İŞ YERİ DEVRİNDE İŞÇİ ALACAKLARI

YARGITAY  Hukuk Genel Kurulu 2011/9-589 E.N , 2011/740 K.N.

Taraflar arasındaki "Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta sonu çalışma ücreti ve yılık ücretli izin alacağı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 5. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.12.2007 gün ve 2005/1140 E., 2007/962 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 23.10.2009 gün ve 2008/10743 E., 2009/28895 K.  sayılı ilamı ile;

(...1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-İşyeri devrinin iş ilişkisine etkileri ile işçilik alacaklarından sorumluluk bakımından taraflar arasında  uyuşmazlık söz konusudur.

İşyeri devrinin e...

ARAÇ YAKALAMA HARCI MAHKEME KARARI

İlgi :  04/01/2013 tarihli ve B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[02]-504-2013/57/238 sayılı genel yazımız.

 

 

İlgi yazımızla, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin 7. fıkrası ile İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesinin son fıkrasına eklenen "İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçlar, en geç üç iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü, aracın yakalanmasını isteyen icra müdürlüğüne bildirimde bulunur." hükmü uyarınca icra müdürlükleri tarafından yapılaca...

BOŞANMA KARARINDAN SONRA NAFAKA

4721-TÜRK MEDENİ KANUNU (MK)/175/178/182


NAFAKANIN ARTIRILMASI VEYA EKSİLTİLMESİNE İLİŞKİN TALEPLER BOŞANMADAN DOĞAN DAVALAR İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLAN BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ DEĞİLDİR


ÖZET
DAVA, NAFAKANIN EKSİLTİLMESİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. 4721 SAYILI TMK'NUN 178. MADDESİNE GÖRE, EVLİLİĞİN BOŞANMA SEBEBİYLE SONA ERMESİNDEN DOĞAN DAVA HAKLARI, BOŞANMA HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN BİR YIL GEÇMEKLE ZAMANAŞIMINA UĞRAR. ANCAK NAFAKANIN ARTIRILMASI VEYA EKSİLTİLMESİNE İLİŞKİN DAVALAR, ANILAN MADDE KAPSAMINDA DEĞİLDİR. BUNA RAĞMEN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR


Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay Kararı

Temyiz isteminin süresi içind...

ALACAK DAVASINDA SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARININ DELİL DEĞERİ

Davacı, davalı avukat tarafından vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibi nedeniyle borçlu olmadığının tespiti istemiyle mevcut davayı açmıştır. HMK'nun ilgili maddesinde “Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” yazılıdır. Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir."

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi        

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Yargıtay Emsal Kararı

Kararın Özeti: Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay tarafından yapılan değerlendirmede, trafik kazası sonucunda zarara uğrayanlar açısından müterafik kusur olup olmadığının araştırılarak varsa, tazminat oranında uygun bir indirim yapılması gerektiği belirtilerek temyize konu karar bozulmuştur.

KARAR İÇERİĞİ

17. Hukuk Dairesi         2016/2286 E.  ,  2019/338 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ...

Trafik Kazası Nedeniyle Güvence Hesabı Tarafından Ödenen Maddi Tazminatın Kusurlu Sürücünün Mirasçılarına Rücu Edilmesi ile ilgili Yargıtay Kararı

Yargıtay: Trafik Kazası Nedeniyle Güvence Hesabı Tarafından Ödenen Maddi Tazminatın Kusurlu Sürücünün Mirasçılarına Rücu Edilmesi

17. Hukuk Dairesi         2019/387 E.  ,  2020/3241 K.

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 11.Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile davanın reddine, dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili; davalının eşi olan murisi …’in sevk ve idaresindeki, aracı ile tek taraflı tamamen kendi kusuru ile meydana gele...

Yabancı Mahkemelerde alınan boşanma kararının,Türkiye'de tanıma ve tenfiz davası sonucu onanması sonucu hakların kullanılabilir hale gelmesi.

KARAR İÇERİĞİ

2. Hukuk Dairesi         2019/757 E.  ,  2019/2198 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVACILAR : 1-... 2-...
DAVA TÜRÜ : Yoksulluk-İştirak-Yardım Nafakası-Maddi ve Manevi Tazminat
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı ... tarafından; yoksulluk nafakası, iştirak nafakaları ve tazminat taleplerinin reddi yönünden, davacı ... tarafından ise; lehine hükmedilen yardım nafakasının miktarına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delilleri...

Üst Kat Komşunun balkon ve banyosundan gelen sızıntılar nedeniyle tazminat ve Hakimin müdahalesi istemi

Davanın, Davalıya Ait Bağımsız Bölümünden, Davacıya Ait Bağımsız Bölüme Su Sızması Nedeniyle Oluşan Zararın Tahsili Ve Onarımına İlişkin Olduğu - Zararların Tespiti İçin Sulh Hukuk Mahkemesince Tespit Yapıldığı - Davacıya Ait Balkon Ve Banyodaki Rutubetlerin, Dökülmelerin Ve Kararmaların Davalının Dairesinden Kaynaklandığı - Davalının Balkonunu Doğrama Korkulukları İle Balkon Çıkıntısı Arasındaki Kılcal Boşlukların Su Geçirmez Likit İzolasyon Malzemeleri İle Dolgusunu Yaptırması Gerektiği -  Davalının Dairesinin Banyosunda Bulunan Küvetin Sökülerek Seramik Kaplamaların Ve Derzlerin Yenilenmesi Gerektiği

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2019/1851

Karar Numarası: 2020/581

Karar Tarihi: 10.02.2020

ÜST KAT KOMŞUNUN BALKON VE BANYOSUNDAN GELE...

Eşit davranma borcunun ihlalinden kaynaklanan işçilik alacaklarının tahsili istemi..

İşverenin Eşit Davranma Borcuna Aykırı Davranması Halinde İşçinin Dört Aya Kadar Ücreti Tutarında Bir Ücretten Başka Yoksun Bırakıldığı Haklarını Talep İmkânı Bulunduğu - Eşit Davranma Borcuna İlişkin Hüküm Emredici Nitelikte Olduğundan Anılan Hükme Aykırı Olan Sözleşme Kurallarının Geçersiz Olduğu/Geçersizlik Nedeniyle Ortaya Çıkan Kural Boşluğunun Eşit Davranma İlkesinin Gereklerine Uygun Olarak Doldurulması Gerektiği...

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/24252
K. 2020/10625
T. 6.10.2020

EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRILIĞI İSPAT YÜKÜ ( İspat Yükünün İşçide Olduğu - Bununla Birlikte İşçi İhlalin Varlığını Güçlü Biçimde Gösteren Bir Delil İleri Sürdüğünde Aksinin İşveren Tarafından İspatlanması Gerektiği )

...

İş sözleşmesinin İş veren tarafından haklı bir gerekçe olmaksızın sona erdirilmesi

İş sözleşmesinin İş veren tarafından haklı bir gerekçe olmaksızın sona erdirilmesi...

ÖZET : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücretinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine ilişkin bir iddiasının bulunmadığı, davalının davacıya bir kısım kıdem tazminatı ödemesi yaptığı gözönünde bulundurulduğunda ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde davacının iş sözleşmesinin davalı tarafça haklı bir neden olmaksızın sona erdirildiği anlaşılmış olup davacının ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Ha...

Boşanma Davasında Kadının Ziyneti, Ziynet Niteliğinde Olmayan Eşya ile ilgili Yargıtay Kararı

 

T.C.

 

Y A R G I T A Y

 

2.HUKUK DAİRESİ

 

ESAS NO: KARAR NO:

 

2012/17013 2012/23467

 

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

İNCELENEN KARARIN :

 

MAHKEMESİ :Bursa 3. Aile Mahkemesi

 

TARİHİ :31.05.2011

 

NUMARASI :Esas no:2010/1175 Karar no:2011/621

 

DAVACI :R..    İ...

DAVALI :S...    İ..... (Vekili Avukat H.... D..... )

 

DAVA TÜRÜ :Boşanma - Alacak

 

TEMYİZ EDEN :Davalı

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm; kusur belirlemesi, maddi tazminat taleplerinin reddi, ziynetler, vekalet ücreti ve har&...

Anlaşmalı Boşanmadaki İrade Beyanlarından Dönmek Mümkündür.

T.C. Yargıtay 2. HD
Esas: 
2020/4096
Karar: 2020/5051
K.T.: 22/10/2020

Özet: Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin; gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususundaki irade beyanlarından dönmesi mümkündür. Bu hâlde davanın çekişmeli boşanma davası olarak görülmesi gerekir.

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Taraflar Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hük&...

Doktorun ameliyat sonrası ölen hastasının muayene takip ve kontrollerini yapmaktaki ihmali

T.C YARGITAY 12.CD
Esas
: 2016/2636
Karar: 2016/12718
Karar Tarihi: 16/11/2016

Özet: Doktorun ameliyat sonrası ölen hastasının muayene takip ve kontrollerini yapmaktaki ihmali, görevi kötüye kullanma suçu oluşturur.


Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suç : Taksirle öldürme

Hüküm : CMK’nın 223/2-c maddesi gereğince beraat

Taksirle öldürme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Katılanlar vekilinin, sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Olay tarihinde, 8 yaşında olan ölenin, sol kasıkta ağrı şikayeti ile sanığın genel cerrahi uzmanı olarak çalıştığı … Devlet Hastanesi’ne ailesi tarafından getirildiği, ...

Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fesih Bildirimi, Fazla Mesai alacağı..

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/25192
K. 2020/10125
T. 1.10.2020

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Tarafından Fesih Bildirimi İle Davacının İş Sözleşmesine Son Verileceği ve 8 Haftalık İhbar Öneli Bulunduğu Belirtildiği Davacının Bildirim Süresi İçinde İşyerinde Çalıştığı Ancak İçeriği Tanık Beyanları İle Doğrulanan Tutanaklara Göre İşyerine Gelmediği Anlaşılmış Olup Bildirim Süresi İçinde Tarafların İş Sözleşmesinden Doğan Tüm Borçlarını Aynen Yerine Getirmek Zorunda Olduğu Düşünüldüğünde Davalı İşverence Davacının Mazeretsiz Devamsızlığının ve Dolayısıyla Haklı Nedenle Feshin İspatlandığı Kabulüyle Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Reddi Gereği )

FESİH BİLDİRİMİ ( Kıdem İhbar Tazminatı - Davalı Tarafından Fesih Bildirimi İl...

İşçi Ücreti İşçinin Yazılı Onayı olmadan düşürülebilir mi?

Özet: İşçinin ücreti işçinin yazılı onayı ile düşürülebilir. Ücretin düşürülmesine rağmen işçinin suskun kalarak çalışmaya devam etmesi değişikliğe rıza gösterdiği anlamına gelmez.

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

Y A R G I T A Y K A R A R I

 

Davacı vekili, davacının 15/07/2010 tarihinde davalı işyerinde sorumlu yönetici olarak işe başladığını, 15/04/2014 tarihine kadar kesintisiz çalıştığı, davacının işyerinde maruz kaldığı istifaya zorla...

Darp ve Tecavüze sessiz kalma, engel olmamak cezalandırma gerektirir mi?

T.C. Yargıtay CGK
Esas: 2017/ 937
Karar: 2017 / 484
K.T.: 21/11/2017

Özet: Mağdureyi arabaya alarak cinsel saldırıda bulunan, darp eden sanığın olay anında yanında bulunan arkadaşının bu eylemlere engel olmaması, darp ve tecavüze sessiz kalmasından ötürü aynı şekilde cezalandırılması gerekir.

Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi

Mahkemesi :Ağır Ceza

Günü : 09.06.2016

Sayısı : 313-206

 

Nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanıklar … ve …’un TCK’nun 102/2, 102/3-d, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis; TCK’nun 109/2, 109/3-d, 109/5, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis; sanık …’un hırsızlık suçundan TCK’nun 141/1, 168/2, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca...

Satın Alınan Cihazın Garanti süresi dolduktan sonra Üretim Hatası nedeniyle arızalanması..

SATIN ALINAN CİHAZIN GARANTİ SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA ARIZALANMASI - AYIBIN HİLE İLE GİZLENMESİ

Televizyonun Anakartında Meydana Gelen ve Görüntü Vermemesine Sebep Olan Arızanın Üretimden Kaynaklı Gizli Ayıp Mahiyetinde Olduğu Zamana Bağlı Olarak Ortaya Çıktığı ve Kullanıcı Hatasının Bulunmadığının Tespit Edildiği - Satın Alınan Maldaki Üretimden Kaynaklı Ayıbın Ağır Kusurla Tüketiciden Gizlendiğinin Kabulü Gerektiği/Üretici Yanında Satıcının da Tüketicinin Seçimlik Haklarından Sorumlu Tutulması Gerektiği hakkında.

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/13-650
K. 2020/301
T. 12.3.2020

AYIP İDDİASINA DAYALI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE ÜRÜN BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ ( Televizyonun Anakartında Meydana Gelen ve Görüntü Vermemesine Sebep Olan Arızanın ...

İşçinin Gizli Takip Programı ile izlenmesi, Hukuka aykırı kanıtla İşten Çıkarma...

İşçinin bilgisayarına yüklenen gizli takip programı ile izlenmesi - İşçinin hukuka aykırı yolla elde edilen kanıtla işten çıkarılması.

Yargıtay

22. Hukuk Dairesi        

2017/21857 E.  ,  2019/9884 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : İTİRAZIN İPTALİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde mühendis olar...

Evlilik Birliğinin Temelinden Bozulması nedeniyle Boşanma Davası, Kadının Erkeğe Sosyal Şiddet Uygulaması

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/1135
K. 2020/2210
T. 16.3.2020

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN BOZULMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Olayda Davacı Erkeğin Dava Dilekçesinde Kadının Baskın Bir Karakter Olarak Sürekli Kendi Dediklerini Dikte Etmeye Çalıştığı Vakıası Belirtildiği Gibi Davalı Kadın Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilen Ön İnceleme Duruşmasına da Mazeretsiz Katılmadığı ve Erkek Bu Ön İnceleme Duruşmasında ise Çocuklarla ve Evle İlgilenmediği Vakıalarına Dayandığı – İleri Sürülen Bu Vakıaların Vakıaları Hükme Esas Alınabileceği )

KADININ ERKEĞE SOSYAL ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASI ( Olayda Davacı Erkeğin Dava Dilekçesinde Kadının Baskın Bir Karakter Olarak Sürekli Kendi Dediklerini Dikte Etmeye Çalıştığ...

