İŞ YERİ DEVRİNDE İŞÇİ ALACAKLARI

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff5246000000002001000001000100

YARGITAY  Hukuk Genel Kurulu 2011/9-589 E.N , 2011/740 K.N.

Taraflar arasındaki "Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta sonu çalışma ücreti ve yılık ücretli izin alacağı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 5. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.12.2007 gün ve 2005/1140 E., 2007/962 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 23.10.2009 gün ve 2008/10743 E., 2009/28895 K.  sayılı ilamı ile;

(...1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-İşyeri devrinin iş ilişkisine etkileri ile işçilik alac...

ARAÇ YAKALAMA HARCI MAHKEME KARARI

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff534600000000fd00000001000200

İlgi :  04/01/2013 tarihli ve B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[02]-504-2013/57/238 sayılı genel yazımız.

 

 

İlgi yazımızla, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin 7. fıkrası ile İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesinin son fıkrasına eklenen "İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçlar, en geç üç iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü, aracın yakalanmasını isteyen icra müdür...

BOŞANMA KARARINDAN SONRA NAFAKA

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff544600000000f300000001000400

4721-TÜRK MEDENİ KANUNU (MK)/175/178/182


NAFAKANIN ARTIRILMASI VEYA EKSİLTİLMESİNE İLİŞKİN TALEPLER BOŞANMADAN DOĞAN DAVALAR İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLAN BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ DEĞİLDİR


ÖZET
DAVA, NAFAKANIN EKSİLTİLMESİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. 4721 SAYILI TMK'NUN 178. MADDESİNE GÖRE, EVLİLİĞİN BOŞANMA SEBEBİYLE SONA ERMESİNDEN DOĞAN DAVA HAKLARI, BOŞANMA HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN BİR YIL GEÇMEKLE ZAMANAŞIMINA UĞRAR. ANCAK NAFAKANIN ARTIRILMASI VEYA EKSİLTİLMESİNE İLİŞKİN DAVALAR, ANILAN MADDE KAPSAMINDA DEĞİLDİR. BUNA RAĞMEN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR


Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm dava...

ALACAK DAVASINDA SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARININ DELİL DEĞERİ

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff616d000000002f01000001000100

Davacı, davalı avukat tarafından vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibi nedeniyle borçlu olmadığının tespiti istemiyle mevcut davayı açmıştır. HMK'nun ilgili maddesinde “Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” yazılıdır. Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir."

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Yargıtay Emsal Kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff626d000000008001000001000100

Kararın Özeti: 

Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay tarafından yapılan değerlendirmede, trafik kazası sonucunda zarara uğrayanlar açısından müterafik kusur olup olmadığının araştırılarak varsa, tazminat oranında uygun bir indirim yapılması gerektiği belirtilerek temyize konu karar bozulmuştur.

KARAR İÇERİĞİ

17. Hukuk Dairesi         2016/2286 E.  ,  2019/338 K.

...

Trafik Kazası Nedeniyle Güvence Hesabı Tarafından Ödenen Maddi Tazminatın Kusurlu Sürücünün Mirasçılarına Rücu Edilmesi ile ilgili Yargıtay Kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff636d000000008101000001000100

Trafik Kazası Nedeniyle Güvence Hesabı Tarafından Ödenen Maddi Tazminatın Kusurlu Sürücünün Mirasçılarına Rücu Edilmesi

 

Yargıtay:

17. Hukuk Dairesi      

2019/387 E.  ,  2020/3241 K.

 

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 11.Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile davanın reddine, dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Da...

Yabancı Mahkemelerde alınan boşanma kararının,Türkiye'de tanıma ve tenfiz davası sonucu onanması sonucu hakların kullanılabilir hale gelmesi.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff646d000000008201000001000100

Boşanma kararı yabancı mahkemece verilmiş olup, bu kararın tanınmasına veya tenfızine karar verilmedikçe, boşanmaya bağlı dava haklarının kullanılması olanağı bulunmadığından, zamanaşımı süresinin, tenfiz veya tanımaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden itibaren başlaması gerekir.

