Casus yazılımla elde edilen bilgilerin Boşanma davasında kullanılması nedeni ile Kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc65701000000f300000001001300

Olaylar

Başvurucu, boşanma davası sırasında mahkemeye sunulan kişisel verilerin cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım aracılığıyla ele geçirildiğini ve kullanıldığını ileri sürerek şikâyetçi olmuştur. Asliye Ceza Mahkemesi (Ceza Mahkemesi) tarafından yapılan yargılama sonucunda başvurucunun eşinin beraatine hükmedilmiştir. Ceza Mahkemesi gerekçesinde başvurucunun eşinin kayıtları boşanma davasına delil olarak sunma dışında atılı suçlara vücut verecek şekilde bilerek ve isteyerek basın, yayın, internet yolu ile veya başkaca herhangi bir yolla yayıp ifşa etmemesi nedeniyle suç işleme kastının olmadığı belirtilmiştir. Bunun üzerine başvurucu istinaf yoluna müracaat etmiş ve şikâyet dilekçesindeki hususlara ek olarak Cumhuriyet Başsavcılığının (Ba...

İşçilik alacaklarının tahsili istemi, Alt iş verenler arasında iş yeri devri, Aralıklı çalışma

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffca57010000008501000001000400

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/5506
K. 2021/9779
T. 1.6.2021

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Davalı Asıl İşverene Ait İşyerinde Farklı Alt İşverenler Bünyesindeki Çalışma Süresinin Aralıklı Olduğu/Aralıklı Çalışmalar Arasında Makul Sürenin Aşıldığı - Değişen Alt İşverenler Yönünden İşyeri Devri Kurallarına Göre Sonuca Gidilmesinin Mümkün Bulunmadığı/Davacının Her Bir Alt İşveren Nezdindeki Çalışma Süresinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Asıl İşverenin Sorumlu Olduğu Alacak Miktarının da Davacının Her Alt İşveren Nezdindeki Çalışma Süresi ile O Dönemdeki Ücret Miktarı Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )

ALT İŞVE...

Hizmet sözleşmesinin gerektiği gibi ifa edilmemesinden kaynaklı alacak, muaccel bedel, temerrüt

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff616701000000af02000001000100

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/7496
K. 2021/2179
T. 3.3.2021

HİZMET SÖZLEŞMESİNİN GEREKTİĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Bir Kişinin Sorumluluğu Birden Çok Sebebe Dayandırılabiliyorsa Hâkimin Zarar Gören Aksini İstemiş Olmadıkça veya Kanunda Aksi Öngörülmedikçe Zarar Görene En İyi Giderim İmkânı Sağlayan Sorumluluk Sebebine Göre Karar Vereceği - Davacı Tarafın Haksız Fiil Nedeni ile Ödeme Tarihinden İtibaren Faiz Talebinde Bulunabileceği )

MUACCEL BİR BORCUN BORÇLUSUNUN ALACAKLININ İHTARIYLA TEMERRÜDE DÜŞECEĞİ ( Borcun İfa Edileceği Gün Birlikte Belirlenmiş veya Sözleşmede Saklı Tutulan Bir Hakka D...

Araç satış ilanı verip kapora alındıktan sonra aracı göstermemek, Nitelikli dolandırıcılık

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff626701000000ad02000001000100

T.C.

Yargıtay

15. Ceza Dairesi        

2018/810 E.  ,  2018/1026 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : TCK 158/1-g, 62, 52, 53 maddeleri gereği mahkumiyet

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın ''sahibinden.com'' isimli internet sitesine satılık araç ilanı verdiğini gören katılanın, sanık ile telefon aracılığı ile irtibata geçerek suça konu aracın alım-satımı konusunda anlaştıkları, sanığın katılandan 100 TL kapora ...