Miras, Vekaletin Kötüye Kullanılması, Tapu iptali, Ehliyetsizlik Gabin

T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/4667
K. 2019/3635
T. 11.6.2019

EHLİYETSİZLİK GABİN VE VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL ( El Yazılı Düzenlenen ve Mirasbırakanın İsim ve Soyisminin Bulunduğu “Akrabalarımın Dikkatine” Başlıklı Belgenin Vekalet Veren Mirasbırakanın İradesini Tespiti Açısından Önem Arz Ettiği - Mirasbırakanın İmzası Bulunmayan “Akrabalarımın Dikkatine” Başlıklı Belgenin Mirasbırakanın Elinden Sadır Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )

MİRASBIRAKANIN İMZASI BULUNMAYAN BELGE ( “Akrabalarımın Dikkatine” Başlıklı Belgenin Mirasbırakanın Elinden Sadır Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Murisin El Yazısı Olduğu Saptanır ise...

Sosyal Medya Hesabından Hakaret ve Küfür nedeniyle Manevi Tazminat istemi

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/16612

Karar Numarası: 2019/1233

Karar Tarihi: 06.03.2019

SOSYAL MEDYA HESABINDA HAKARET VE KÜFÜR NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - Davacının Facebook Sayfasına Sinkaflı Sözler İçeren Mesajlar Gönderildiği - Suça Konu Mesajların Gönderildiği Bilgisayarların Ip Numaralarının Davalılara Ait Olduğu - Davacının E Posta ve Facebook Adreslerine Mail ve Mesaj Atıldığı Saatlerde, Mailin ve Mesajın Bırakıldığı Mail Adresine Davalıların İnternete Çıkış Yaptıkları Ip Adresi Üzerinden Bağlantı Yapıldığı - Mesajların Gönderilmesinden Hat Sahibi Davalıların Sorumlu Olduğu - Gönderilen Mesajlar Bir Bütün Olarak Değerlendirildiğinde, Her İki Davalının da Yazılan Mesajlardan Sorum...

Taşınmaz Üzerine Aile Konutu şerhi Konulması, Eşin İpoteğe izninin açık olması gerektiği

Eşin İpoteğe İlişkin İzninin "Açık" Olması Gerektiği - Bu İtibarla Davacı ile Davalı Eşin Ortak Karar İle Taşınmazı Davalıya Sattıkları Bu Durumda Davacının Evin Satılmasında Açık Rızasının Olduğunun Kabulü Gerektiği Anlaşılmakla Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Delillerin Takdirinde Hataya Düşülerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/6283
K. 2018/14260
T. 10.12.2018

TAŞINMAZ ÜZERİNE AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI İSTEMİ ( Eşin İpoteğe İlişkin İzninin "Açık" Olması Gerektiği - Bu İtibarla Davacı ile Davalı Eşin Ortak Karar İle Taşınmazı Davalıya Sattıkları Bu Durumda Davacının Evin Satılmasında Açık Rızasının Olduğunun Kabulü Gerektiği Anlaşılmakla Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Delillerin Takdirinde Hataya Düşülerek Karar Verilmes...

Havayolu Taşımasında fazladan bilet satışı 'OVERBOOKİNG' Uygulaması nedeniyle Manevi Tazminat

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/4239
K. 2019/5756
T. 24.9.2019

HAVAYOLU TAŞIMASINDA "OVERBOOKİNG" UYGULAMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Havayolu Şirketlerinin Maliyeti Azaltmak ve Kâr Elde Edebilmek Amacı ile Bilet Alıp Uçağa Binmeyen Yolcuların Oranı Dikkate Alınmak Suretiyle Fazladan Bilet Satışı Yaptıkları Zaman Zaman Fazladan Satılan Biletler Nedeniyle Bazı Yolcu ya da Yolcuların Uçakta Yer Kalmaması Sebebiyle Uçağa Alınamadıklarının Bilindiği – Overbooking Nedeniyle Uçağa Alınmayan Bazı Yolcuların Mağduriyeti Gündeme Gelebilerek Manevi Tazminata Hükmedilebileceği )

FAZLADAN SATIŞTAN KAYNAKLANAN MAĞDURİYET ( Overbooking Yani Fazladan Satış Nedeniyle Uçağa Alınmayan Bazı Yolcuların Mağduriyeti Meydana Gelebilmekte Olup Bu Mağduriyet ile Manevi Tazmin...

3600 gün çalışmış olma nedeniyle kıdem tazminatı talep hakkı

Özeti    :  Normal tahsis amaçlı emeklilik ya da yaş hariç emeklilik koşullarının oluşması halinde ayrılmalardan doğan kıdem tazminatı hakkı bir kez kullanılabilecek haklardandır. Işçi bu hakkı bir kez kullandığında bir sonraki çalışma dönemi için bu düzenlemelere dayanarak tekrar kıdem tazminatı isteyemez.

 

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

 

Esas No:2014/33390/

Karar No:2016/4940

K. Tarihi:

 

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

 

 

Y A R G I T A Y K A R A R I

 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalının, işyerlerinde muhasebe uzmanı olarak çalışırken hizmet süresinin 15 yıldan, prim ödeme gün sayısının ise 3600 günden fazla olması nedeni ile 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 14/f.(5) maddesi gereği emekliliği hak ettiğinden 15.05.2013 tarihinde i...

CumhurBaşkanına Hakaret Suçu, Eleştiri sınırlarının aşılması, İfade Hürriyeti

T.C.
YARGITAY
16. CEZA DAİRESİ
E. 2020/1876
K. 2020/3519
T. 03.07.2020

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU ( Paylaşımların Bireyin Kendini Gerçekleştirmesine ya da Toplumun Gelişmesine Katkı Sunması Beklenen Bir Değer İçermemesi Söylendiği Yer Ortam ve Zaman İtibariyle Toplumsal Barışı ve Kamu Düzenini Bozma Riski Barındırması ve Özellikle Eleştiri Sınırlarını Aşarak Açıkça Cumhurbaşkanının Şeref ve Saygınlığına Saldırı Mahiyetinde Olması Nedeniyle İfade Hürriyeti Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Sübut Bulan Müsnet Suçtan Orantılı Bir Ceza ile Cezalandırılması Gerektiği )

İFADE HÜRRİYETİ ( Sanığın İnternet Sitesinde "...Tüm Trollere Tam Saplama Yetkisi Var Şu An Aq Kuduzunun" "...Ortadoğunun Hatta Dünyanın Baş Belası Hepsi Yok Olsu...

Yanlış Tedavi Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi..

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/13-669
K. 2020/346
T. 4.6.2020

YANLIŞ TEDAVİ SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Verilen Kanda Ölüme Sebep Olan Hastalığa İlişkin Bulaşıklık Bulunduğu Ortadayken Artık Hastalığın Bu Kandan Değil Başka Bir Suretle Bulaştığını Davalı Hastanenin İspat Etmesi Gerektiği - Dosya Kapsamı İtibariyle Bu Husus İspat Edilemediği/Mahkemece İlliyet Bağının Tam Olarak Tespitinin Mümkün Olmadığı Gerekçesiyle Davalı Hastane Yönünden Asıl ve Birleşen Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

HASTAYA HEPATİT-B VİRÜSÜ TAŞIYAN KAN VERİLMESİ ( Bilirkişi İncelemesinde Tek Seferlik Malzemelerin Tercih Edilmesi Nedeniyle Hastalığın Hastanede Kullanılan Malzemelerden Bulaşmayacağı Virüsün Cinsel İlişki Berber Malze...

Kat karşılığı İnşaat sözleşmesinden kaynaklanan zararın tespiti

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/1607
K. 2018/3413
T. 25.9.2018

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ZARARIN TESPİTİ ( Davacı Yüklenici Satıcı/Sağlayıcı ise de Davalıların Nihai Tüketici Olduğundan Söz Edilemediği/Davalılar Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nde Taraf Olup Arsa Payları Bulunmakta Olduğu - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Tüketici İşlemi Kabul Edilmeyip Davaların Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği/Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddi Gerektiği )

DAVALILARIN NİHAİ TÜKETİCİ OLMAMASI ( Davalılar Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nde Taraf Olup Arsa Payları Bulunmakta Olduğu/ Kat Karşılığı İnşaat ...

Alkollü Araç Kullanma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye sokma Suçu...

T.C.

Yargıtay

12. Ceza Dairesi

Esas No:2015/6325

Karar No:2016/1553

CUMHURIYET SAVCISI

Tebliğname No : 12 - 2014/381043
Mahkemesi : Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi
Tarihi : 26/09/2014
Numarası : 2014/1210 - 2014/411
Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

TCK’nın 179/3. maddesinde düzenlenen; alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle “emniyetli bir şekilde” araç kullanamayacak kişinin, bu halde araç kullanması suçu kasıtla işlenebilecek bir suçtur. Alko...

Trafik Kazasından Kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemi..

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/15844
K. 2019/7502
T. 13.6.2019

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN CİSMANİ ZARARA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Kaza Tespit Tutanağı ile Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Çalışma Gücünün Kaybı Bakımından Kaza Tarihi İtibari ile Yürürlükte Olan Yönetmelik Yerine SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğüne Göre Hesap Yapılmasının Bozmayı Gerektirdiği/Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )

KAZA TESPİT TUTANAĞI İLE BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Hükme Esas Alınan Rapor ile Kaza Tutanağı Arasında Mübayenet Bulunduğu Anlaşılmakla Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulmasının İsabetli Olmadığı - İstanbul Teknik &U...

Mobing ten kaynaklanan işçilik alacaklarının tahsili istemi..

T.C.
BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/4050
K. 2019/1292
T. 23.5.2019

MOBBİNGTEN KAYNAKLANAN İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Öncelikle İddia Ettiği Olayların Sonrasında da Kişilik Haklarının İhlal Edildiğini İspat Etmesi Gerektiği - Davacının Davalı İş Yerindeki Çalışma Yeri Değişikliğinin Davacının Bezdirilip İşten Çıkışını Sağlamak Amacıyla Yapıldığı Sonrasında Davacıya Kıdem Tazminatı Bordrosunun İhbar Öneli Verilmek Suretiyle İmzalatılmaya Çalışıldığı Diğer Çalışanların da Duyacağı Şekilde Ağır Hakaretlerde Bulunulduğunun Anlaşıldığı/Manevi Tazminata Hükmedileceği )

MANEVİ TAZMİNAT Mobbingten Kaynaklanan Alacak/Davacının Öncelikle İddia Ettiği Olayları Sonrasında da Kişilik Haklarının İhlal Edildiğini İsp...

Eşin Rızası Olmadıkça İcra Kefili Olunamaz.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 584/1. maddesinde yer alan “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.” şeklindeki düzenlemeye nazaran, dosya içerisinde mevcut nüfus kaydına göre taahhüt tarihinde evli olan sanığın eşinin kefalet işlemi öncesinde veya icra kefilliği sırasında rızasının alınıp alınmadığının belirtilmemesi nedeniyle geçerli bir kefalet işlemi dolayısıyla hukuken geçerli bir ödeme taahhüdü bulunmadığından, taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet g&o...

Cinsel İçerikli sitelere girmek İşten atılma sebebi

İddiaya göre, bir şirketin muhasebe bölümü çalışanı, mesai saatleri içerisinde, iş bilgisayarından yasaklı sitelere giriş yaptı. Olayın diğer personellerce farkedilmesi ile, şirket inceleme başlattı.

Bilgi işlem müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda ise, personelin kullandığı bilgisayarda işi ile ilgisi olmayan yasaklı sitelere girdiği tespit edildi. Ayrıca inceleme Raporunda, bu sitelerdeki giriş saatlerinin ağırlıklı olarak mesai saati içinde olduğu belirtildi. Böylece aynı gün iş akdi feshedilerek, çalışanın işine tazminatsız son verildi.

Çalışanın açtığı tazminat davasında Yerel Mahkeme, işten atılmayı geçerli bulsa da, tazminatlarını alabileceğine hükmetmişti. Ancak işveren şirketin Kararı temyiz etmesi üzerine, Yargıtay emsal nitelikte bir Karar verdi.

Kararında; Çalışanın mesai saatinde iş bilgisayarından cinsel içerikli sitelere...

Hacizli araç, hacizleri il birlikte satılabilir mi? Haciz şerhleriyle yeni malik adına tescil edilebilir mi?

Noterde satın aldığı aracı süresinde kendi adına tescil ettirmeyen vatandaş, aradan 10 yıl geçtikten sonra tescil talebinde bulunmuş ve araç üzerinde  hacizler bulunduğu ve hacizlerin kaldırılmadığı müddetçe tescil işleminin yapılmayacağı gerekçesi ile talebi reddedilmiştir.

Araç üzerindeki haciz şerhleri, araç noter satış sözleşmesi ile satıldıktan sonra eski malikin borçları nedeniyle işlenmiştir.

Tescil talebinin reddi işleminin iptali için açılan davada Danıştay, mevzuat hükümlerine göre hacizli bir aracın satışının yasaklanmadığını, ancak haciz koyduran alacaklıların korunması amacıyla aracın hacizli olarak satılıp haciz şerhleriyle birlikte tescil edilebileceğini ifade ederek; dava konusu olayda da davacının aracı aldığı tarihten sonra araç üzerine eski malik adına işlenen haciz şerhlerinin tescile engel ...

Yoksulluk durumu saptanmadıkça yardım nafakasına karar verilemez.

YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 06.07.2017 Esas: 2017 / 9752 Karar: 2017 / 11174

Yoksulluk Durumu Saptanmadıkça Yardım Nafakasına Karar Verilemez; Nafaka Bir Zenginleşme Aracı Olmayıp Çok Ağır Ekonomik Koşulların Oluşturduğu Sıkıntılı Durumu Giderecek Ölçüde Olmalıdır.

