Süreklilik göstermeyen, sık sık tekrarlanmayan,haksız, kaba, nezaketsiz davranışlar Mobbing olarak değerlendirilemez

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff4f1901000000ac01000001000200

Patron tarafından yükleme yapacaksa yüklesin yoksa evinde otursun şeklinde ki söyleminin ardından davacının iş yerini terk ettiği, yaşanan bu olay ve davacının tüm hizmet süresi boyunca doğrudan davacıyı hedef alan, sürekli ve sistematik baskıdan bir diğer anlatımla mobbing olarak nitelendirilebilecek bir durumdan bahsetmenin mümkün olmadığı gibi dosya kapsamına göre davacıya mobbing uygulandığına yönelik ispata yarar tanık beyanı da dahil hiçbir delil bulunmamaktadır. Bu sebeple davacının mobbing iddiasına dayalı iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiasını kanıtlayamadığından kıdem tazminat talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup, kararın bozulması gerekmiştir.

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

Sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan mağdurun davasında, ilçe belediyesi, valilik ve büyükşehir belediyesinin müteselsil sorumluluğu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff501901000000d001000001000500

DANIŞTAY

8. DAİRE

Esas Numarası: 2020/7528

Karar Numarası: 2021/1532

Karar Tarihi: 12.03.2021

SAHİPSİZ HAYVANLARIN SALDIRISINA UĞRAYAN MAĞDURUN DAVASINDA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE İL VALİLİĞİ VE İL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ MÜTESELSİL SORUMLU OLDUĞU - Sahipsiz Hayvanların Korunması, Bakım ve Gözetimi, Saldırgan Olanlarının Eğitilmesi Sorumluluklarının Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine Ait Olduğu - Kamu İdarelerinin Yapmakla Yükümlü Bulundukları Hizmetleri Gereği Gibi İfa Etmekle ve Hizmetin İşleyişini Sürekli Olarak Kontrol Etmekle Yükümlü Olduğu - İdarece Yükümlülüğün Gereği Gibi Yerine Getirilmemesinde İda...

Alkol Kullanımı Nedeniyle Evlilik birliği görevlerinin aksatılması, Boşanmada Eşit Kusur

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff511901000000bc01000001000500

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/196
K. 2021/1840
T. 3.3.2021

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMA İSTEMİ ( Olayda Yapılan İncelemede Davalı Erkeğin Evlilik Birliği Görevlerini Alkolden Kaynaklı Nedenlerle İhmal Edecek Sarsacak Şekilde ve Seviyede Bir Davranışının İspatlanamadığı - Mahkemece Kabul Edilen ve Gerçekleşen Diğer Kusurlu Davranışlara Göre Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tarafların Eşit Kusurlu Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Davalı Erkeğin Ağır Kusurlu Olduğu Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )

ALKOL KULLANIMI NEDENİYLE EVLİLİK BİRLİĞİ GÖREVLERİNİN AKSATILMASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Dayalı Boşanma İstemi - Olayda Yapılan İncelemede Davalı Erkeğin Evlilik Birliğ...

Davalı Yararına Hükmedilen vekalet ücretinde hata yapılmışsa HMK 304 madde uygulanarak ek karar verilebilir

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff531901000000d001000001000600

T.C.

YARGITAY

14. Hukuk Dairesi

2020/4026 E.  ,  2021/1569 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 08.07.2020 gün ve 2019/3684 Esas, 2020/4493 Karar sayılı ilamı ile asıl kararın onanmasına ve ek kararın bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı vekili ve davacı vekili tarafından ayrı ayrı kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, komşuluk hukukundan kay...

Apartman ortak alanlarına Kamera takılması için . Kat maliklerinin 5/4 ünün rızası gereklidir

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff541901000000ad01000001000800

T.C.

YARGITAY

20. Hukuk Dairesi        

2017/2277 E.  ,  2018/7965 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı-karşı davalı vekili, davacının anataşınmazda kat maliki olduğunu, davalı apartman yönetimi tarafından bina içerisine ve dışarısına güvenlik kameraları takıldığını, davacının bu hususta esas itibari ile bir ...