Sigorta poliçesinden kaynaklanan Rücuen tazminat, Hukuki yarar, belirsiz alacak davası

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff027701000000e802000001000200

Dava; sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.Başka bir anlatımla alacağı olduğunu iddia eden davacının alacağının tahsili amacı ile ister kısmi, ister tam eda veya belirsiz alacak davası açmasında her zaman hukuki yararı vardır. 

T.C.
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
23. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/2558
K. 2021/944
T. 17.6.2021

SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT ( Davacının Davasını Açıkça Belirsiz Alacak Davası Olarak Nitelendirdiği Dava Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılmasına Rağmen İlk Derece Mahkemesince Alacakların Belirli Olduğu Belirsiz Alacak Davasının Koşullarının Bulunmadığı Sonucuna Ulaşıldığı/Davacının Mevcut Yasal D...

Şirket Pay devri , Ödeme yetersizliği, içtihat metni

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff037701000000ee02000001000100

TTK’nın 491. maddesi uyarınca, devrin ancak şirketin onayı ile mümkün olabileceği, davalı şirketin davacının ödeme yetersizliğini gerekçe göstermek suretiyle devrin onayından kaçınabileceği gibi yine TTK’nın 493. maddesinde belirtildiği üzere esas sözleşmede gösterilmiş nedenlerle de onaylamayı reddedebileceği öngörülmelidir.

T.C.

Yargıtay

11. Hukuk Dairesi   

2019/5063 E.  ,  2020/4999 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 20.03.2018 tarih v...

Yabancı para birimi üzerinden ücret alan işçinin Kıdem Tazminatı yabancı para biriminden hesaplanır

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff047701000000e802000001000300

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi        

2021/909 E.  ,  2021/6993 K.

"İçtihat Metni"

BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ : ... 9. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK
İLK DERECE
MAHKEMESİ : ... 35. İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde taraflar vekillerince temyiz edilmesi ve davacı vekilince duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 25/03/2021 Perşembe günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına vekili Avukat ... ile karşı taraf adına vekil...

Yedieminlik görevinin kötüye kullanılması, Sanığın teslim edilen eşyanın sahibi olması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa186010000000103000001000100

T.C.

Yargıtay

2. Ceza Dairesi

2020/22218 E.  ,  2020/16075 K.

"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan sanık ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 289/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.500,00 Türk lirası ve 80,00 Türk lirası adlî para cezaları ile cezalandırılmasına dair Kayseri 15. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/10/2019 tarihli ve 2019/238 esas, 2019/825 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 22/01/2020 gün ve 21125-2019 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30/01/2020 gün ve 2020/12578 ...

Sigortalı çalışanın Kalp krizi, Beyin kanaması veya intihar etmesi de iş kazası kapsamındadır

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa286010000000003000001000200

T.C.

Yargıtay

10. Hukuk Dairesi

2019/3234 E.  ,  2020/2115 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi

Dava, iş kazası olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne dair verilen karara karşı davalı Kurum vekili ile ... vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesince, istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen kararın temyizen incelenmesi davalı Kurum vekili ile ... vekili tarafından istenilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıkta...

Arabuluculuk ile Anlaşmaya varılmaması halinde bunun dosyaya eklenmesi gerektiği, davanın reddi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff4196010000000303000001000100

T.C.

Yargıtay

11. Hukuk Dairesi

2020/3153 E.  ,  2021/4126 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 22. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 13.03.2019 tarih ve 2019/92 E- 2019/240 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'nce verilen 04.07.2019 tarih ve 2019/1099 E- 2019/1169 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Te...

Tescilli markanın domain adresinde kullanılması markaya tecavüz suçunu oluşturmaz.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff4496010000000403000001000100

T.C.

Yargıtay

19. Ceza Dairesi

2021/4403 E.  ,  2021/7178 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi
SUÇ : Marka Hakkına Tecavüz
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde gör&u...