Özet:
Davacı, davalıların annesi olduğunu, yaşının ilerlediğini, hasta annesiyle yaşadığını, yetim maaşı dışında geliri olmadığını, yardımlarla hayatını sürdürdüğünü, davalıların ise maddi durumlarının iyi olduğunu iddia ederek yardım nafakası talebinde bulunmuştur. Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Yoksulluk durumu saptanmadıkça yardım nafakasına karar verilemez. Yardım nafakası,...

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Destek Tazminatı Talebi

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/9226
K. 2018/8291
T. 27.9.2018

TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacılar Murisi ile Birlikte Birçok Kişinin Öldüğü Olayda Ceza Zamanaşımı Süresinin Kaza Tarihi de Gözetilerek 765 Sayılı TCK'nın 455/2 ve 102/3 Maddelerine Göre 10 Yıl Olduğunun Belirtildiği - Kaza Tarihinden İtibaren Dava Tarihine Kadar Uzamış Zamanaşımı Süresi Dolmadığından İşin Esasına Girilerek Karar Vermek Gerektiği )

DESTEK TAZMİNATI TALEBİ ( Eylemin Ceza Kanununa Göre Suç Sayıldığı Hallerde Ceza Kanununda Öngörülen Daha Uzun Zamanaşımı Süresinin Tazminat Talebi ile Açılacak Davalar İçin de Geçerli Olacağının Belirtildiği - 2918 S.K.'da Öngörülen 2 Yıllık Zamanaşımı S&uu...

İş Kazası sonucu Sürekli İş Görememezlik, Sigorta yardımlarının Rücuan tahsili, Kontrol kaydı

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

T. 3.7.2006 E. 2006/3357 K. 2006/10142

• SİGORTA YARDIMLARININ RÜCUAN TAHSİLİ ( Sigortalı Tarafından Açılan Maddi Tazminat Davasında Kesinleşen Hesap Öğeleri Dikkate Alınarak Sürekli İş Göremezlik Oranına Göre Hesap Raporunda Yapılacak Uyarlama İle Karar Vermek Gereği )

• KONTROL KAYDI SONUCUNUN BEKLENMESİ ZORUNLULUĞU ( Kazanma Gücü Kaybında Bir Değişiklik Olduğunun Belirlenmesi Halinde Sigortalı Tarafından Açılan Maddi Tazminat Davasında Kesinleşen Hesap Öğeleri Dikkate Alınması Gereği )

• MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ( Oranı Belirlenmeden Eksik İnceleme ve Araştırma Sonucu Hüküm Kurulması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
506/m.26

İş Kazasından doğan Maddi Manevi Tazminat, İş veren vekilinin sorumluluğu

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/1807
K. 2018/9042
T. 6.12.2018

İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasında Kusuru Olduğunun Tespiti Halinde İşveren Vekilinin de İşveren Yanında Zarardan Sorumlu Olacağı/Davacının Ütücü Olarak Çalışırken İş Kazası Geçirerek Malul Kaldığı SGK Tahkikat İşlemlerinde Davalının Babası Yönünden İşveren Sıfatı İle İşlem Yapıldığı Davalının Babası Adına Bildirge Verilmesi Gerektiğinin Belirtildiği Gözetildiğinde İşveren ve/veya İşveren Vekili Sıfatının Tespiti Yönünden Davacının İşvereninin Kim Olduğu Hususlarında Araştırılma Yapılacağı)

İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUĞU ( İş Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında İş Kazasında Kusuru Olduğunun Tespiti Halinde İşveren Vekilinin de İşveren Yanında Zarardan Sorumlu O...

Bankanın Ticari kredinin tahsisi sırasında haksız olarak alınan dosya masrafları ve kesinti iade istemi

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2018/3467

Karar Numarası: 2018/5943

Karar Tarihi: 03.10.2018

BANKANIN HAKSIZ KESİNTİ YAPTIĞI İDDİASINA DAYALI ALACAK İSTEMİ - Bankaların Müşterilerine Sundukları Bankacılık Hizmetleri Nedeniyle Hizmet Bedeli, Kredi Kullandırma Ücreti Masraf Gibi Adlar Altında Ücret Tahsil Etmelerine Bir Engel Bulunmadığı - Bu Ücretlerin Hangi Oranlarda ve Hangi Miktarlarda Tahsil Edileceğinin Somut Olayda Belirlenmesi Gerektiği - Kredi Sözleşmesinde Kredi Kullandırma Ücreti Bedelinin Ne Oran ve Miktarda Alınacağına Dair Bir Açıklık Yer Almadığı - Bu Nedenle Bankacılık İşlemleri Hususunda Uzmanlığı Bulunan Bir Bilirkişiden Rapor Alınması Diğer Bankaların Kullandırdıkları Benzer Kredilerdeki Uygulamaları ve Aldıkları Ücret Oranlarının da Değerlendirilmesi Ge...

Kıdem Tazminatı istemi, Hizmet süresinin hesaplanması, İhbar Tazminatı istemi

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/226
K. 2018/26029
T. 3.12.2018

KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Dava ve Temyiz Dilekçelerinde Belirtilen Davalı İle Organik Bağı Bulunduğu İddia Edilen Dava Dışı Şirketin Ortaklarının ve Yetkililerinin Ticaret Sicil Memurluğundan/Söz Konusu Şirketlere Ait İş Yeri Tescil Bilgileri ve İş Yeri Kayıtlarının ve Davacının İşe Giriş İşten Ayrılış Bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumundan Sorularak Davacının Hizmet Süresinin Hesaplanması Gerektiği )

HİZMET SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Dava ve Temyiz Dilekçelerinde Belirtilen Davalı İle Organik Bağı Bulunduğu İddia Edilen Dava Dışı Şirketin Ortaklarının ve Yetkililerinin Ticaret Sicil Memurluğundan/Söz Konusu Şirketlere Ait İş Yeri Tescil Bilgileri ve İş Yeri Kayıtlarının ve Davacının İşe Giriş İşten Ayrıl...

Yabancı mahkemenin Nafaka Yükümlülüğü konusunda aldığı kararın Tanıma ve Tenfizi istemi

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/20654

Karar Numarası: 2018/10592

Karar Tarihi: 25.10.2018

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ İSTEMİ - Nafaka Dayanağı Kararın Öncelikle Talep Edilen Ülkenin Kendi İç Hukukuna Göre Tanınıp Tenfiz Edileceği - Bu Şekilde İç Hukukta Geçerli Bir Karar Haline Geldikten Sonra Yasal Yollarla Borçludan Tahsil İşlemlerine Başvurulacağı – Yabancı Mahkemelerce Verilen Nafakaya İlişkin İlamların Türkiye'de İcra Edilebilmesi İçin Türk Mahkemelerince Verilecek Bir Kararla Tanınması ve Tenfizinin Ulusal ve Uluslararası Mevzuata Göre Zorunlu Bulunduğu

YABANCI ...

Trafik kazasında oluşan Cismani zarar sebebi ile Maddi Manevi Tazminat istemi

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/12955
K. 2018/7179
T. 16.7.2018

CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazası Sebebiyle Çocuğun Bacağında Oluşan Yara İzlerinin Derin Olduğu ve Ancak 18 Yaşından Sonra Yapılabilecek Estetik Tedavi ile Giderilebileceğinin Belirtildiği - Kalıcı İz Vasfı Taşıyabileceği Gözetilerek Estetik Tedavi Yoluyla Giderilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Konularında Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )

* ESTETİK TEDAVİ ( Davacının İleride Yapılacak Olan Estetik Tedavi Giderlerinin de Tazminini İstediği - Tedavi Kavramının Geniş Bir Alanı Kapsadığı ve Davacı Talebi Yönünden Yapılan Araştırmanın Yetersiz Olduğunun Anlaşıldığı/Davacının Vücudunda Oluşan İzlerin Kalıcı İz Olup Olmadığı ile Tedavi İçin Gerekl...

Boşanma davasında Kadının çalışıyor olmasının tedbir Nafakasına Engel teşkil etmeyeceği

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/2-1891
K. 2018/1577
T. 25.10.2018

BOŞANMA ( Erkeğin Gelirinin Bulunmamasının Kadının Çalışıyor Olması veya Kusurlu Olmasının Kadın Yararına Tedbir Nafakası Hükmedilmesine Engel Teşkil Eden Vakıalar Olmadığı )

TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma - Kadının Tam Kusurlu Olduğu Gerekçesiyle Erkeğin Davasının Kabulüyle Tarafların Boşanmalarına Kadının Davasının İse Reddine Karar Verildiği/Kararın Sadece "Tedbir Nafakasına" Dair Olarak Bozulduğu ve Erkeğin Gelirinin Bulunmamasının Kadının Çalışıyor Olması veya Kusur Durumunun Kadın Yararına Tedbir Nafakası Hükmedilmesine Engel Teşkil Eden Vakıalar Olmayacağı )

* ERKEĞİN GELİRİNİN BULUNMAMASININ KADININ ÇALIŞIYOR OLMASI VEYA TAM KUSURLU OLMASININ ...

Hastane Enfeksiyonuna bağlı olarak Hastanın ölmesi, Maddi Manevi Tazminat istemi

T.C.
DANIŞTAY
15. DAİRE
E. 2013/11488
K. 2018/3852
T. 17.4.2018

ÖLÜME BAĞLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Hastanece Amniosentez Yapıldıktan Sonra Hastanın Vefat Ettiği - Ölüme Hastane Enfeksiyonuna Neden Olan Bakterilerin Sebep Olduğu/Sağlık Hizmetinin Kötü İşletildiği ve İdarenin Eylemi İle Ölüm Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunduğundan Zararların Tazmin Edilmesi Gerektiği )

HASTANE ENFEKSİYONUNA NEDEN OLAN BAKTERİLERİN HASTANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Hastanede Amniosentez Yapıldıktan Sonra Hastanın Vefat Ettiği/Sağlık Hizmetleriyle İlgili Gelişen Enfeksiyon Hastalıklarını Önlemenin İdarenin Sorumluluğunda Olduğu )

* SAĞLIK HİZMETİNİN KÖTÜ İŞLETİLMESİ ( Hastane Enfeksiyonuna Neden Olan Bakterilerin...

Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmelerine bağlı talepler için Zaman aşımı süresi.

T.C.
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/9059
KARAR NO:2018/4309
KARAR TARİHİ:20.09.2018 
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi


ÖZET: Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine bağlı taleplerin 5 yıllık zaman aşımına tabi olduğu ve bu süre kiranın muaccel olduğu (istenebilir hale geldiği) tarihten başlayacağı- Kirası istenen bağımsız bölümün teslim edilmesi, satılması veya kiraya verilmesi hallerinde kira tazminatının talep edilemeyeceği- Hükmen tescil davası açılması teslime ve kullanmaya veya satmaya engel olmadığından zaman aşımını kesmeyeceği- Dava tarihinden geriye gidilerek kira alacağının talep edilebileceği tarihten itibaren 5 yılın sona erdiği tarih esas alınarak zaman aşımına uğrayan kısım olup olmadığının incelenmesi gerektiği 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nede...

Kiralanan Mülkün tahliyesi, Kira sözleşmesinde tahliye Taahhüdü, Anahtar teslim

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/5598
K. 2018/12782
T. 16.5.2018

İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Alacaklı Tarafça Kira Ödemesi Olarak Kabul Edilmeyen Ödeme Tarihi İtibariyle Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Olup Şirketi Temsile Yetkisi Bulunmayana Yapılan Ödemelerin Davalı Borçluları Borcundan Kurtarmayacağı - Somut Olayda Davalı Kiralananı Tahliye Ederek Anahtarı Teslim Ettiğini İleri Sürdüğüne Göre Bu Durumu Davalının Kanıtlaması Gerekeceği )

KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kiralananın Tahliye Edildiğinin Yani Kiracının Kiralananı İade Borcunu Yerine Getirdiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Kiralananın Fiilen Boşaltılması Yeterli Olmayıp Anahtarın da Kiralayana Teslim Edilmesi Gerektiği/Kiralayanın Anahtarı Teslim Almaktan Kaçınması veya Başka Bir Sebeple Ana...

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat istemi, Hukuki Yarar Yokluğu

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/2013
K. 2018/3870
T. 7.5.2018

TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının İddia Ettiği Maddi Zararın Miktarının Belirli Olduğu - Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilemeyeceği/Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Reddi Gerekirken Esasa Girilerek Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

BELİRSİZ ALACAK DAVASI ( 6100 S.K. Md. 107 Uyarınca Davanın Açıldığı Tarihte Alacağın Miktarını Yahut Değerini Tam ve Kesin Olarak Belirleyebilmesinin Kendisinden Beklenemeyeceği veya Bunun İmkânsız Olduğu Hâllerde Alacaklının Hukuki İlişkiyi ve Asgari Bir Miktar ya da Değeri Belirtmek Suretiyle Belirsiz Alacak Davası Açabileceği - Davacının İddia Ettiği Maddi Zararın Miktarı Belirli Olup Şartları Bulunmadığı Halde Davanın Belirsiz Alacak Davası Olarak Açıl...

Çekin Rehin Cirosu ile Devredilemediği, Menfi Tespit Davası

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/19-817
K. 2018/1145
T. 30.5.2018

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Çekin Rehin Cirosu İle Devredilmediği - Kredinin Teminat Alınarak Kullandırılacağına Dair Yapılan Genel İfadelerin de Çekin Rehin Cirosu İle Devredildiğini Göstermeyeceği/Açıklanan Yönler Gözetilmeden Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )

• REHİN CİROSU ( Çekte Rehin Cirosu Yapılamayacağı - Çekin Sadece Tahsil veya Temlik Cirosuyla Verilmesi Mümkün Olup Yasada Çeklere Uygulanacak Poliçe Hükümlerinin Sayıldığı Maddede Rehin Cirosuna Dair Bir Atıf Yapılmadığı/Çekte Rehin Cirosu Yapabilmek Yolunun Kapatılmasının Sebebinin Çekin Bir Ödeme Vasıtası Olması O...

