Facebookta boşandığı eşi ile fotoğraf paylaşmak, eski eşi ile birlikte yaşadığı, ölüm aylığı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff6f61020000003101000001000300

T.C.

Yargıtay

10. Hukuk Dairesi

2020/7974 E., 2020/6431 K.

"İçtihat Metni"

Bölge Adliye

Mahkemesi : ... Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi

Dava, davacının vefat eden ikinci eşinden dolayı aldığı ölüm aylığının, boşandığı ilk eşiyle fiilen birlikte yaşaması nedeniyle kesilmesine dair davalı kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın reddine dair verilen karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

... Bölge Adliye M...

İntihara teşebbüs, diğer eş için haklı boşanma sebebidir.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff7161020000002e01000001000600

T.C.

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

2015/21970 E.,  2017/726 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden davalının intihara teşebbüs ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imk&...

İşçinin raporlu olduğu dönemde tatile gitmesi İşveren tarafından haklı fesih sebebidir.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff746102000000bc01000001000900

Davacının ve iş arkadaşının aynı tarihte aynı doktordan ve aynı sebeple rapor aldıkları, arkadaşının sosyal medya hesabından raporlu olduğu gün davacı ile birlikte ... turuna çıktıklarını yazdığı, davacının işbu davranışı ile işverenin güvenini kötüye kullandığı, eyleminin yasada öngörülen doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olduğu, davacının seyahatinin turizm amaçlı olduğu açıkça ortadadır. Davacı savunmasında da bu durumu kabul etmiştir. Bu delil durumu karşısında, davalı işveren tarafından gerçekleştirilen fesih haklı sebebe dayandığından kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi yerine, kabulü hatalıdır.

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2018/5003 E., 2021/159 K.

Terekenin borca batık olduğunun tespiti, mirasın hükmen reddi istemi, İcra takibi sonucunda aciz vesikası düzenlenmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff756102000000a801000001000600

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/2912
K. 2021/1923
T. 14.10.2021

TEREKENİN BORCA BATIK OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE MİRASIN HÜKMEN REDDİ İSTEMİ ( Mirasın Hükmen Reddine İlişkin Olarak Açılan Davalarda Terekenin Açıkça Borca Batık Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - İcra Takibi Sonunda Aciz Vesikası Düzenlenmesi Halinde Terekenin Borca Batık Olduğunun Kabul Edileceği )

İCRA TAKİBİ SONUNDA ACİZ VESİKASI DÜZENLENMESİ ( Terekenin Borca Batık Olduğunun Kabul Edileceği - Aksi Halde Terekenin Borca Batık Olup Olmadığı ile Murisin Malvarlığı Bulunup Bulun...

Döviz ile ücret alan İşçinin kıdem tazminatının döviz cinsinden hesaplanmasına yasal bir engel yoktur.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff876102000000b901000001000900

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2021/909 E.  ,  2021/6993 K.

"İçtihat Metni"

BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ : ... 9. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK
İLK DERECE
MAHKEMESİ : ... 35. İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde taraflar vekillerince temyiz edilmesi ve davacı vekilince duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 25/03/2021 Perşembe günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına vekili Avukat ... ile karşı taraf adına vekili Avukat ... geldiler. Duruş...

Resmi nikahlı eşi ile yaşanılan eve Kuma getirilmesi Kötü muamele suçunu oluşturmaktadır.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff976102000000b901000001000a00

T.C.

Yargıtay

18. Ceza Dairesi

2015/43157 E., 2017/12810 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kötü muamele

HÜKÜM : Beraat

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

CMK'nın...

Alkollü araç kullanma, Yaralanma, Bilinçli taksir, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff996102000000d503000001000100

T.C.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
E. 2021/4178
K. 2021/6867
T. 13.10.2021

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU ( Mevcut Olaydaki Trafik Kazasında Bir Kişinin Yaralandığı ve Zarar Suçu Oluştuğu - Sanığın Taksirle Yaralama Suçundan Cezalandırıldığı Dikkate Alındığında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Hüküm Verilmesine Yer Olmadığına Kararı Verilmesi Gerektiği )

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU ( Tehlikeli Eylemin Zarara Yol Açması ve Taksirle Yaralama Suçuyla Birlikte İşlenmesi Halinde Cezaların Ağırlığı Yerine Zarar Suçu-Tehlike Suçu Ölçütü Esas Alındığı - Bu Durumda Sanık Taksirle Yaralama Suçundan ...