YARGITAY

2. Hukuk Dairesi        

2019/757 E.  ,  2019/2198 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVACILAR : 1-... 2-...
DAVA TÜRÜ : Yoksulluk-İştirak-Yardım Nafakası-Maddi ve Manevi Tazminat
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve num...

Üst Kat Komşunun balkon ve banyosundan gelen sızıntılar nedeniyle tazminat ve Hakimin müdahalesi istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff537500000000f300000001000800

Dava, Davalıya Ait Bağımsız Bölümünden, Davacıya Ait Bağımsız Bölüme Su Sızması Nedeniyle Oluşan Zararın Tahsili Ve Onarımına İlişkindir,

Zararların Tespiti İçin Sulh Hukuk Mahkemesince Tespit Yapıldığı , Davacıya Ait Balkon Ve Banyodaki Rutubetlerin, Dökülmelerin Ve Kararmaların Davalının Dairesinden Kaynaklandığı, Davalının Balkonunu Doğrama Korkulukları İle Balkon Çıkıntısı Arasındaki Kılcal Boşlukların Su Geçirmez Likit İzolasyon Malzemeleri İle Dolgusunu Yaptırması Gerektiği, Davalının Dairesinin Banyosunda Bulunan Küvetin Sökülerek Seramik Kaplamaların Ve Derzlerin Yenilenmesi Gerektiği hakkında. Buna göre mahkemece kat mülkiyetinden kaynaklanan maddi tazminat istemi ve onarım yapılması konusundaki davanın tefrik edilip görevsizlik kararı verilerek dosyasının ...

Eşit davranma borcunun ihlalinden kaynaklanan işçilik alacaklarının tahsili istemi..

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff5475000000002f01000001000200

İşverenin Eşit Davranma Borcuna Aykırı Davranması Halinde İşçinin Dört Aya Kadar Ücreti Tutarında Bir Ücretten Başka Yoksun Bırakıldığı Haklarını Talep İmkânı Bulunduğu, Eşit Davranma Borcuna İlişkin Hüküm Emredici Nitelikte Olduğundan Anılan Hükme Aykırı Olan Sözleşme Kurallarının Geçersiz Olduğu/Geçersizlik Nedeniyle Ortaya Çıkan Kural Boşluğunun Eşit Davranma İlkesinin Gereklerine Uygun Olarak Doldurulması Gerektiği...

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/24252
K. 2020/10625
T. 6.10.2020

EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRILIĞI İSPAT YÜKÜ

İspat Yükünün İşçide Olduğu - Bununla Birlikte İşçi İhlalin Varlığını Güçlü Biçimde Gösteren Bir Delil ...

İş sözleşmesinin İş veren tarafından haklı bir gerekçe olmaksızın sona erdirilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff5975000000002c01000001000400

İş sözleşmesinin İş veren tarafından haklı bir gerekçe olmaksızın sona erdirilmesi...

DAVA ÖZETİ : 

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücretinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine ilişkin bir iddiasının bulunmadığı, davalının davacıya bir kısım kıdem tazminatı ödemesi yaptığı gözönünde bulundurulduğunda ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde davacının iş sözleşmesinin davalı tarafça haklı bir neden olmaksızın sona erdirildiği anlaşılmış olup davacının ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyiz...

Boşanma Davasında Kadının Ziyneti, Ziynet Niteliğinde Olmayan Eşya ile ilgili Yargıtay Kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff037d00000000fd00000001000300

T.C.

Y A R G I T A Y

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: KARAR NO:

2012/17013 2012/23467

Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN :

MAHKEMESİ :Bursa 3. Aile Mahkemesi

TARİHİ :31.05.2011

NUMARASI :Esas no:2010/1175 Karar no:2011/621

DAVACI :R..    İ...