Ticari İtibarın zedelenmesi, Haksız rekabet nedeni ile Tazminat talebi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe128010000009202000001000100

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/2191
K. 2021/2712
T. 22.3.2021

HAKSIZ REKABET NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Tanığının "Şirketin Altın Tamirat İşlerini Yaptığını Davalının Davacı Şirket ile Bundan Sonra İş Yapmamasını Söylediğini Kendisinin de Bu Hususu Davacı Şirkete ve Çalışanlarına Aktardığını Ancak Davacı Şirket ile İş Yapmaya Devam Ettiğini Bundan Dolayı Başka Kişilerin Davacı Şirket ile Çalışmayı Bıraktıklarını Duymadığını" Beyan Ettiği - Davalının Eyleminin 6102 SK Md. 55'de İfade Edilen “Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek" Şeklindeki Haksız Rekabet Halini Oluşturduğunun Kabulü Gerektiği )

MADDİ ZARARIN TESPİTİ ( Da...

Ücretlerin Ödenmediği iddiasına dayalı iş sözleşmesinin feshi, Fazla Mesai Alacağı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe228010000006e02000001000200

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/6818
K. 2021/11272
T. 1.7.2021

İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının Medula Sisteminde Çalışma Gün ve Saatlerinin Kayıtlı Olmadığının Anlaşılmasına Göre Tanık Anlatımları İle Tespit Edilen Haftalık Çalışma Saatleri Dikkate Alınarak Hak Ediş Karşılığı Ücretle Çalışma Usulünde Mesaisi Arttıkça Hak Ediş Tutarı Artacağından Haftalık 45 Saati Aşmak Suretiyle Yapmış Olduğu Fazla Mesainin Karşılığı Hak Kazandığı Zamlı Ücretin Zamsız Kısmını Hak Ediş Sureti İle Belirlenen Ücretin İçinde Almış Olduğu ve Buna Göre Fazla Çalışma Alacağının Tamamının Ödenmesinin Mümkün Olmadığı Hesaplamanın Sadece %50 Zam Kısmına Göre Yapılması Gereği...

Başkasının Nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırmak, Belgede sahtecilik, Aldatma niteliğinin bulunmaması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe328010000009402000001000100

T.C.

Yargıtay

11. Ceza Dairesi        

2021/10419 E.  ,  2021/6047 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

HÜKÜM : Mahkumiyet

1-Sanık hakkında başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne karşı sanığın temyiz nedenlerinin incelenmesi;

TCK'nin 268. maddesinde tanımlanan başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun oluşması için; failin işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başk...

Kat karşılığı İnşaat sözleşmelerinde gecikmeden kaynaklanan zarara ilişkin bir madde yazılmasa bile kira kaybı talep edilebilir

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe82801000000f300000001001000

ÖZET

Davacı arsa sahibinin resmi sözleşmede gecikme tazminatı belirlenmemiş olsa dahi en az aylık rayiç kira seviyesinde gecikme tazminatını istemesi mümkündür. Bu nedenle, mahkemece davacının kendisine geç teslim edildiğini iddia ettiği bağımsız bölümleri ile ilgili olarak 21.09.2004 tarihli sözleşmeye göre inşaatın bitmesi gereken tarihin araştırılıp belirlenerek, varsa davacının teslim aldığı tarihe kadar rayiç kira bedellerinin bilirkişilerden alınacak ek rapor ile hesaplattırılıp, taleple bağlı kalmak kaydıyla karar verilmesi gerekirken, tazminat talebinin tümüyle reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir.

T.C.

Yargıtay

15. Hukuk Dairesi        

...