Haksız İcra Takibi Sebebiyle, İcranın İadesi, Maddi Manevi Tazminat, Tehiri İcra

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/3049
K. 2018/97
T. 16.1.2018

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız İcra Takibi Sebebiyle - Davalının Hükmün İnfazı Sırasında Tahsil Ettiği Parayı 2004 S. İİK'nun 40/2. Md. Hükmü Uyarınca İcranın Eski Hale İade Prosedürü İçinde İcra Dosyasına Yatırdığının Kabulüyle Davacının Faize Dair Talebinin Reddi Gerektiği )

• TEHİRİ İCRA ( Talebinde Bulunulmaması Nedeniyle Alacaklının İcra Takibine Devam Etmesi ve İcra Dosyasına Yatırılan Parayı Tahsil Etmesi Yasadan Kaynaklanan Hakkın Kullanılması Olup Bu İşlemlerden Dolayı Alacaklıya Kusur İzafe Edilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )

• YASADAN KAYNAKLANAN HAKKIN KULLANILMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - T...

Kira Bedelinin Uyarlanması istemi - Yanılgılı değerlendirme..

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/2910
K. 2020/6680
T. 17.11.2020

KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI İSTEMİ ( Taraflar Arasında Geçerli Kabul Edilen Kira Sözleşmesi 15 Yıl Gibi Uzun Süreli Olup Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde Edimler Arasındaki Dengenin Aşırı Bozulması ve Sözleşmenin Taraflar Açısından Çekilmez Hale Gelmesi Halinde Kira Parasının Günün Ekonomik Koşullarına Uyarlanması İçin Her Zaman Uyarlama Davası Açılabileceği - Mahkemece Uyarlama Davalarında Uygulanması Gereken İlke ve Esasların Tek Tek Ortaya Konulması ve Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )

BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kiralananın Niteliği Kullanma Alanı Konumu Bölgedeki Kira Parasını da Etkileyecek Normalin Üstündeki İmar ve Ticaret Değişiklikleri Emsal Kira Paraları Vergi...

Cep telefonu numarasını rızası dışında başkalarına dağıtmak, zincirleme cinsel taciz, tehdit

CEP TELEFONU NUMARASINI RIZAYA AYKIRI OLARAK BAŞKALARINA DAĞITMAK, ELE GEÇİRME SUÇUNU OLUŞTURUR

Mağdura ait kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, mağdurun rızasına aykırı şekilde başkalarına dağıtmak suretiyle üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, zincirleme şekilde cinsel taciz ve tehdit suçlarını işlediğine dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir.

T.C.

Yargıtay

12. Ceza Dairesi        

2018/8150 E.  ,  2019/5172 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suçlar : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, cinsel taciz, tehdit

Hükümler : 1-Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele...

Avukata çıkar karşılığı iş getirme hakkında Yargıtay kararı

T.C. Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi E:2013/10926 K: 2015/14691 T: 01.10.2015

Özet: Avukat olan failin, bir kişiye çıkar karşılığı iş temin etmek üzere aracılık yapmayı teklif etmesi veya kendisine iş getiren aracının çıkar karşılığı hareket ettiğini bilerek işi kabul etmesinin 1136 sayılı Kanunun 48/1. maddesinde düzenlenen suçun manevi unsuru bakımından yeterli olduğu, bu itibarla sanık Avukata çıkar karşılığı iş getirdiği kabul edilen şahıs ile sanık Avukat arasındaki “çıkar" olgusunun ne şekilde gerçekleştiğinin gerekçelerinin denetime olanak verecek biçimde karar yerinde gösterilip tartışılması gerektiği gözetilmelidir.

 (1136 s. Av. K. m. 48/1)

 Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Sanığın aşamalarda atılı suçlamayı inkâr edip, katılan...

Mobbing uygulama eyleminin, Görevi Kötüye Kullanma suçu kapsamı, Soruşturma İzni

T.C. DANIŞTAY 1. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS NO: 2013/1286 KARAR NO : 2013/1035 KARAR TARİHİ:17.09.2013

Özeti : Mobbing (bezdiri) uygulamak eyleminin görevi kötüye kullanmak suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

KARARHaklarında Ön İnceleme Yapılanlar : 

1- … …Belediye Başkanı

2- … -" Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 29.04.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/186 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi …

Soruşturulacak Eylem : Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yapmakta iken bu görevinden alınan şikayetçi …'a eziyet etmek, haksız eylem ve işlemlerle adı geçene bezdiri (mobbing) uygulama...

Avukatlık Sözleşmesinin geçerli olma süresi, Avukatlık ücretinin belli bir işe Hasredilmesi

AVUKATLIK ÜCRETİNİN BELLİ BİR İŞE HASREDİLMESİ
Madde 173 - Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnızca avukatın üzerine almış olduğu işin karşılığı olup, mukabil dava, bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukukî yardımlar ayrı ücrete tabidir.

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

ESAS NO. 2015/7979

KARAR NO. 2015/45219

KARAR TARİHİ. 20.11.2015

 

1136/m. 163, 164, 171

ÖZET : Avukatlık sözleşmesinin kesin hüküm elde edilince sona ereceğinin, kesinleşme sürecinden sonraki işlemler için aynı avukatın işe devam etmesi isteniyorsa ayrı bir avukatlık sözleşmesi yapılması g...

Mirasın Hükmen Reddi Talebi, Vergi Borcu, Miras reddetme süresi, Tereke mallarının gizlenmesi

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi 

ESAS: 2015/12078 

KARAR: 2015/9380 

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 16.01.2012 gününde verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddinin istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 29.04.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, mirasın hükmen reddi isteğine ilişkindir.

Davacılar, murisleri E.. E..'in vefat ettiğini, vefatı sonunda borcunu ve alacağını bilmedikleri için küçük miktarlı borçlarını kapatmaya ç...

İlamlı İcra Takibinde İlama Aykırılığın Süresiz Şikayete Tabi Olduğu Hakkında

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/17339

K. 2015/20274

T. 12.11.2015

İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İLAMA AYKIRILIĞIN SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİ OLDUĞU (Takibin İptali İstemi/Alacak Kalemlerinin Brüt Olarak İstendiği ve Yasal Kesintilerin Yapılmadığı Yönündeki Şikayet - Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Süresiz Olarak İcra Mahkemesi Önüne Getirilebileceğinin Gözetileceği/Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Şikayetin Süreden Reddedilemeyeceği)

* SÜRESİZ ŞİKAYET (İlamlı İcra Takibinde Alacak Kalemlerinin Brüt Olarak İstendiği ve Yasal Kesintilerin Yapılmadığı Yönündeki Şikayetin İlama Aykırılık Niteliğ...

Yabancı Şirketlerin İcra takibinde Teminat Gösterme Zorunluluğu Hakkında

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2015/17953

KARAR NO:2015/29144

KARAR TARİHİ. 24.11.2015

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine banka dekontuna dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız takip başlatıldığı, borçlunun süresi içerisinde icra dairesine müracaat ederek alacaklıya hiçbir borçlarının bulunmadığı ve alacaklının yabancı uy...

Erkeğin Eşine Şiddet Uygulaması, Boşanma, Maddi Manevi Tazminat

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/6526

K. 2015/21241

T. 12.11.2015

* ERKEĞİN EŞİNE SÜREKLİ ŞİDDET UYGULAMASI VE HAKARET ETMESİ (Davalı Kadının Eve Misafir Almadığı Eşinin Kardeşini Evden Kovduğu Ve Gereksiz Harcamalarda Bulunduğu/Eşine Hakaret Eden Ve Sürekli Şiddet Uygulayan Davacı Erkeğin Davalı Kadına Göre Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Daha Fazla Kusurlu Olduğu)

* BOŞANMA (Davalı Kadının Eve Misafir Almadığı Eşinin Kardeşini Evden Kovduğu Ve Gereksiz Harcamalarda Bulunduğu Davacı Erkeğin İse Eşine Sürekli Şiddet Uyguladığı Hakaret Ettiği Ve Eve Misafir Gelmesine İzin Vermediği Anlaşılmakla Eşine Hakaret Eden Ve Sürekli Şiddet Uygulayan Davacı Erkeğin Davalı Kadına Göre Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Daha Fazla Ku...

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma Şartları, Yabancı uyruklu Kadın

Danıştay 10. Daire Başkanlığı Esas: 2012/5440 Karar: 2015/4308

İstemin_Özeti : Ukrayna uyruklu olan ve Türk vatandaşıyla evlenen davacının, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak istemiyle yaptığı başvurunun, 5901 sayılı Türk

Vatandaşlığı Kanunu'nun 16.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımadığından bahisle reddine ilişkin 14/9/2011 tarih ve 80970 sayılı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacının üç yılı aşkın süredir bir Türk vatandaşı ile evli olması, bu evlilikten de bir çocuk sahibi olması ve evliliği süresince de her hangi bir fuhuş olayına karışmaması ile, hakkında yapılan inceleme ve mülakatların olumlu olması nedeniyle vatandaşlığa alınma şartlarını taşıdığı sonucuna varılan davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerek&cced...

İnternet üzerinden yapılan alışverişte ürün teslim edilmezse, banka kredi kartına para iadesi yapma zorunluluğu.Chargeback

Bankanın chargeback kuralını işletmesi gerekirken işletmeyerek kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, alışveriş bedellerinin taksit ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

T.C.

Yargıtay

19. Hukuk Dairesi        

2016/1953 E.  ,  2017/2895 K.


"İçtihat Metni"


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı, .....com sitesinden toplam 11...

Yargıtay'dan çok konuşulacak eşit kusur ve kadına şiddet kararı

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, tartışma yaratacak bir karara imza attı. Kurul, temyiz başvurusu üzerine incelediği boşanma davasında evi terk eden kadın ile şiddet uygulayan eşinin eşit kusurlu olduğuna karar verdi.

Ankara'da yaşayan B.E., 2013 tarihinde 2 çocuğunun annesi Ö.Ç.'ye, evi defalarca terk ettiği, bu süre zarfında hem kendisinin hem de çocuklarının mağdur edildiğini iddia ederek, boşanma davası açtı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Ö.Ç. ise fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddete maruz kaldığını belirtip, her bir çocuk için aylık 500 lira nafaka ile 10 milyon lira maddi, 20 milyon lira manevi tazminat talebinde bulundu.

Davanın görüldüğü Ankara Batı 3'üncü Aile Mahkemesi, 2014 yılında verdiği kararda, B.E.'nin eşine şiddet uyguladığını ve görevlerini ihmal ettiğini, eşin de sık sık müş...

İş Sözleşmesinde , işçinin rızası alınmadan ücret düşürmeye ilişkin değişiklik yapılması

İş Sözleşmesinde Davacı İşçinin de İmzası Yer Almakta ise de İş Sözleşmesinin Matbu Olarak Düzenlendiği ve Sözleşmedeki Ücret Miktarına İlişkin Kısmın Dava Dışı Alt İşverenin İnsan Kaynakları İşini Yapan Şirket Yetkilileri Tarafından Doldurulduğunun Anlaşıldığı - İş Sözleşmesinin Devamı Sırasında Yapılan ve Davacının Ücretinin Düşürülmesi Sonucunu Doğuran Bu Değişikliğin İşveren Baskısı Altında Olan İşçi Tarafından İşini Kaybetme Korkusu ile İmzalandığı Sonucuna Varıldığı

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/22-2335
K. 2020/755
T. 13.10.2020

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Olayda İş Sözleşmesinde Davacı İşçinin de İmzası Yer Almakta ise de İş Sözleşmesinin Matbu Olarak Düzenlendiği ve Sözleşmedeki Ücret Miktarına İlişkin Kısmın Dava Dışı...

Annenin çocuğunun kendi soyadını alması istemi

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/184

Karar Numarası: 2021/176

Karar Tarihi: 28.01.2021

ANNENİN ÇOCUĞUNUN KENDİ SOYADINI ALMASI İSTEMİNDE DAVANIN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YANINDA BABASINA KARŞI DA AÇILMASININ GEREKTİĞİ - Davacı Annenin Davalı Olarak Sadece Nüfus Müdürlüğünü Göstermiş Olduğu - Çocuğun Babasının Yokluğunda Davanın Görülmüş ve Karar Verilmiş Olduğu - Davanın Sonucunda Verilecek Kararın, Küçüğün Babasının Hukuki Durumunu da Etkileyeceği - Babanın Davaya Dahil Edilmesi, Gösterdiği Takdirde Delillerinin Toplanması ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Gerçekleşecek Sonucu Uyarınca Bir Hüküm Kurulması Gerektiği

ÖZETİ: Davacı an...

Öğretmen olan kadına boşanma nedeni ile yoksulluk nafakası düşer mi?

T.C.

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi        

2020/5360 E.  ,  2021/1358 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, asıl davanın reddi ve karşı davanın kabulü yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise tazminatlar ve nafakaların miktarları yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 16.02.2021 günü duruşmalı temyiz eden davacı-karşı davalı ... vekili Av. . .... ve karşı taraf temyiz eden davalı-karşı dav...

Estetik Ameliyatlarda Doktor, Hastanın istediği sonucu garanti etmek zorundadır.

Taraflar arasında davacıya estetik müdahalelerde bulunulması kararlaştırılmıştır. Eser sözleşmesini düzenleyen TBK'nın 355. maddesi uyarınca yüklenicinin edimi bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin edimi ise, karşılığında bedel ödemeyi üstlenmesidir. Eser sözleşmesinin niteliği gereği yüklenici sonucu garanti etmektedir.

T.C.

Yargıtay

15. Hukuk Dairesi        

2019/2716 E.  ,  2019/3692 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi : Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi
İlk Derece Mahkemesi :Tüketici Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nce verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi iç...

Çocuğu Annesi ile görüştürmeyen Babadan velayet alınabilir mi?

Davalı babanın; anne ve çocuk arasındaki kişisel ilişkiyi engelleyerek velayet görevini kötüye kullandığı iddia edilmektedir.

 

T.C.

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi        

2013/13646 E.  ,  2014/157 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Edremit 2. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

TARİHİ :17.01.2013

NUMARASI :Esas no:2011/623 Karar no:2013/25

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Velayetin değiştirilmesi davası kamu düzenine ilişkin olduğundan; “re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu nedenle davalı delil bildirmese da...