Yediemin Otoparkına çekilen aracın iadesinin uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlali

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff9c6102000000d503000001000200

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 24/11/2021 tarihinde, Gazi Muhammed (B. No: 2018/37732) başvurusunda, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile mülkiyet hakkı bağlamında Anayasa'nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Başvurucuya ait araç, terör şüphelisinin olabileceği yönündeki ihbar üzerine kolluk görevlilerince durdurularak araçta inceleme yapılmıştır. İçinde sahibinin bulunmadığı aracın kiralık olduğunun anlaşılması üzerine nöbetçi Cumhuriyet savcısı söz konusu aracın sahibine ulaşılarak teslim edilmesi talimatını vermiştir. Bunun üzerine kolluk tarafından yediemin otoparkına çekilen araç ancak 89 gün sonra başvurucuya iade edilm...

Fazla mesainin ispatında Telefon ve GPRS kayıtlarının da delil olarak değerlendirilmesi gerekir

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa561020000008501000001000500

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2017/797 E., 2020/16600 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının davalıya ait işyerinde ... İli ve İlçelerinde ilaç ve tıbbi tanıtım mümessili olarak çalıştığı...

Boşanma Davalarında, Tarafların kusur durumu Tedbir nafakası takdirini etkilemez

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffa76102000000a801000001000700

T.C.

Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

2017/2287 E., 2019/627 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Taraflar arasında görülen "boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İstanbul 14. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.12.2012 tarih ve 2011/985 E., 2012/876 K. sayılı karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.01.2014 tarih ve 2013/9275 E,. 2014/1437 K. sayılı kararı ile;

"... 1-Davalı kadın süresi içerisinde sunduğu cevap dilekçesiyle; davacı koca aleyhine bu dava öncesinde Rize Aile ...

Taşınmaz satışında satış ilanın tebliği, İhalenin Feshi, Yargıtay Kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffab6102000000d203000001000300

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/8247
K. 2021/10050
T. 11.11.2021

ŞİKAYET ( Şikayete Konu İhaleye İlişkin İcra Müdürlüğünce Düzenlenen 07.02.2020 Tarihli Satış Kararı İle Açık Artırma İlanının Belediye İlan Araçları İle de İlan Ettirilmesine Karar Verildiği Bu Karar Doğrultusunda Belediye Başkanlığı'na 07.02.2020 Tarihinde Müzekkere Yazıldığı Görülmekle Birlikte Dosya Kapsamında Söz Konusu İlanın Yapıldığına İlişkin Bir Belgeye Rastlanılmadığından Şikayetin Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olması ve Belediyede İlan Yapılmaması Nedenleriyle Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )

TAŞINMAZ SATIŞINDA SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Şikayet...

Ameliyat sonrası oluşan komlikasyon nedeniyle maddi manevi zararın tazmini isteği

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffae61020000006a01000001000200

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/10326
K. 2021/9514
T. 5.10.2021

AMELİYAT SONUCU OLUŞAN KOMPLİKASYON NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Ortaya Çıkan Hasarın Komplikasyon Olmasının Aydınlatma Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmadığı Gibi Hastanın Komplikasyonlar Hakkında Bilgilendirilmesinin Aydınlatma Yükümlülüğünün Bir Gereği Olduğu - Davacı Vekilinin Dava Dilekçesinde ve Yargılamanın Tüm Aşamalarında Ameliyat İçin Davacıdan Aydınlatılmış Onam Alınmadığını İddia Ettiği/Davacının Bilgilendirilmediği ve Davalıların Kusurlu Oldukları Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )

AYDINLATILMIŞ ONAM ( Davacının Yapılacak Ameliyat Konusunda ve Ameli...

Spor faaliyetleri uyuşmazlığı, Sporcu ve Federasyon için Tahkim Kurulu Kararında Yargı yolunun açık olduğu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffaf61020000006801000001000300

Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde tescilli futbolcu, davalı kulüp tarafından .Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kulübün veya yetkililerinin yazılı izni olmaksızın gittiği ve rapor aldığı bu durumun Futbolcunun sözleşmese yükümlülüklerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesi, Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Spor Federasyonlarının Spor Faaliyetlerinin Yönetimine Ve Disiplinine İlişkin Olmadığı ,Uyuşmazlıklarda Zorunlu Tahkim Yoluna Başvurulabileceği hakkında..

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2020/3283

Karar Numarası: 2020/5165

Karar Tarihi: 30.09.2020

Taraflar arasındaki uyuşmazlık spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disipline ...