Tacirin sözleşmenin yapılmasından iki yıl sonra idari şartnameye aykırılığı ileri sürmesinin Dürüstlük kuralına aykırı olduğu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe928010000006b01000001000200

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2020/2029

Karar Numarası: 2021/1677

Karar Tarihi: 14.04.2021

TACİRİN SÖZLEŞMENİN YAPILMASINDAN İKİ YIL SONRA İDARİ ŞARTNAMEYE AYKIRILIĞINI İLERİ SÜRMESİNİN DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI OLDUĞU - Taraflar Arasında İmzalanan Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı İşine İlişkin Sözleşmenin İlgili Maddesinin İdari Şartnamede Yer Almadığının Tacir Tarafından İleri Sürüldüğü – Davanın İdari Şartnamede Yer Almayan Hükmün Mevzuata Aykırı Olduğundan Sözleşmenin Anılan Maddesinin İptali İstemine İlişkin Olduğu – Kamu İhale Kanunu’nun İlgili Maddesinde Yer Alan Hükmü...

Alacak davası, Culpa in Contrahendo, Sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffea28010000006801000001000200

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/4933
K. 2021/2006
T. 4.3.2021

• ALACAK DAVASI

Uzman Üç Kişilik Bir Bilirkişi Heyetinden Taraf İddialarını Savunmalarını İtirazlarını Karşılayan Defterleri Karşılıklı İnceleyen Dosyada Daha Önce Alınan Raporları Telif Eden Varsa Asıl Davada ve Karşı Davada Talep Edilen Alacakları Dayanakları ile Açıklayan ve Hesaplayan Denetime Elverişli Rapor Alınıp Deliller Hep Birlikte Değerlendirilerek Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği

• CULPA İN CONTRAHENDO

Sözleşme Görüşmeleri Sırasında Taraflardan Birinin Diğerine Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranması Nedeniyle Ortaya Çıkan Sorumluluk - Sözleşme Görüşmelerine Başlanmakl...

Sözleşmedeki Yabancı Tahkim Şartı Gerekçesiyle Tazminat Davasının Reddedilmesi Sonucunda Alacağın Tahsili İmkânının Kaldırılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edilemez Olduğu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffeb2801000000a002000001000100

OLAY

Taşıtan şirket yurt dışına demir ihraç etmektedir. Bu kapsamda taşıtan, İngiltere'de bulunan gönderilen şirkete ihraç ettiği demir emtiasını başvurucuya nakliyat sigorta poliçesi ile sigortalatmıştır. Anılan demir emtiası İzmir'de bulunan Aliağa Limanı'ndan taşıyan şirkete ait gemiyle İngiltere'nin Birkenhead Limanı'na doğru yola çıkmıştır.

Birkenhead Limanı'nda tahliyesi yapılan gemideki demir emtiasının bir kısmının paslanma nedeniyle hasar gördüğü tespit edilmiş ve aynı gün taşıyana ihbar edilmiştir. Başvurucu alacağı temlik alan taşıtana hasar bedelini ödeyerek haklarına halef olmuş ve ödediği tazminat bedelini taşıyandan tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğünde takipler başlatmıştır. İcra takipleri itiraza uğrayan ba...

Temerrüt nedeniyle Feshedilen sözleşmede verilenin iadesi koşula bağlanamaz

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffec28010000008502000001000300

T.C.

Yargıtay

3. Hukuk Dairesi        

2021/3610 E.  ,  2021/5733 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ
.Taraflar arasındaki satım konusu taşınmazın teslimi müdahalenin meni davasının davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, ... ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan ....

Borçlu tarafından ödenmesi gereken Tahsil harcı Taahhüt tutanağında gösterilmediğinden Taahhüt geçerli değildir

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffed2801000000d701000001000200

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2021/1458 E.  ,  2021/1905 K.

"İçtihat Metni"

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ...'in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair ... 3. İcra Ceza Mahkemesinin 14/11/2019 tarihli ve 2019/1085 esas, 2019/1306 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin ... 4. İcra Ceza Mahkemesinin 20/12/2019 tarihli ve 2019/426 değişik iş sayılı kararı aleyhine ... Bakanlığının 30/12/2020 gün ve 94660652-105-38-2169-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22/01/2021 ...