Kamulaştırma Bedelinin Değer Kaybına Uğratılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 10/3/2021 tarihinde, A. Y. ve Diğerleri (B. No: 2018/20766) başvurusunda, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Başvuranların hisse sahibi oldukları taşınmazları Belediyenin 5/5/1986 tarihli kararıyla kamulaştırılmıştır. Başvurucular taşınmazlarının kamulaştırma bedelinin ödenmediği gerekçesiyle Belediye aleyhine 2004 yılında Asliye Hukuk Mahkemesinde (Mahkeme) alacak davası açmıştır. Mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Başvurucular tarafından temyiz edilen karar Yargıtayca onanmış ancak karar düzeltme talebi kabul edilerek bozma kararı verilmiştir.

Mahkemece bozma kararına uyularak bilirkişi raporu alınmıştır. Raporda, söz konusu taşınmaz için 1986 yılında belirlenen kamulaştırma bedelinin, başvurucuların murisinin hissesine düşen karşılığının 4,67 TL olduğu ve her bir başvurucunun hissesin de 0,...

Velayetin Anneye verilmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağı iddiası, Çocukların alıştıkları çevreden ayrılmaması ilkesi

Davada Alınan Sosyal İnceleme Raporunda Çocukların Anne Yanında Kalmalarının Fiziksel Sosyal Kültürel ve Psikolojik Gelişimlerini Olumsuz Etkileyeceği Hususunun İspatlanmamış Olduğu - Duruşmada Dinlenen Ortak Çocukların da Velayet Hususunda Ebeveynleri Arasında Seçim Yapmak İstemediklerinin Anlaşıldığı/Velayetin Yanılgılı Değerlendirmelerle Davalı-Karşı Davacı Babaya Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/6360
K. 2021/431
T. 20.1.2021

VELAYET DAVASI ( Davada Alınan Sosyal İnceleme Raporunda Çocukların Anne Yanında Kalmalarının Fiziksel Sosyal Kültürel ve Psikolojik Gelişimlerini Olumsuz Etkileyeceği Hususunun İspatlanmamış Olduğu - Duruşmada Dinlenen Ortak Çocukların da Velayet Hususunda Ebeveynleri Arasında Seçim Yapmak İstemediklerinin Anlaşıldığı/Velayetin Yanılgılı De...

Vasiyetnameye Evlenme şartı konulabilir mi? Vasiyetnamede Evlenme şartı Hukuki mi?

Muris tarafından vasiyetnameye konulan bu şart, bir kişinin en temel haklarından olan evlenme hakkına bir sınır getirmesi nedeni ile, hukuka aykırı şart kapsamındadır.

T. C.

Yargıtay

3. Hukuk Dairesi        

2015/11226 E.  ,  2016/5063 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki vasiyetnamenin iptali ve tenkis davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle; daha önceden belirlenen, 22/03/2016 tarihli duruşma günü için yapılan tebligat üzerine; temyiz eden davacı vekili Av.... geldi. Karşı taraf davalı vekili Av. ... geldi. Açık duruşmaya başlandı ve hazır bulunanların sözl&u...

Senedin sonradan doldurulduğu iddiası, iddianın yazılı delille ispat zorunluluğu

Senedin tedavüle çıkarılırken anlaşmaya aykırı doldurulduğunu iddia eden davacının iddiasını yazılı delille ispat etmesi gerektiği hakkında karar.

T.C.

Yargıtay

19. Hukuk Dairesi        

2019/341 E.  ,  2020/1368 K.


"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülmekte olan menfi tespit davasının ilk derece mahkemesinde yapılan yargılaması sonunda verilen kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine ...Hukuk Dairesi tarafından verilen istinaf talebinin esastan reddine ilişkin hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde gelen olmadığından, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten...

Karşılıklı Boşanma Davası- Taraf Avukatın Davada Tanık Olması- Savunma Hakkının Kısıtlanması

Davalı Karşı Davacının Delil Listesinde Yer Alan Aynı Zamanda Vekili Olan Tanığın Yasal Olarak Dinlenilmesinin Mümkün Olduğu ve Bu Tanığın da Diğer Tanıklar Gibi HMK 240 ve Devamı Maddeleri Gereğince Dinlenilmesi Gerektiği - Aksi Durumda Hukuki Dinlenilme ve Adil Yargılanma Hakkının İhlaline Sebebiyet Verilmiş Olunacağı/Davalı-Karşı Davacı Tanığı Dinlenilip Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucu Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiğine dair karar.

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/2-2209
K. 2020/475
T. 24.6.2020

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI ( Davalı Karşı Davacının Delil Listesinde Yer Alan Aynı Zamanda Vekili Olan Tanığın Yasal Olarak Dinlenilmesinin Mümkün Olduğu ve Bu Tanığın da Diğer Tanıklar Gibi HMK 240 ve Devamı Maddeleri Gereğince Dinlenilmesi Gerektiği - Aksi Durumda Hukuki Dinlenilme ve Adil Yargılanma Hakkının İhlaline...

Anonim şirketlerde ortakların Üst düzey yönetici ve yetkili olmadıkları sürece Prim borçlarından sorumlu değildir

Şirketin 21.03.2002 Tarihli Genel Kurul Toplantısında Davacının 3 Yıl Süre İçin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olarak Seçildiği ve 09.05.2005 Tarihli Genel Kurul Toplantısında İse Yeniden Yönetim Kuruluna Seçilmediği ,Davacının Uyuşmazlık Konusu Olan Prim Borçlarının Tahakkuk Ettiği Tarihte Anonim Şirketin Üst Düzey Yöneticisi veya Yetkilisi Olmadığının Anlaşıldığı/Borçlardan Sorumluluğunun Bulunmadığına dair karar.

T.C

YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2016/10-2071
K. 2020/405
T. 16.6.2020

ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Şirketin 21.03.2002 Tarihli Genel Kurul Toplantısında Davacının 3 Yıl Süre İçin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olarak Seçildiği ve 09.05.2005 Tarihli Genel Kurul Toplantısında İse Yeniden Yönetim Kuruluna Seçilmediği - Davacının Uyuşm...

Anneleri ölen çocukların Anneanne ve Dedeleri ile uzun süreli vakit geçirmesi ile ilgili

Yargıtay, anneleri ölen çocukların aile büyükleriyle daha fazla vakit geçirmesine olanak sağlayan bir karara imza attı.

Bursa'da annelerini kaybeden 7 ve 4 yaşlarındaki torunlarını yatılı olarak ve daha uzun süre görmek isteyen anneanne ve dedenin açtığı davanın, temyiz sürecinde verilen kararda, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinde aksi yönde verilen karar bozuldu.

İstanbul 6. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, velayeti babada olan çocukların anneanne ve dedelerini “Her ayın 4'ncü pazar günü saat 10:00’dan saat 17:00’ye kadar, dini bayramların 2'nci günü saat 12:00’den aynı gün saat 15:00’e kadar, her yıl 1 Temmuz saat 10:00’dan 10 Temmuz saat 17:00’ye kadar” şeklinde kişisel ilişki düzenlenmesine karar verildi.

Baba ile anneanne ve dede arasındaki anlaşmazlık nedeniyle karara yapılan i...

Reşit olmayan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişilere ceza verilmesinin Anayasaya aykırı olmadığı

Anayasa Mahkemesi 18/3/2021 tarihinde E.2020/82 numaralı dosyada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

İtiraz Konusu Kural

İtiraz konusu kuralla cebir, tehdit ve hile olmaksızın on beş yaşını bitirmiş çocukla cinsel ilişkide bulunan kişinin şikâyet üzerine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür.

Başvuru Gerekçesi

Başvuru kararında özetle; reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun Kanun’da yer alan ve takibi şikâyete bağlı olan diğer suçlardan farklı bir nitelikte olduğu, 15-18 yaş aralığındaki çocukların cebir, tehdit ve hile olmaksızın gerçekleştirdikleri cinsel ilişkinin suça vücut vermesinin uluslararası sözleşmelerle çeliştiği belirtilerek kuralın...

Havayolu şirketinin yolcu bagajını geç teslim etmesi, Manevi tazminat davası

Havayolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesi Kapsamında Bagajın Geç Teslim Edilmesi Nedeniyle Davacı Yararına Manevi Tazminat Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tespiti - Davacının Tatili Boyunca Yaşadığı Çöküntünün Elem ve Izdıraba Dönüştüğünün ve Davacının Kişilik Haklarını Zedelenmesi Nedeniyle TBK Md. 58 Hükmünde Belirtilen Manevi Tazminat Koşullarının Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/11-138
K. 2020/844
T. 4.11.2020

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Havayolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesi Kapsamında Bagajın Geç Teslim Edilmesi Nedeniyle Davacı Yararına Manevi Tazminat Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tespiti - Davacının Tatili Boyunca Yaşadığı Çöküntünün Elem ve Izdıraba...

Orman Sınırları İçinde Kaldığı Tespit Edilen Tapulu Taşınmaz İçin Tazminat Ödenmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Başvurucunun Yunanistan'dan göç eden dedesine 2510 sayılı İskân Kanunu uyarınca 1945 tarihli tapuyla taşınmaz verilmiştir. Birkaç defa yapılan orman kadastrosunda orman vasfında olduğu kabul edilen taşınmaz, 1959 yılında yapılan arazi kadastrosu sırasında da orman vasfı nedeniyle tespit harici bırakılmıştır. 1970 yılından itibaren başvurucunun ve murislerinin taşınmazı kullanması fiilen engellenmiştir.

Başvurucunun 28/12/2009 tarihinde Hazineye karşı açtığı tazminat davasını Asliye Hukuk Mahkemesi (Mahkeme) husumet yönünden reddetmiştir. Yargıtay’ın bozma kararından sonra davaya bakan Mahkeme bilirkişi raporunda belirtilen değerin davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine karar vermiştir. Ancak Yargıtay Mahkeme kararını bozmuştur. Yargıtay taşınmazın orman niteliğinde olması sebebiyle iskan tapusunun kadastro tapusuna dönüştürülemeyeceğini belirtmiştir.

İddialar&n...

Rüşvet almaya teşebbüs, Orantılılık ilkesi, Lehe hüküm belirlemesi

T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
E. 2017/1430
K. 2021/1517
T. 31.3.2021

RÜŞVET ALMAYA TEŞEBBÜS ( Rüşvete Konu Paranın Kamu Görevlisi Olan Sanığın Görevinin Gereklerine Aykırı Olan Bir İşi Yapması İçin İstenip İstenmediği Hususunun Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi ve Buna Bağlı Olarak Suç Niteliğinin Tayini Bakımından Vergi İnceleme Raporu Sonrası Şirket Hakkında Ceza Kesilip Kesilmediği Kesilmiş İse İtiraz Ya da Diğer Yasal Yollara Başvurulup Vurulmadığı ve Bu Başvuruların Ne Şekilde Neticelendiği Hususlarının Araştırılarak İlgili Evrakların Onaylı Örneklerinin de Bu Dosya İçine Alınmasından Sonra Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )

ORANTILILIK ( Rüşvet Almaya Teşebbüs - Dosyaya Yansıyan Bilgi ve Kanıtlar Birlikte ve İsabetle Değerlendirilip ...

Bankanın Konut Kredisinden Kaynaklanan Alacak istemi, Tahsil edilmemiş olan meblağın iadesi

ÖZET : Dava, konut kredisinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Olayda, dosya içerisindeki ödeme planlarından, taksitlerin yalnızca sözleşme bedelleri olan 73.150,00TL ve 50.000,00TL üzerinden hesaplandığı, kredi masraflarının bu tutara eklenmediği anlaşılmaktadır. Müşteri hesap özetleri incelendiğinde ise, çekilen kredilerin tamamının kredi sözleşmelerine konu taşınmazların satıcılarına havale edildiği, sözleşme masraflarının tüketicinin kredinin kullanılması öncesinde mevcut olan mevduat bakiyesinden peşinen tahsil edildiği açıkça görülmektedir. Mahkemece, dosya kapsamına uygun olmayan tespitlere dayalı bilirkişi raporu esas alınarak kendisinden tahsil edilmemiş bir meblağı tüketiciye iade etmek davacının sebepsiz zenginleşmesi sonucunu doğuracağından bu miktar yönünden davanın reddine karar verilmesi gereklidir.

Açıklanan nedenlerle, h...

Yabancı Mahkemece alınan kararın Kesin Delil kabul edilmesi, Nafaka ve Tazminat talebi hakkında

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/2-2669
K. 2021/109
T. 18.2.2021

NAFAKA VE TAZMİNAT İSTEMİ ( Yabancı Ülke Mahkemesinde Açılan Davada Davalının Kusurlu Kabul Edilerek Tarafların Boşanmalarına Karar Verildiği ve Bu Karar Hakkında TC Aile Mahkemesince Tanıma Kararı Verildiği - Yabancı Mahkeme Kararının Tanınmasıyla Birlikte Boşanmaya Sebep Olan Olaylara Yönelik Kusur Durumunun Kesin Delil Kabul Edilerek Tarafların Boşanmalarına Esas Kararda Yer Alan Kusur Belirlemesi Gözetilmek Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Reddine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

YABANCI MAHKEME KARARININ KESİN DELİL KABUL EDİLMESİ ( Kadın Eş Aleyhine Erkek Eş Tarafından Avusturya Mahkemesinde Boşanma Davası Açıldığı Hükmün Kesinleşerek Tarafların Boşanmalarına K...

Kiralık Aracın Ehliyetsiz üçüncü bir kişi tarafından kullanılmasından Kiralayanın sorumlu tutulamayacağı hakkında

T.C.

Yargıtay

19. Ceza Dairesi         2020/6831 E.  ,  2021/7110 K.

"İçtihat Metni"

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3-b maddesine aykırılık eyleminden dolayı kabahatli ... hakkında Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 16/01/2020 tarihli ve MA 50757290 sayılı idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 2.473,00 Türk lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun reddine dair Muğla 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25/03/2020 tarihli ve 2020/354 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 22/10/2020 gün ve 12796 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04/11/2020 gün ve KYB-2020-96520 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize verilmekle okundu.<...

