Kaçakçılık Suçu ve Vergi Kabahatlerine Dair Yargılamada Diğerini Etkileyebilecek güvencelere engel

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0571020000006b01000001000500

Anayasa Mahkemesi 4/11/2021 tarihinde E.2019/4 numaralı dosyada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 340. maddesinin, 359. maddesinin (b) fıkrası ile son paragrafının ve 367. maddesinin dördüncü fıkrasının (anılan maddeye 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen dördüncü fıkra nedeniyle beşinci fıkrasının) Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve itirazın reddine; 367. maddesinin beşinci fıkrasının (anılan maddeye 7318 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen dördüncü fıkra nedeniyle altıncı fıkrasının) Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

İtiraz Gerekçesi

Başvuru kararlarında özetle; itiraz konusu kurallar ile vergi hukuku mevzuatında aynı fiilin hem suç hem de kabahat olarak nitelendirilmesi nedeniyle vergi m...

Asgari Ücret tutarının altında kalan takiplerde, Kişiye disiplin veya Tazyik hapsi uygulanmaz

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0871020000002804000001000200

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2021/4067 E., 2021/4896 K.

"İçtihat Metni"

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ...'nın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair ... 9. İcra Ceza Mahkemesinin 18/02/2020 tarihli ve 2019/576 esas, 2020/148 sayılı kararı aleyhine ... Bakanlığı'nın 03/03/2021 gün ve 94660652-105-35-14370-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23/03/2021 gün ve KYB-2021/32094 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamed...

Mesleki eğitim vermeden işçiyi tehlikeli işte çalıştırmak , Taksirle öldürme suçu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0971020000000902000001000400

T.C.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
E. 2020/1413
K. 2021/8051
T. 17.11.2021

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU ( Mesleki Eğitim Alma Zorunluluğu Bulunan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Yapacağı İşle İlgili Mesleki Eğitim Aldığını Belgeleyemeyenlerin Çalıştırılamayacağı - Sanığın Öleni Çok Tehlikeli İş Sınıfında Yer Alan Elektrik İşi İle İlgili Diploma ve Mesleki Eğitim Belgesi Bulunmamasına Rağmen Elektrik Teknisyeni Olarak Çalıştırdığı/Sanık Hakkında 5237 SK Md. 22/3 Hükümlerinin Uygulanmamasının Bozmayı Gerektirdiği )

BİLİNÇLİ TAKSİR ( Kişinin Öngördüğü Neticeyi İstememesine Karşın Neticenin Meydana Gelmesi Meydana Gelec...

Tüketici hakem heyeti kararının iptali istemi, Aracı hizmet sağlayıcının ayıplı maldan sorumlu olmadığı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0a71020000001a02000001000100

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/4000

Karar Numarası: 2021/11403

Karar Tarihi: 15.11.2021

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ÜRÜNÜN AYIPLI OLMASI

ARACI HİZMET SAĞLAYICININ AYIPTAN SORUMLU OLMAMASI

ÖZETİ: Uyuşmazlık, davacı şirketin internet sitesi aracılığı ile alınan ürünün ayıplı olmasından kaynaklı olarak bedel iadesine karar verilen tüketici hakem heyeti kararının iptali istemine ilişkindir. Dava dosyasında uyuşmazlık elektronik ortamda alışverişi gerçekleşen ürünün ayı...

Siyasi Parti Üyeliği Dolayısıyla Devlet Memurluğundan Çıkarılma, Örgütlenme Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0b71020000007104000001000100

Olaylar

Başvurucu, öğretmen olarak görev yaparken 2000 yılında hakkında açılan bir soruşturma sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca devamsızlık nedeniyle memurluktan çekilmiş sayılmış ve anılan Kanun'un 98. maddesi uyarınca başvurucunun memuriyetine son verilmiştir.

Başvurucu 2001 yılında bir siyasi partiye üye olmuş ve partide çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bu arada parti üyeliği devam ederken başvurucunun devamsızlık nedeniyle memuriyetten çıkarılma işlemi 2008 yılında derece mahkemelerince iptal edilmiş ve başvurucu 2008 yılında tekrar öğretmenlik görevine dönmüştür. Başvurucu görevine döndüğü sırada siyasi parti üyesi olması nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığınca hakkında 657 sayılı K...

