Avukat vekalet ücretinin tahsili istemi, Avukat vekalet ücretinin hesaplanması ve Mahkeme Harcı hakkında karar

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffed9903000000a006000001000200

Avukat vekalet ücretini tahsili. Davacı avukatın ancak vekaleten yürüttüğü davanın harcı yatırılmış değeri üzerinden vekalet ücretini talep edebileceği, davacı tarafından açılıp takip edilen davada karar tarihine kadar bilirkişi raporu ile tespit edilen taşınmazın değeri üzerinden harcın tamamlanmadığı, mahkemece anılan dava dosyasında harcı yatırılmış değer üzerinden vekalet ücret hesabı yapılması gerektiği hakkında 

Dava; Avukat vekalet ücretinin ve mahkeme harcı alacağının tahsili istemi üzerinedir.

Davacı avukat, ancak vekaleten yürüttüğü davanın harcı yatırılmış değeri üzerinden vekalet ücretini talep edebilir. Bu nedenle mahkemece, anılan dava dosyasında harcı yatırılmış değer üzerinden vekalet ücret hesabı yapılması gerekirken, ya...

Boşanma davası, Eşin telefonlarına cevap vermeme, Evliliğe dışardan yapılan müdahaleye izin verme

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfff099030000006c06000001000200

Davalı kadın, müvekkilinin eşini ve çocuğunu çok sevdiğini ve boşanmak istemediğini, bu sebeple davanın reddini savunmuş. eşinin ailesi ile görüşmek istemediği, kendi annesinin evliliğe olan müdahalesine ses çıkarmadığı buna karşılık davacı erkeğin de annesinin müdahalesine izin verdiği ve tarafların ayrılmalarına sebep olan son olayda eşini Konya iline rıza ile gönderdikten eşinin, telefonlara çıkmamak ve aramamak suretiyle boşanma davası açtığı, bu durumda eşlerin eşit kusurlu olduğu ve evlilik birliğinin devamının eşlerden beklenmeyecek ölçüde temelinden sarsıldığı, davacı erkek tarafından açılan boşanma davasının kabul edilmesi gerektiği hakkında

T.C.

Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

İşçilik alacağı davasında net tutar belirtilmedikçe Brüt tutar üzerinden hesaplama yapılır

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfff39903000000d406000001000200

İşçilik alacaklarına ilişkin davalarda alacaklar, açıkça net ücret talep edilmediği takdirde işçilik alacaklarının kesintileri infazda dikkate alınacağından brüt miktarlar üzerinden hüküm altına alınması gerekir. Bu durumda dava açılırken ve ıslah bedel artırım dilekçesinde alacağın açıkça net olarak istendiği belirtilmemiş ise davacının talebinin brüt olduğunun kabulü gerekmektedir.

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2021/7526 E., 2021/13099 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen ...

Temerrüde düşen borçlunun sözleşmenin uyarlanmasını talep etmesi hakkında Yargıtay içtihat kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfffb99030000008e06000001000500

Temerrüt sözleşmesinde Uyarlamanın yapılabilmesi için öncelikle dava tarihinde sözleşmenin ayakta olması ve uyarlama talep edenin edimlerin ifasında temerrüde düşmemesi gerekmektedir.

Somut olayda, davacıların aleyhlerinde yapılan icra takipleri ve açılan itirazın iptali davaları nedeniyle edimlerini yerine getirmekte temerrüde düştükleri, bu nedenle davalının davacılar aleyhine itirazın iptali davalarını açmışlardır.

T.C.

Yargıtay

11. Hukuk Dairesi

2018/5089 E., 2020/3243 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEME : TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi&...

Başka birine ait kimlik veya kimlik bilgisi kullanma, Resmi belgede sahtecilik suçu, Yalan beyan

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdfffe99030000006c06000001000300

Somut olayda Mağdur Hakkında Herhangi Bir Adli İşlem Yapıldığı Yönünde Bilgi ve Belge Olmaması Halinde Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma Suçu Olarak "İşlenen Bir Suçtan" Söz Edilemez. Yapılan eylemin Resmi Belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu oluşturur.

Başka birine ait kimlik veya kimlik bilgisi kullanma suçu, Resmi belgede sahtecilik suçu, Mağdur hakkında adli işlem soruşturma yapılması, Resmi belge düzenlemesinde Yalan beyan suçu. Yargıtay kararı. 

