil edileceğinin sözleşmede belirtilmesi gerektiği.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2018/3467

Karar Numarası: 2018/5943

Karar Tarihi: 03.10.2018

BANKANIN HAKSIZ KESİNTİ YAPTIĞI İDDİASINA DAYALI ALACAK İSTEMİ 

Bankaların Müşterilerine Sundukları Bankacılık Hizmetleri Nedeniyle Hizmet Bedeli, Kredi Kullandırma Ücreti Masraf Gibi Adlar Altında Ücret Tahsil Etmelerine Bir Engel Bulunmadığı - Bu Ücretlerin Hangi Oranlarda ve Hangi Miktarlarda Tahsil Edileceğinin Somut Olayda Belirlenmesi Gerektiği ...

Kıdem Tazminatı istemi, Hizmet süresinin hesaplanması, İhbar Tazminatı istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff8b94000000008701000001000300

Kıdem tazminatı hesaplaması, ihbar tazminatı şartları ve hizmet süresi konusunda oluşan anlaşmazlıklar ile ilgili Yargıtay kararı.

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/226
K. 2018/26029
T. 3.12.2018

KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ

Dava ve Temyiz Dilekçelerinde Belirtilen Davalı İle Organik Bağı Bulunduğu İddia Edilen Dava Dışı Şirketin Ortaklarının ve Yetkililerinin Ticaret Sicil Memurluğundan/Söz Konusu Şirketlere Ait İş Yeri Tescil Bilgileri ve İş Yeri Kayıtlarının ve Davacının İşe Giriş İşten Ayrılış Bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumundan Sorularak Davacının Hizmet Süresinin Hesaplanması Gerektiği

HİZMET SÜRESİNİN HESAPLANMASI

Dava ve Temyiz Dilekçelerinde Belirtilen Davalı İle Organik Bağı Bulunduğu İddia Edilen Dava Dışı Şirketin Ortaklarının ve Yet...

Yabancı mahkemenin Nafaka Yükümlülüğü konusunda aldığı kararın Tanıma ve Tenfizi istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff8c9400000000d401000001000200

Yabancı mahkemece alınan nafaka ile ilgili kararın icrasına yönelik tanıma ve tenfiz istemi. 

Yabancı mahkemelerce verilen nafakaya ilişkin ilamların Ülkemizde icra edilebilmesi için Türk mahkemelerince verilecek bir kararla tanınması ve tenfizi ulusal ve uluslararası mevzuata göre zorunlu bulunmaktadır.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/20654

Karar Numarası: 2018/10592

Karar Tarihi: 25.10.2018

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ İSTEMİ

Nafaka Dayanağı Kararın Öncelikle Talep Edilen Ülkenin Kendi İç Hukukuna Göre Tanınıp Tenfiz Edileceği - Bu Şekilde İç Hukukta Geçerli Bir Karar Haline Geldikten Sonra Yasal Yollarla Borçludan Tahsil...

Trafik kazasında oluşan Cismani zarar sebebi ile Maddi Manevi Tazminat istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff8d9400000000e901000001000200

Trafik kazası sebebi ile oluşan kalıcı yara izi sebebi ile maddi manevi tazminat istemi, ileride yapılacak estetik tedavi ücretlerinin de tanziminin istenmesi üzerine Yargıtay kararı.

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/12955
K. 2018/7179
T. 16.7.2018

CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ 

Trafik Kazası Sebebiyle Çocuğun Bacağında Oluşan Yara İzlerinin Derin Olduğu ve Ancak 18 Yaşından Sonra Yapılabilecek Estetik Tedavi ile Giderilebileceğinin Belirtildiği - Kalıcı İz Vasfı Taşıyabileceği Gözetilerek Estetik Tedavi Yoluyla Giderilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Konularında Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği

ESTETİK TEDAVİ 

Davacının İleride Yapılacak Olan Estetik Tedavi Giderlerinin de Tazminini İstediğ...