DAVALI :S...    İ..... (Vekili Avukat H.... D..... )

DAVA TÜRÜ :Boşanma - Alacak

TEMYİZ EDEN :Davalı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm; kusur belirlemesi,

Anlaşmalı Boşanmadaki İrade Beyanlarından Dönmek Mümkündür.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff087d000000008701000001000100

T.C. Yargıtay 2. HD
Esas: 
2020/4096
Karar: 2020/5051
K.T.: 22/10/2020

Dava Özeti:

Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin; gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususundaki irade beyanlarından dönmesi mümkündür. Bu hâlde davanın çekişmeli boşanma davası olarak görülmesi gerekir.

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp d...

Doktorun ameliyat sonrası ölen hastasının muayene takip ve kontrollerini yapmaktaki ihmali

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff097d000000006801000001000100

T.C YARGITAY 12.DAİRE
Esas
: 2016/2636
Karar: 2016/12718
Karar Tarihi: 16/11/2016

Dava Özeti:

Doktorun ameliyat sonrası ölen hastasının muayene takip ve kontrollerini yapmaktaki ihmali, görevi kötüye kullanma suçu oluşturur.

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suç : Taksirle öldürme

Hüküm : CMK’nın 223/2-c maddesi gereğince beraat

Taksirle öldürme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Katılanlar vekilinin, sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Olay tarihinde, 8 yaşında olan ölenin, sol kasıkta ağrı şikayeti ile ...

Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fesih Bildirimi, Fazla Mesai alacağı..

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0c7d00000000f300000001000900

İşçinin mesnetsiz devamsızlığı sebebiyle iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmiş, işçi  iş sözleşmesinin işverence haklı neden olmaksızın feshedildiğini beyanla kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, asgari geçim indirimi, ücret, genel tatil ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/25192
K. 2020/10125
T. 1.10.2020

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

Davalı Tarafından Fesih Bildirimi İle Davacının İş Sözleşmesine Son Verileceği ve 8 Haftalık İhbar Öneli Bulunduğu Belirtildiği Davacının Bildirim Süresi İçinde İşyerinde Çalıştığı An...

İşçi Ücreti İşçinin Yazılı Onayı olmadan düşürülebilir mi?

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff0f7d00000000fd00000001000400

İşçinin ücreti işçinin yazılı onayı ile düşürülebilir. Ücretin düşürülmesine rağmen işçinin suskun kalarak çalışmaya devam etmesi değişikliğe rıza gösterdiği anlamına gelmez.

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, davacının 15/07/2010 tarihinde davalı işyerinde sorumlu yönetici olarak işe başladığını, 15/04/2014 tarihine kadar kesintisiz çalıştığı,...

Darp ve Tecavüze sessiz kalma, engel olmamak cezalandırma gerektirir mi?

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff107d000000008201000001000300

T.C. Yargıtay 
Esas: 2017/ 937
Karar: 2017 / 484
K.T.: 21/11/2017

Dava Özeti:

Mağdureyi arabaya alarak cinsel saldırıda bulunan, darp eden sanığın olay anında yanında bulunan arkadaşının bu eylemlere engel olmaması, darp ve tecavüze sessiz kalmasından ötürü aynı şekilde cezalandırılması gerekir.

Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi

Mahkemesi :Ağır Ceza

Günü : 09.06.2016

Sayısı : 313-206

Nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanıklar … ve …’un TCK’nun 102/2, 102/3-d, 62,...

Satın Alınan Cihazın Garanti süresi dolduktan sonra Üretim Hatası nedeniyle arızalanması..

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffd28400000000a801000001000100

SATIN ALINAN CİHAZIN GARANTİ SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA ARIZALANMASI - AYIBIN HİLE İLE GİZLENMESİ

Televizyonun Anakartında Meydana Gelen ve Görüntü Vermemesine Sebep Olan Arızanın Üretimden Kaynaklı Gizli Ayıp Mahiyetinde Olduğu Zamana Bağlı Olarak Ortaya Çıktığı ve Kullanıcı Hatasının Bulunmadığının Tespit Edildiği - Satın Alınan Maldaki Üretimden Kaynaklı Ayıbın Ağır Kusurla Tüketiciden Gizlendiğinin Kabulü Gerektiği/Üretici Yanında Satıcının da Tüketicinin Seçimlik Haklarından Sorumlu Tutulması Gerektiği hakkında.

