Avukatı saf dışı bırakarak tarafların anlaşması, Doğan vekalet ücretinden iki tarafın sorumluluğu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff26bf02000000f105000001000100

Davacı davalıların kendisini saf dışı bırakarak sulh olduklarını, bu halde vekil edenin yanı sıra karşı tarafın da vekalet ücretinden sorumlu olduğunu belirterek, eldeki dava ile takip ettiği dava ve işlerin şimdilik bir kısmından doğan vekalet ücretinin bu sorumluluk hükümlerince tespiti ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.

T.C.

Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

2017/772 E., 2017/564 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.11.2011 gün ve 20...

Göreve ilişkin sır olarak saklanması gereken bilgilerin açıklanması , ifşa edilmesi suçu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff27bf02000000b005000001000400

Sanığın Nüfus Kayıt Örneğini Kaydın Sahibi Olarak Nüfus Müdürlüğünden Doğrudan Almaya Yetkili Olanın Sözlü Talebi Üzerine Kimliğini Bildiği Şahsa Yardımcı Olmak Amacıyla İlgiliyi Tescil Odasına Götürerek Nüfus Kayıtlarını Birlikte İncelemek Şeklindeki Eyleminde Suç Kastı Bulunmadığı 

T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
E. 2018/6587
K. 2022/3726
T. 13.4.2022

GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI SUÇU

Sanığın Nüfus Kayıt Örneğini Kaydın Sahibi Olarak Nüfus Müdürlüğünden Doğrudan Almaya Yetkili Olanın Sözlü Talebi Üzerine Kimliğini Bildiği Şahsa Yardımcı Olmak Amacıyla İlgiliyi Tescil Odasına Götürerek Nüfus Kayıtlarını Birlikte İn...

Marka hakkına tecavüz, Şikayet hakkı, Vekalet ücreti, Etkin pişmanlık, Zincirleme suç

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff28bf02000000af05000001000100

T.C.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
E. 2021/5703
K. 2021/16755
T. 7.12.2021

MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇU ( Tescil Belgelerinin Suç Tarihindeki Geçerliliklerinin Tespiti İçin Emtia Listesi ile Onaylı Renkli Örnekleri Getirilip Bilirkişi Tayin Edilerek Ele Geçirilen Ürünlerle Orijinal Ürünlerin Karşılaştırılması Gerektiği - Kullanılan Markaların Tescilli Markalarla İktibas veya İltibas Oluşturarak Taklit Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı Kullanılmışsa Hangi Markalara Tecavüz Edildiği Kullanılan Markaların Suç Tarihinde Geçerli Olup Olmadığı ve Marka Tescil Korumasının Emtia Grubunu Kapsayıp Kapsamadığının Belirlenmesi Gerektiği )

ETKİN PİŞMANLIK <...

Tüketici hakem heyeti kararlarına itirazda dava şartı, Arabuluculuk hükümlerini uygulanması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff2bbf02000000b005000001000500

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/5340

Karar Numarası: 2022/488

Karar Tarihi: 21.01.2022

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI

İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLEREK KARAR VERİLMESİ

DAVA ÖZETİ: 

Davacı vekili, davalının hakem heyeti kararına konu ettiği tutarın, iade edildiğini, İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının mükerrer ödemeye neden olacağını ileri sürerek itirazen kararın iptalini istemiştir. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk...

Vatandaşlığa alınma talebinin reddedilmesi sebebiyle özel hayata saygı hakkının ihlali

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff2fbf02000000f405000001000200

Olaylar

Yabancı uyruklu başvurucu, Türk vatandaşlığı kazanmak amacıyla İçişleri Bakanlığına (İdare) başvurmuştur. Akabinde tapusu başka bir şahsa ait olan dairenin devrini alması nedeniyle kendisine mülk edinme amaçlı ikamet tezkeresi verilmiştir. Başvurucunun vatandaşlığa geçme talebi üzerine hakkında İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen Tahkikat Formu’nda yaşantısının Türk örf ve âdetlerine uygun olmadığı vurgulanmıştır. Bunun üzerine başvurucunun Türk vatandaşlığına alınma talebi, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yer alan iyi ahlak sahibi olmak şartını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından reddedilmiştir. Başvurucunun söz konusu işlemin iptali istemiyle açtığı dava İdare Mahkemesince, istin...