Simsarlık sözleşmesinden doğan ücretin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itiraz

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffee2801000000ad01000001000900

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/8172
K. 2021/2772
T. 16.3.2021

SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ÜCRETİN TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ ( Tüketicinin Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçlarla Hareket Eden Gerçek veya Tüzel Kişiyi Tüketici İşleminin Mal veya Hizmet Piyasalarında Kamu Tüzel Kişileri de Dâhil Olmak Üzere Ticari veya Mesleki Amaçlarla Hareket Eden veya Onun Adına ya da Hesabına Hareket Eden Gerçek veya Tüzel Kişiler ile Tüketiciler Arasında Kurulan Eser Taşıma Simsarlık Sigorta Vekâlet Bankacılık ve Benzeri Sözleşmeler de Dâhil Olmak Üzere Her Türlü Sözleşme ve Hukuki İşlem...

Mesai saatleri içerisinde Savcılık tarafından arama izni verilemeyeceği, Aramanın Hukuka aykırı olduğu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffef2801000000d701000001000300

Arama tutanağının tarih ve saati incelendiğinde aramanın hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmış olması nedeniyle arama kararının savcılık tarafından verilemeyeceği, buna göre yapılan aramanın usul ve yasaya aykırı olduğu, hukuka aykırı arama sonucu ele geçen eşyanın yasak delil niteliğinde olduğu, eşyanın kaçak olmasının durumu değiştirmeyeceği..

T.C.

Yargıtay

7. Ceza Dairesi        

2021/581 E.  ,  2021/7919 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5607 sayılı Kanuna muhalefet
HÜKÜM : Beraat

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza tü...

Sabit geliri bulunmayan sanığa atanan zorunlu müdafii ücretinin yargılama gideri olarak tahsili

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfff02801000000b901000001000600

T.C.

Yargıtay

Ceza Genel Kurulu        

2017/144 E.  ,  2021/107 K.

"İçtihat Metni"


Kararı Veren
Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi
Mahkemesi :Ağır Ceza
Sayısı : 54-143


Sanık ... hakkında katılan mağdure ...'ya yönelik kasten öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanığın eyleminin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek TCK'nın 86/1, 86/3-a-b-e, 87/1-d, 62, 53, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesince verilen 08.01.2013 tarihli ve 41-6 sayılı h&...

İşçiye uzun bir süre yıllık izin kullandırılmaması İşçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfff32801000000ad01000001000a00

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi        

2017/10772 E.  ,  2019/8028 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının 2008 yılının 3.ayı ile 24.12.2014 tarihleri arasında ... Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalıştığını, maa...

Kadının maddi çıkar sağlamak amacıyla kendinden çok büyük birisi ile evlenmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfff42801000000a801000001000400

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/4211
K. 2021/5410
T. 29.6.2021

BOŞANMA VE FER'İLERİ İSTEMİ ( Olayda Taraflar Arasındaki Yaş Farkının da Kırk Yedi Olduğu - Kadına Yüklenen “Maddi Çıkar Amacıyla Evlenme” ve “Evlilik Birliğini Devam Ettirme Gibi Bir Amacının Bulunmamasına” İlişkin Kusurlu Davranışlarının Dosya Kapsamından Sabit Olduğu/Bu Husus Göz Önünde Bulundurularak Hüküm Kurulması Gerektiği )

KADININ MADDİ ÇIKAR SAĞLAMA AMACIYLA KENDİNDEN HAYLİ BÜYÜK BİR KİŞİYLE EVLENMESİ ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Maddi Çıkar Amacıyla ve Evlenen Evlilik Birliğini Devam Ettirme Amacı Bulunmayan Eşi ile Birlikte Olmaktan Kaçınan Evlilik...

Avukatlık Azil işlemi bir bütün olup bir dosyada azlin haklı, diğerinde haksız olduğu kabul edilemez

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfff52801000000aa02000001000200

Avukatlık Kanununun 174. maddesinde “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir.

Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.” hükmü mevcut olup, bu hükme göre azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil, avukata vekalet ücreti ödemekle yükümlü değildir. Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı ücrete hak kazanır. Azil işlemi bir bütün olup bir dosyada azlin haklı, diğerinde haksız olduğu da kabul edilemez.

T.C.

Yargıtay

3. Hukuk Dairesi        

2020/4892 E.  ,  2020/7646 K.

İÇTİHAT METNİ

<...