Tapulu Gayrimenkulün satışına ilişkin adi yazılı sözleşmeden kaynaklı alacak davası

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb161020000000704000001000100

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/4211
K. 2021/9795
T. 7.10.2021

İTİRAZIN İPTALİ

Tapulu Taşınmazın Satışına İlişkin Adi Yazılı Sözleşmeden Kaynaklı Alacak - Tüzel Kişiliğin Kötüye Kullanıldığı Bazı İstisnai Hallerde Tüzel Kişilik Perdesi Aralanmak Suretiyle Gerçek Ya da Tüzel Kişi Ortakların Sorumluluğu Cihetine Gidilebileceği Kabul Edilerek Davalının Sorumlu Olup Olmadığı Noktasında Değerlendirme Yapılması Gerektiği

TAPULU TAŞINMAZIN SATIŞINA İLİŞKİN ADİ YAZILI SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLI ALACAK

İtirazın İptali - Davalı Hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde Bu Davaya Konu Eylem İle İlgili Olarak Şirket Yöneticilerinin Dolandırıcılığı Suçundan

Telefonda yapılan görüşmelerin kayda alınması, Hukuki Delil niteliği, Hakaret ve Tehdit suçu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb26102000000d503000001000400

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
E. 2019/5283
K. 2021/27483
T. 24.11.2021

HAKARET VE TEHDİT SUÇU 

Bir Daha Kanıt Elde Etme Olanağının Bulunmadığı ve Yetkili Makamlara Başvurma İmkanının Olmadığı Ani Gelişen Durumlarda Kişinin Kendisine Karşı İşlenmekte Olan Bir Suçla İlgili Olarak Karşı Tarafla Yaptığı Konuşmaları Kayda Almasının Kanıtların Kaybolması ve Bir Daha Elde Edilememesi İhtimali Nedeniyle Hukuka Uygun Olduğunun Kabulü Gerektiği

TELEFONDA YAPILAN GÖRÜŞMELERİN KAYDA ALINMASI

Katılanın Sanıklarla Telefonda Yaptığı Kendisine Karşı İşlendiğini İddia Ettiği Tehdit ve Hakaret Suçlarıyla İlgili Bir Daha Elde Edilme Olanağı Bulanmayan Görüşmeleri Kaydettiği - Katılanın Elde Ettiği Kayıtları Yetkili Makamlara Sunmak Amacıyl...

İşçilik alacaklarının Tahsili istemi, Kıdem ve İhbar Tazminatı, Doğruluk ve Bağlılığa sığmayan davranış

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb46102000000d503000001000600

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2018/9-1062
K. 2021/1095
T. 28.9.2021

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ 

Davacının Arızalı Telefon Hatlarının Yenileri ile Değiştirilmesi İçin Verilen Telefon Hatlarından Birini Değişim İşleminden Sonra Davalı İşverene Teslim Etmeyip Bu Telefon Hattı ile Özel Görüşmeler Yaptığının Tespit Edildiği - Davalı İşverene Ait Olan ve Kullanması İçin Davacıya Verilmeyen Telefon Hattının Davalı İşveren Tarafından Tespit Edilene Kadar Davacı Tarafından Kullanılmasının Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış Niteliğinde Olduğu/Davalı Tarafından İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedildiğinin Kabulü Gerektiği

DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ

Davacının Davalı İşverenin İzni Olmadan Makineye T...

Silahlı Terör örgütüne üye olma, FETÖ/PYD Belletmen olarak bulunma, Etkin Pişmanlık

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb56102000000a801000001000900

T.C.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
E. 2021/2112
K. 2021/9937
T. 4.11.2021

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU 

Sanık Hakkında Beyanları Bulunan ve Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Kişilere Sanığın Örgütsel Konumunun Sorulması Gerektiği - UYAP Veri Havuzunda Sanık İle İlgili Beyan veya Bilgi Var İse Dosya İçerisine Getirtilerek Gerekirse Duruşmada İlgili Şahısların Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği/Sanığın Örgüt İçi Tayine Tabi Bir Personel Olup Olmadığı Hususunun Araştırılmasıyla Karar Verilmesi Gerekliliğinin Bozmayı Gerektirdiği

FETÖ/PDY’DE BELLETMEN OLARAK BULUNMA 

Örgütle Organik Bağ Kurulması ve Kural Olarak Süreklilik Çeşitlilik ve Yoğunluk Gerektiren Eylem ve Faal...

KHK ile Görevden çıkarılma, Kamu görevine son verilmesine dair idari işlemin iptali istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb661020000001204000001000100

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2018/3330
K. 2021/1093
T. 15.4.2021

KAMU GÖREVİNE SON VERİLMESİNE DAİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ

Davacının OHAL KHK’sı İle Görevine Son Verilmesinin Aynı Konuda Üniversitece Düzenlenen İdari İşlemi Ortadan Kaldırmadığı - Davacının İnceleme Komisyonuna Yaptığı Başvurusuyla Görevine İade Edildiği Ancak İdari İşlemin Hala Hukuki Olarak Varlığını Devam Ettirdiği/Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği

OHAL KHK’SI İLE GÖREVDEN ÇIKARILMA

Davacının KHK İle Görevine Son Verilmesinin Üniversite Yönetim Kurulu Kararı İle Göreve Son Verme İşlemini Ortadan Kaldırmadığı - Dava Konusu İşlemin Hukuk Aleminde Varlığını Sürdürdüğü

İ...