İşçinin İşitme kaybı nedeniyle pozisyonun değiştirilmesi, İşçilik alacaklarının tahsilli istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0d7102000000b803000001000200

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2018/22-155
K. 2021/1044
T. 21.9.2021

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının İşitme Kaybı Nedeniyle Yaptığı İşlerin Sakıncalı Olacağına Dair Hekim Raporu Üzerine Davacının Yazılı Kabulü İle İşçinin Farklı Pozisyonlarda Çalıştırıldığı - Yeni Görev Daha Düşük Derece ve Ücret İçermesine Rağmen Davacının Teklifi Yazılı Olarak Kabul Ettiği/Davacının Çalışmasını Uzun Süre Sürdürmesi ve Daha Az Gürültülü Ortamda Çalışması Gözetildiğinde İçinin Sağlığını Korumak İçin Yapılan Bu Değişiklik Nedeniyle Davacının Fark Ücreti Alacağının Olduğuna Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

<...

Evli olan sevgilisinin evine gece vakti giren kişi, Konut dokunulmazlığını ihlal suçu işlemiş olur

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0f7102000000ba03000001000300

T.C.

Yargıtay

Ceza Genel Kurulu

2018/578 E. ,  2020/363 K.

"İçtihat Metni"

Kararı Veren
Yargıtay Dairesi : 18. Ceza Dairesi
Mahkemesi :Asliye Ceza
Sayısı : 1900-469

Konut dokunulmazlığı ihlali suçundan sanık ...'in beraatine ilişkin Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 23.01.2013 tarihli ve 1063-32 sayılı hükmün, Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 18. Ceza Dairesince 03.11.2015 tarih ve 16208-9956 sayı ile;

"Konutun aile bireylerinden ya da birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılması durumunda, birlikte oturanlardan birinin konuta girme konusunda geçerl...

Sollama Yasağı olan mahalde sollama sonucu oluşan suç, Bilinçli taksirle öldürme suçu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff1071020000007904000001000100

T.C.

Yargıtay

12. Ceza Dairesi

2016/556 E., 2017/3865 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Taksirle öldürme
Hüküm : TCK'nın 85/1, 62/1, 50/1-a, 52/2-4, 53/6, 63. maddeleri gereğince
mahkûmiyet

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkûmiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafii ve katılan vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

31/01/2014 gü...

Mirasın Hükmen reddi istemi, Yasal mirasçıların tamamı tarafından ret, Terekenin borcunun belirlenmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff1171020000003604000001000100

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/2495
K. 2021/1977
T. 18.10.2021

MİRASIN HÜKMEN REDDİ İSTEMİ 

Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Davalı Alacaklı Olarak Belirlenen Bir Kısım Davalının Alacağının Pasife Eklenmediği - İlgili Davalıların Alacaklarına İlişkin Araştırma Yapılmadığı/Davalılardan Birinin Alacağının Ödenmiş Olduğuna Dair Beyanlarının Dikkate Alınmamasının Bozmayı Gerektirdiği 

MİRASBIRAKANIN PRİM BORCUNUN ÖDENMESİ

Borcu Kimin Ödediğinin ve Davacılar Tarafından Yapılan Ödemenin İcra Tehdidi Altında Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerektiği - Ödemenin Terekenin Benimsenmesi Niteliğinde Olup Olmadığının Belirlenmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu

TEREKENİN BORCUNUN BELİRLENMESİ

Terekeden Dava y...

Kamu hizmetlerine girme hakkına sınırlama getiren kanunun Anayasa ya aykırı olmadığı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff167102000000d203000001000400

İtiraz Konusu Kural

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiillerin düzenlendiği (6) numaralı fıkrasının (aa) bendinde “Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek” meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmış olup anılan bentte yer alan “…sorgulama yapmak,…” ibaresi itiraz konusu kuralı oluşturmaktadır.

İtiraz Gerekçesi

Başvuru kararında özetle; yetkisiz ol...

Erkeğin cezaevinde Tutuklu veya hükümlü bulunması onu yoksulluk nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff1771020000002904000001000300

T.C.

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

2021/6633 E., 2021/8179 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından tazminatların miktarı ve yoksulluk nafakasının reddi yönünden; davalı erkek tarafından ise kusur belirlemesi, kadın lehine hükmedilen tazminatlar ve velâyet hakkında verilen karar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Dosya...