İşçinin işverene karşı söylediği nezaketsiz söz iş akdinin haklı fesih sebebidir.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff32bf020000007c05000001000400

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2016/29622 E., 2017/18416 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı veki...

Davacıyı temsil eden Avukatın yargılama sırasında ölmesi, Temliken temsil istemi hakkında

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff35bf02000000f105000001000200

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/6819
K. 2022/2176
T. 22.3.2022

TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ 

Davacıyı Temsil Eden Vekil Yargılama Sırasında Ölmüş Olmasına Rağmen Vekilin Bağlı Bulunduğu Baronun Başkanlığı Tarafından Avukatlık Kanunu'nun 42. Maddesi Gereği Herhangi Bir İşlemde Bulunulmadığı ve Davacının Vekilinin Ölümünden Haberdar Edilmediği - Vekil Eden Durumdan Haberdar Edilmeksizin Karar İhdasının Adil Yargılanma İlkesine Uygun Düşmediği

VEKİLİN YARGILAMA SIRASINDA ÖLMESİ

Durumdan ve Doğabilecek Hukuksal Sonuçlardan Vekil Edeni Haberdar Etmek Gerektiği - Davayı Bizzat Takip Yahut Başka Bir Avukat

Şirket ortağı adına düzenlenen ödeme emirlerinin iptali, Şirket ortaklarının sorumlulukları, Amme alacağı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc1ce020000000706000001000100

Asıl borçlu şirketten alacağın tahsiline ilişkin  yapılan malvarlığı araştırması neticesinde, şirketin vergi borçlarının şirketin malvarlığından tahsil edilemeyeceği anlaşıldığından, amme alacağının tahsilini teminen, şirket ortağı olan davacının ödeme emriyle takibinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

T.C.
DANIŞTAY
7. DAİRE
E. 2017/1982
K. 2021/2666
T. 03.06.2021

ŞİRKET ORTAĞI ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ

Şirket Ortağının Sorumluluğu - ve Takibe Tabi Tutulacaklarının Hükme Bağlandığı/Şirket Ortağı Olan Davacının Ödeme Emriyle Takibinde Hukuka Aykırılık Görülmediği

AMME ALACAĞININ TAHSİLİ 

Limited Şirketlerin Amme Borçları - Dava Dosyasındaki Bilgi ve Belgeleri...

Boşanma öncesinde taşınmaz satışının düşük bedelle yapılması, muvazaalı satış işlemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc3ce02000000c305000001000200

T.C.

Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

2017/1446 E., 2021/65 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

1. Taraflar arasındaki “tapu iptal ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar, davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.

2. Direnme kararı davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

I. YARGILAMA SÜRECİ

Da...

İcra Emrinin İptali, Takip dayanağı ilamda Faiz konusunun açık olarak belirtilmediği

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff62de020000000e06000001000100

Somut olayda takip talebinde dayanak ilamın tarih ve numarası açıkça yazılmış ve ilam örneği de dosyaya sunulmuştur. Bahsi geçen ilamda 8.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 28/12/2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline hükmedildiği ancak alacaklı tarafından takip talebinde, tüm alacak kalemleri yönünden 21/06/2012 -17/05/2013 tarihleri arası için yasal faizi talep edildiği, görülmektedir.

O halde; alacaklının takip talebiyle bağlı olduğu gözetilmek suretiyle, alacaklı tarafından sınırlı tutulan tarih aralığı itibarıyla talep edilen işlemiş faiz miktarı denetlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken varsayıma dayalı ve alacaklının talebini aşar şekilde hük&...

Suça sürüklenen çocuğunun işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını anlama yeteneği, Hırsızlık suçu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff63de020000001806000001000100

Suç fiilinin işlendiği sırada 15-18 yaş grubu içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuğun işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının takdiri bakımından, mahkemece sosyal inceleme raporu alınmadan hüküm kurulması hatalıdır

T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2020/19899
K. 2021/15555
T. 29.9.2021

HIRSIZLIK SUÇU

Suç Tarihinde 12-15 Yaşları Arasında Bulunan Suça Sürüklenen Çocuğun 5237 Sayılı TCK'nın 31/2 Maddesi Uyarınca İşlediği Hırsızlık Suçundan Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılamayacağı veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Geliş...