Manevi Tazminat miktarının belirlenmesi usulüne ilişkin Yargıtay kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb761020000002904000001000100

T.C.

Yargıtay

3. Hukuk Dairesi

2020/9615 E., 2021/104 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hüküm, davalı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmekle; duruşma günü olarak belirlenen 19/01/2021 tarihinde davacı vekili Av. ... ile davalı vekili Av. ... geldiler. Açık duruşmaya başlandı ve hazır bulunan vekillerin sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra işin esası incelenerek karara bağlanması için saat 14.00'e bırakılması uygun görüldüğünden, belli saatte dosyadaki bütü...

İşe iade davası sırasında İş akdi askıda olduğu için Kıdem ve İhbar tazminatı davası açılamaz

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb861020000008001000001000500

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2021/4726 E., 2021/8890 K.

"İçtihat Metni"

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 15. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK
İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 6. İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının davalı...

Çocuğun Down Sendromlu olduğunun gebelik esnasında tespit edilememesi, Hekim kusuru

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffba61020000002b04000001000100

T.C.

Yargıtay

11. Hukuk Dairesi

2020/1165 E., 2021/6007 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ: TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 18.01.2018 gün ve 2016/200 - 2018/22 sayılı kararı bozan Daire'nin 28.11.2019 gün ve 2018/1849 - 2019/7606 sayılı kararı aleyhinde asıl davada davalı .... vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler ok...

Silahlı Terör örgütüne yardım etme, Sanığın 17-25 Aralık sürecinden önce örgütle arasına mesafe koyması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffbd61020000002904000001000200

T.C.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
E. 2021/8301
K. 2021/10127
T. 22.11.2021

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETME SUÇU ( 17-25 Aralık Öncesi Yapılan Sohbet Toplantılarına Bir Kaç Kez İştirak Eden 17-25 Aralık Süreci Öncesinde Örgütle Arasına Mesafe Koyduğu Anlaşılan Sanığın "Görev Yaptığı Nizip'de Faizsiz Bankacılık Yapan Sadece Bankasya Bulunması Nedeniyle Bankasya'da Hesap Açtırdığı ve Kuveyttürk Bankası Şubesi Açılınca Tüm Parasını Bu Bankaya Aktardığı" Yönündeki Hesap Hareketleri İle de Teyit Edilen Savunmasının Aksine Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY'ye Yardım Kastıyla Hareket Ettiğine Dair Kuşkudan Uzak Mahkumiyetini G...

Paket Tur sözleşmesine dayalı ödenen Tur bedelinin iade istemi, Sağlık sebepleri Tur iptali

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffbe61020000001204000001000300

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/398
K. 2021/10781
T. 3.11.2021

PAKET TUR SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİ ( Uyulan Bozma İlamının Gereklerinin Eksiksiz Yerine Getirilmesi Gerektiği - Bozma İlamının Gerekleri Yerine Getirilmeden ve Bunlar Bakımından Yetersiz Olduğu Anlaşılan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Davacı Yanın İddiaları İncelenmeden Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TURA KATILAMAMA ( Otel ve Uçak Rezervasyonları Gibi Zorunlu Olarak Yapılan Giderlerin Tespiti ve Bunların Tenkisi ile Kalan Kısmın Davacıya İadesine İlişkin Değerlendirmenin Sağlıklı Yapılmadığı - Paket Tur Sözleşmesi ile Faturanın Uyumsuz ...

Sendikal Tazminat hesabında Dikkate Alınacak Ücret, Kıdem, İhbar ve Sendikal Tazminat istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc161020000003504000001000100

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas Numarası: 2020/6

Karar Numarası: 2021/342

Karar Tarihi: 25.03.2021

KIDEM, İHBAR VE SENDİKAL TAZMİNAT İSTEMİ

SENDİKAL TAZMİNAT HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÜCRET

SENDİKAL TAZMİNATIN İSTİNAF SEBEBİ YAPILMAMASI

SENDİKAL TAZMİNAT HESABINDA ESAS ÜCRETİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMAMASI

ÖZETİ: Davacı, açtığı işe iade davasında işe iade ve sendikal tazminat taleplerinin kabul edildiğini, kararın temyiz incelemesinden geçerek kesinleştiğini, davalı işverene işe başlatılması için ihtarname ...