Fuhuş suçu, Çaresizlik unsuru, Sanığın duruşmaya katılmaması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff1a71020000007904000001000200

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
E. 2020/8124
K. 2021/24580
T. 14.10.2021

FUHUŞ SUÇU ( Bir Kısım Sanığın Savunmalarında Suçlamaları Kabul Etmeyip Bir Kısım Mağdurun da Sanıklara İlişkin Beyanının Bulunmadığı - Beyanı Alınmayan Mağdurların Dinlenerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesinin Gerektiği/Yetersiz Gerekçeyle Mahkumiyet Kararları Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

ÇARESİZLİK UNSURU ( Hayatını Devam Ettirmek Bir Yerde Kalmak veya Gitmek Gibi Konularda Yapacak Bir Şeyi Olmayan Kimselerin Durumunun Anlaşılması Gerektiği - Kişinin Muhtaç Halinin Yarattığı Sonuçtan Yararlanılarak Sömürülmesinin Gerekli Olduğu/Sanıkların Mağdurların Ne Şekilde &C...

U dönüşü yapılamaz levhasına rağmen dönüş yapan ve kazaya sebebiyet verme, Bilinçli Taksir suçu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff1b71020000002b04000001000300

T.C.

Yargıtay

12. Ceza Dairesi

2019/6650 E., 2020/4485 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Taksirle yaralama
Hüküm : TCK’nın 89/4, 62/1, 52/2-4, 53/6. maddeleri uyarınca mahkumiyet

Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre sanığın bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın idaresindeki araç ile gece vakti, aydınlatmalı yolda, meskun mahalde seyir halinde iken, olay y...

Güvenlik korucuları ve korucu başları hakkında uygulanacak disiplin cezalarının düzenlenmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff1c71020000002d04000001000200

İtiraz Konusu Kural

İtiraz konusu kuralda, 442 sayılı Kanun’un ek 18. maddesinde yer alan “…uygulanacak disiplin cezaları…” ibaresiyle güvenlik korucuları ve korucu başları hakkında uygulanacak disiplin cezalarının Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir.

Başvuru Gerekçesi

Başvuruda özetle; asli ve sürekli bir kamu hizmetini ifa etmesi nedeniyle güvenlik korucularının kamu görevlisi olduğu, kamu görevlilerine ilişkin disiplin suç ve cezalarının kanun ile düzenlenmesi gerektiği, buna karşın itiraz konusu kural ile anılan kamu görevlilerinin disiplin suç ve cezalarının belirlenmesinin herhangi bir sınır çizilmeksizin bu konuda çıkarıl...

Kredi kartının bilgisi dışında kullanımı nedeniyle bedel iadesi ve tazminat istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff1f71020000008804000001000200

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/18403
K. 2021/6089
T. 5.10.2021

HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Kredi Kartının Bilgisi Dışında Kullanılması/Davacıya Ait Kredi Kartına İlişkin Sözleşmenin Davacı ve Kredi Kartını Veren Banka Arasında Olup Davalıların Üçüncü Kişi Konumunda Olduğu - Davacıya Ait Kredi Kartının Davalılar Tarafından Bilgisi Dışında Kullanılması Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Kapsamı Dışında Olup Davacının Davaya Konu Talebinin TBK Haksız Fiillere İlişkin Hükümleri Kapsamında Olduğu Dolayısıyla Davaya Bakmakta Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )

KREDİ KARTININ BİLGİSİ DIŞINDA KULLANIMI NEDENİYLE BEDEL İADESİ VE TAZMİNAT&n...

Her türlü ilan ve reklamın vergi konusu olması, Eczane levhalarının ilan ve reklam vergisine tabi olması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff2071020000003504000001000400

T.C.

DANIŞTAY

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas Numarası: 2021/8

Karar Numarası: 2022/1

Karar Tarihi: 19.01.2022

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ

HER TÜRLÜ İLAN VE REKLAMIN VERGİ KONUSU OLMASI

ECZANE LEVHALARININ İLAN VE REKLAM VERGİSİNE TABİ OLMASI

VERGİ İSTİSNASI BULUNMAMASI

ÖZETİ: Bölge idare mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle ilgili kararlara konu olaylarda, eczacı odaları tarafından eczanelerin iş yerlerinde kullanılması zorunlu ve standardize ed...

Taşınmazın sözleşmede vaadedilen nitelikte teslim edilmemesi, Brüt ve net alanların küçültülmüş olması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff2171020000008f04000001000200

T.C.

Yargıtay

3. Hukuk Dairesi

2020/6788 E., 2021/9639 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 19.HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen alacak davasının kısmen kabulüne dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davacıların istinaf başvurusunun esastan reddine, davalı tarafın istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen kararın, süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikte...