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/13-650
K. 2020/301
T. 12.3.2020

AYIP İDDİASINA DAYALI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE ÜRÜN BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ&n...

İşçinin Gizli Takip Programı ile izlenmesi, Hukuka aykırı kanıtla İşten Çıkarma...

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffd38400000000a801000001000200

İşçinin bilgisayarına yüklenen gizli takip programı ile izlenmesi, İşçinin hukuka aykırı yolla elde edilen kanıtla işten çıkarılması hakkında.

Yargıtay

22. Hukuk Dairesi        

2017/21857 E.  ,  2019/9884 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : İTİRAZIN İPTALİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I...

Evlilik Birliğinin Temelinden Bozulması nedeniyle Boşanma Davası, Kadının Erkeğe Sosyal Şiddet Uygulaması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffd484000000002d01000001000100

Kadının erkeğe sosyal şiddet olarak nitelendirilen giyim tarzına, gideceği ve görüşeceği kişilere müdahale etmesi, hakaret ve evden kovma  sebebiyle Evlilik Birliğinin Temelinden Bozulması nedeniyle Boşanma Davası, 

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/1135
K. 2020/2210
T. 16.3.2020

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN BOZULMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI 

Olayda Davacı Erkeğin Dava Dilekçesinde Kadının Baskın Bir Karakter Olarak Sürekli Kendi Dediklerini Dikte Etmeye Çalıştığı Vakıası Belirtildiği Gibi Davalı Kadın Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilen Ön İnceleme Duruşmasına da Mazeretsiz Katılmadığı ve Erkek Bu Ön İnceleme Duruşmasında ise Çocuklarla ve Evle İlgilenmediği Vakıalarına Dayandığı – İleri Sürülen Bu Vakıal...

Miras, Vekaletin Kötüye Kullanılması, Tapu iptali, Ehliyetsizlik Gabin

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffd58400000000f300000001000a00

T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/4667
K. 2019/3635
T. 11.6.2019

EHLİYETSİZLİK GABİN VE VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL

El Yazılı Düzenlenen ve Mirasbırakanın İsim ve Soyisminin Bulunduğu “Akrabalarımın Dikkatine” Başlıklı Belgenin Vekalet Veren Mirasbırakanın İradesini Tespiti Açısından Önem Arz Ettiği - Mirasbırakanın İmzası Bulunmayan “Akrabalarımın Dikkatine” Başlıklı Belgenin Mirasbırakanın Elinden Sadır Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği

MİRASBIRAKANIN İMZASI BULUNMAYAN BELGE

Akrabalarımın Dikkatine” Başlıklı Belgenin Mirasbırakanın Elinden Sadır Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Murisin E...

Sosyal Medya Hesabından Hakaret ve Küfür nedeniyle Manevi Tazminat istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffd68400000000fd00000001000500

Facebook hesabından birbirlerine sinkaflı sözler hakaret ve küfür nedeniyle her iki davalının da yazılan mesajlardan sorumlu olduğu kabul edilmeli ve uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmelidir.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/16612

Karar Numarası: 2019/1233

Karar Tarihi: 06.03.2019

SOSYAL MEDYA HESABINDA HAKARET VE KÜFÜR NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

Davacının Facebook Sayfasına Sinkaflı Sözler İçeren Mesajlar Gönderildiği - Suça Konu Mesajların Gönderildiği Bilgisayarların Ip Numaralarının Davalılara Ait Olduğu - Davacının E Posta ve Facebook Adreslerine Mail ve Mesaj Atıldığı Saatlerde, Mailin ve Mesajın Bırakıldığı Mail Adresine Davalıların İnternete Çıkış Yaptıkları Ip Adresi Üzerinden Bağlantı Y...