Boşanma davasında Kadının çalışıyor olmasının tedbir Nafakasına Engel teşkil etmeyeceği

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff8e9400000000ad01000001000400

Boşanma davasında kadının çalışıyor olması erkeğin bir gelirinin bulunmaması veya kusurunun olmaması tedbir nafakasına engel teşkil etmeyeceğine dair karar.

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/2-1891
K. 2018/1577
T. 25.10.2018

BOŞANMA

Erkeğin Gelirinin Bulunmamasının Kadının Çalışıyor Olması veya Kusurlu Olmasının Kadın Yararına Tedbir Nafakası Hükmedilmesine Engel Teşkil Eden Vakıalar Olmadığı

TEDBİR NAFAKASI

Boşanma - Kadının Tam Kusurlu Olduğu Gerekçesiyle Erkeğin Davasının Kabulüyle Tarafların Boşanmalarına Kadının Davasının İse Reddine Karar Verildiği/Kararın Sadece "Tedbir Nafakasına" Dair Olarak Bozulduğu ve Erkeğin Gelirinin Bulunmamasının Kadının Çalışıyor Olması veya Kusur Durumunun Kadın Yararına Tedbir Nafakası Hükmedilme...

Hastane Enfeksiyonuna bağlı olarak Hastanın ölmesi, Maddi Manevi Tazminat istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff959400000000d401000001000300

Hastanede yapılan yanlış müdahale ve tedaviler neticesinde karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybettiği iddia edilen kadının yakınları tarafından maddi ve manevi tazminatın ödenmesi istemine ilişkin Yargıtay kararı.

T.C.
DANIŞTAY
15. DAİRE
E. 2013/11488
K. 2018/3852
T. 17.4.2018

ÖLÜME BAĞLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

Hastanece Amniosentez Yapıldıktan Sonra Hastanın Vefat Ettiği - Ölüme Hastane Enfeksiyonuna Neden Olan Bakterilerin Sebep Olduğu/Sağlık Hizmetinin Kötü İşletildiği ve İdarenin Eylemi İle Ölüm Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunduğundan Zararların Tazmin Edilmesi Gerektiği

HASTANE ENFEKSİYONUNA NEDEN OLAN BAKTERİLERİN HASTANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMASI

Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Hastanede Am...

Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmelerine bağlı talepler için Zaman aşımı süresi.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff969400000000b801000001000100

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri eser sözleşmesidir. Eser sözleşmesine bağlı talepler  5 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre kiranın muaccel olduğu  tarihten başlar. Kirası istenen bağımsız bölümün teslim edilmesi, satılması veya kiraya verilmesi hallerinde kira tazminatı talep edilemez.

T.C.
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/9059
KARAR NO:2018/4309
KARAR TARİHİ:20.09.2018 
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

DAVA ÖZETİ:

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine bağlı taleplerin 5 yıllık zaman aşımına tabi olduğu ve bu süre kiranın muaccel olduğu (istenebilir hale geldiği) tarihten başlayacağı, Kirası istenen bağımsız bölümün teslim edilmesi, satılması veya kiraya verilmesi hallerinde kira tazminat...

Kiralanan Mülkün tahliyesi, Kira sözleşmesinde tahliye Taahhüdü, Anahtar teslim

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff989400000000d901000001000200

Kira sözleşmesi ile verilen tahliye taahhüdü, kiracının müzayakası altında verilmiş olduğundan geçerli bir tahliye taahhüdü olarak kabul edilmemektedir. Bu durumda sözleşmede kararlaştırılan cezai şart geçersiz bir tahliye taahhüdüne dayalı olduğundan tahliye taahhüdü ile birlikte verilen cezai şartın geçerli olduğundan söz edilemez ve cezai şartın tahsiline karar verilemez.

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/5598
K. 2018/12782
T. 16.5.2018

İTİRAZIN KALDIRILMASI 

Alacaklı Tarafça Kira Ödemesi Olarak Kabul Edilmeyen Ödeme Tarihi İtibariyle Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Olup Şirketi Temsile Yetkisi Bulunmayana Yapılan Ödemelerin Davalı Borçluları Borcundan Kurtarmayacağı - Somut Olayda Dav...