Mirasçının Külli Halef sıfatıyla senede karşı dava açması, İddiaların tanıkla ispat edilmesi gerektiği

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff2571020000002b04000001000500

Miras davalarında, senede karşı menfi tespit davası açıldığında HUMK nın 290. maddesi uyarınca senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı defi olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler, ispat sınırından az bir miktara ilişkin olsa bile ancak senetle ispat edilebilir. Ancak, mirasçılar külli halef sıfatıyla değil de sadece kendi haklarına dayanarak dava açarlarsa, tanıkla ispat edebilirler

T.C.

Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

2018/1013 E., 2021/105 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

1. Taraflar arasındaki “

Avukat azlinin haklı olup olmadığının tespiti, Azil nedeniyle vekalet ücreti ve alacak tahsili

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff2771020000002b04000001000600

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/5878
K. 2021/8152
T. 9.9.2021

AZİL NEDENİYLE VEKALET ÜCRETİ VE ALACAKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ 

Davacı Avukatın Sadece Bir Duruşmaya Mazeret Bildirmeksizin Katılmadığı Diğer Celselere ise Mazeret Dilekçesi Verdiği - Mahkemece Öncelikle Davacı Avukatın Vekil Sıfatıyla Takip Ettiği Dosyalarda Gönderilen Mazeretlerin Müvekkilinin Zararına Yol Açacak Şekilde Davanın Uzamasına Neden Olup Olmadığının Araştırılması Özen Borcu Tekrar Tartışılarak Azlin Haklı Olup Olmadığı Hususu Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği

AZLİN HAKLI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

Tarafların İddia ve Savunmaları Bilirkişi Raporlarına İtirazları ve Azil Tarihi İtibariyle Mazeret Dilekçesi Gönderilen ve/veya Gö...

İsim hakkına yapılan tecavüzün önlenmesi istemi, Görevli mahkemenin belirlenmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff2871020000009d04000001000200

Sendika isminin yeni kurulan başka bir sendika tarafından kullanılması nedeni ile isim hakkına tecavüz önlenmesi istemi, Görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olarak belirlenmesi.

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/11835

Karar Numarası: 2021/16749

Karar Tarihi: 21.12.2021

İSİM HAKKINA YAPILAN TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ İSTEMİ

GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ

DAVA DOSYASININ GÖREVLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ

DAVA ÖZETİ: 

Dava, bir kişilik hakkı olarak adın korunması bağlamında isim hakkına yapılan tecavüzün önlenmesi istemine ilişkindir. Dava Türk M...

Alacaklı ile Borçlu arasında ticari ilişki yoksa, alınan çek kambiyo vasfı taşımaz

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa18002000000a704000001000100

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2019/4768 E., 2020/2474 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı, borçlunun icr...

Deniz iş kanunu kapsamında çalışma, Fazla mesai, Yıllık izin, İmzalı ücret Bordrosu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa280020000008804000001000400

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/7105
K. 2021/11870
T. 15.9.2021

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Bordrolarda Tahakkuk Bulunmasına Rağmen Bordroların İmzasız Olması Halinde Varsa İlgili Dönem Banka ve Tüm Ödeme Kayıtlarının Celp Edilmesi ve Ödendiği Tespit Edilen Miktarların Yapılan Hesaplamadan Mahsup Edilmesi Gereği/İşveren Tarafından Dosyaya Davalı İşçiye Ait İmzalı ve Fazla Mesai Tahakkuku İçeren ve İhtirazi Kayıtta Taşımayan Bordrolar Sunulmakla Fazla Mesai Hesabı Yapılırken Bu Bordroların Ait Olduğu Aylar Fazla Mesai Hesabından Dışlanması Gerekirken Bu Ödemelerin Fazla Mesai Hesabından Mahsubunun İsabetsizliği )

İMZALI ÜCRET BORDROSU ( Fazla Çalı...

İşçinin Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa380020000008104000001000200

Olaylar

Başvurucunun iş sözleşmesi tek taraflı olarak işveren tarafından feshedilmiştir. İşveren kıdem tazminatını, ihbar tazminatını ve ücrete dönüşen yıllık izin alacağını başvurucuya ödemiştir.

Başvurucu, iş mahkemesinde işveren aleyhine tazminat davası açmıştır. Dava dilekçesinde, kıdem ve ihbar tazminatları ile ücrete dönüşen yıllık izin alacağının eksik ödendiğini, fazla çalışma ücretinin ise hiç ödenmediğini belirtmiştir.

Dinlediği tanıkların anlatımlarına ve bilirkişi raporuna dayanarak başvurucunun yılda 260 saat fazla mesai yaptığı kanaatine ulaşan iş mahkemesi fazla çalışma ücreti yönünden davayı kabul etmiştir. İş mahkemesi 4758 sayılı Kanun'un 41. maddesinin yedinci fıkrası ile  İş Kanununa İlişkin F...