Taşınmaz Üzerine Aile Konutu şerhi Konulması, Eşin İpoteğe izninin açık olması gerektiği

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffd784000000002e01000001000200

Eşin ipoteğe ilişkin izninin açık olması gerektiği,  bu itibarla davacı ile davalı eşin ortak karar ile taşınmazı davalıya sattıkları bu durumda davacının evin satılmasında açık rızasının olduğunun kabulü gerektiği anlaşılmakla davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.Delillerin takdirinde hataya düşülerek karar verilmesinin hatalı olduğu

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/6283
K. 2018/14260
T. 10.12.2018

TAŞINMAZ ÜZERİNE AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI İSTEMİ

Eşin İpoteğe İlişkin İzninin "Açık" Olması Gerektiği - Bu İtibarla Davacı ile Davalı Eşin Ortak Karar İle Taşınmazı Davalıya Sattıkları Bu Durumda Davacının Evin Satılmasında Açık Rızasının Olduğunun Kabulü Gerektiği Anlaşılmakla Davanın Red...

Havayolu Taşımasında fazladan bilet satışı 'OVERBOOKİNG' Uygulaması nedeniyle Manevi Tazminat

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffd88400000000ad01000001000100

Davacıların “overbooking” uygulaması nedeniyle uçağa alınmamak suretiyle manevi zararının oluştuğu göz önüne alınarak davacılar yararına uygun bir manevi tazminata hükmetmek gerekir.

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/4239
K. 2019/5756
T. 24.9.2019

HAVAYOLU TAŞIMASINDA "OVERBOOKİNG" UYGULAMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

Havayolu Şirketlerinin Maliyeti Azaltmak ve Kâr Elde Edebilmek Amacı ile Bilet Alıp Uçağa Binmeyen Yolcuların Oranı Dikkate Alınmak Suretiyle Fazladan Bilet Satışı Yaptıkları Zaman Zaman Fazladan Satılan Biletler Nedeniyle Bazı Yolcu ya da Yolcuların Uçakta Yer Kalmaması Sebebiyle Uçağa Alınamadıklarının Bilindiği – Overbooking Nedeniyle Uçağa Alınmayan Bazı Yolcuların Mağduriyeti Gündeme Gelebil...

3600 gün çalışmış olma nedeniyle kıdem tazminatı talep hakkı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffdd84000000003101000001000100

Normal tahsis amaçlı emeklilik ya da yaş hariç emeklilik koşullarının oluşması halinde ayrılmalardan doğan kıdem tazminatı hakkı bir kez kullanılabilecek haklardandır. Işçi bu hakkı bir kez kullandığında bir sonraki çalışma dönemi için bu düzenlemelere dayanarak tekrar kıdem tazminatı isteyemez.

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/33390/

Karar No:2016/4940

K. Tarihi:

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalının, işyerlerinde muhasebe uzmanı olarak çalışırken hizmet süresinin 15 yıldan, prim ödeme gün sayısının ise 3600 günden fazla olması nedeni ile 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 14/f.(5) maddesi gereği emekliliği hak ettiğinden 15.05.2013 tarihinde ist...

CumhurBaşkanına Hakaret Suçu, Eleştiri sınırlarının aşılması, İfade Hürriyeti

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffde84000000003101000001000200

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret suçu, eleştiri sınırlarını aşmak, ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği hakkında

T.C.
YARGITAY
16. CEZA DAİRESİ
E. 2020/1876
K. 2020/3519
T. 03.07.2020

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

Paylaşımların Bireyin Kendini Gerçekleştirmesine ya da Toplumun Gelişmesine Katkı Sunması Beklenen Bir Değer İçermemesi Söylendiği Yer Ortam ve Zaman İtibariyle Toplumsal Barışı ve Kamu Düzenini Bozma Riski Barındırması ve Özellikle Eleştiri Sınırlarını Aşarak Açıkça Cumhurbaşkanının Şeref ve Saygınlığına Saldırı Mahiyetinde Olması Nedeniyle İfade Hürriyeti Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Sübut Bulan Müsnet Suçtan Orantılı Bir Ceza ile Cezalandırılması Gerektiği

İFADE HÜRR...

Yanlış Tedavi Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi..