Çekin vekaleten imzalandığı belirtilmese bile, Vekalet veren, vekil tarafından imzalanan çekten sorumludur

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc26102000000ba03000001000200

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2021/2720 E., 2021/7093 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibine karşı bor&cce...

Uyuşturucu madde ticaretinde Ceza arttırımı yönünden kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc36102000000ad01000001000d00

Anayasa Mahkemesi 30/12/2021 tarihinde E.2021/103 numaralı dosyada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinin 6638 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen (4) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…gibi...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

İtiraz Konusu Kural

5237 sayılı Kanun’un 188. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (b) bendinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişilerin bu fiilleri okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, t...

Faturanın Delil niteliği, Satış sözleşmesinden kaynaklı itirazın iptali istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc461020000003504000001000300

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/7253
K. 2021/12178
T. 29.11.2021

İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Satım Sözleşmesine Konu Malların Davalıya Teslim Edilmesine Rağmen Ödeme Yapılmadığını İddia Etmiş Davalı ise Satım İlişkisinin Kurulmadığını Fatura Konusu Malların Kendisine Teslim Edilmediğini Savunmuş Olup Davacının Yasal Delillerle Teslim Olgusunu İspat Etmesi Gerektiği )

FATURANIN DELİL NİTELİĞİ ( Faturanın Tek Başına Alacağın Varlığına Delil Olmayacağı  Davalının da Söz Konusu Faturaların Altında Yer Alan Teslim Alan Kısmında İmzası Bulunmadığı - Dava Konusu Ürünlerin Teslimi Hukuki Bir İşlem Olup Ancak TMK 6. ve HMK 190 ve 200 Maddeleri Gereği Yazılı Delillerle İspat Edil...

Kentsel Dönüşüm Uygulamasına İlişkin Şikâyetlerin İncelenmemesi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkı ve Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0171020000003101000001000400

Başvurucuların dört işyeri ve bir daire olmak üzere beş bağımsız bölümünün bulunduğu bina 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı olarak tespit edilmiş ve yıktırılmıştır. Taşınmaz üzerindeki kat mülkiyeti, yıkım işleminden sonra müşterek mülkiyete dönüştürülmüştür. Paydaşlarca yapılan toplantıda, yıktırılan apartmanın yenilenmesini öngören kat karşılığı inşaat sözleşmesinin ve projenin kabulüne karar verilmiştir. Yeni paylaşıma göre başvuruculara kot seviyesinde iki daire verilmiştir. Başvurucular bu toplantıya katılmış ise de bu karara iştirak etmemiştir.

Bunun üzerine diğer paydaşlar, başvurucuların hisselerinin 6306 sayılı Kanun'un 6. maddesi uyarınca resen satılması için Çevre ...

Boşanma ve Fer'ilerine hükmedilmesi istemi, Velayet, Çocuğun üstün yararı velayetin babaya verilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff037102000000e901000001000500

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/9109
K. 2021/8993
T. 1.12.2021

BOŞANMA VE FER'İLERİNE HÜKMEDİLMESİ İSTEMİ ( Sosyal İnceleme Raporunda Ortak Çocuğun Uzmana Babası ile Kalmak İstediğini Beyan Ettiği Anne ile İlgili Anlatımları ise Sınırlı Olup Bu Yönde Ortak Çocuğa Danışmanlık Tedbiri Uygulanmasının Faydalı Olacağı - Davalı Annenin Velâyetten Doğan Sorumlulukları Davacı Babanın Taşımasını İstediği Yönünde Beyanı Olduğu/İdrak Çağındaki Küçüğün Üstün Yararı da Gözetilerek Velâyetinin Babaya Verilmesi Gerektiği )

VELAYET ( Sosyal İnceleme Raporunda Davalı Annenin Velâyetten Doğan Görev ve Sorumlulukl...

Hakaret suçunun unsurlarının oluşmaması, Görevi yaptırmamak için direnme suçu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0471020000006b01000001000300

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2020/19688

Karar Numarası: 2021/15090

Karar Tarihi: 24.05.2021

HAKARET SUÇUNUN UNSURLARIN OLUŞMAMASI

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU

SUÇ VASFINDA YANILGI

AĞIRLAŞTIRICI NEDENİN TESPİTİ

HAKARET SUÇUNDA ALENİYET UNSURU

ÖZETİ: Somut olayda sanığın, kolluk görevlisine söylediği iddiası olan adam değilsin ifadesinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun uns...Şimdi Ara
Hemen Sor