Limited şirket ortaklığından çıkmak şirketin ortağı ile derdest boşanma davası olması Ticari dava vasfı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff6a6102000000ae03000001000100

T.C.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

43. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/122

Karar Numarası: 2021/173

Karar Tarihi: 24.02.2021

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMAK İSTEYEN DAVACININ ŞİRKETİN DİĞER ORTAĞI İLE ARALARINDA DERDEST BOŞANMA DAVASININ BULUNMASININ İSTEMİN TİCARİ DAVA VASFINA ETKİLİ OLMADIĞI - Davacı Tarafından İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde Kayıtlı Bulunan Şirketin Yüzde Elli Ortağı Olduğu, Şirketin Diğer Ortağı Eşinin Diğer Yüzde Elli Hisseye Sahip Olduğu, Aralarında Boşanma Davası Olduğu, Bu Nedenle Ortaklar Arasında Husumet Olduğu, Tarafların İletişiminin Tamamen Kesildiği Belirtilerek, Davacının Şirket Ortaklığından Ayrılmasına İzin Verilmesine, Ortaklıktan Çıkma Payının Tahsiline Karar Verilmesinin Talep ve Dava Edildiği - Türk Ticaret Kanunu’Nun Diğer İlgili Maddesine Göre, Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlardan Doğan Hukuk Davaları İle Türk Ticaret Kanunu'nda Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davalarının Ticari Dava Sayılacağı ve Dava Olunan Şeyin Değerine veya Tutarına Bakılmaksızın Tüm Ticari Davalara Asliye Ticaret Mahkemesi Bakmakla Görevli Olduğu - Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun'un İlgili Maddesine Göre, Aile Mahkemelerinin Türk Medenî Kanununun Üçüncü Kısım Hariç Olmak Üzere İkinci Kitabı İle Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna Göre Aile Hukukundan Doğan Dava ve İşlerini Görüleceği - Eldeki Davanın Türk Medeni Kanunu'nda Düzenlenen Aile Mallarına İlişkin Olmadığı Gibi Medenî Kanununun İkinci Kitabında Düzenlenen Hususlardan da Kaynaklanmadığı - Davanın Türk Ticaret Kanunu'nda Düzenlenen Ortaklıktan Çıkmaya İlişkin, Ticari Dava Niteliğinde Olup Ticari Davaların Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Mahkemece Ortaklıktan Çıkmanın Aile Şirketinden Kaynaklı Olduğu Gerekçe Yapılmış İse de Gerek Türk Medeni Kanunu'nda Gerekse Türk Ticaret Kanunu'nda Aile Şirketi Şeklinde Bir Kurum Bulunmadığı - Limited Şirket Ortaklığından Çıkmak İsteyen Davacının Aynı Zamanda Şirketin Diğer Ortağı İle Evli Bulunmasının ve Aralarında Derdest Bir Boşanma Davası Bulunmasının İstemin Ticari Dava Vasfına Etkili Olmadığı - Mahkemece Hatalı Değerlendirme İle Aile Mahkemesine Görevsizlik Kararı Verilmesi Yerinde Görülmemiş Olup Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü İle İlk Derece Mahkemesi'nin Kararının Kaldırılarak, Davanın Yeniden Görülmesi İçin Dosyanın Kararı Veren Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği

ÖZETİ: Davacı tarafından İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı bulunan şirketin yüzde elli ortağı olduğu, şirketin diğer ortağı eşinin yüzde elli hisseye sahip olduğu, taraflar arasında boşanma davasının bulunduğu, bu nedenle ortaklar arasında husumet doğmuş olup, anlaşmazlıklar, huzursuzluklar ve iletişim kopukluğu yaşanmaya başlamış gelinen süreçte de tarafların iletişimi tamamen kesildiği belirtilerek, şirket ortaklığından ayrılmasına izin verilmesine ve ortaklıktan çıkma payının tahsiline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesine göre, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ile Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır ve aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın tüm ticari davalara asliye ticaret mahkemesi bakmakla görevlidir. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun'un ilgili maddesine göre, Aile mahkemeleri, Türk Medenî Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işleri, görürler. Eldeki dava Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen Aile Mallarına ilişkin olmadığı gibi Medenî Kanununun İkinci Kitabında düzenlenen hususlardan da kaynaklanmamaktadır. Dava Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen ortaklıktan çıkmaya ilişkin olup, ticari dava niteliğindedir ve ticari davaların asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir. Mahkemece ortaklıktan çıkmanın aile şirketinden kaynaklı olduğu gerekçe yapılmış ise de gerek Türk Medeni Kanunu'nda gerekse Türk Ticaret Kanunu'nda aile şirketi şeklinde bir kurum bulunmamaktadır. Limited şirket ortaklığından çıkmak isteyen davacının aynı zamanda şirketin diğer ortağı ile evli bulunması ve aralarında derdest bir boşanma davası bulunması, istemin ticari dava vasfına etkili değildir. Mahkemece hatalı değerlendirme ile aile mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi yerinde görülmemiş olup davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesi gerekmektedir.