Tüketicinin uçuş tehiri nedeniyle hak iddia edemeyeceği, Yasal düzenlemedeki boşluk

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff64de020000001a06000001000100

Davalı tüketici uçuş için davacı taşıyıcıdan bilet almış, taşıyıcı tarafından uçuş 5 saat tehir edilmiş, tüketici 5 saatlik uçuş tehirinin uçuş iptali niteliğinde olduğundan bahisle tazminat ödenmesi istemi ile Tüketici Hakem Heyetine başvurmuş, Hakem Heyetince tüketicinin başvurusu kabul edilmiştir.

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/3736

Karar Numarası: 2022/704

Karar Tarihi: 27.01.2022

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUDA BULUNULMASI

UÇUŞUN BEŞ SAAT TEHİR EDİLMESİNİN, UÇUŞUN İPTALİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU KONUSUNDA HİÇBİR YASAL DÜZENLEME BULUNMAMASI

TÜKETİCİN...

Cari hesaptan doğan alacak davası, Kur farkı talebi hakkında karar

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff67de02000000f105000001000400

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/605
K. 2022/702
T. 27.4.2022

İTİRAZIN İPTALİ ( Cari Hesaptan Doğan Alacak - Protokole Konu Senetlerin Davalı Borçları İçin Dava Dışı Şirket Tarafından Verildiği Kabul Edilse Dahi Vadesinde Ödenmeyen Senetlere İlişkin Kur Farkının Davacı İddiasına Göre Artık Ticari İlişkinin Tarafı Haline Gelen Dava Dışı Şirketten Talep Edilmesi Gerekeceği )

CARİ HESAPTAN DOĞAN ALACAK ( Davacı Tarafça Dava Dilekçesinde Davalının Dava Dışı Şirketi Kurmasından Sonra Her İki Firma Adına da Ticari İlişkisini Devam Ettirdiği Belirtildiği Halde Cevaba Cevap Dilekçesinde Şirketin Kurulmasından Sonra Ticari İlişkisine Şirket...

Trafik kazası sonucu tam kusurlu kişinin ölümü sebebiyle mirasçıların destekten yoksun kalma tazminatı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff68de02000000c105000001000100

T.C.

Yargıtay

17. Hukuk Dairesi

2019/5970 E., 2020/8595 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 15.12.2020 Salı günü davacılar vekili Av. ...ile davalı vekili Av. ... geldiler. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraf vekilleri dinlendikten sonra vaktin darlığından dolayı işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmış olup dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Eşe ait iş yerinde İşverenin eşinin ücretsiz çalışması sigortalı olmasına engel olmadığı hakkında Anayasa mahkemesi kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff6bde02000000b005000001000600

İtiraz konusu kurallarda, işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılmayacağı öngörülmektedir.

Başvuru Gerekçesi

Başvuru kararında özetle; bakılan davadaki talebin 1/10/2008 tarihinden önceki dönemi de kapsaması nedeniyle  itiraz konusu her iki kuralın uygulanması gerektiği, sigortalı sayılmak için ücretli çalışmanın zorunlu olmadığı, bir kişinin eşine ait işyerinde çalışmasının her durumda aile ekonomisine maddi katkı sağladığı ve bu emeğin gözardı edilmemesi gerektiği, evliliğin sürekli olacağı ve işveren eşin kendi sigortalılığı konusundaki yükümlülüklerini yerine getireceği ön kabulünün sosyal güvenlik hakkının özüyle bağdaşmadığı, eşine ait işyerinde çalışan kişinin

Seri davalarda avukatlık ücreti, İşçilik alacaklarının tahsili istemi hakkında karar

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff6dde02000000f405000001000400

Seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda yirmi dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2019/22-337
K. 2021/1571
T. 2.12.2021

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ

Mahkemece Dava Sonunda Diğer Bir İfadeyle Hüküm Verildiği Tarihte Yürürlükte Olan AAÜT'nin 22. Maddesine Göre Tam Vekâlet Ücreti Üzerinden Seri Dosya Sayısına Göre Yapılacak Oranla Hesaplanacak Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi ...