T.C.
YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ
E. 2020/18100
K. 2022/11618
T. 04.07.2022

BAŞKALARINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU 

Bu Suçun Oluşabilmesi İçin İşle...

Trafik kazası sonucu sürekli iş göremezlik tazminatı ve manevi tazminat davası, Arabuluculuk gideri

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff029a030000007106000001000100

Dava, meydana gelen trafik kazası sonucu açılan sürekli iş göremezlik tazminat ve manevi tazminat talebine ilişkindir. Arabuluculuk ücretinde maddi tazminat talebi tam reddedildiğinden ücretin yarısının davacıdan, manevi tazminat talebi tam kabul edildiğinden ücretin yarısının da davalıdan tahsiline dair Bölge Adliye mahkemesi kararı.

T.C.
ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/522
K. 2022/649
T. 22.3.2022

TRAFİK KAZASI SONUCU AÇILAN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ 

Trafik Kazasının Meydana Gelmesinde Davalı Sürücünün %85 Oranında Kusurlu ve Emekli Olduğu - Davacı 21 Yaşında Olup İşsiz Olduğundan Tarafların Belirlenen Ekonomik Sosyal Dur...

Göreve iade edilen memurun maaş kesintilerinin yasal faiziyle ödenmesine yönelik Anayasa mahkemesi kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff049a030000005207000001000100

Başvurucu Ü.Ö, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde deniz üsteğmen olarak görev yapmakta iken , kamuoyunda amirallere suikast soruşturması olarak da bilinen silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanmıştır. Başvurucu 2/10/2015 tarihinde atılı suçu işlemediği gerekçesiyle beraat etmiştir. Başvurucunun tutuklu kaldığı ... tarihler arası dönem için maaşından kesilmiş olan tutar başvurucuya ödenmiştir.

Başvurucu, tutuklu kaldığı dönem için maaşından yapılan kesintilerin yasal faiz işletilmeden ödendiğini belirterek yasal faiz bedelinin ödenmesi talebi ile Anayasa mahkemesine başvurmuştur.

 

Avukatın müdafilikten yasaklanması sebebiyle, özel hayata saygı hakkının ihlaline yönelik karar

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff099a030000005207000001000200

Avukat olan başvurucu, müvekkilinin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınması üzerine ifadesine katılmak istemiş ancak başvurucunun ifadeye katılmasına izin verilmemiştir. Cumhuriyet başsavcılığı, başvurucu hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ceza yargılamasının devam etmesi nedeniyle 1 yıl süre ile müdafilikten yasaklanmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Sulh ceza hâkimliği talebin kabulüyle hakkındaki kovuşturma konusu suçla sınırlı olmak üzere başvurucunun 1 yıl süre ile müdafilik görevinden yasaklanmasına karar vermiştir. Başvurucunun bu karara itirazı, kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle kesin olmak üzere reddedilmiştir.

İddia

Başvu...

Kira alacağından kaynaklanan itirazın iptali ve tahliye istemi, Kira ücretinin yasal ödeme şekli

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0a9a030000005207000001000400

Kiracının kirayı elden ödenmesi veya gideri kiracıya ait olmak koşuluyla banka hesabına yatırılması ya da konutta ödemeli olarak PTT kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. Bu şekilde olmayan ödemeler yasal ödeme olarak kabul edilmez ve takibe konu olabilir. Alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmazsa, sulh hukuk mahkemesinde yalnız temerrüt nedeniyle alacak ve tahliye davası açabileceği, itirazın iptali ve tahliye davası açamayacağı hakkında

T.C.
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/6-980
K. 2021/1302
T. 2.11.2021

KİRA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE İSTEMİ 

Takibin Konusu Sözleşmeden Kaynaklı Para Borcu Olduğundan ve Sözleşmede Aksine Bir Şart K...

İşçiye Mobing uygulanması, İş sözleşmesinin feshi, İşçi alacak davası

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0e9a030000005607000001000100

Dava, işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. İşçiye mobing uygulandığı ve iş sözleşmesini haksız şekilde feshi sebebiyle işçi tarafından açılan bir kısım alacak, kıdem ve maddi manevi tazminat davası.

T.C.