Evli Kadın Kocasının soyadını kullanmadan, sadece bekarlık soyadını kullanabilir mi?

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/20471
K. 2015/8704
T. 28.4.2015

EVLİ KADININ BEKÂRLIK SOYADINI KULLANABİLMESİ ( Davacının Mesleki ve Sosyal Yaşam Ortamı Bakımından Tanınabilirliği Sebebiyle Evlendikten Sonra da Önceki Soyadını Kullanmakta Hukuki Yararı Olduğu - Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Tanıdığı Uluslararası Sözleşmeler İle de Davacının Evlendikten Sonra Önceki Soyadını Kullanma Hakkının Korunduğu/ Evli Davacının Bekârlık Soyadını Kullanabileceği )

EVLENMEKLE EDİNİLEN SOYADININ İPTALİ TALEBİ ( 4721 S.K. Hükümlerinin Kadının Kocasının Soyadı Yerine Kendi Soyadını Kullanmasına Engel Olduğu - Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Tanıdığı Uluslararası Sözleşmelerde Kadının Soyadını Seçme Hakkının Temel Bir Hak Olarak Belirlendiği/Uluslararası Sözleşme Hükümleri Esas Alınarak Kadının Evlenmeden &O...

Çocuğun cinsel istismarı, Mağdurenin suç tarihinde 15 yaşından küçük olması, Temyiz isteminin reddi

T.C.

Yargıtay

14. Ceza Dairesi        

2021/762 E.  ,  2021/3520 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Çocuğun cinsel istismarı
HÜKÜM : Mahkumiyet

İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle başvurunun muhtevası ve inceleme tarihine...ar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:

Katılan mağdure vekili ile katılan ... vekilinin temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Suç tarihinde on beş yaşından küçük mağdurenin velayet hakkına sahip annesi müşteki ... ile babası...ir’in, davaya katılmalarına rağmen yokluklarında verilip usulüne uygun şekilde tebliğ edilen gerekçeli kararı temyiz etmemeler...

Konkordato nisabının hesaplanması, Konkordatonun tasdiki, Çekişmeli alacaklar hakkında karar

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/470
K. 2021/695
T. 3.6.2021

KONKORDATONUN TASDİKİ İSTEMİ ( İİK'nın 302/6. Maddesi Uyarınca Çekişmeli Alacakların Nisapta Hesaba Katılıp Katılmamasına ve Ne Oranda Katılacağına Mahkemece Karar Verileceği ayrıca Bu Hükmün Emredici Nitelikte Olduğu - Gerek Fiziken Gerekse Uyap Sistemi Üzerinde Yapılan Kontrolde Bankaların Çekişmeli Alacaklarının Nisapta Hangi Miktar Üzerinde Dikkate Alınacağı Hususunda Mahkemenin Ara Kararına Rastlanmadığı/Mahkemece İİK'nın 302/6 Maddesi Gereğince Karar Vermesi Gerekirken Bu Konuda Karar Oluşturmamasının Hatalı Olduğu )

KONKORDATO NİSABININ HESAPLANMASI ( Bankanın Alacak Bildiriminde Bulunduğu Borçlunun Alacağın Bir Miktarını Kabul Ettiği Ancak Alacağın Nisapta Daha Düşük ...

Korkutma nedenine dayalı tapu iptali ve tescili, İradeyi bozacak tehlike, Şizoid, Paranoik bozukluk ve İkrah

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/1-1212
K. 2021/304
T. 18.3.2021

 

6098/m. 37/1

818/m. 29/1, 30

ÖZET : Dava, korkutma nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Olayda, oğlunun psikolojik durumu, sinirli karakteri ve geçmişte yaşanan bir takım olaylar nedeniyle davacının korku duyması mümkün olmakla birlikte bu korkunun iradeyi bozacak nitelikte ağır ve derhal meydana gelecek bir tehlikeye ilişkin olduğu söylenemez. Dolayısıyla ikrahın şartları gerçekleşmemiş olup, mahkemece davanın reddine karar verilmelidir.

Açıklanan nedenlerle, mahkemece Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan direnme kararı bozulmalıdır.

DAVA : 1. Taraflar arasındaki “tapu ...

İşçinin İş verenin güvenini kötüye kullanması, Haklı fesih sebebi

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2016/9-1213
K. 2020/740
T. 7.10.2020

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Tutanak İçerikleri ile Tarafların Beyanlarına Göre Şirkette On Dört Koli Malın Kaybı Üzerine Denetim Yapıldığı ve Şirketteki Mallarda Eksiklikler Tespit Edildiği - Davacının ise Şoför Olarak Çalıştığı Şirkette Üretildiği Anlaşılan Tişörtleri Taşımakla Yükümlü Olduğu ve Bu Kapsamda Kendisine Teslim Edilen Tişörtlerden Bir Tanesini İzinsiz Aldığının Kendi Beyanıyla da Sabit Olduğu )

İŞÇİNİN İŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Taşımakla Yükümlü Olduğu Tişörtlerden Birini Beğendiği ve Hoşuna Gittiği İçin Aldığını Savunan Davacının Duruşmada Savunma Başlıklı Belgedeki Yazıların Kendisine Ait Olduğunu K...

Karşılıklı Boşanma Davası- Af niteliğinde barışma girişimi, ortak hayatın yeniden kurulamaması

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2020/2-244
K. 2020/881
T. 11.11.2020

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI ( Kadın Eşin İlk Davanın Kesinleşmesinden Sonraki Fiili Ayrılık Süresi İçinde Evlilik Birliğini Kurtarmak Amacıyla Sunmuş Olduğu Barışma Önerisinin Ortak Hayatın Yeniden Kurulması İçin İyi Niyetli Bir Girişim Olduğu ve Erkek Eş Tarafından Kabul Edilmediği - Kadın Eşin İyi Niyetli Teklifi Sonrasında Taraflar Arasında Barışma Gerçekleşerek Ortak Hayat Yeniden Kurulmadığı Gibi Erkek Eş Tarafından Böyle Bir İddianın İleri Sürülmemiş Olduğu Gözetildiğinde Kadın Eşin Bu Eyleminin Af Olarak Nitelendirilmesinin Somut Olayın Özelliğine Uygun Düşmediği )

BARIŞMA GİRİŞİMİ KABUL İLE SONUÇLANMADIĞINDAN AFFETMENİN SÖZ KONUSU OLMAMASI ( Erkek Eşin Kadın Eşe Karşı Evlilik Birliğinin Sarsılma...

Cezai şart alacağının tahsili isteminde sözleşme taraflarından birinin yabancı şirket olması - Türkçe zorunluluğunun bulunmaması

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

43. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2020/201

Karar Numarası: 2021/249

Karar Tarihi: 04.03.2021

CEZAİ ŞART ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİNDE SÖZLEŞMENİN BİR TARAFI YABANCI ŞİRKET OLDUĞUNDAN İKTİSADİ MÜESSESELERDE MECBURÎ TÜRKÇE KULLANILMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA TÜRKÇE ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI - Davanın Sözleşmeden Kaynaklı Cezai Şart Alacağının Tahsili İstemine İlişkin Olduğu - Türk Şirketlerinin Türkiye'de Yaptığı Sözleşmelerde Türkçe Dilinin Kullanılmasının Zorunlu Olduğu - Bu Zorunluluğa Uyulmaksızın Düzenlenen Sözleşmelerin İktisadi Müesseselerde Mecburî Türkçe Kullanılması Hakkında Kanuna Göre Geçersiz Olduğu - Ancak Aynı Kanun Uyarınca Sözleşm...

Avukatın vekillikten çekilmesi ile gıyapta karar verilmesi savunma hakkının kısıtlanması

Avukatlık kanuna göre vekillikten çekilen avukatın görevi,durumun müvekkile tebliğinden itibaren 15 gün devam eder. Avukatın istifa dilekçesi sanığa tebliğ edilerek o haberdar edilmeden gıyapta karar verilmesi savunma hakkının kısıtlanmasıdır.

T.C.

Yargıtay

4. Ceza Dairesi        

2020/30528 E.  ,  2021/19998 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Göçmen kaçakçılığı
HÜKÜM : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Haksız Sicil notu verilen çalışana tazminat talebi

Bankalar başta olmak üzere kurumsal işyerlerinde, çalışanların performansına göre sicil notları tutuluyor. Bu notlar, çalışanların kariyerleri açısından belirleyici olabiliyor. Sicil notu konusundaki subjektif değerlendirmeler birçok çalışanı mağdur edebiliyor.

Yargıtay’ın (9. Hukuk Dairesi, Esas No: 2021/1317, Karar No: 2021/5702) bu konuda vermiş olduğu karar, çalışanlara verilen keyfi sicil notları konusunda emsal oluşturacak.

Yargıtay’ın kararına konu davada bir banka çalışanı, şube yönetmenliğine yükselmek için 2011 yılında banka içinde açılan sınava girmek için başvuruda bulundu. Sınava girecek kişiler listesinde ismi çıkmayınca 2010 yılı sicil amirinin “Üst unvan yeterliliği yoktur” şeklinde sicil notu vermesi nedeniyle sınava kabul edilmediğini öğrendi. Bunun üzerine sicil notunun iptali için dava açtı. A...

İhalenin feshi, Kıymet takdiri tarihinden itibaren iki yıl geçmesi, Kıymet takdirine itiraz

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/4886
K. 2021/6269
T. 9.6.2021

İHALENİN FESHİ (Mahkemece Hükme Esas Alınan 23.07.2018 Tarihli Raporda Bilirkişiler Tarafından 11.02.2017 Tarihi İtibari İle Değerleme Yapılmış Olduğu Açıkça Belirtilmiş Olup İki Yıllık Süre Mahkemece Hükme Esas Alınan Rapordaki Değerleme Tarihi Olan 11.02.2017 Tarihinden Başlayacağından Satış Tarihi Olan 10.12.2019 Günü İtibariyle İİK 128/A-2. Maddesinde Öngörülen İki Yıllık Sürenin Geçtiği/Taşınmazın Muhammen Bedelin Üzerinde İhale Edilmiş Olmasının Re'sen Gözetilen İki Yıllık Sürenin Dikkate Alınmasını Ortadan Kaldırmayacağı - Taşınmaz İhalesinin Feshine Karar Verileceği)

KIYMET TAKDİRİ TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ YIL GEÇMESİ (Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı...

Evlendikten sonra sigara ve alkolü bırakacağını söyleyen ancak bu sözü yerine getirmeyen taraf boşanma davasında kusurludur

T.C.

Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu        

2017/2420 E.  ,  2019/750 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasında görülen karşılıklı "boşanma" davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Silifke Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesince asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen 03.07.2013 tarih ve 2012/484 E., 2013/846 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 29.05.2014 tarih ve 2014/804 E,. 2014/11848 K. sayılı kararı ile;

"...1-Davacı-davalı (koca) Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesinde yer alan "evlilik birliğinin temelinden sarsılması” sebebine, davalı-davacı (kadın) ise aynı Kanunun 162'nci maddesinde yer alan "pek k...

Süreklilik göstermeyen, sık sık tekrarlanmayan,haksız, kaba, nezaketsiz davranışlar Mobing olarak değerlendirilemez

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2017/17931 E.  ,  2020/14104 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı isteminin özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin yaklaşık yedi yıl davalı şirkette çalıştığını, çalışmasının ilk yıllarında davalı işyerinde sorun yaşamayan müvekkilinin son yıllarda sürekli sorunlarla karşılaştığını, işveren...

Sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan mağdurun davasında, ilçe belediyesi, valilik ve büyükşehir belediyesinin müteselsil sorumluluğu

DANIŞTAY

8. DAİRE

Esas Numarası: 2020/7528

Karar Numarası: 2021/1532

Karar Tarihi: 12.03.2021

SAHİPSİZ HAYVANLARIN SALDIRISINA UĞRAYAN MAĞDURUN DAVASINDA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE İL VALİLİĞİ VE İL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ MÜTESELSİL SORUMLU OLDUĞU - Sahipsiz Hayvanların Korunması, Bakım ve Gözetimi, Saldırgan Olanlarının Eğitilmesi Sorumluluklarının Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine Ait Olduğu - Kamu İdarelerinin Yapmakla Yükümlü Bulundukları Hizmetleri Gereği Gibi İfa Etmekle ve Hizmetin İşleyişini Sürekli Olarak Kontrol Etmekle Yükümlü Olduğu - İdarece Yükümlülüğün Gereği Gibi Yerine Getirilmemesinde İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Meydana Gelen Maddi veya Manevi Zararları Tazmin Sorumluluğu Olduğu - Sahipsiz Hayvanların...

Alkol Kullanımı Nedeniyle Evlilik birliği görevlerinin aksatılması, Boşanmada Eşit Kusur

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/196
K. 2021/1840
T. 3.3.2021

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMA İSTEMİ ( Olayda Yapılan İncelemede Davalı Erkeğin Evlilik Birliği Görevlerini Alkolden Kaynaklı Nedenlerle İhmal Edecek Sarsacak Şekilde ve Seviyede Bir Davranışının İspatlanamadığı - Mahkemece Kabul Edilen ve Gerçekleşen Diğer Kusurlu Davranışlara Göre Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tarafların Eşit Kusurlu Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Davalı Erkeğin Ağır Kusurlu Olduğu Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )

ALKOL KULLANIMI NEDENİYLE EVLİLİK BİRLİĞİ GÖREVLERİNİN AKSATILMASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Dayalı Boşanma İstemi - Olayda Yapılan İncelemede Davalı Erkeğin Evlilik Birliği Görevlerini Alkolden Kaynaklı Nedenlerle İhmal Edecek Sarsacak Şekilde ve Seviyede Bir Davranışının İspatlanamadı...

Davalı Yararına Hükmedilen vekalet ücretinde hata yapılmışsa HMK 304 madde uygulanarak ek karar verilebilir

T.C.

YARGITAY

14. Hukuk Dairesi

2020/4026 E.  ,  2021/1569 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 08.07.2020 gün ve 2019/3684 Esas, 2020/4493 Karar sayılı ilamı ile asıl kararın onanmasına ve ek kararın bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı vekili ve davacı vekili tarafından ayrı ayrı kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili, müvekkiline ait 8889 parsel sayılı taşınmaza komşu 88...