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat istemi, Hukuki Yarar Yokluğu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff459c000000008701000001000500

Trafik kazası sonucu tam kusurlu sürücünün ölmesi, araçta bulunan yolcunun ağır yaralanması ve malul kalması sonucu tazminat talebi, belirsiz alacak davası.Davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için, davanın açıldığı tarih itibariyle uyuşmazlığa konu alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak davacı tarafca belirlenememesi gereklidir

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/2013
K. 2018/3870
T. 7.5.2018

TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ

Davacının İddia Ettiği Maddi Zararın Miktarının Belirli Olduğu - Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilemeyeceği/Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Reddi Gerekirken Esasa Girilerek Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu 

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

Çekin Rehin Cirosu ile Devredilemediği, Menfi Tespit Davası

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff469c000000000902000001000100

Çekte rehin cirosu yapılamaz. Çekin sadece tahsil veya temlik cirosuyla verilmesi mümkündür.

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/19-817
K. 2018/1145
T. 30.5.2018

MENFİ TESPİT DAVASI 

Çekin Rehin Cirosu İle Devredilmediği - Kredinin Teminat Alınarak Kullandırılacağına Dair Yapılan Genel İfadelerin de Çekin Rehin Cirosu İle Devredildiğini Göstermeyeceği/Açıklanan Yönler Gözetilmeden Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği 

REHİN CİROSU 

Çekte Rehin Cirosu Yapılamayacağı - Çekin Sadece Tahsil veya Temlik Cirosuyla Verilmesi Mümkün Olup Yasada Çeklere Uygulanacak Poliçe Hükümlerinin Sayıldığı Maddede Rehin Cirosuna ...

Haksız İcra Takibi Sebebiyle, İcranın İadesi, Maddi Manevi Tazminat, Tehiri İcra

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff479c00000000d001000001000300

Tehir-i icra talebinde bulunulmaması nedeniyle, alacaklının icra takibine devam etmesi ve icra dosyasına yatırılan parayı tahsil etmesi, yasadan kaynaklanan hakkın kullanılması olup bu işlemlerden dolayı alacaklıya kusur izafe edilemeyeceği hakkında, haksız icra takibi iddiası ile maddi manevi tazminat talebi.

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/3049
K. 2018/97
T. 16.1.2018

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 

Haksız İcra Takibi Sebebiyle - Davalının Hükmün İnfazı Sırasında Tahsil Ettiği Parayı 2004 S. İİK'nun 40/2. Md. Hükmü Uyarınca İcranın Eski Hale İade Prosedürü İçinde İcra Dosyasına Yatırdığının Kabulüyle Davacının Faize Dair Talebinin Reddi Gerektiği

TEHİR-İ İCRA

Talebinde Bulunulmaması Nedeniyle Alacaklının İcra Takibine Devam Etmesi v...

Kira Bedelinin Uyarlanması istemi - Yanılgılı değerlendirme..

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff4e9c000000000c02000001000100

Uzun süreli kira sözleşmelerinde edimler arasındaki dengenin aşırı bozulması sonucu, günün şartlarına göre kira bedelinin uyarlanması istemi.

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/2910
K. 2020/6680
T. 17.11.2020

KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI İSTEMİ

Taraflar Arasında Geçerli Kabul Edilen Kira Sözleşmesi 15 Yıl Gibi Uzun Süreli Olup Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde Edimler Arasındaki Dengenin Aşırı Bozulması ve Sözleşmenin Taraflar Açısından Çekilmez Hale Gelmesi Halinde Kira Parasının Günün Ekonomik Koşullarına Uyarlanması İçin Her Zaman Uyarlama Davası Açılabileceği - Mahkemece Uyarlama Davalarında Uygulanması Gereken İlke ve Esasların Tek Tek Ortaya Konulması ve Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği

Bİ...

Cep telefonu numarasını rızası dışında başkalarına dağıtmak, zincirleme cinsel taciz, tehdit

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff4f9c000000008701000001000600

Mağdura ait kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, mağdurun rızasına aykırı şekilde başkalarına dağıtmak suretiyle üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, zincirleme şekilde cinsel taciz ve tehdit suçlarını işlediğine dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir.