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffdf84000000008601000001000100

Verilen Kanda Ölüme Sebep Olan Hastalığa İlişkin Bulaşıklık Bulunduğu Ortadayken Artık Hastalığın Bu Kandan Değil Başka Bir Suretle Bulaştığını Davalı Hastanenin İspat Etmesi Gerektiği hakkında

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/13-669
K. 2020/346
T. 4.6.2020

YANLIŞ TEDAVİ SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ 

Verilen Kanda Ölüme Sebep Olan Hastalığa İlişkin Bulaşıklık Bulunduğu Ortadayken Artık Hastalığın Bu Kandan Değil Başka Bir Suretle Bulaştığını Davalı Hastanenin İspat Etmesi Gerektiği - Dosya Kapsamı İtibariyle Bu Husus İspat Edilemediği/Mahkemece İlliyet Bağının Tam Olarak Tespitinin Mümkün Olmadığı Gerekçesiyle Davalı Hastane Yönünden Asıl ve Birleşen Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykır...

Kat karşılığı İnşaat sözleşmesinden kaynaklanan zararın tespiti

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe28400000000ac01000001000100

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/1607
K. 2018/3413
T. 25.9.2018

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ZARARIN TESPİTİ

Davacı Yüklenici Satıcı/Sağlayıcı ise de Davalıların Nihai Tüketici Olduğundan Söz Edilemediği/Davalılar Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nde Taraf Olup Arsa Payları Bulunmakta Olduğu - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Tüketici İşlemi Kabul Edilmeyip Davaların Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği/Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddi Gerektiği

DAVALILARIN NİHAİ TÜKETİCİ OLMAMASI 

Davalılar Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nde Taraf Olup Arsa Payları Bulunm...

Alkollü Araç Kullanma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye sokma Suçu...

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff719400000000fd00000001000700

T.C.

Yargıtay

12. Ceza Dairesi

Esas No:2015/6325

Karar No:2016/1553

CUMHURIYET SAVCISI

Tebliğname No : 12 - 2014/381043
Mahkemesi : Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi
Tarihi : 26/09/2014
Numarası : 2014/1210 - 2014/411
Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

TCK’nın 179/3. maddesinde düzenlenen; alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle “emniyetli bir şekilde” araç kullanamayacak kişinin, bu ...

Trafik Kazasından Kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemi..

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff729400000000d001000001000100

Trafik Kazasından Kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemi.Kaza tutanağı ile Bilirkişi raporunun çelişkili olması.

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/15844
K. 2019/7502
T. 13.6.2019

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN CİSMANİ ZARARA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ

Kaza Tespit Tutanağı ile Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Çalışma Gücünün Kaybı Bakımından Kaza Tarihi İtibari ile Yürürlükte Olan Yönetmelik Yerine SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğüne Göre Hesap Yapılmasının Bozmayı Gerektirdiği/Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği

KAZA TESPİT TUTANAĞI İLE BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÇELİŞKİLİ OLMASI 

Hükme Esas Alınan...

Mobing ten kaynaklanan işçilik alacaklarının tahsili istemi..

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff739400000000d401000001000100

Mobing ten kaynaklanan işçilik alacaklarının tahsili istemi, kişilik haklarının ihlali, davacının bezdirilip işten çıkışını sağlamak, kıdem tazminatı bordrosunun ihbar öneli verilmek suretiyle imzalatılmaya çalışılması, diğer çalışanların duyacağı şekilde ağır hakarete maruz kalma iddiası ile işçilik alacakların tahsiline ilişkin 

T.C.
BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/4050
K. 2019/1292
T. 23.5.2019

MOBBİNGTEN KAYNAKLANAN İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ

Davacının Öncelikle İddia Ettiği Olayların Sonrasında da Kişilik Haklarının İhlal Edildiğini İspat Etmesi Gerektiği - Davacının Davalı İş Yerindeki Çalışma Yeri Değişikliğinin Davacının Bezdirilip İşten Çıkışını Sağlamak Amacıyla ...Şimdi Ara
Hemen Sor