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

7. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2022/2005

Karar Numarası: 2022/2166

Karar Tarihi: 22.06.2022

DAVA KONULARI;

İşçilik Alacağı Talebi

İşçiye Mobbing Uygulandığı ve İş Sözleşmesinin Haksız Feshedildiği Gerekçesi ile İşçinin Dava Açtığı

Ziraat Odası Çalışanlarının İş Kanununa Tabi Olduğu

Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçilik alacaklarının tahsili istemine dair Yargıtay kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff84a9030000008807000001000100

Dava, sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Toplu iş sözleşmeleri için sözleşmeden yararlanmanın sendika üyeliği, aidat ödeme gibi belirli şartlara tabi olduğu gözden kaçırılmadan ve varsa işverence yapılan ödemeler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/7252
K. 2022/8582
T. 30.6.2022

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ

İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret ile Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Be...

'Şirket telefonu kullanan işçinin telefondaki yazışmalarından dolayı tazminatsız işten çıkarılması hak ihlalidir'. AYM kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff87a9030000003101000001000800

Anayasa Mahkemesi, şirketin verdiği cep telefonu ile aynı şirketteki iş arkadaşıyla cep telefonundan yaptığı yazışmalar nedeniyle iş akdi feshedilen  F.G.’nin başvurusu üzerine özel hayata saygı ve haberleşme hürriyeti gerekçesi ile hak ihlali kararı verdi.

HAK İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi kararında, özetle şöyle denildi: İşverenin işçinin kullanımına sunulan iletişim araçlarını denetlemesine ilişkin olarak 4857 sayılı Kanun’da özel bir düzenleme olmadığı görülmüştür. Somut olayda Bölge Adliye Mahkemesi kararında ‘’İletişim Araçları Politikası’’ başlıklı, genel bir düzenleme içerdiği anlaşılan belgede işverene ait olup da

Kira uyarlama davasında, dava devam ederken ihtiyati tedbir kararı ile yeni kira bedeli belirlenebilir

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff88a903000000d901000001000600

Pandemi nedeniyle kira bedelinin düşürülüp düşürülmeyeceği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık oluşmuş, kiracı pandemi sebebiyle müşteri kaybından dolayı kira uyarlaması istemekte, temerrüde düşmenin önlenmesini talep etmektedir. Uyarlama davasından beklenen, sözleşmenin gerçekleşen olağanüstü duruma rağmen koşulların değiştirilmesi ile ayakta tutulmasıdır.

T.C.

Yargıtay

3. Hukuk Dairesi

2021/3452 E., 2021/6001 K.

"İçtihat Metni"

BAŞVURUSU : BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulunun, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dair...

İştirak nafakasının kaldırılması talebi, Çocuğun ergin ve çalışabilecek durumda olması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff8aa903000000b901000001000c00

Annne ve babanın ortak çocuğa bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Çocuğun ergin olması ve öğrenim hayatının son bulması sonucu iştirak nafakası kendiliğinden sona erer.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2022/6020

Karar Numarası: 2022/6592

Karar Tarihi: 04.07.2022

İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI TALEBİ

ÇOCUĞUN ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMASI VE ÇALIŞABİLECEK D...

Sosyal medyada yapılan paylaşım sebebiyle disiplin cezası, İfade özgürlüğünün ihlal edilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff8ba903000000d901000001000700

Yapmış olduğu sosyal medya paylaşımın sebebiyle idare tarafından disiplin soruşturması başlatılmasına karar verilmiştir.

Disiplin soruşturması sonunda başvurucunun uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, başvurucunun karara karşı yaptığı itirazın disiplin kurulu tarafından reddiyle kesinleşmiştir. Başvurucu, hakkında tesis edilen disiplin cezasının iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açmış; mahkeme, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Davalı idare, iptal kararına karşı istinaf talebinde bulunmuş; bölge idare mahkemesi başvurucunun üzerine atılı bulunan fiili işlediği sonucuyla mahkeme kararının kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar vermiştir. Anyasa mahkemesi ifade özgürlüğü olrak değerlendirmiştir.

Dava Konusu Olay

Başvuruya konu olayların yaşandığı tarihte ...