T.C.

Yargıtay

12. Ceza Dairesi        

2018/8150 E.  ,  2019/5172 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suçlar : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, cinsel taciz, tehdit

Hükümler : 1-Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dolayı TCK'nın 136/1, 62, 53/1-3, 58. maddeleri gereğince mahkum...

Avukata çıkar karşılığı iş getirme hakkında Yargıtay kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff83bb000000000d02000001000100

T.C. Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi E:2013/10926 K: 2015/14691 T: 01.10.2015

Özet: Avukat olan failin, bir kişiye çıkar karşılığı iş temin etmek üzere aracılık yapmayı teklif etmesi veya kendisine iş getiren aracının çıkar karşılığı hareket ettiğini bilerek işi kabul etmesinin 1136 sayılı Kanunun 48/1. maddesinde düzenlenen suçun manevi unsuru bakımından yeterli olduğu, bu itibarla sanık Avukata çıkar karşılığı iş getirdiği kabul edilen şahıs ile sanık Avukat arasındaki “çıkar" olgusunun ne şekilde gerçekleştiğinin gerekçelerinin denetime olanak verecek biçimde karar yerinde gösterilip tartışılması gerektiği gözetilmelidir.

 (1136 s. Av. K. m. 48/1)

 Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incele...

Mobbing uygulama eyleminin, Görevi Kötüye Kullanma suçu kapsamı, Soruşturma İzni

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff84bb000000000e02000001000100

T.C. DANIŞTAY 1. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS NO: 2013/1286 KARAR NO : 2013/1035 KARAR TARİHİ:17.09.2013

Özeti : Mobbing (bezdiri) uygulamak eyleminin görevi kötüye kullanmak suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

KARARHaklarında Ön İnceleme Yapılanlar : 

1- … …Belediye Başkanı

2- … -" Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 29.04.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/186 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi …

Soruşturulacak Eylem : Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yapmakta iken bu görevinden alın...

Avukatlık Sözleşmesinin geçerli olma süresi, Avukatlık ücretinin belli bir işe Hasredilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff21cb000000000e02000001000300

AVUKATLIK ÜCRETİNİN BELLİ BİR İŞE HASREDİLMESİ
Madde 173 - Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnızca avukatın üzerine almış olduğu işin karşılığı olup, mukabil dava, bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukukî yardımlar ayrı ücrete tabidir.

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

ESAS NO. 2015/7979

KARAR NO. 2015/45219

KARAR TARİHİ. 20.11.2015

 

1136/m. 163, 164, 171

ÖZET : Avukatlık sözleşmesinin kesin hüküm elde edilince sona ereceğinin, kesinleşme sürecinden sonraki işlemler iç...

Mirasın Hükmen Reddi Talebi, Vergi Borcu, Miras reddetme süresi, Tereke mallarının gizlenmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff22cb00000000ad01000001000500

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi 

ESAS: 2015/12078 

KARAR: 2015/9380 

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 16.01.2012 gününde verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddinin istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 29.04.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, mirasın hükmen reddi isteğine ilişkindir.

Davacılar, murisleri E.. E..'in vefat ettiğini, vefatı s...

İlamlı İcra Takibinde İlama Aykırılığın Süresiz Şikayete Tabi Olduğu Hakkında

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff23cb000000000e02000001000400

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/17339

K. 2015/20274

T. 12.11.2015

İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İLAMA AYKIRILIĞIN SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİ OLDUĞU (Takibin İptali İstemi/Alacak Kalemlerinin Brüt Olarak İstendiği ve Yasal Kesintilerin Yapılmadığı Yönündeki Şikayet - Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Süresiz Olarak İcra Mahkemesi Önüne Getirilebileceğinin Gözetileceği/Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Şikayetin Süreden Reddedilemeyeceği)

* SÜRESİZ ŞİKAYET (İlamlı İcra Takibinde Alacak Kalemle...