Karşılıksızdır işlemi yapılmamış çekten dolayı ceza verilemeyeceği hakkında karar

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff04ee02000000c105000001000200

T.C.

Yargıtay

19. Ceza Dairesi

2019/35817 E., 2020/415 K.

"İçtihat Metni"

A-) KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİNE DAİR BAŞVURU

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, 23.10.2019 tarihli ve 2019/111 sayılı kararında;

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesinin 15.10.2019 tarihli, 2019/1436 esas 2019/2048 karar sayılı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesinin 27.09.2019 tarihli, 2019/3250 esas 2019/1043 karar sayılı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesinin 17.11.2017 tarihli, 2017/1903 esas 2017/1873 karar sayılı kararları ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesinin 12.12.2018 tarihli, 2018/45 esas 2018/...

Kat karşılığı İnşaat sözleşmelerinin Noterde düzenlenmemesi, Hakkın kötüye kullanımı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff07ee02000000d505000001000200

T.C.

Yargıtay

15. Hukuk Dairesi

2019/396 E., 2019/4314 K.

"İçtihat Metni"

Davacı ... ile davalılar 1-... 2- ... Otomotiv İnş. Tur. Gıda Tekstil Madencilik ... San. Tic. Ltd. Şti. 3-... Yapı San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. arasındaki davadan dolayı ... 1. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 23.05.2017 gün ve 2016/327-2017/314 sayılı hükmü onayan Dairemizin 14.11.2018 gün ve 2018/4157-4478 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Da...

İç çamaşırı aranması ile delil elde etme, Hukuka aykırı delil, Kaba üst araması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0bee020000001806000001000200

T.C.

Yargıtay

Ceza Genel Kurulu

2019/96 E., 2021/401 K.

"İçtihat Metni"

Kararı Veren

Yargıtay Dairesi : (Kapatılan) 20. Ceza Dairesi

Mahkemesi : Ağır Ceza Mahkemesi

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık ...'ın TCK’nın 188/3-4, 62/1, 52/2, 53, 54 ve 63. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis ve 1000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, müsadereye ve mahsuba ilişkin ... 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 28.12.2012 tarihli ve 292-509 sayılı hükmün, sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 20. Ceza Dairesince 29.11.2018 tarih ve 112...

Mobbing uygulamak, Mahkeme kararını etkisizleştirmeye çalışma, Mesleki itibarsızlaştırma

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0cee02000000b005000001000700

T.C.
DANIŞTAY
1. DAİRE
E. 2021/588
K. 2021/580
T. 8.4.2021

MOBBİNG UYGULAMAK SURETİYLE VE MAHKEME KARARINI ETKİSİZLEŞTİRMEK AMACIYLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Şikayetçi Hakkında Haksız ve Mesnetsiz Olarak Rüşvet Aldığı Yolunda İthamda Bulunulup Bu İddia Bahane Edilmek Suretiyle Şikayetçinin Üniversite Atamasının İptal Edilmesi ve 15 Gün İçerisinde Belediyedeki Görevine Başlaması Yolunda İşlem Tesis Edilmesi ve Mahkeme Kararını Etkisizleştirmek Amacıyla Yargı Kararı Gereğince Göreve İade Edilen Şikayetçiyi Farklı Meslek Yüksek Okullarında Görevlendirilmesinin Bezdiri Amacı Taşıdığı

ÜNVAN VE MESLEKİ İTİBARIN İTİBARSIZLAŞTIRILMASI

Şikayetçinin Görevinden ve Ünivers...