Sonradan delil sunma, İddia ve savunmanın genişletilmesi veya Değiştirilmesi, İşçilik alacağı davası

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff93a903000000ad01000001001100

Dava işçilik alacağı hakkında olup davacının ön inceleme duruşmasında bile, dava ve cevap dilekçesinde gösterilmiş olmayan belgenin ikamesine izin verilmemiştir

Uyuşmazlık hakkında, bu işlemin dayandığı veya onu ortadan kaldıran kalıba uygun belge ya baştan beri vardır ya da yoktur. Böyle bir belge varsa, belgeyi bilen davalının buna rağmen bu belgeden söz etmemesi ya da sunmaması, ona etkin hak arama imkânı tanınmamasından değil, kendi ihmalinden kaynaklanmaktadır. Böyle olunca da, bu belgenin sonradan sunulması davayı uzatacak ve bu suretle davanın kısa sürede çözümlenmesini engelleyecektir.Yeniden yargılama temyizde söz konusu olamaz ve temyiz incelemesinde tahkikat yapılamaz. Dolayısıyla, bu delil davanın en başından beri var olduğu hâlde yargılama aşamasında ileri sürm...

İşe iade davası, Emsal işçi kavramı, Yeniden işe başlamada emsal işçi ücretinin belirlenmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff98a903000000f101000001000300

Davalıya ait işyerinde sondaj işçisi olarak çalışan davacı, ücretinin kayıtlarda asgari ücret olarak gösterildiğini, ancak asıl ücretinin asgari ücretten ibaret olmadığını, asgari ücrete ilaveten harcırah, saha primi, yolluk adı altındaki ödemelerin de asıl ücretin bir kısmı olduğunu ileri sürerek buna göre gerçek ücretinin belirlenmesini talep etmiş, mahkemece, davacının beyanı doğrultusunda sonuca gidilmiştir. Fiilen ödenen harcırah tutarının belirlenememesi halinde ise, bir günlük harcırah tutarı, fiilen çalışılan gün sayısı (20 gün) ile çarpıldıktan sonra asgari ücrete ilave edilmeli, bu ikisinin toplamının davacının gerçek ücretini yansıttığı kabul edilmelidir.

Ücret miktarının ispat yükü davacıda olduğ...

Boşanma kararından kaynaklı aile konutunun tahliyesi ve Ecrimisil istemi, İşgalci eski eş

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa0a9030000005207000001000500

Dava, boşanmanın kesinleştiği tarihe kadar aile konutu olduğu konusunda ihtilaftan kaynaklanmaktadır.

Türk Medeni Kanununun ilgili maddesine göre malik olan eş aile konutunu diğer eşin açık rızasını sağlamadan devredemeyeceğinden taşınmazın devrine rağmen taşınmazı kullanmaya devam eden eşin haksız kullanımı ancak boşanma hükmünün kesinleştiği tarihten itibaren olacağından ecrimisil dava tarihinden geriye doğru boşanma hükmünün kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için istenebilir.

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/3536

Karar Numarası: 2022/2085

Karar Tarihi: 16.03.2022

Boşanmadan Kaynaklı Aile Konutu...

Köpeğe saldırtma ile tehdit sözü, Silahla tehdit suçu oluşturur. Yargıtay, içtihat metni

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa1a9030000009007000001000200

Alkollü sürücünün yaptığı kaza sonrası, yanında bulunan köpeği göstererek aracımı yaptıracaksınız yoksa köpeği saldırtır sizi ısırtırım sözü silahla tehdit olarak kabul edilip, suç olarak değerlendirilir.

T.C.

Yargıtay

4. Ceza Dairesi

2020/25432 E., 2022/18406 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

Temyiz ist...

Trafik kazası nedeniyle maddi tazminat, Davadan Feragat, Avukat vekalet ücreti hesaplama

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa2a9030000005607000001000200

Ölümlü trafik kazası davasında. Davacı vekili Avukat ön inceleme aşaması tamamlanmadan önceki aşamada davadan feragat ettiği için tarifede belirlenen ücretin yarısına hükmedilmesi gerekir. Bu durumda davada kendisini vekil ile temsil ettiren davalı yararına maktu vekalet ücretinin yarısına hükmedilmesi gerektiği halde davalı yararına tam vekalet ücreti verilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı olduğu hakkında.

T.C.
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/1564
K. 2022/1897
T. 6.10.2022

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT

 Davacı Vekili Ön İnceleme Aşaması Tamamlanmadan Önceki Aşamada Davadan Feragat Ettiğine Göre Tarifede Belirlenen Ücretin Yarısına Hükmedilmesi Ge...