Çalıştığı pozisyon nedeni ile ticari sırlara vakıf olduğu iddia edilen çalışanın , Rekabet yasağına aykırı davranılması sebebi le tazminat istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff4596010000000303000001000200

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

13. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/890

Karar Numarası: 2021/1076

Karar Tarihi: 08.07.2021

REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANILMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİNDE TEDARİKÇİ ODAKLI ÇALIŞANIN ÇALIŞTIĞI POZİSYON GEREĞİ DAVACI ŞİRKETİ ÖNEMLİ ZARARA UĞRATACAK TİCARİ SIRLARA VAKIF OLDUĞU İDDİASI KANITLANAMADIĞINDAN REKABET YASAĞI KAYDININ GEÇERLİ OLMADIĞI - Davacının Davalı İle Arasında Akdedilen İş Sözleşmesinde Rekabet Yasağı Kararlaştırıldığı - Davacının Yasağa Aykırı Surette Diğer Davalı Nezdinde Çalışmaya Başladığının İddia Edildiği - Davacı Tarafından Beli...

Kovuşturma evresinde katılma talep etmeyen müştekinin, Hükmü istinaf ve temyiz hakkı yoktur

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe2a5010000001203000001000100

T.C.

Yargıtay

14. Ceza Dairesi

2020/8317 E.  ,  2021/2102 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Nitelikli cinsel saldırı
HÜKÜM : Sanığın atılı suçtan mahkumiyetine dair İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 02.10.2019 gün ve 2019/266 Esas, 2019/501 Karar sayılı hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle başvurunun muhtevası nazara alınıp, 5271 sayılı CMK'nın 299/1. maddesi uyarınca takdiren duruşmasız yapılan incelemede dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:
Müşteki Bakanlık vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde;

...

İstifa etmeden 1 gün önce çeşitli dökümanları şahsi hesabına gönderen işçinin bilgi koruma kurallarına aykırı hareket ettiği hakkında

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe3a501000000f900000001000300

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2019/2639

Karar Numarası: 2021/2697

Karar Tarihi: 28.01.2021

İşverenin, İşçinin İşe Girerken İmzaladığı Taahhütnamede Ayrıntıları Açıklanan Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlal Ettiğini İleri Sürerek Sözleşmeden Doğan On İki Aylık Brüt Ücret Tutarında Cezai Şartın Tahsilini Talep Ettiği İstifa Dilekçesi Veren İşçinin Bir Gün Önce Stratejik Plan Başlıklı Dokümanları Kendi Kişisel Elektronik Posta Adresine Gönderdiği - İşverenin Dokümanların İşyerine Ait Sırları İhtiva Ettiğini İleri Sürdüğü - İşçinin İmzasını Taşıyan Bilgi Koruma Taahhütnamesinde...

Bonoda herhangi bir sebeple geçerli olmayan imzaların bulunması, diğer imzalardan kaynaklanan borç sorumluluğunu etkilemez...

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe5a501000000ad01000001000b00

T.C.

Yargıtay

11. Hukuk Dairesi        

2020/4104 E.  ,  2021/4608 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 27.11.2019 tarih ve 2019/520-2019/1364 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görü...

Davacı Avukatın, açacağı bir boşanma davasında kullanmak üzere ,Müvekkiline ait nüfus kayıt örneğinin tarafına verilme istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe6a501000000b901000001000700

T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE
E. 2016/12367
K. 2021/612
T. 3.2.2021

İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacı Avukatın Açacağı Bir Boşanma Davasında Kullanmak Üzere Müvekkiline Ait Nüfus Aile Kayıt Tablosu Örneğinin Tarafına Verilmesi İstemiyle Kendi İmzasıyla Onayladığı Vekaletname İle Birlikte Adapazarı İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine İlişkin/Asıllarının Verilmesi Konusunda Açık Bir İfadeyi İçermemesine Karşın Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44/1-G Maddesi Dayanak Alınarak Vekillik Belgesinin Aslının Sunulması ve Belge Örneğinin Tasdikine Dair İşlemin Nüfus İdaresi Tarafından Yapılacağına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Aksi Yönde Karar Veren İdare Mahkemes...