Apartman ortak alanlarına Kamera takılması için . Kat maliklerinin 5/4 ünün rızası gereklidir

T.C.

YARGITAY

20. Hukuk Dairesi        

2017/2277 E.  ,  2018/7965 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı-karşı davalı vekili, davacının anataşınmazda kat maliki olduğunu, davalı apartman yönetimi tarafından bina içerisine ve dışarısına güvenlik kameraları takıldığını, davacının bu hususta esas itibari ile bir itirazı bulunmadığını, zira davacının da daha öncesinden binada güvenlik önlemlerinin yeterli olmamasında...

Ticari İtibarın zedelenmesi, Haksız rekabet nedeni ile Tazminat talebi

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/2191
K. 2021/2712
T. 22.3.2021

HAKSIZ REKABET NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Tanığının "Şirketin Altın Tamirat İşlerini Yaptığını Davalının Davacı Şirket ile Bundan Sonra İş Yapmamasını Söylediğini Kendisinin de Bu Hususu Davacı Şirkete ve Çalışanlarına Aktardığını Ancak Davacı Şirket ile İş Yapmaya Devam Ettiğini Bundan Dolayı Başka Kişilerin Davacı Şirket ile Çalışmayı Bıraktıklarını Duymadığını" Beyan Ettiği - Davalının Eyleminin 6102 SK Md. 55'de İfade Edilen “Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek" Şeklindeki Haksız Rekabet Halini Oluşturduğunun Kabulü Gerektiği )

MADDİ ZARARIN TESPİTİ ( Davacının Dosyaya Sunduğu Faturalardan Anlaşıldığı Üzere Söz Konusu Fiilden Ötürü Uşak İlinin Dış...

Ücretlerin Ödenmediği iddiasına dayalı iş sözleşmesinin feshi, Fazla Mesai Alacağı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/6818
K. 2021/11272
T. 1.7.2021

İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının Medula Sisteminde Çalışma Gün ve Saatlerinin Kayıtlı Olmadığının Anlaşılmasına Göre Tanık Anlatımları İle Tespit Edilen Haftalık Çalışma Saatleri Dikkate Alınarak Hak Ediş Karşılığı Ücretle Çalışma Usulünde Mesaisi Arttıkça Hak Ediş Tutarı Artacağından Haftalık 45 Saati Aşmak Suretiyle Yapmış Olduğu Fazla Mesainin Karşılığı Hak Kazandığı Zamlı Ücretin Zamsız Kısmını Hak Ediş Sureti İle Belirlenen Ücretin İçinde Almış Olduğu ve Buna Göre Fazla Çalışma Alacağının Tamamının Ödenmesinin Mümkün Olmadığı Hesaplamanın Sadece %50 Zam Kısmına Göre Yapılması Gereği )

ÜCRETLERİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASINA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİNİN ...

Başkasının Nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırmak, Belgede sahtecilik, Aldatma niteliğinin bulunmaması

T.C.

Yargıtay

11. Ceza Dairesi        

2021/10419 E.  ,  2021/6047 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

HÜKÜM : Mahkumiyet

1-Sanık hakkında başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne karşı sanığın temyiz nedenlerinin incelenmesi;

TCK'nin 268. maddesinde tanımlanan başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun oluşması için; failin işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanması, TCK'nin 267/1. maddesinde tanımlanan “iftira” suçunun ol...

Kat karşılığı İnşaat sözleşmelerinde gecikmeden kaynaklanan zarara ilişkin bir madde yazılmasa bile kira kaybı talep edilebilir

ÖZET

Davacı arsa sahibinin resmi sözleşmede gecikme tazminatı belirlenmemiş olsa dahi en az aylık rayiç kira seviyesinde gecikme tazminatını istemesi mümkündür. Bu nedenle, mahkemece davacının kendisine geç teslim edildiğini iddia ettiği bağımsız bölümleri ile ilgili olarak 21.09.2004 tarihli sözleşmeye göre inşaatın bitmesi gereken tarihin araştırılıp belirlenerek, varsa davacının teslim aldığı tarihe kadar rayiç kira bedellerinin bilirkişilerden alınacak ek rapor ile hesaplattırılıp, taleple bağlı kalmak kaydıyla karar verilmesi gerekirken, tazminat talebinin tümüyle reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir.

T.C.

Yargıtay

15. Hukuk Dairesi        

2019/2372 E.  ,  2020/538 K.

"İçtihat Metni"

Tacirin sözleşmenin yapılmasından iki yıl sonra idari şartnameye aykırılığı ileri sürmesinin Dürüstlük kuralına aykırı olduğu

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2020/2029

Karar Numarası: 2021/1677

Karar Tarihi: 14.04.2021

TACİRİN SÖZLEŞMENİN YAPILMASINDAN İKİ YIL SONRA İDARİ ŞARTNAMEYE AYKIRILIĞINI İLERİ SÜRMESİNİN DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI OLDUĞU - Taraflar Arasında İmzalanan Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı İşine İlişkin Sözleşmenin İlgili Maddesinin İdari Şartnamede Yer Almadığının Tacir Tarafından İleri Sürüldüğü – Davanın İdari Şartnamede Yer Almayan Hükmün Mevzuata Aykırı Olduğundan Sözleşmenin Anılan Maddesinin İptali İstemine İlişkin Olduğu – Kamu İhale Kanunu’nun İlgili Maddesinde Yer Alan Hükmün Düzenlenecek Sözleşmenin İhale Dokümanında Yer Alan Hükümlere Aykırı Hükümler İhtiv...

Alacak davası, Culpa in Contrahendo, Sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/4933
K. 2021/2006
T. 4.3.2021

ALACAK DAVASI ( Uzman Üç Kişilik Bir Bilirkişi Heyetinden Taraf İddialarını Savunmalarını İtirazlarını Karşılayan Defterleri Karşılıklı İnceleyen Dosyada Daha Önce Alınan Raporları Telif Eden Varsa Asıl Davada ve Karşı Davada Talep Edilen Alacakları Dayanakları ile Açıklayan ve Hesaplayan Denetime Elverişli Rapor Alınıp Deliller Hep Birlikte Değerlendirilerek Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

CULPA İN CONTRAHENDO ( Sözleşme Görüşmeleri Sırasında Taraflardan Birinin Diğerine Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranması Nedeniyle Ortaya Çıkan Sorumluluk - Sözleşme Görüşmelerine Başlanmakla Taraflar Arasında Hukuki İlişkinin ve Güven İlişkisinin Meydana...

Sözleşmedeki Yabancı Tahkim Şartı Gerekçesiyle Tazminat Davasının Reddedilmesi Sonucunda Alacağın Tahsili İmkânının Kaldırılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edilemez Olduğu

OLAY

Taşıtan şirket yurt dışına demir ihraç etmektedir. Bu kapsamda taşıtan, İngiltere'de bulunan gönderilen şirkete ihraç ettiği demir emtiasını başvurucuya nakliyat sigorta poliçesi ile sigortalatmıştır. Anılan demir emtiası İzmir'de bulunan Aliağa Limanı'ndan taşıyan şirkete ait gemiyle İngiltere'nin Birkenhead Limanı'na doğru yola çıkmıştır.

Birkenhead Limanı'nda tahliyesi yapılan gemideki demir emtiasının bir kısmının paslanma nedeniyle hasar gördüğü tespit edilmiş ve aynı gün taşıyana ihbar edilmiştir. Başvurucu alacağı temlik alan taşıtana hasar bedelini ödeyerek haklarına halef olmuş ve ödediği tazminat bedelini taşıyandan tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğünde takipler başlatmıştır. İcra takipleri itiraza uğrayan başvurucu, Asliye Ticaret Mahkemesinde itirazın iptali davası açmıştır. Bu yargılama sonunda tahkim şartının ge&cce...

Temerrüt nedeniyle Feshedilen sözleşmede verilenin iadesi koşula bağlanamaz

T.C.

Yargıtay

3. Hukuk Dairesi        

2021/3610 E.  ,  2021/5733 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ
.Taraflar arasındaki satım konusu taşınmazın teslimi müdahalenin meni davasının davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, ... ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan ... Projesinden B2 blok 102 numaralı bağımsız bölümün 15/06/2012 tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi ve Bor&cc...

Borçlu tarafından ödenmesi gereken Tahsil harcı Taahhüt tutanağında gösterilmediğinden Taahhüt geçerli değildir

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2021/1458 E.  ,  2021/1905 K.

"İçtihat Metni"

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ...'in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair ... 3. İcra Ceza Mahkemesinin 14/11/2019 tarihli ve 2019/1085 esas, 2019/1306 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin ... 4. İcra Ceza Mahkemesinin 20/12/2019 tarihli ve 2019/426 değişik iş sayılı kararı aleyhine ... Bakanlığının 30/12/2020 gün ve 94660652-105-38-2169-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22/01/2021 gün ve KYB-2021/4267 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

<...

Simsarlık sözleşmesinden doğan ücretin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itiraz

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/8172
K. 2021/2772
T. 16.3.2021

SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ÜCRETİN TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ ( Tüketicinin Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçlarla Hareket Eden Gerçek veya Tüzel Kişiyi Tüketici İşleminin Mal veya Hizmet Piyasalarında Kamu Tüzel Kişileri de Dâhil Olmak Üzere Ticari veya Mesleki Amaçlarla Hareket Eden veya Onun Adına ya da Hesabına Hareket Eden Gerçek veya Tüzel Kişiler ile Tüketiciler Arasında Kurulan Eser Taşıma Simsarlık Sigorta Vekâlet Bankacılık ve Benzeri Sözleşmeler de Dâhil Olmak Üzere Her Türlü Sözleşme ve Hukuki İşlemi İfade Edeceği - Bir Hukuki İşlemin Tüketici İşlemi Sayılabilmesi İçin Belirtilen Bu Tanımlara Uygun Olması...

Mesai saatleri içerisinde Savcılık tarafından arama izni verilemeyeceği, Aramanın Hukuka aykırı olduğu

Arama tutanağının tarih ve saati incelendiğinde aramanın hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmış olması nedeniyle arama kararının savcılık tarafından verilemeyeceği, buna göre yapılan aramanın usul ve yasaya aykırı olduğu, hukuka aykırı arama sonucu ele geçen eşyanın yasak delil niteliğinde olduğu, eşyanın kaçak olmasının durumu değiştirmeyeceği..

T.C.

Yargıtay

7. Ceza Dairesi        

2021/581 E.  ,  2021/7919 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5607 sayılı Kanuna muhalefet
HÜKÜM : Beraat

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği gör&uu...

Sabit geliri bulunmayan sanığa atanan zorunlu müdafii ücretinin yargılama gideri olarak tahsili

T.C.

Yargıtay

Ceza Genel Kurulu        

2017/144 E.  ,  2021/107 K.

"İçtihat Metni"


Kararı Veren
Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi
Mahkemesi :Ağır Ceza
Sayısı : 54-143


Sanık ... hakkında katılan mağdure ...'ya yönelik kasten öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanığın eyleminin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek TCK'nın 86/1, 86/3-a-b-e, 87/1-d, 62, 53, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesince verilen 08.01.2013 tarihli ve 41-6 sayılı hükmün sanık müdafisi ve katılan mağdure vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Y...

İşçiye uzun bir süre yıllık izin kullandırılmaması İşçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi        

2017/10772 E.  ,  2019/8028 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının 2008 yılının 3.ayı ile 24.12.2014 tarihleri arasında ... Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalıştığını, maaşının düzensiz ve gününde ödenmeyişi, yıllık izinlerini istemesi ve kullandırı...

Kadının maddi çıkar sağlamak amacıyla kendinden çok büyük birisi ile evlenmesi

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/4211
K. 2021/5410
T. 29.6.2021

BOŞANMA VE FER'İLERİ İSTEMİ ( Olayda Taraflar Arasındaki Yaş Farkının da Kırk Yedi Olduğu - Kadına Yüklenen “Maddi Çıkar Amacıyla Evlenme” ve “Evlilik Birliğini Devam Ettirme Gibi Bir Amacının Bulunmamasına” İlişkin Kusurlu Davranışlarının Dosya Kapsamından Sabit Olduğu/Bu Husus Göz Önünde Bulundurularak Hüküm Kurulması Gerektiği )

KADININ MADDİ ÇIKAR SAĞLAMA AMACIYLA KENDİNDEN HAYLİ BÜYÜK BİR KİŞİYLE EVLENMESİ ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Maddi Çıkar Amacıyla ve Evlenen Evlilik Birliğini Devam Ettirme Amacı Bulunmayan Eşi ile Birlikte Olmaktan Kaçınan Evlilik Birliğinin Gereklerini Yerine Getirmeyen ve Evden Ayrıldıktan Sonra Tanıklara ve Erkeğin Oğluna Eşi İçin Sapkın ...

Avukatlık Azil işlemi bir bütün olup bir dosyada azlin haklı, diğerinde haksız olduğu kabul edilemez

Avukatlık Kanununun 174. maddesinde “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.” hükmü mevcut olup, bu hükme göre azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil, avukata vekalet ücreti ödemekle yükümlü değildir. Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı ücrete hak kazanır. Azil işlemi bir bütün olup bir dosyada azlin haklı, diğerinde haksız olduğu da kabul edilemez.

T.C.

Yargıtay

3. Hukuk Dairesi        

2020/4892 E.  ,  2020/7646 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yarg...

Şirket kaşesiyle birlikte atılan imzanın şirketi sorumlu kılabilmesi için yetkili kişi tarafından atılmalıdır

Şirket kaşesiyle birlikte atılan imzanın şirketi sorumlu kılabilmesi için, imzanın şirketi borç altına sokmaya yetkili kişiler tarafından atılması zorunludur. Temsile yetkili olmadığı halde temsilci sıfatı ile senet imza eden kişi bonodan şahsen sorumludur. 

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi        

2021/2888 E.  ,  2021/7231 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülü...

