İcra hukuku Avukatı Antalya

Birbilen Hukuk Bürosu olarak alacağın tahsili amacıyla açılan icra takiplerinde borçluya ait araç, gayrimenkul ve üçüncü nezdindeki tüm hak ve alacakları ile ilgili ayrıntılı araştırmalar yapılarak söz konusu hak ve alacaklar üzerine haciz işlemi yapıp, talep doğrultusunda yine icra daireleri kanalı ile satış işlemlerini gerçekleştirerek alacağın tahsili sağlanmaktadır. Açılacak olan icra dosyalarında bazen sadece borçluyu alacaklı vekili sıfatıyla telefonla arayarak tahsilat yapılabildiği gibi, ev veya işyerine fiili haciz işlemi yapılması, borçlunun maaşına haciz konulması, bankalarda bulunan paraları üzerine haciz konulması, borçlunun alacaklı olduğu icra dosyaları üzerine haciz konulması, araç veya gayrimenkul satışı, icra ceza mahkemesinde açılacak ceza davası(nafaka yükümlülüğünü ihlal, ticareti usulüne aykırı terk etme, taahhüdü ihlal, mal beyanında bulunmama vs. sebeplerle) ile tahsilat yapılabilmektedir. Dolayısıyla İcra Hukuku alanında alacağın tahsili için pek çok yöntem ve işlem bulunmakta olup, alacaklının talebi veya borçlunun fiili durumu göz önüne alınarak her dosyada farklı yöntemler izlenerek farklı işlemler yapılabilir.

Birbilen Hukuk Bürosu olarak İcra hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz alanlar:

- Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerinin açılması takibi ve infazı,

- İflas erteleme,

- İcra takibine geçilmeden ve icra takibi aşamasında müvekkiller ile karşı taraf arasında müzakereler, gerektiğinde yapılandırma, sulh ve ibra protokollerinin hazırlanması,

- Konkordato işlemleri,

- İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip,

- Karşılıksız çek şikayetlerinin yapılması ve davaların takibi,

- Yeddieminliği suiistimal davalarının açılması ve takibi,

- Borca ve imzaya itiraz yapılması,

- İtirazın iptali veya itirazın kaldırılması davaları,

- İstihkak davaları,

- Tahliye davaları,

- Haciz işlemlerinin yapılması vs. başta olmak üzere İcra Hukukuna ilişkin tüm alanlarda Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Şimdi Ara
Hemen Sor