Ticari satım ilişkisinden kaynaklanan icra takibine vaki itirazın iptali istemi, Arabulucuya başvurmadan dava açılamaz

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe7a5010000001603000001000100

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/321
K. 2021/797
T. 17.6.2021

TİCARİ SATIM İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açıldıktan Sonra Yargılama Devam Ederken Arabulucuya Başvurulduğu ve Tarafların Uzlaşmadığına Dair Tutanak Düzenlendiği - Davalı Vekilince Anlaşmaya Varılamadığına İlişkin Son Arabuluculuk Tutanağının Mahkemeye Sunulduğu/Mahkemece Davanın Esasına Girilmeden ve Arabuluculuğa İlişkin Dava Koşulu Hakkında Bir Karar Verilmeden Önce Davacı Vekilinin Arabuluculuk Tutanağını Dosyaya Sunduğu ve Dava Koşulunu Tamamladığı Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )

ARABULUCUYA BAŞVURMADAN DAVA A&Ccedi...

Avukat, Arabuluculuk sürecinin herhangi bir aşamasının dışında bırakılamaz

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe8a501000000bc01000001000600

T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE

Esas : 2018/3449

Karar : 2021/1714

Tarih : 08.04.2021

DAVACI : . Barosu Başkanlığı

VEKİLLERİ : Av. ., Av. .

DAVALI : . Bakanlığı

VEKİLLERİ : Av. ., Av. .

DAVANIN_ KONUSU : 02/06/2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 1. fıkrasının, 24. maddesinin 2. fıkrasının ve 25. maddesinin 2. fıkrasının iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:

02/06/2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin (kararın devamında HUAKY olarak kısaltıl...

Kadın eşin yüksek geliri ve mal varlığı olsa dahi, uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedile bilir..

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff82b501000000af02000001000200

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas Numarası: 2017/2415

Karar Numarası: 2021/347

Karar Tarihi: 25.03.2021

KADIN EŞİN YÜKSEK MİKTARLI GELİRİ VE MAL VARLIĞI OLSA DAHİ UYGUN MİKTARDA TESPİT EDİLECEK TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ - Kadın Tarafından Tarafların Evlendikleri ve Bir Çocuklarının Dünyaya Geldiğinin Belirtildiği - Erkeğin Doğumdan Sonra Birlik Görevlerini Yerine Getirmediği, Evine ve Çocuğuna Bakmadığı, Akşamları Eve Geç Geldiği İleri Sürülerek Kadın ve Ortak Çocuk Yararına Tedbir Nafakası Ödenmesinin Talep Edildiği - Türk Medeni Kanununun İlgili Maddesinde Eşlerden Birin...

Kıdem Tazminatı hesabı işçinin brüt ücreti üzerinden yapılmalıdır. İçtihat metni..

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff83b501000000ce02000001000100

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2020/5964 E.  ,  2020/13100 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İstanbul 31. Hukuk Dairesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkili işçinin adi ortaklığı oluşturan davalıların 3. havalimanı projesinde çalıştığını, SGK primlerinin gü...

Vasiyetnamenin iptali davası, Miras bırakanın okur yazar olmaması, Miras geçerlilik şartları

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff85b501000000ce02000001000300

Miras bırakanın okur yazar olmaması durumunda mirasın geçerli olması için, Vasiyetnamedeki tanıkların miras bırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını beyan etmeleri gerekir.

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/2785
K. 2021/7769
T. 1.7.2021

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI

Mirasbırakan Vasiyetnameyi Bizzat Okuyamaz veya İmzalayamazsa Memurun Vasiyetnameyi İki Tanığın Önünde Ona Okuyacağı ve Bunun Üzerine Mirasbırakanın Vasiyetnamenin Son Arzularını İçerdiğini Beyan Edeceği - Bu Durumda Tanıkların Hem Mirasbırakanın Beyanının Kendi Önlerinde Yapıldığını ve Onu Tasarrufa Ehil Gördüklerini Hem Vasiyetnamenin Kendi Önlerinde Memur Tarafından Mirasbırakana Okunduğunu ve Onun Vasiyetnamenin Son Arzularını İçerdi...