Kadın işçiye erkek işçilerle aynı işi yapmasına rağmen daha az ücret ödenmesi Ayrımcılık tazminatı gerektirir

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi        

2017/16279 E.  ,  2020/10415 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının 16.02.2006 tarihinde işyerine girdiğini, 27.12.2011 tarihinde devereci olarak çalışmaya başladığını, davacı ile beraber aynı işi yapan... ve ... isimli deverecilerin davacıdan daha fazla...

Kaçakçılık suçunda kullanılan Gemiye el konulması nedeni ile mülkiyet hakkı ihlal edilmez

Olaylar

Başvurucu, yurtdışında kurulu bir şirkettir. Şirketin olay tarihindeki ortaklarından biri M.H.dir. Başvurucunun donatanı olduğu geminin akaryakıt kaçakçılığında kullanıldığı gerekçesiyle gemi hakkında Sulh Ceza Mahkemesince elkoyma kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı (Başsavcılık) sahte manifesto ve konşimento düzenlemek suretiyle akaryakıt kaçakçılığı ve resmî belgede fiilî sahtecilik suçlarını işlediği gerekçesiyle M.H. aleyhine kamu davası açmıştır.

1. Ağır Ceza Mahkemesi M.H.nin mahkûmiyetine karar vermiştir. Mahkeme ayrıca geminin karar kesinleştiğinde şirkete iadesine hükmetmiştir. İlk derece mahkemesi kararı Yargıtay tarafından onanmıştır. Elkoyma tedbiri başvurucu yönünden 3 yıl 7 ay 7 gün sürmüştür.

Başvurucunun açtığı tazminat davası reddedilmiştir. Kararın gerekçesinde, el koymanın mevcut s...

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takibe yönelik itirazın iptali , İcra Takibinden önce Muacceliyet ihbarı yapılması

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
43. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/959
K. 2021/869
T. 7.7.2021

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİBE YÖNELİK İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( 2004 Sayılı İİK'nın 148. ve 50. Maddelerinde Yapılan Atıfla 6100 Sayılı HMK'nın 10. Maddesi Delaletiyle 6098 Sayılı TBK'nın 89/1. Maddesi Hükmü Uyarınca Davacı-Alacaklının Yerleşim Yerinin Tuzla/İstanbul Olduğu ve Bu Durumda İstanbul Anadolu İcra Dairelerinin de Yetkili Olduğu - İlk Derece Mahkemesince Bu Husus Gözetilmeksizin Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )

İCRA TAKİBİNDEN ÖNCE MUACCELİYET İHBARI YAPILMASI ( Davacı Tarafça İcra Takibinden Önce İpotek Veren Taşınmaz Malikine Usulüne Uygun Muacceliyet İhbarı Gönderildiği İleri S&uu...

Buzlu yolda kış lastiği veya zincir takmadan yola çıkan ve kaza yapan sürücü Bilinçli taksirle öldürmeden sorumludur

T.C.

Yargıtay

12. Ceza Dairesi        

2019/9401 E.  ,  2021/722 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suç : Taksirle öldürme

Hüküm : TCK'nın 85/1, 62/1, 50/4. maddesi delaletiyle 50/1-a, 52/2-3-4. maddeleri gereği mahkumiyet

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin ceza miktarına ve lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine, katılanlar vekilinin ceza mik...

Mail yazışmalarının belge olarak kabul edilmesi hakkında Yargıtay kararı

T.C.

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi

2017/1014 E.  ,  2020/4488 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen dosyada asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı asıl davada, davalının hakkında başlattığı ... 12. İcra Müdürlüğünün 2009/16466 Esas sayılı takip dosyasıyla, ... 15. İş Mahkemesi’nin 2009/867 Esas sayılı dosyasındaki vekaletten azil nedeniyle avukatlık ücreti talep ettiğini, ancak davalıya herhangi bir bor...

Sahte Fatura Düzenleme Suçu, Defter ve Belge Gizleme

T.C.

Yargıtay

11. Ceza Dairesi        

2017/2831 E.  ,  2021/1688 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Sahte fatura düzenleme
HÜKÜM : Mahkumiyet

Katılan vekilinin temyiz talebinden vazgeçtiği anlaşılmakla sanığın temyiz talebiyle sınırlı olarak yapılan incelemede:

Sanık hakkında "2009-2010 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme" suçlarından açılan kamu davalarında; sanığın aşamalardaki savunmasında ...'nu tanımadığını, bu kişiye sentetik tiner satmadığını, şirket adına fatura kesmeye kendisi ve kardeşi ...'ın yetkili olduğunu ayrıca ...'un şirketin müdürü olduğunu ve ...'nu kendilerine bu şahsın bulduğunu belirterek suçlamalar...

Ödeme emrinin haciz adresinden farklı adrese tebliğ edilmesi, Borçlunun haciz sırasında adreste bulunmaması

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2019/4898
K. 2021/2776
T. 25.3.2021

İSTİHKAK İDDİASI ( Ödeme Emri Haciz Adresinden Farklı Adrese Tebliğ Edilmiş ve Borçlu Haciz Sırasında Adreste Hazır Bulunmamış Olup Haciz Adresinin Üçüncü Kişi Tarafından Satın Alındığına İlişkin Tapu Kaydının Dosyada Mevcut Olduğu/Yoklama Fişinde Üçüncü Kişinin Adreste Aktif Olduğu Tespit Edildiği - Davacı Üçüncü Kişinin Borcun Doğumundan Önce Adreste Faaliyette Olduğunun Dosya Kapsamından Anlaşıldığı/Mülkiyet Karinesinin Üçüncü Kişi Lehine Olduğunun Kabulü Gerektiği )

MÜLKİYET KARİNESİ ( Hacizde Üçüncü Kişinin Bilgisayarında Bulunan Borçluya Ait Evrakın Borçlu ile Cari Hesap İlişkisinden Kaynaklandığı Be...

İcra ve İflas Takiplerinin sonuçsuz bırakılması nedeni ile Mülkiyet hakkının ihlal edilmesi. Anayasa Mahkemesi

Olaylar 

Başvurucu, bir ilimizde meydana gelen depremden sonra beton satımına ilişkin alacağının tahsili için Kooperatif aleyhine icra takibi başlatmıştır. Kooperatifin malları ile hak ve alacaklarının kanun uyarınca devlet malı sayıldığı, devlet mallarının 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre haczedilemeyeceği gerekçesiyle yapılan haczedilemezlik şikâyeti kabul edilmiş ve hacizler kaldırılmıştır. Başvurucu bunun üzerine başlattığı icra takibini iflas yoluyla takibe dönüştürmüştür. Kooperatifin iflasına karar verilmiş iflas dosyası kapsamında Kooperatifin mevcudat defterine kayıtlı malların elinde bırakılmasına yönelik şikâyeti kabul edilmiştir. Müflise ait mal varlığının bulunmadığı gerekçesiyle iflasın tatiline karar verilmiş ve temyiz edilen karar Yargıtay tarafından onanmıştır. 

İddialar...

İşçilik Alacakları, Hukuk seçimi anlaşması, Mutad işyeri hukuku, Rusya Hukuku

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/5065
K. 2021/9195
T. 18.5.2021

İŞÇİLİK ALACAKLARI ( MÖHUK 27/1. Hükmü Kapsamında Taraflar Arasında Bir Hukuk Seçimi Anlaşması Bulunduğundan Uyuşmazlık Hakkında Rusya Hukuku'nun Uygulanması Gerektiği/Rusya Hukuku Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Anlaşıldığı Üzere Aynı Zamanda Mutad İşyeri Hukuku Olup Gerekirse Rusya Hukuku'nda Uzman Bir Bilirkişiden de Rapor Alınmak Suretiyle Dava Konusu Uyuşmazlık Bakımından Değerlendirme Yapılması ve Dosya Kapsamındaki Delil Durumu Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )

HUKUK SEÇİMİ ANLAŞMASI ( İşçilik Alacakları - MÖHUK 27/1. Hükmü Kapsamında Taraflar Arasında Bir Hukuk Seçimi Anlaşması Bulunduğundan Uyuşmazlık Hakkında Rusya Hukuku'nun Uyg...

Casus yazılımla elde edilen bilgilerin Boşanma davasında kullanılması nedeni ile Kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edilmesi

Olaylar

Başvurucu, boşanma davası sırasında mahkemeye sunulan kişisel verilerin cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım aracılığıyla ele geçirildiğini ve kullanıldığını ileri sürerek şikâyetçi olmuştur. Asliye Ceza Mahkemesi (Ceza Mahkemesi) tarafından yapılan yargılama sonucunda başvurucunun eşinin beraatine hükmedilmiştir. Ceza Mahkemesi gerekçesinde başvurucunun eşinin kayıtları boşanma davasına delil olarak sunma dışında atılı suçlara vücut verecek şekilde bilerek ve isteyerek basın, yayın, internet yolu ile veya başkaca herhangi bir yolla yayıp ifşa etmemesi nedeniyle suç işleme kastının olmadığı belirtilmiştir. Bunun üzerine başvurucu istinaf yoluna müracaat etmiş ve şikâyet dilekçesindeki hususlara ek olarak Cumhuriyet Başsavcılığının (Başsavcılığın) suçun hukuki nitelendirmesini yaparken hatalı davrandığını, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ...

İşçilik alacaklarının tahsili istemi, Alt iş verenler arasında iş yeri devri, Aralıklı çalışma

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/5506
K. 2021/9779
T. 1.6.2021

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Davalı Asıl İşverene Ait İşyerinde Farklı Alt İşverenler Bünyesindeki Çalışma Süresinin Aralıklı Olduğu/Aralıklı Çalışmalar Arasında Makul Sürenin Aşıldığı - Değişen Alt İşverenler Yönünden İşyeri Devri Kurallarına Göre Sonuca Gidilmesinin Mümkün Bulunmadığı/Davacının Her Bir Alt İşveren Nezdindeki Çalışma Süresinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Asıl İşverenin Sorumlu Olduğu Alacak Miktarının da Davacının Her Alt İşveren Nezdindeki Çalışma Süresi ile O Dönemdeki Ücret Miktarı Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )

ALT İŞVERENLER ARASINDA İŞYERİ DEVRİ ( Değişen Alt İşverenler Arasında İşyeri Devrinden Söz Edebilme...

Hizmet sözleşmesinin gerektiği gibi ifa edilmemesinden kaynaklı alacak, muaccel bedel, temerrüt

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/7496
K. 2021/2179
T. 3.3.2021

HİZMET SÖZLEŞMESİNİN GEREKTİĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Bir Kişinin Sorumluluğu Birden Çok Sebebe Dayandırılabiliyorsa Hâkimin Zarar Gören Aksini İstemiş Olmadıkça veya Kanunda Aksi Öngörülmedikçe Zarar Görene En İyi Giderim İmkânı Sağlayan Sorumluluk Sebebine Göre Karar Vereceği - Davacı Tarafın Haksız Fiil Nedeni ile Ödeme Tarihinden İtibaren Faiz Talebinde Bulunabileceği )

MUACCEL BİR BORCUN BORÇLUSUNUN ALACAKLININ İHTARIYLA TEMERRÜDE DÜŞECEĞİ ( Borcun İfa Edileceği Gün Birlikte Belirlenmiş veya Sözleşmede Saklı Tutulan Bir Hakka Dayanarak Taraflardan Biri Usulüne Uygun Bir Bildirimde Bulunmak Suretiyle Belirlemişse Bugünün Geç...

Araç satış ilanı verip kapora alındıktan sonra aracı göstermemek, Nitelikli dolandırıcılık

T.C.

Yargıtay

15. Ceza Dairesi        

2018/810 E.  ,  2018/1026 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : TCK 158/1-g, 62, 52, 53 maddeleri gereği mahkumiyet

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın ''sahibinden.com'' isimli internet sitesine satılık araç ilanı verdiğini gören katılanın, sanık ile telefon aracılığı ile irtibata geçerek suça konu aracın alım-satımı konusunda anlaştıkları, sanığın katılandan 100 TL kapora istediği, ardından katılanın 100 TL'yi sanığın eşi olan temyiz dışı sanık ... adına kayıtlı hesaba gönderdiği, ...

Sigorta poliçesinden kaynaklanan Rücuen tazminat, Hukuki yarar, belirsiz alacak davası

Dava; sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.Başka bir anlatımla alacağı olduğunu iddia eden davacının alacağının tahsili amacı ile ister kısmi, ister tam eda veya belirsiz alacak davası açmasında her zaman hukuki yararı vardır. 

T.C.
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
23. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/2558
K. 2021/944
T. 17.6.2021

SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT ( Davacının Davasını Açıkça Belirsiz Alacak Davası Olarak Nitelendirdiği Dava Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılmasına Rağmen İlk Derece Mahkemesince Alacakların Belirli Olduğu Belirsiz Alacak Davasının Koşullarının Bulunmadığı Sonucuna Ulaşıldığı/Davacının Mevcut Yasal Düzenlemeler Karşısında Dava Açmaktan Başka Bir Yolla Alacağına Kavuşma İmkânı Olmayıp Bir Mahkeme Kara...

Şirket Pay devri , Ödeme yetersizliği, içtihat metni

TTK’nın 491. maddesi uyarınca, devrin ancak şirketin onayı ile mümkün olabileceği, davalı şirketin davacının ödeme yetersizliğini gerekçe göstermek suretiyle devrin onayından kaçınabileceği gibi yine TTK’nın 493. maddesinde belirtildiği üzere esas sözleşmede gösterilmiş nedenlerle de onaylamayı reddedebileceği öngörülmelidir.

T.C.

Yargıtay

11. Hukuk Dairesi   

2019/5063 E.  ,  2020/4999 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 20.03.2018 tarih ve 2017/297 E- 2018/232 K. sayılı kararın ayrı ayrı davalılar vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf...

Yabancı para birimi üzerinden ücret alan işçinin Kıdem Tazminatı yabancı para biriminden hesaplanır

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi        

2021/909 E.  ,  2021/6993 K.

"İçtihat Metni"

BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ : ... 9. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK
İLK DERECE
MAHKEMESİ : ... 35. İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde taraflar vekillerince temyiz edilmesi ve davacı vekilince duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 25/03/2021 Perşembe günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına vekili Avukat ... ile karşı taraf adına vekili Avukat ... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten s...