Avukat ile müvekkil arasında ücret sözleşmesi bulunmaması, vekalet ücretinin belirgin olmaması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0eee02000000d505000001000400

Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddesinde alacağı asıl belirleyen etkenin avukatın takip ettiği ve ücret alacağına esas kıldığı dava ve işin değeri olduğu, bu değer belli ve azil de haksız ise avukatın bu değerin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasında bir ücret alacağına hak kazanacağı

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas Numarası: 2020/279

Karar Numarası: 2022/3

Karar Tarihi: 18.01.2022

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

VEKİL İLE MÜVEKKİL ARASINDA ÜCRET SÖZLEŞMESİ BULUNMAMAMASI VE ÜCRETİN BELİRGİN OLMAMASI

VEKALET ÜCRETİ TALEBİNE KONU DAVANIN DEĞERİNİN BELLİ OLMASI

VEKİLİN VEKÂLET ÜCRETİ HESAPLAYARAK ÖDENMESİ İÇİN İHTAR GÖNDERMESİ

VEKALET &Uum...

Kargo taşıması sırasında hasarlanan emtia bedelinin tazmini istemine dair mahkeme kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff12ee02000000d705000001000300

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2019/2059
K. 2022/433
T. 7.4.2022

KARA YOLUYLA KARGO TAŞIMASI SIRASINDA HASARLANAN EMTİA BEDELİNİN TAZMİNİ TALEBİ ( Taşıyan Taşıma Sırasında Meydana Gelen Hasarlardan Sorumlu ise de İddia Edilen Hasarın Taşıma Sırasında Meydana Geldiğine Dair Bir Kanıt Bulunmadığı - Taşıyanın Emtiayı Teslim Alırken Cihazın Çalışır Durumda Olup Olmadığını Muayene Etme Yükümlülüğü Olmadığı/Hasarın Taşıma Sırasında Oluştuğu Kanıtlanmayıp Davalının Kusuru ve Sorumluluğu Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )

TAŞIYANIN EMTİAYI TESLİM ALIRKEN CİHAZIN ÇALIŞIR DURUMDA OLUP OLMADIĞINI MUAYENE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yükümlü Olmadığ...

Kamu alacağı, ödeme emrine karşı açılan davada haksız çıkma, zamlı tahsiline yönelik kuralın iptali

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff13ee02000000e305000001000200

İtiraz Konusu Kural

İtiraz konusu kuralda; kamu alacağına ilişkin borcuna itiraz eden borçlunun bu itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkması durumunda hakkındaki itirazın reddedildiği miktardaki kamu alacağının %10 zamla tahsil edileceği öngörülmektedir.

Başvuru Gerekçesi

Başvuru kararında özetle; ödeme emrinde yer alan kamu alacağının aslı ile buna bağlı ceza ve faiz yanında ödeme emrine karşı açılan davanın reddi nedeniyle haksız çıkma zammı istenilmesinin kamu borçlusu açısından ağır bir külfet hâline dönüştüğü, bu durumun hak arama özgürlüğüne ölçüsüz bir müdahale niteliği taşıdığı, vergilere karşı dava açılmasının tahsilat işlemlerini dur...

Polis Akademisi başkanlığı kararının iptali istemi, 18 yaşından önce işlenen suç, Danıştay kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff14ee02000000c105000001000300

T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE
E. 2019/4147
K. 2022/854
T. 15.2.2022

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Başvurucunun Yazılı ve Sözlü Sınavı Kazandığının İlan Edilmiş Olduğu - 18 Yaşından Küçükken İşlediği Suça İlişkin Kaydın 5352 Sayılı Kanun'da Yer Alan Hükme Açıkça Aykırı Şekilde İdari Makamlara Verilmiş Olduğu Dikkate Alındığında Özel Hayata Saygı Hakkına Yönelik Müdahalenin Kanuni Dayanaktan Yoksun Olduğu/Özel Hayata Saygı Hakkı İhlal Edilmek Suretiyle Elde Edilen Arşiv Kaydına Dayanılarak Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )

ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLALİ ( Kişilerin 18 Yaşından Küçü...

işçiye haklı fesih imkanı ,Tazminat hakkı, ikramiye, prim, yakacak yardımı gibi alacakların ödenmemesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa6fd020000005a06000001000200

4857 sayılı İş Kanunu  uyarınca işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. 4857 sayılı Kanun'un 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir.

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2020/4097 E., 2021/1677 K.

"İçtihat Metni"

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: ...9. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Tar...