Yabancı Şirketlerin İcra takibinde Teminat Gösterme Zorunluluğu Hakkında

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff24cb00000000b901000001000100

Dava; Alacaklının yabancı uyruklu şirket olması nedeniyle teminat göstermesi gerektiği iddiasıyla takibe itiraz etmesi üzerine, alacaklının itirazın kaldırılması talebi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece borçlu tarafça alacaklıya gönderilen ihtarname içeriğindeki borçlu beyanları doğrultusunda talebin kabulü ile itirazın kaldırılması hakkında.

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2015/17953

KARAR NO:2015/29144

KARAR TARİHİ. 24.11.2015

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş ...

Erkeğin Eşine Şiddet Uygulaması, Boşanma, Maddi Manevi Tazminat

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff25cb00000000f301000001000100

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/6526

K. 2015/21241

T. 12.11.2015

* ERKEĞİN EŞİNE SÜREKLİ ŞİDDET UYGULAMASI VE HAKARET ETMESİ (Davalı Kadının Eve Misafir Almadığı Eşinin Kardeşini Evden Kovduğu Ve Gereksiz Harcamalarda Bulunduğu/Eşine Hakaret Eden Ve Sürekli Şiddet Uygulayan Davacı Erkeğin Davalı Kadına Göre Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Daha Fazla Kusurlu Olduğu)

* BOŞANMA (Davalı Kadının Eve Misafir Almadığı Eşinin Kardeşini Evden Kovduğu Ve Gereksiz Harcamalarda Bulunduğu Davacı Erkeğin İse Eşine Sürekli Şiddet Uyguladığı Hakaret Ettiği Ve Eve Misafir Gelmesine İzin Vermediği Anlaşılmakla Eşine Hakaret E...

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma Şartları, Yabancı uyruklu Kadın

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc1da000000001b02000001000100

Danıştay 10. Daire Başkanlığı Esas: 2012/5440 Karar: 2015/4308

İstemin_Özeti : Ukrayna uyruklu olan ve Türk vatandaşıyla evlenen davacının, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak istemiyle yaptığı başvurunun, 5901 sayılı Türk

Vatandaşlığı Kanunu'nun 16.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımadığından bahisle reddine ilişkin 14/9/2011 tarih ve 80970 sayılı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacının üç yılı aşkın süredir bir Türk vatandaşı ile evli olması, bu evlilikten de bir çocuk sahibi olması ve evliliği süresince de her hangi bir fuhuş olayına karışmaması ile, hakkında yapılan inceleme ve mülakatların olumlu olması nedeniyle vatandaşlığa alınma şar...

İnternet üzerinden yapılan alışverişte ürün teslim edilmezse, banka kredi kartına para iadesi yapma zorunluluğu.Chargeback

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff62ea000000001b02000001000300

Bankanın chargeback kuralını işletmesi gerekirken işletmeyerek kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, alışveriş bedellerinin taksit ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

T.C.

Yargıtay

19. Hukuk Dairesi        

2016/1953 E.  ,  2017/2895 K.


"İçtihat Metni"


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuş...

Yargıtay'dan çok konuşulacak eşit kusur ve kadına şiddet kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff6cea000000001802000001000200

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, tartışma yaratacak bir karara imza attı. Kurul, temyiz başvurusu üzerine incelediği boşanma davasında evi terk eden kadın ile şiddet uygulayan eşinin eşit kusurlu olduğuna karar verdi.

Ankara'da yaşayan B.E., 2013 tarihinde 2 çocuğunun annesi Ö.Ç.'ye, evi defalarca terk ettiği, bu süre zarfında hem kendisinin hem de çocuklarının mağdur edildiğini iddia ederek, boşanma davası açtı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Ö.Ç. ise fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddete maruz kaldığını belirtip, her bir çocuk için aylık 500 lira nafaka ile 10 milyon lira maddi, 20 milyon lira manevi tazminat talebinde bulundu.

Davanın görüldüğü Ankara Batı 3'üncü Aile Mahkemesi, 2014 yılı...Şimdi Ara
Hemen Sor