Savcılıkta, Polis önünde veya Haciz sırasında yapılan ikrar Mahkeme dışı ikrar olup, ancak bir belge ile ispat edilebilirse kesin delil niteliğindedir.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff86b5010000000103000001000300

T.C.

Yargıtay

3. Hukuk Dairesi

2020/11610 E.  ,  2021/406 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; davaya konu 39507 ada 12 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğunu, taşınmaz üzerine bir adet gecekondu inşa edip,...

Hacizlerin kaldırılması istemi, Geçici mühlet kararı, Mühlet kararından sonra gerçekleşen haciz işlemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff22c5010000002403000001000100

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/8667
K. 2021/5103
T. 20.5.2021

HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Şikayet Konusu Takibin Geçici Mühlet Kararından Önce Başlatıldığı - Mühlet Kararı Sonrasında Alacaklının Menkul ve Gayrimenkullere Yönelik Haciz Talebi Kabul Edilerek Borçlu Şirketin Araçlarına ve Taşınmazına Haciz Konulduğu/Borçlu Şirket Hakkında Verilen Mühlet Kararı ile İİK 294. Madde Kapsamında Takip Durmakla Bu Karar Tarihinden Sonra Artık Şirketin Malvarlığı İçin Haciz Kararı Verilmeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )

GEÇİCİ MÜHLET KARARI ( Borçlu Şirket Hakkında Verilen Mühlet Kararı ile İİK 294. Madde Kapsamında Ta...

Markaların hükümsüzlüğü ve sicilden terkinin talebi, Ülkesellik prensibi, Bekletici mesele

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff23c501000000af02000001000300

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/3189
K. 2021/1154
T. 3.6.2021

MARKALARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE SİCİLDEN TERKİNİ TALEBİ ( Bahse Konu Dava Dosyalarında Davalıya Ait İbareyi İçeren 2012 Yılında Tescil Edilmiş Başkaca Markaların Hükümsüzlüğünün Talep Edildiğinin Görülmüş Olduğu - Tarafların Aynı Olması Nedeniyle Öncelikle Bu Davaların Sonucunun Beklenerek Değerlendirilmesi Gerektiği )

ÜLKESELLİK PRENSİBİ ( Türkiye'de Tescilli Olmayan Davacı Markasının Davalının Tescilli Markalarından Daha Önce Türkiye'de Fiilen Kullanımı Gerektiği - Türkiye'den Bir Kısım İnsanlar...

Talep edilmese bile işçiye iş arama izni verilmesi zorunludur. Bu konuda işveren takdir hakkında sahip değildir.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff24c5010000001d03000001000200

T.C.

Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

2018/757 E.  ,  2021/488 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

1. Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Diyarbakır 1. İş Mahkemesi tarafından verilen davanın kabulüne ilişkin kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi tarafından yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.

2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

I. YARGILAMA SÜRECİ

Vekaletnamede özel yetki bulunmasa dahi Bankalar, Avukatın müvekkili ile ilgili bilgileri paylaşmak zorundadır

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff61e401000000f900000001000400

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/3192

Karar Numarası: 2017/5178

Karar Tarihi: 09.10.2017

GENEL VEKALETNAMEYE DAYANILARAK MÜVEKKİLİN HESABI İLE İLGİLİ BİLGİLERİN BANKA TARAFINDAN VERİLMESİ İSTEMİ - Vekilin Müvekkili Adına Açılan Hesabın Akıbetinin Bildirilmesini İstediği - Banka Tarafından Bu Talebin Reddedildiği - Bankacılık Kanunu'nda, Vekillerin Bankalardan (Bizzat) Müvekkillerinin Hesabına İlişkin Olarak Bilgi Ve Belge İstemesi Halinde, Vekaletnamelerinde Özel Yetki Bulunması Gerektiğine Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı - Davacı Adına Vekaletnameye İstinaden İstenilen Bilgilerin Avukatlık Kanunu Gereğince Davacının Vekiline Bildirilmesinin G...