Terör Örgütü propagandası yapma suçunun basın yolu ile işlenmesi, zincirleme suç

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa8fd02000000c305000001000400

Sanığın Facebook hesabından YPG terör örgütünü simgeleyen bez parçası önünde örgütsel kıyafet ve uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafını paylaşması, örgüt propagandası, bu paylaşımları birden fazla yapması zincirleme suç içerir.

T.C.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
E. 2021/4454
K. 2022/2042
T. 13.4.2022

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMA SUÇU

Sanığın Terör Örgütünü Simgeleyen Bez Parçası Önünde Örgütsel Kıyafet ve Uzun Namlulu Silahla Çekilmiş Fotoğrafını Paylaştığı Fotoğraflarını "Dağa Çıkmış Bir Halka Sokağa Çıkmayın Demek Ahmaklıktır” Yazarak Paylaştığı ve Savunmasında Bu Paylaşımın Kendisin...

Fazla mesai alacağının tahsili istemi, Fazla mesai ücretinin hesaplanması hakkında karar

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa9fd02000000ec05000001000100

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/4623
K. 2022/5403
T. 27.4.2022

FAZLA MESAİ ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Haftada 3 Günlük Fiili Çalışma Süresinin 16 Saat Olduğu Kabul Edilerek 33 Saat Fazla Mesai Yaptığının Tespit Edildiği - Çalışma Süresine Uygun Olacak Şekilde Ara Dinlenme Süresinin Belirlenmesi ve Fazla Mesai Süresinin Buna Göre Hesaplanması Gerekirken Davacın Ara Dinlenmesi Olmadan Kesintisiz Çalıştığının Kabulü Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olup Karar Bu Yönüyle Eksik İncelemeye Dayalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )

ARA DİNLENMESİ ( Fazla Mesai Alacağının Tahsili İstemi - İşçinin Günlük İş Süresi İ&cce...

Kat maliklerinin Kapıcının işvereni konumunda olduğu, Kapıcının işverene sataşması haklı fesih

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffaafd020000001806000001000300

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2016/13731 E., 2020/2358 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının davalı işyerinde 15/09/2006 tarihinde kaloriferci, konut kapıcısı ve bahçıvan olarak çalışmaya başladığını, 17/03/2012 tarihinde iş akdine haksız ...

Tıbbi ihmal nedeniyle kişinin maddi manevi varlığının ihlal edilmesi, Malpraktis davası

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff410d030000008e06000001000100

Doğum sonrası yürütülen tedavide tıbbi hata ve ağır kusur bulunduğundan bahisle maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla Sağlık Bakanlığı aleyhine tam yargı davası açılmıştır.

Olaylar  

Başvurucular, olayların olduğu tarih itibarıyla yemek borusunun mide ile bağlanamaması sonucu doğuştan gelen bir bozukluk tanısı konulan bebek (birinci başvurucu) ve babasıdır (ikinci başvurucu). Ameliyat sonrası ağızdan beslenme yapılamaması nedeniyle birinci başvurucuya damar yoluyla beslenme sıvısı verilmiştir. Beslenme sıvısı verilirken birinci başvurucunun sağ elinde ciddi derecede şişlikler meydana gelmesi üzerine aynı hastanede bir ameliyat daha gerçekleştirilmiştir. En sonunda başka bir hastanede birinci başvurucunun tekrar ameliyat edilerek kendisine deri grefti (vücudun bir b...

Şirketin Vergi Yükümlülüğü İhlali, Vergi ve Cezanın Kanuni Temsilci Adına Tarhı Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff440d030000003101000001000600

Başvurucunun 27/6/2012 tarihinden sonraki dönemde yönetim kurulu başkanlığı yaptığı şirkete ait eğitim kurumları, öğrenci yurtları ve dershaneler 667 sayılı Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnamesi'nin 2. maddesiyle kapatılmış; kapatılan eğitim kurumları, öğrenci yurtları ve dershanelere ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiştir. 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (670 sayılı KHK) 5. maddesinin (3) numaralı fıkrasıyla, şirketin faaliyetleri sonlandırılarak ticari sicil kaydı resen terkin edilmiş ve bunların devralınan varlıkları dışındaki varlıkları da Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılmıştır. Sözü edilen düzenleme u...Şimdi Ara
Hemen Sor