Taraflar arasında görülen dava neticesinde ilk derece mahkemesince verilen hükmün davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine düzenlenen rapor ve dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü;

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün ... numaralı sicil esasında kayıtlı bulunan davalı şirketin 2010  yılından buyana %50  ortağı olduğunu, şirketin diğer ortağı müvekkilin eşi  ... %50  hisseye sahip olduğunu, davalı ... tarafından Bakırköy 12 Aile Mahkemesinin  2019/1140 E sayılı dosyasında boşanma davası açıldığını, bu nedenle ortaklar arasında husumet doğmuş olup, anlaşmazlıklar, huzursuzluklar ve iletişim kopukluğu yaşanmaya başlamış gelinen süreçte de tarafların iletişimi tamamen kesildiğini belirterek, müvekkilinin davalı şirket ortaklığından ayrılmasına izin verilmesine, 6100 sayılı HMK. 107. Maddesi gereğince; tahkikat aşamasında toplanacak delillere göre ortaklıktan çıkma payının tespitiyle, ileride tespit edilecek bu tutarlara kadar  arttırılmak üzere  işletilecek ticari temerrüt  faizi ile birlikte müvekkil için şimdilik  20.000,00 TL ortaklıktan çıkma payının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: davacının şirkette fiilen çalışmadığını, bir katkısı bulunmadığını, resmi olarak müdür yetkisine sahip olduğunu, şirketi borçlandırıcı, ortaklıkla bağdaşmayan işlemler yaptığı, şirket aracına el koyduğunu, şirketin marka değeri ve aktif mal varlığı olmadığı, kamu ve özel pek çok şirkete, şahsa borcu bulunduğunu belirterek davanın kısmen kabulü ile davacının müvekkili şirket ortaklığından çıkarılmasına, ancak talep edilen ortaklıktan çıkma payının ödenmemesine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: İstinaf incelemesine konu ilk derece Mahkemesince dava hakkında, "Dava ortaklıktan çıkmaya izin  ve ortaklık  payı için açılan  bir davadır. Davacı taraf  davalı ... ile birlikte  davalı şirket olan ....firmasının ortağı olup, boşanma davalarının Bakırköy 12 Aile Mahkemesinde  devam ettiği söylendiğinden  aile şirketinden kaynaklı ortaklıktan çıkma payı için açılan davaların aile mahkemesinde  açılması gerekmekte olup, şirketin kuruluş tarihi itibariyle  edilmiş mal olup olmadığı  şirketteki tarafların  hisselerinin değerlendirilmesi  kendi mal  rejimlerini göre değerlendirileceği," gerekçesi ile aile mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ: Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle;  davada davacı müvekkilinin her ne kadar davalı taraf ile Bakırköy 12. Aile Mahkemesinde boşanma davası görülüyor ise de; müvekkilinin huzurdaki davaya konu ettiği talep, boşanma nedeniyle hisselerin mal rejimi tasfiyesine dahil edilmesi olmayıp, müvekkilinin şirket ortağından ayrılma nedeninin boşanma olduğunu, davacı müvekkilinin yalnızca şirket ortaklığından çıkma talebinin bulunduğunu, Şirket hisselerinin boşanma davası dolayısıyla mal rejimi tasfiyesine katılması talebinin bulunmadığını, dava dilekçesinden de anlaşılacağı üzere ortaklıktan çıkma ve ortaklıktan çıkıldığı takdirde esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesine dair taleplerin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine dayandırmış olup; bu taleplerin mal rejimi tasfiyesine dahil edilmesi dava dilekçemiz dahil hiçbir talepte ve beyanda bulunulmadığını, şirket ortaklığından çıkmasına izin verilmesi talebin, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakameleri Kanunu hükümleri çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemelerinde açılacak bir dava ile sonuçlanacağını, dolayısıyla Mahkemenin görevsizlik kararının hatalı olduğunu beyanla, ilk derece Mahkemesince verilen görevsizlik kararın kaldırılmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere ilk derece Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ve istinaf etmiştir.

GEREKÇE: Dava, haklı sebebin varlığına dayalı olarak limited şirket ortaklığından çıkma ve ayrılma akçesinin ödenmesi davasıdır. İstinafa gelen uyuşmazlık temelde, mahkemenin görevi noktasındadır.6102 sayılı TTK'nın 638/2. Maddesinde, her ortağın, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabileceği düzenlenmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun 4/1. maddesine göre, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ile Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. TTK'nın 5/1. Maddesine göre de, aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın tüm ticari davalara asliye ticaret mahkemesi bakmakla görevlidir.4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun'un 4/1. Maddesine göre, Aile mahkemeleri, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işleri, görürler. Eldeki dava Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen "Aile Mallarına" ilişkin olmadığı gibi Medenî Kanununun İkinci Kitabında düzenlenen hususlardan da kaynaklanmamaktadır. Dava Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen ortaklıktan çıkmaya ilişkin olup, ticari dava niteliğindedir ve TTK'nın 5. Maddesine göre ticari davaların asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir. Mahkemece ortaklıktan çıkmanın aile şirketinden kaynaklı olduğu gerekçe yapılmış ise de gerek Türk Medeni Kanunu'nda gerekse Türk Ticaret Kanunu'nda aile şirketi şeklinde bir kurum bulunmamaktadır. Limited şirket ortaklığından çıkmak isteyen davacının aynı zamanda şirketin diğer ortağı ile evli bulunması ve aralarında derdest bir boşanma davası bulunması, istemin ticari dava vasfına etkili değildir. Mahkemece hatalı değerlendirme ile aile mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi yerinde görülmemiştir. HMK'nın 355. Maddesi uyarınca kamu düzenine aykırılık ve istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılan istinaf incelemesi sonunda, Mahkemece hatalı değerlendirme ve eksik inceleme ile davanın sonuçlandırılması isabetli görülmemiş ve bu nedenle davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi'nin kararının kaldırılarak, davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle: 1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ İLE, istinaf incelemesine konu ilk derece mahkemesi kararının HMK'nın 353(1)a-3 maddesi uyarınca USULDEN KALDIRILMASINA, davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine,2-Davacı tarafça yatırılan istinaf karar harcının istemi halinde kendisine iadesine,3-İstinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin ilk derece mahkemesince yapılacak yargılama sırasında değerlendirilmesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK 'nın  362(1)g. maddesi uyarınca  kesin olarak oy birliğiyle karar verildi. 24.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legalbank.netŞimdi Ara
Hemen Sor