Vasiyetnamenin iptali için açılacak davanın süresi nedir?

Öncelikli olarak, vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespit edilmesi gerekir. TMK m. 595 uyarınca mirasbırakının ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın sulh hakimine teslim edilmesi gerekir. Teslim edilen vasiyetname yetkili sulh hakimi tarafından mirasçılara tebliğ edilir. Açılma günü hazır olan mirasçının huzurunda vasiyetname okunur ve mirasçıların varsa beyanları tutanağa geçirilir.

İptal davasının hak düşürücü süreler içerisinde açılıp açılmadığının tespiti her mirasçı için ayrı ayrı yapılmalıdır. Bu süreler içerisinde iptal davası açılmadığı takdirde dava açma hakkı düşecektir. Ancak, kendisine vasiyetname tebliğ edilmeyen mirasçı için bu süreler başlamayacaktır

Ölüme bağlı tasarrufların iptali için TMK’nın 559. maddesinde belirtilen süre içerisinde iptal nedenlerinin (İptal nedenleri TMK’nın 557 maddesi ile düzenleme altına alınmıştır. Buna göre iptal nedenleri şu şekildedir: 1.Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, 2.Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, 3.Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise, 4.Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.) dava olarak ileri sürülmesi gerektiği düzenlenme altına alınmıştır. Bu düzenleme uyarınca, üç çeşit süre öngörülmüştür. Buna göre; iptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl olarak öngörülmüştür. Kanunda düzenlenen bu süreler hak düşürücü sürelerdir. Başka bir ifade ile, davada taraflarca ileri sürülmese bile mahkemece re’sen dikkate alınacaktır.

Şimdi Ara
Hemen Sor