Şirket kaşesiyle birlikte atılan imzanın şirketi sorumlu kılabilmesi için yetkili kişi tarafından atılmalıdır

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff873801000000f300000001001100

Şirket kaşesiyle birlikte atılan imzanın şirketi sorumlu kılabilmesi için, imzanın şirketi borç altına sokmaya yetkili kişiler tarafından atılması zorunludur. Temsile yetkili olmadığı halde temsilci sıfatı ile senet imza eden kişi bonodan şahsen sorumludur. 

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi        

2021/2888 E.  ,  2021/7231 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinl...

Kadın işçiye erkek işçilerle aynı işi yapmasına rağmen daha az ücret ödenmesi Ayrımcılık tazminatı gerektirir

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff244801000000f300000001001200

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi        

2017/16279 E.  ,  2020/10415 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının 16.02.2006 tarihinde işyerine girdiğini, 27.12.2011 tarihinde devereci ol...

Kaçakçılık suçunda kullanılan Gemiye el konulması nedeni ile mülkiyet hakkı ihlal edilmez

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff2548010000002101000001000200

Olaylar

Başvurucu, yurtdışında kurulu bir şirkettir. Şirketin olay tarihindeki ortaklarından biri M.H.dir. Başvurucunun donatanı olduğu geminin akaryakıt kaçakçılığında kullanıldığı gerekçesiyle gemi hakkında Sulh Ceza Mahkemesince elkoyma kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı (Başsavcılık) sahte manifesto ve konşimento düzenlemek suretiyle akaryakıt kaçakçılığı ve resmî belgede fiilî sahtecilik suçlarını işlediği gerekçesiyle M.H. aleyhine kamu davası açmıştır.

1. Ağır Ceza Mahkemesi M.H.nin mahkûmiyetine karar vermiştir. Mahkeme ayrıca geminin karar kesinleştiğinde şirkete iadesine hükmetmiştir. İlk derece mahkemesi kararı Yargıtay tarafından onanmıştır. Elkoyma tedbiri başvurucu yönünden 3 yıl 7 ay 7 gün sürmüştü...

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takibe yönelik itirazın iptali , İcra Takibinden önce Muacceliyet ihbarı yapılması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff264801000000a801000001000500

İpotekli Taşınmazın Maliki Borçtan Kişisel Olarak Sorumlu Değil ise İpotekle Teminat Altına Alınan Alacağın Muaccel Olması İçin Yapılması Gereken İhbarın Hem Borçluya Hem de Taşınmaz Malikine Yapılması Gerekmektedir. Muacceliyet İhbarı Keşide Edilerek Tebliğ Edilmesi gerektiği

 

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
43. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/959
K. 2021/869
T. 7.7.2021

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİBE YÖNELİK İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ

2004 Sayılı İİK'nın 148. ve 50. Maddelerinde Yapılan Atıfla 6100 Sayılı HMK'nın 10. Maddesi Delaletiyle 6098 Sayılı TBK'nın 89/1. Maddesi Hükmü Uyarınca Davacı-Alacaklının Yerleşim Yerinin Tuzla/İstanbul Olduğu ve Bu Durumda İstanbul Anadolu İcra Dairelerinin de Yetkili Olduğu ...

Buzlu yolda kış lastiği veya zincir takmadan yola çıkan ve kaza yapan sürücü Bilinçli taksirle öldürmeden sorumludur

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff2748010000006a01000001000100

T.C.

Yargıtay

12. Ceza Dairesi        

2019/9401 E.  ,  2021/722 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suç : Taksirle öldürme

Hüküm : TCK'nın 85/1, 62/1, 50/4. maddesi delaletiyle 50/1-a, 52/2-3-4. maddeleri gereği mahkumiyet

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine incelenen dosya kapsamına göre...

Mail yazışmalarının belge olarak kabul edilmesi hakkında Yargıtay kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff2c48010000002e01000001000300

T.C.

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi

2017/1014 E.  ,  2020/4488 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen dosyada asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı asıl davada, davalının hakkında başlattığı ... 12. İcra Müdürlüğünün 2009/16466 Esas sayılı takip dosyasıyla, ... 15. İş Mahkemesi’nin 2009/867 ...