Ödeme emrinde eksik olan icra dairesi banka hesap numarası, Ödeme emrinin iptalini gerektirmez

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa7a9030000005607000001000300

Borçlu tarafından ödeme emrinde eksikliği ileri sürülen icra müdürlüğüne ait banka hesap numarası bilgisinin ikmali her zaman mümkün olup, Dairemizin değişen içtihatlarına göre anılan eksiklik ödeme emrinin iptalini gerektirmez.

O halde Bölge Adliye Mahkemesince, borçlunun yukarıda izah edilen hususa ilişkin şikayetinin yerinde olmadığı gözetilerek diğer istinaf sebepleri incelenmek suretiyle oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2021/12287 E., 2022/4209 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Bölg...

İş sözleşmesinin feshi, Haksız fesih sebebiyle tazminat talebi, Kişilik haklarının ihlali iddiası

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffaaa9030000004502000001000200

Taraflar arasındaki sözleşmenin haksız şekilde feshedildiği ve bu çerçevede davacının kişilik haklarının ihlâl edildiği ileri sürülerek manevi tazminat talebinde bulunulmuştur.

Kabin amiri olarak görev yapan davacının iş sözleşmesinin feshine ilişkin davalıya ait ihtarnamede, davacının sadakat yükümlülüğü ve taraflar arasındaki güven ilişkisini zedeler mahiyette hareketlerde bulunduğu iddialarına yer verilmiş, bu çerçevede usulsüz işlemlerle haksız kazanç elde edilmesi fesih nedeni olarak kabul edilmiştir.

Manevi tazminat sorumluluğunun doğması için davalının sözleşmenin feshine gerekçe kıldığı iddialarını dosya kapsamı itibariyle ispatlayamamış olması tek başına manevi tazminatı gerektirir bir durum sayılamaz. Davalının, iş yeri...

İşçinin ücreti ancak yazılı onayı ile düşürülebilir, İşçinin sessiz kalması rıza gösterdiği anlamına gelmez

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffaea9030000009d07000001000100

İş sözleşmesinin tarafları, asgarî ücretin altında kalmamak kaydıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe kararlaştırabilirler. İşçinin aldığı ücret miktarının sonradan düşürülmesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında iş sözleşmesinin içeriğinin işçi aleyhine değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu tür değişiklikler, ancak işçinin yazılı onayı ile yapılabilir. İşçinin açıkça onay vermediği esaslı değişiklikler işçi açısından geçerli değildir.

Dava dosyası kapsamında, davacının ücret düşürülmesine muvafakat ettiği yönünde yazılı onayı olmayıp, ücretin düşürülmesine rağmen davacı işçinin suskun k...

İşe iade kararından sonra işe başlatmama sebebiyle kıdem tazminatı ve işçilik alacaklarının tahsili

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb0a903000000cb07000001000100

Bozulan kararda davacı hükmü temyiz etmediğinden hükmü temyiz eden taraf için kazanılmış hakların gözetilmesi gerekir.

Bozmaya uyularak verilen kararda hafta tatili ücreti hakkında karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi,  bu alacağın hüküm altına alınması davalı lehine oluşan usuli kazanılmış hak ilkesine aykırı olup kararın bozulması gerektiği hakkında 

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/7746
K. 2022/8494
T. 29.6.2022

İŞE İADE KARARINDAN SONRA İŞE BAŞLATMAMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İLE BİR KISIM İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ 

Bozmada Davacı Hükmü Temyiz Etmediğinden Hükmü Temyiz Eden Taraf İçin Kazanılmış Hakların Gözetilmesi Gerektiği Beli...

İpotekli taşınmazın satın alınması, İhalenin feshi talebi, Taraf teşkili hakkında Yargıtay kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb2a9030000009d07000001000200

İhale konusu edilen ipotekli taşınmazı takipten evvel satın alan ..Şirketin asıl borçlu yanında borçlu olarak gösterilmeden takip talebi ve icra emri düzenlendiği, bu icra emrinin adı geçene tebliği ile satışın yapıldığı görülmektedir.

İpotek veren üçüncü kişi ile asıl borçlu arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğundan,  İpotekli taşınmaz maliki üçüncü kişiye borçlu olarak gösterilmediği icra emrinin tebliğ edilmesi usulsüz olan icra takibini usulüne uygun hale getirmez. alacaklı tarafından, ..Şirketi yönünden ek takip talebinde bulunulması ve buna göre düzenlenecek icra emrinin tebliği gerekirken, adı geçen usulünce takibe dahil edilmediği halde takibin yürütülmesi ve taşınmazın ihale y...