İş sözleşmesinin şahsi gerekçelerle feshi sonucunda, haklı sebebin kanıtlanması gerektiği

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa480020000007104000001000400

Fesih bildiriminde belirtilen şahsi gerekçe ibaresinin ücretlerinin sigortaya eksik bildirilmesini, eksik ya da hiç ödenmeyen işçilik alacaklarını kapsadığı düşünülemez.

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2021/8399 E., 2021/15269 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi ve davalı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 02/11/2021 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gön...

Süresinde cevap dilekçesi sunmayan davalı taraf, Islah ile zaman aşımı Def'i ileri sürülebilir mi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa580020000003504000001000500

T.C.

Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

2017/2782 E., 2020/87 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

1.Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Kocaeli 6. İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.

2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler okunduktan sonra gereği görüşüldü:

I. YARGILAMA SÜRECİ

Davacı İstemi:

4. Dava...

Davalılardan birine usulüne uygun ihtarname gönderilmesi, diğerine uygun tebligat gönderilmemesi halinde borcun tamamının muaccel hale gelmemesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa680020000007904000001000400

Bahsi geçen Kanun hükmüne uygun bir muacceliyet uyarısı yok ise borcun tamamının ifası istenemez. Davalıya usulüne uygun ihtarname gönderilmişse de, diğer davalıya ise usulüne uygun tebligat yapılamadığından borcun tamamının muaccel hale gelmediğinin kabulü gerekir. O halde, davalı için icra takip tarihi itibariyle vadesi geçen borçlar yönünden, gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle tekrar hesaplama yapılarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/3589
K. 2021/12288
T. 1.12.2021

İTİRAZIN İPTALİ

Sözleşme Tarihi İtibariye Yürürlükte Olan 6502 S.TKHK'nın 34/1 Maddesine Göre Konut Kredisi Sözleşmelerinde Kredi Kuruluşunun ...

Astsubaylığa geç atanma nedeniyle oluşan zararların karşılanmaması, mülkiyet hakkının ihlali

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa78002000000a704000001000200

Olaylar  

Başvurucu sözleşmeli kadın jandarma astsubayı adayı olarak astsubay temel kursuna başlamıştır. Başvurucunun güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle adaylıkla ilişiği kesilmiştir. Başvurucuyla birlikte kursa başlayan adaylar ise astsubay çavuşluğa nasbedilmiştir.

Başvurucunun işlemin iptali istemiyle açtığı davada Askerî Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) ilişik kesme işleminin iptaline karar vermiştir. Bu karar sonrası adaylıkla ilişkilendirilen başvurucu, kursu tamamlayarak astsubay kadrosuna atanmıştır. Emsallerinin astsubay çavuşluğa nasbedildiği tarih ile kendisinin astsubaylığa atandığı tarihe kadarki dönem için -yaklaşık on dört ay- yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesi istemiyle başvurucunun açtığı tam yargı ...

Avukatın güveni kötüye kullanma suçu, Avukatın eyleminin zimmet suçu kapsamında değerlendirilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa880020000008104000001000400

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

Esas Numarası: 2021/43

Karar Numarası: 2021/287

Karar Tarihi: 17.06.2021

AVUKATIN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI İSTEMİ

AVUKATIN EYLEMİNİN ZİMMET SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL YARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN UZLAŞTIRMAYA TABİ OLMASI

ÖZETİ: Sanığın hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında...

AYM Bankasya'da hesabı bulunan aile üyeleri sebebiyle atanamayan memuru haklı buldu.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa98002000000d504000001000100

AYM

'Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz."

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Haklarında Kesinleşmiş Bir Mahkeme Kararı Bulunmayan Kişilerin Özel Eğitim Kurumlarında Çalışmasını Engelleyen Kuralın İptali

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffab80020000002b04000001000700

İtiraz Konusu Kural

İtiraz konusu kuralda, özel eğitim personeli olacak kişilerin dolandırıcılık veya sahtecilik suçlarından dolayı haklarında kovuşturma bulunmaması öngörülmektedir.

Başvuru Gerekçesi

Başvuruda özetle; itiraz konusu kuralın masumiyet karinesine aykırı olduğu, henüz hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kişinin özel eğitim kurumlarında çalışmasının engellendiği belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

5580 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımayan kişilerin özel eğitim kurumu personeli olarak çalışabilmesinin mümkün olmadığı gözetildiğinde kuralla &c...