Sahte Fatura Düzenleme Suçu, Defter ve Belge Gizleme

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc15701000000d302000001000100

Sanığın suça konu faturaları daha önce vergi incelemesi için ibraz ettiği ve bunların muhafaza altına alınıp suç duyurusu ekinde Savcılığa sunulduğu anlaşıldığından defter ve belge gizleme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

T.C.

Yargıtay

11. Ceza Dairesi        

2017/2831 E.  ,  2021/1688 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Sahte fatura düzenleme
HÜKÜM : Mahkumiyet

Katılan vekilinin temyiz talebinden vazgeçtiği anlaşılmakla sanığın temyiz talebiyle sınırlı olarak yapılan incelemede:

Sanık hakkında "2009-2010 takvim y...

Ödeme emrinin haciz adresinden farklı adrese tebliğ edilmesi, Borçlunun haciz sırasında adreste bulunmaması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc25701000000cf02000001000200

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2019/4898
K. 2021/2776
T. 25.3.2021

İSTİHKAK İDDİASI ( Ödeme Emri Haciz Adresinden Farklı Adrese Tebliğ Edilmiş ve Borçlu Haciz Sırasında Adreste Hazır Bulunmamış Olup Haciz Adresinin Üçüncü Kişi Tarafından Satın Alındığına İlişkin Tapu Kaydının Dosyada Mevcut Olduğu/Yoklama Fişinde Üçüncü Kişinin Adreste Aktif Olduğu Tespit Edildiği - Davacı Üçüncü Kişinin Borcun Doğumundan Önce Adreste Faaliyette Olduğunun Dosya Kapsamından Anlaşıldığı/Mülkiyet Karinesinin Üçüncü Kişi Lehine Olduğunun Kabulü Gerektiği )

MÜLKİYET KARİNESİ ( Hacizde Üçünc&uum...

İcra ve İflas Takiplerinin sonuçsuz bırakılması nedeni ile Mülkiyet hakkının ihlal edilmesi. Anayasa Mahkemesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc35701000000dd02000001000100

Olaylar 

Başvurucu, bir ilimizde meydana gelen depremden sonra beton satımına ilişkin alacağının tahsili için Kooperatif aleyhine icra takibi başlatmıştır. Kooperatifin malları ile hak ve alacaklarının kanun uyarınca devlet malı sayıldığı, devlet mallarının 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre haczedilemeyeceği gerekçesiyle yapılan haczedilemezlik şikâyeti kabul edilmiş ve hacizler kaldırılmıştır. Başvurucu bunun üzerine başlattığı icra takibini iflas yoluyla takibe dönüştürmüştür. Kooperatifin iflasına karar verilmiş iflas dosyası kapsamında Kooperatifin mevcudat defterine kayıtlı malların elinde bırakılmasına yönelik şikâyeti kabul edilmiştir. Müflise ait mal varlığının bulunmadığı gerekçesiyle iflasın tatiline karar ...

İşçilik Alacakları, Hukuk seçimi anlaşması, Mutad işyeri hukuku, Rusya Hukuku

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc55701000000e002000001000100

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/5065
K. 2021/9195
T. 18.5.2021

İŞÇİLİK ALACAKLARI ( MÖHUK 27/1. Hükmü Kapsamında Taraflar Arasında Bir Hukuk Seçimi Anlaşması Bulunduğundan Uyuşmazlık Hakkında Rusya Hukuku'nun Uygulanması Gerektiği/Rusya Hukuku Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Anlaşıldığı Üzere Aynı Zamanda Mutad İşyeri Hukuku Olup Gerekirse Rusya Hukuku'nda Uzman Bir Bilirkişiden de Rapor Alınmak Suretiyle Dava Konusu Uyuşmazlık Bakımından Değerlendirme Yapılması ve Dosya Kapsamındaki Delil Durumu Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )

HUKUK SEÇİMİ ANLAŞMASI ( İşçilik Alacakları - MÖHUK 27/1. Hükmü K...Şimdi Ara
Hemen Sor