Taşınma sırasında ticari belgelerin çöp olarak değerlendirilmesi ve muhtemel emtiayla paketlenmesinde tacirin basiretli davranmadığı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff62e4010000002e01000001000400

Tacir taşınma sırasında şirkete ait boş faturaların çöplerle karışması sebebiyle kaybolduğunu belirtmiş, kaybolmadan tacirin sorumlu olduğu, tacirin özen ve basiretli tacir yükümlülüğüne uygun davrandığı da kanıtlanamamıştır. Somut olayın meydana geliş şekli Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddesine uygun olmakla birlikte tacirin gerekli önlemleri aldığından söz edilemez. Davacı ticari defter ve belgelerini koruyup gözetme yükümlülüğüne aykırı hareket etmiş, kısacası basiretli bir tacir gibi davrandığını kanıtlayacak delil göstermemiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin zayi belgesi istemine ilişkin içtihadı da bu yöndedir .Açıklanan bu gerekçelerle, HMK'nın 353/1.b.1. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, istinaf ba...

Avukatın tahsil ettiği parayı iade etmemesi, Vekalet ilişkisine dayalı alacak istemi, zaman aşımı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff64e401000000db01000001000200

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/3934
K. 2021/8014
T. 7.9.2021

VEKALET İLİŞKİSİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ ( Avukatlık Kanunun 40. Maddesinde Avukata Karşı Açılan Sadece “Tazminat” Davaları Yönünden Özel Bir Zamanaşımı Düzenlemesi Yapıldığı - Tazminat Talebinin Dışında Olayda Olduğu Gibi Avukatın Vekaleten Tahsil Ettiği Parayı İade Etmemesi Nedeniyle Açılan Bir Alacak Davasında ise Avukatlık Kanunu'nun 40. Maddesi Değil Vekalet Sözleşmesine İlişkin Zamanaşımını Düzenleyen TBK'nın 147/5. Maddesi Hükmünün Uygulanması Gerektiği )

AVUKATIN TAHSİL ETMİŞ OLDUĞU PARAYI İADE ETMEMESİ ( Avukatın Vekaleten Tahsil Ettiği Parayı İade Etmemesi Nedeniyle A&cced...

Çocuğun cinsel istismarı, İfadeler arası çelişki, Eşkalin tespiti

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff65e4010000004703000001000100

T.C.
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
E. 2020/14-157
K. 2021/260
T. 8.6.2021

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU ( Mağdure İle Mağdurenin Kardeşi Tanığın Sanığın Eylemi Gerçekleştiren Kişi Olduğunu Net Olarak Belirttiği - Katılanın Savcılık Beyanında Olaydan Sonra Okul Çıkışına Gitmeye Devam Edip Sanığı 2-3 Kez Daha Okul Etrafında ve Okulun Avlu Kısmında Gezinirken Gördüğünü Sanığın İlköğretim Okulunda Öğrenci Olan Herhangi Bir Çocuğunun da Olmadığını Sanığın Orada Bekleyip Çevrede Şüpheli Şekilde Gezindiğine Şahit Olduğunu ve Sanığın Muhtemelen Gözüne Başka Mağdurlar Kestirmekle Meşgul Olduğunu İfade Ettiği )

İFADELER ARASI ÇELİŞKİ 

Sahte nüfus cüzdanı ile yapılan satıştan doğan zarardan Noter sorumludur.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff67e401000000d001000001000800

T.C.

Yargıtay

3. Hukuk Dairesi

2020/849 E.  ,  2020/2393 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ: ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; kendisini araç maliki Remzi Obalı olarak tanıtan şahıs ile 10 PN 668 plaka sayılı aracın alım satımı hususunda an...Şimdi Ara
Hemen Sor