Limited Şirket Genel Kurul kararının iptali istemi, Kar payı dağıtımı, Şirket Hissedarlarına Maaş ödemesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff21b903000000dd07000001000100

Gerek anonim şirketlerde gerekse limited şirketlerde genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebileceği öngörülmüş ise de; şirket hissedarlarına maaş ödemesi yapılması öngörülmemiş, bunun yerine kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak TTK'nın 537. vd. maddelerinde belirli usul ve esaslar dairesinde kâr payı dağıtılması öngörülmüştür.

Şirketlerde örtülü kâr dağıtımı yasaktır. Kâr payı dağıtım kararı olmaksızın, ücret, prim, maaş vb. adlarla ortaklara para ödenmesi örtülü kâr payı dağıtımı mahiyetindedir. Olayda alınan 5 numaralı karar bu konudaki ...

Trafik kazası nedeniyle araçta oluşan değer kaybının tazmini istemi hakkında Yargıtay kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc6c8030000000e06000001000300

Trafik kazasından kaynaklanan araç değer kaybının istenmesine yönelik davada, 

Yargıtay uygulamasına göre değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır.

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/21252

Karar Numarası: 2022/5913

Karar Tarihi: 25.03...

Mirasçıya Hayat Sigortası Kapsamında Ödenen Tazminat Terekeye dahil değildir, Miras Olarak Kabul Edilemez

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc7c8030000009c07000001000100

Miras bırakanın ölümünden sonra, mirasçıların yasal yükümlülüklerini yerine getirerek veraset ve intikal vergisi beyannamesini vermiş olması mirası kabul anlamında yorumlanamaz. Murisin ölümü nedeniyle sağlığında yaptırdığı hayat sigortası nedeniyle ödenen tazminat, hak sahipliği sıfatından doğan haklar olup, terekeye dahil değildir.

T.C.

Yargıtay

7. Hukuk Dairesi

2021/1573 E., 2021/3721 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi
İLK DERECE
MAHKEMESİ : İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 11/03/2015 tarihinde verilen dilekçey...

İşyerinde başlayan kavgada başka bir işçinin yaralanması sonucu, İş sözleşmesinin haklı sebeple feshi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc8c8030000009d07000001000400

İş yerinde başka bir işçiyle kavga edip yaralanmasına sebep olan işçinin sözleşmesi haklı sebeple feshedilir. İş sözleşmesi haklı sebeple feshedilen işçi kıdem ve ihbar tazminatı haklarından faydalanamaz.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/6618
K. 2022/7146
T. 7.6.2022

İŞÇİLİK ALACAKLARI 

İşyerinde Çıkan Tartışmada Diğer İşçinin Yaralanması/Kavganın Davacı Tarafından Başlatıldığı Dosya İçeriğinden Anlaşılmakla Davacının Eyleminin Haklı Fesih Ağırlığında Olduğu Dolayısıyla İş Sözleşmesinin Davalı Tarafça Haklı Nedenle Feshedildiği Sonucuna Varılmakla Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerektiği

İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ 

İşyerinde Çıkan Tartış...

Yangın poliçesine dayalı Sigorta tazminat talebi, Gabinin subjektif unsuru

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc9c803000000cb07000001000200

Dava, Yangın sigorta poliçesinden kaynaklı tazminat talebine ilişkindir.  

Davacı, Yangından kaynaklanan hasar nedeniyle borç batağına saplandığını ve iflas aşamasına geldiğini, yapılan ödemeyi mutabakatname imzalayarak kabul etmesi sebebiyle müzayaka halinde olduğunu iddia etmiştir. İstisnai bir yol olan gabinin hukuksal sonuçlarından yararlanmak isteyen davacı taraf  idiasının doğruluğunun araştırılması gerektiğine dair.

Gabinin biri objektif, diğeri de subjektif iki unsuru bulunmaktadır. Objektif unsur, karşılıklı edimler arasındaki açık değer farkı olup, subjektif unsur ise, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanma halidir. Somut olayda bu zor durumda kalma hali esas itibarıyla ciddi bir mali sıkıntı halini ifa...