Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu madde 166/3’te düzenlenmiş olup, söz konusu kanun maddesi şu şekildedir:

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

İlgili maddeden de anlaşılacağı üzere bir boşanmanın tek celsede/bir duruşmada sonuçlanması anlaşmalı boşanma davası ile mümkün olup, anlaşmalı boşanma şartları:

   • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,
   • eşlerin mahkemeye birlikte başvurması ya da bir eşin açtığı davanın diğer eş tarafından kabul edilmesi,
   • Tarafların bizzat hakim huzurunda boşanma iradelerini açıklamaları,
   • Hakim tarafından, boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilen boşanma şartlarını uygun bulması.

Yukarıda yazılı 4 şartın birlikte gerçekleşmesi halinde tarafların anlaşmalı şekilde boşanmaları mümkündür. Ancak burada en önemli husus boşanma ve boşanmanın ferileri olan nafaka ödenip,ödenmeyeceği, ödenecek nafaka miktarı, çocuğun velayetinin hangi tarafta kalacağı, taraflardan birine maddi ve/veya manevi tazminat ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise ne miktarda olacağı, mal paylaşımı, ziynet eşyaları vs. tüm hususlarda taraflarca tam olarak anlaşmaya varılması gerekmektedir. Bu konuların herhangi birinde taraflarca anlaşmaya varılamaması halinde söz konusu boşanma anlaşmalı boşanma niteliğini kaybederek, çekişmeli boşanma olarak görülecektir. 

Şimdi Ara
Hemen Sor